Research Article
PDF BibTex RIS Cite

Analysis of Comments on Istanbul and Paris Restaurants in The Digital Environment

Year 2023, Volume: 4 Issue: 1, 24 - 38, 25.06.2023
https://doi.org/10.58768/joinntt.1284941

Abstract

The main purpose of the research is to evaluate the comments made to international food and beverage businesses in Istanbul and Paris, to determine according to which criteria these restaurants are preferred, and to determine the differences and similarities between the two destinations. For this purpose, the qualitative research method was used in the research. Sequencing and relations analysis, which is in the data mining technique, was used. A total of 172 reviews, 122 comments on the two best restaurants in Istanbul, and 50 comments on the two best restaurants in Paris were examined according to the quality evaluation criteria. Examined comments were evaluated by making them into themes. Customer comments are also included in the findings section. In the research, it was concluded that the comments made to the restaurants in the two destinations are not different from the consumer's point of view, the criteria that carry the restaurants in the two destinations to the international dimension are generally the taste of the food, and the quality evaluation criteria are the topics such as the menu, taste, price, atmosphere, and location. In addition, it was determined that within the scope of the quality evaluation criteria, comments were made for the menu at the most and for the price topics at the least. In line with the results, suggestions for researchers and businesses were presented.

References

 • Akay, A. (2012). Restoran Yöneticilerinin Mönü Planlaması ve Analizi Konusuna Yaklaşımları Üzerine Bir Araştırma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.
 • Akgündüz, Y., Akdağ, G. ve Metin, U. (2019). Restoran seçimi kriterlerinin müşteri sadakatine etkisi: Mersin’de bir araştırma. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19(4), 1-14.
 • Albayrak, A. (2014). Müşterilerin restoran seçimlerini etkileyen faktörler: İstanbul örneği. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 25(2), 190-201.
 • Arıker, Ç. (2012). Tüketicilerin restoran seçiminde kullandıkları seçim kriterleri ile demografik özellikleri arasındaki ilişki. Öneri Dergisi, 10(38), 11-31.
 • Arsezen Otamış, P. (2015). Fethiye’de TripAdvisor’a kayıtlı yiyecek içecek işletmeleri için kritik başarı faktörleri ve sosyal ağ analizi ile performans değerlendirmesi. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 3(2), 31-39.
 • Arslan, E. (2020). Çevrimiçi gastronomik turist deneyimlerinin içerik analiziyle incelenmesi. AHBVÜ Turizm Fakültesi Dergisi, 23 (2), 442-460.
 • Auty, S. (1992). Consumer choice and segmentation in the restaurant industry. Service Industries’ Journal, 12(3): 324–339.
 • Ayyıldız, A. Y. ve Eroğlu, E. (2021). Restoranlarda kullanılan akıllı teknolojiler ve robot restoranlar hakkında tripadvisor’da yapılan yorumların değerlendirilmesi. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 9(2), 1102-1122.
 • Bei, L-T. and Chiao Y-C. (2001). An integrated model for the effects of perceived product, perceived service quality, and perceived price fairness on consumer satisfaction and loyalty. Journal of Consumer Satisfaction, Dissatisfaction and Complaining Behavior, 14, 125-140.
 • Clark, M. and Wood, R. C. (1998). Consumer loyalty in the restaurant industry: A preliminary exploration of the issues. International Journal of Contemporary Hospitality Management 10(4), 139–144.
 • Dalgıç, A., Güler, O. ve Birdir, K. (2016). Tripadvisor. com’da yer alan restoran şikâyetlerinin analizi: Mersin ve Hatay’da yöresel yiyecek sunan restoranlara yönelik bir araştırma. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 4(1), 153-173.
 • Demiral, G. N. ve Özel, Ç. H. (2016). Restoran yöneticilerinin fiziksel kanıtların kullanımına yönelik bakış açılarının belirlenmesi: Eskişehir örneği. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(4), 191-230.
 • Dowling, G. R. and Uncles, M. (1997). Do customer loyalty programs really work? Sloan Management Review, 38, 71-82.
 • Erdem, Ö. ve Yay, Ö. (2017). Tripadvisor’daki müşteri şikâyetlerinin değerlendirilmesi: Antalya örneği. Journal of Tourism ve Gastronomy Studies, 5(4), 227-249.
 • Eren, R. ve Çelik, M. (2017). Çevrimiçi gastronomi imajı: türkiye restoranlarının tripadvisor yorumlarının içerik analizi. Turizm Akademik Dergisi, 4(2), 121-138.
 • Ersöz, B. ve Özmen, M. (2020). Dijitalleşme ve bilişim teknolojilerinin çalışanlar üzerindeki etkileri. AJIT-e: Bilişim Teknolojileri Online Dergisi, 11(42), 170-179.
 • Ertürk, M. (2018). Müşterilerin yiyecek içecek işletmeleri tercihlerinde etkili olan kriterler. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 2(1), 85-107.
 • Ertürk, M. (2019). An investigation of negative reviews on tripadvisor about the seafood restaurants in kyrenia. Journal of Business Management and Economic Research, 3(7), 33-45.
 • Farahiyan, L., Kaptan, S. S. and Jadhavar, S. U. (2015). An exploratory study of fast food restaurant selection criteria amongst college students through conjoint analysis. Journal of Commerce and Management Thought, 6(3), 487.
 • Güler, O., Yayla, F. ve Öztürk, M. (2021). Çocuklu ailelerin restoran seçim kriterleri ve hizmet kalitesi algıları: Önem-performans analizi ile bir araştırma. Yaşar Üniversitesi E-Dergisi, 16(61), 170-192.
 • Han, H. and Ryu, K. (2009). The roles of the physical environment, price perception, and customer satisfaction in determining customer loyalty in the restaurant industry. Journal of Hospitality & Tourism Research, 33(4), 487-510.
 • Hong, J. S., Jeon, J. Y. and Kim, Y. S. (2012). Study on consumers' restaurant selection criteria by using conjoint analysis. Journal of the East Asian Society of Dietary Life, 22(2), 315-321.
 • Irmak, S., Köksal, C. D. ve Asilkan, Ö. (2012). Hastanelerin gelecekteki hasta yoğunluklarının veri madenciliği yöntemleri ile tahmin edilmesi. Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 4(1), 101-114.
 • İbiş, S. (2021). İstanbul’daki asırlık restoranlar ve bu restoranlara yönelik çevrimiçi yorumların incelenmesi. Yönetim, Ekonomi ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, 5(2), 127-139.
 • İspir, M. (2022). Elazığ’da yiyecek içecek hizmeti sunan restoranlara ilişkin tüketici şikayetlerinin değerlendirilmesi: Elektronik ağızdan ağıza iletişim ortamı tripadvisor örneği. Journal of Hospitality and Tourism Issues, 4(2), 57-68.
 • Jiang, P. and Rosenbloom, B. (2004). Customer intention to return online: price perception, attribute-level performance, and satisfaction unfolding over time. European Journal of Marketing, 39(1/2), 150-174.
 • Kaya, D., Akdemir, N. ve Altıner, D. D. (2021). Füzyon Mutfak Konseptli Restoran İşletmelerine Yönelik Tripadvisor Yorumlarının İçerik Analizi: Türkiye Örneği. 2nd International Congress of New Generations and New Trends in Tourism, 27-28 Mayıs 2021, Sapanca Türkiye.
 • Kilinç, U. (2020). Çevrim içi restoran deneyimi yorumlarının karma yöntem ile analizi: Burdur restoranları örneği. Turizm Akademik Dergisi, 7(1), 65-82.
 • Koçberk, A. D. (2005). Yiyecek İçecek Sektöründe Hizmet Kalitesi ve Müşteri Memnuniyeti: Etnik Restoranlara Yönelik Bir Araştırma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
 • Kodaş, B. ve Üzülmez, M. (2021). Mardin ve Diyarbakır’da yer alan restoranlara yönelik müşteri şikâyetlerinin incelenmesi: Tripadvisor örneği. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 25(2), 485-505.
 • Kotler, P., Armstrong, G., Saunders, J. and Wong V. (1999). Principles of Marketing. Milan: Prentice Hall Europe.
 • Lei, S. and Law, R. (2015). Content analysis of TripAdvisor reviews on restaurants: A case study of Macau. Journal of tourism, 16(1).
 • Lewis, R. (1981). Restaurant advertising: appeals and consumers’ intentions. Journal of Advertising Research 21(5), 69- 74.
 • Litvin, S. W., Goldsmith, R. E. and Pan, B. (2008). Electronic word-of-mouth in hospitality and tourism management. Tourism Management, 29, 458- 468.
 • Mutlu Öztürk, H. (2020). Teknolojik gelişmeler ve gastronomi alanına yansımaları: Gastronomi 4.0. Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(2), 182-239.
 • Namkung, Y. and Jang, S. (2007). Does food quality really matter in restaurants? its impact on customer satisfaction and behavioral intentions. Journal of Hospitality and Tourism Research, 31, 387-409.
 • Olmeda, I. and Sheldon, P. J. (2001). Data mining techniques and applications for tourism internet marketing. Journal of Travel and Tourism Marketing, 11(2/3), 1-20.
 • Özbay, G. ve Sarıışık, M. (2018). Yiyecek-içecek işletmelerinde pazarlama karması bileşeni olarak menü ve sosyal medyada menü tanıtım analizi: tripadvisor örneği. Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, 2(Ek.1), 42-59.
 • Raajpoot, N. A. (2002). Tangserv: A multiple item scale for measuring tangible quality in foodservice industry. Journal of Foodservice Business Research, 5(2), 109-127.
 • Simon, L. and Rob, L. (2015). Content analysis of tripadvisor reviews on restaurants: a case study of macau. Journal of Tourism an International Research Journal on Travel and Tourism, 16(1), 17-28.
 • Sudhagar, D. P. and Rajendran, G. (2017). Selection criteria of customers of Chinese restaurants and their dining habits. International Journal of Knowledge Management in Tourism and Hospitality, 1(1), 57-75.
 • Sulek, J. M. and Hensley, R. L. (2004). The relative importance of food, atmosphere, and fairness of wait: The case of a full-service restaurant. Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly, 45(3), 235-247.
 • Şahin Perçin, N. ve Yiğit, S. (2020). Tripadvisor’da yer alan yiyecek ve içecek işletmeleri hakkındaki e-şikayetlerin değerlendirilmesi: Kapadokya bölgesi örneği. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 8(4), 2985-3001.
 • Şahin, E. ve Yazıcıoğlu, İ. (2018). Menü tasarımının yemek seçim kararına etkisi üzerine bir değerlendirme. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 6(4), 900-913.
 • Şenel, Ö. (2022). Hizmet kalitesi algısının tüketicilerin pozitif e-wom eğilimleri üzerindeki etkisi: Tripadvisor sitesinde restoran kıyaslaması. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 43, 275-299.
 • Tripadvisor (2022). 14 Ekim 2022 tarihinde https://tripadvisor.mediaroom.com/tr-about-us adresinden erişilmiştir.
 • Tuncer, İ. (2017). Yiyecek içecek işletmelerinde hizmet kalitesi boyutları ve ölçeklerinin incelenmesi. International Journal of Academic Value Studies, 3(16), 321-329.
 • Yaşar, Z. (2019). Kastamonu’da yöresel yiyecek içecek hizmeti sunan restoranlara ilişkin tüketici şikâyetlerinin değerlendirilmesi: Tripadvisor örneği. Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi, 2(2), 241-250.
 • Yetgin, D., Keküç, M. ve Şayin, M. (2020). Restoranlara yönelik tripadvisor yorumlarının içerik analizi yöntemi iledeğerlendirilmesi: İstanbul örneği. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 8(3), 2090-2109.
 • Yüksekbilgili, Z. (2014). Restoran seçim ölçütleri üzerine bir araştırma. Journal of Yasar University, 9(36), 6261-6380.
 • Zhang, H. Y., Ji, P., Wang, J. Q. and Chen, X. H. (2017). A novel decision support model for satisfactory restaurants utilizing social information: A case study of TripAdvisor. com. Tourism Management, 59, 281-297.

Dijital Ortamda İstanbul ve Paris Restoranlarına Yönelik Yapılan Yorumların Analizi

Year 2023, Volume: 4 Issue: 1, 24 - 38, 25.06.2023
https://doi.org/10.58768/joinntt.1284941

Abstract

İstanbul ve Paris’te bulunan uluslararası yiyecek içecek işletmelerine yapılan yorumları değerlendirip hangi kriterlere göre bu restoranların tercih edildiğini saptamak ve iki destinasyon arasındaki farklılıkları ve benzerlikleri tespit etmek araştırmanın temel amacını oluşturmaktadır. Bu amaç doğrultusunda araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Veri madenciliği tekniği içerisinde olan sıralama ve ilişkiler analizinden faydalanılmıştır. İstanbul’da bulunan en iyi iki restoranda 122 yorum, Paris’te bulunan en iyi iki restoranda 50 yorum olmak üzere toplamda 172 yorum kalite değerlendirme ölçütlerine göre incelenmiştir. İncelenen yorumlar tema haline getirilerek değerlendirilmiştir. Müşteri yorumlarına da bulgular kısmında yer verilmiştir. Araştırmada, iki destinasyonda bulunan restoranlara yapılan yorumların tüketici gözünden bir farkının olmadığı, iki destinasyonda bulunan restoranları uluslararası boyuta taşıyan kriterlerin genellikle yemeklerin lezzetinin olduğu ve kalite değerlendirme ölçütlerinin de menü, lezzet, fiyat, atmosfer ve konum gibi konu başlıklarının olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır. Ayrıca yorumlar içerisinde kalite değerlendirme ölçütleri kapsamında en fazla menü en az ise fiyat konu başlıklarına yönelik yorumların yapıldığı saptanmıştır. Sonuçlar doğrultusunda araştırmacılara ve işletmelere yönelik öneriler sunulmuştur.

References

 • Akay, A. (2012). Restoran Yöneticilerinin Mönü Planlaması ve Analizi Konusuna Yaklaşımları Üzerine Bir Araştırma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.
 • Akgündüz, Y., Akdağ, G. ve Metin, U. (2019). Restoran seçimi kriterlerinin müşteri sadakatine etkisi: Mersin’de bir araştırma. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19(4), 1-14.
 • Albayrak, A. (2014). Müşterilerin restoran seçimlerini etkileyen faktörler: İstanbul örneği. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 25(2), 190-201.
 • Arıker, Ç. (2012). Tüketicilerin restoran seçiminde kullandıkları seçim kriterleri ile demografik özellikleri arasındaki ilişki. Öneri Dergisi, 10(38), 11-31.
 • Arsezen Otamış, P. (2015). Fethiye’de TripAdvisor’a kayıtlı yiyecek içecek işletmeleri için kritik başarı faktörleri ve sosyal ağ analizi ile performans değerlendirmesi. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 3(2), 31-39.
 • Arslan, E. (2020). Çevrimiçi gastronomik turist deneyimlerinin içerik analiziyle incelenmesi. AHBVÜ Turizm Fakültesi Dergisi, 23 (2), 442-460.
 • Auty, S. (1992). Consumer choice and segmentation in the restaurant industry. Service Industries’ Journal, 12(3): 324–339.
 • Ayyıldız, A. Y. ve Eroğlu, E. (2021). Restoranlarda kullanılan akıllı teknolojiler ve robot restoranlar hakkında tripadvisor’da yapılan yorumların değerlendirilmesi. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 9(2), 1102-1122.
 • Bei, L-T. and Chiao Y-C. (2001). An integrated model for the effects of perceived product, perceived service quality, and perceived price fairness on consumer satisfaction and loyalty. Journal of Consumer Satisfaction, Dissatisfaction and Complaining Behavior, 14, 125-140.
 • Clark, M. and Wood, R. C. (1998). Consumer loyalty in the restaurant industry: A preliminary exploration of the issues. International Journal of Contemporary Hospitality Management 10(4), 139–144.
 • Dalgıç, A., Güler, O. ve Birdir, K. (2016). Tripadvisor. com’da yer alan restoran şikâyetlerinin analizi: Mersin ve Hatay’da yöresel yiyecek sunan restoranlara yönelik bir araştırma. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 4(1), 153-173.
 • Demiral, G. N. ve Özel, Ç. H. (2016). Restoran yöneticilerinin fiziksel kanıtların kullanımına yönelik bakış açılarının belirlenmesi: Eskişehir örneği. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(4), 191-230.
 • Dowling, G. R. and Uncles, M. (1997). Do customer loyalty programs really work? Sloan Management Review, 38, 71-82.
 • Erdem, Ö. ve Yay, Ö. (2017). Tripadvisor’daki müşteri şikâyetlerinin değerlendirilmesi: Antalya örneği. Journal of Tourism ve Gastronomy Studies, 5(4), 227-249.
 • Eren, R. ve Çelik, M. (2017). Çevrimiçi gastronomi imajı: türkiye restoranlarının tripadvisor yorumlarının içerik analizi. Turizm Akademik Dergisi, 4(2), 121-138.
 • Ersöz, B. ve Özmen, M. (2020). Dijitalleşme ve bilişim teknolojilerinin çalışanlar üzerindeki etkileri. AJIT-e: Bilişim Teknolojileri Online Dergisi, 11(42), 170-179.
 • Ertürk, M. (2018). Müşterilerin yiyecek içecek işletmeleri tercihlerinde etkili olan kriterler. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 2(1), 85-107.
 • Ertürk, M. (2019). An investigation of negative reviews on tripadvisor about the seafood restaurants in kyrenia. Journal of Business Management and Economic Research, 3(7), 33-45.
 • Farahiyan, L., Kaptan, S. S. and Jadhavar, S. U. (2015). An exploratory study of fast food restaurant selection criteria amongst college students through conjoint analysis. Journal of Commerce and Management Thought, 6(3), 487.
 • Güler, O., Yayla, F. ve Öztürk, M. (2021). Çocuklu ailelerin restoran seçim kriterleri ve hizmet kalitesi algıları: Önem-performans analizi ile bir araştırma. Yaşar Üniversitesi E-Dergisi, 16(61), 170-192.
 • Han, H. and Ryu, K. (2009). The roles of the physical environment, price perception, and customer satisfaction in determining customer loyalty in the restaurant industry. Journal of Hospitality & Tourism Research, 33(4), 487-510.
 • Hong, J. S., Jeon, J. Y. and Kim, Y. S. (2012). Study on consumers' restaurant selection criteria by using conjoint analysis. Journal of the East Asian Society of Dietary Life, 22(2), 315-321.
 • Irmak, S., Köksal, C. D. ve Asilkan, Ö. (2012). Hastanelerin gelecekteki hasta yoğunluklarının veri madenciliği yöntemleri ile tahmin edilmesi. Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 4(1), 101-114.
 • İbiş, S. (2021). İstanbul’daki asırlık restoranlar ve bu restoranlara yönelik çevrimiçi yorumların incelenmesi. Yönetim, Ekonomi ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, 5(2), 127-139.
 • İspir, M. (2022). Elazığ’da yiyecek içecek hizmeti sunan restoranlara ilişkin tüketici şikayetlerinin değerlendirilmesi: Elektronik ağızdan ağıza iletişim ortamı tripadvisor örneği. Journal of Hospitality and Tourism Issues, 4(2), 57-68.
 • Jiang, P. and Rosenbloom, B. (2004). Customer intention to return online: price perception, attribute-level performance, and satisfaction unfolding over time. European Journal of Marketing, 39(1/2), 150-174.
 • Kaya, D., Akdemir, N. ve Altıner, D. D. (2021). Füzyon Mutfak Konseptli Restoran İşletmelerine Yönelik Tripadvisor Yorumlarının İçerik Analizi: Türkiye Örneği. 2nd International Congress of New Generations and New Trends in Tourism, 27-28 Mayıs 2021, Sapanca Türkiye.
 • Kilinç, U. (2020). Çevrim içi restoran deneyimi yorumlarının karma yöntem ile analizi: Burdur restoranları örneği. Turizm Akademik Dergisi, 7(1), 65-82.
 • Koçberk, A. D. (2005). Yiyecek İçecek Sektöründe Hizmet Kalitesi ve Müşteri Memnuniyeti: Etnik Restoranlara Yönelik Bir Araştırma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
 • Kodaş, B. ve Üzülmez, M. (2021). Mardin ve Diyarbakır’da yer alan restoranlara yönelik müşteri şikâyetlerinin incelenmesi: Tripadvisor örneği. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 25(2), 485-505.
 • Kotler, P., Armstrong, G., Saunders, J. and Wong V. (1999). Principles of Marketing. Milan: Prentice Hall Europe.
 • Lei, S. and Law, R. (2015). Content analysis of TripAdvisor reviews on restaurants: A case study of Macau. Journal of tourism, 16(1).
 • Lewis, R. (1981). Restaurant advertising: appeals and consumers’ intentions. Journal of Advertising Research 21(5), 69- 74.
 • Litvin, S. W., Goldsmith, R. E. and Pan, B. (2008). Electronic word-of-mouth in hospitality and tourism management. Tourism Management, 29, 458- 468.
 • Mutlu Öztürk, H. (2020). Teknolojik gelişmeler ve gastronomi alanına yansımaları: Gastronomi 4.0. Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(2), 182-239.
 • Namkung, Y. and Jang, S. (2007). Does food quality really matter in restaurants? its impact on customer satisfaction and behavioral intentions. Journal of Hospitality and Tourism Research, 31, 387-409.
 • Olmeda, I. and Sheldon, P. J. (2001). Data mining techniques and applications for tourism internet marketing. Journal of Travel and Tourism Marketing, 11(2/3), 1-20.
 • Özbay, G. ve Sarıışık, M. (2018). Yiyecek-içecek işletmelerinde pazarlama karması bileşeni olarak menü ve sosyal medyada menü tanıtım analizi: tripadvisor örneği. Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, 2(Ek.1), 42-59.
 • Raajpoot, N. A. (2002). Tangserv: A multiple item scale for measuring tangible quality in foodservice industry. Journal of Foodservice Business Research, 5(2), 109-127.
 • Simon, L. and Rob, L. (2015). Content analysis of tripadvisor reviews on restaurants: a case study of macau. Journal of Tourism an International Research Journal on Travel and Tourism, 16(1), 17-28.
 • Sudhagar, D. P. and Rajendran, G. (2017). Selection criteria of customers of Chinese restaurants and their dining habits. International Journal of Knowledge Management in Tourism and Hospitality, 1(1), 57-75.
 • Sulek, J. M. and Hensley, R. L. (2004). The relative importance of food, atmosphere, and fairness of wait: The case of a full-service restaurant. Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly, 45(3), 235-247.
 • Şahin Perçin, N. ve Yiğit, S. (2020). Tripadvisor’da yer alan yiyecek ve içecek işletmeleri hakkındaki e-şikayetlerin değerlendirilmesi: Kapadokya bölgesi örneği. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 8(4), 2985-3001.
 • Şahin, E. ve Yazıcıoğlu, İ. (2018). Menü tasarımının yemek seçim kararına etkisi üzerine bir değerlendirme. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 6(4), 900-913.
 • Şenel, Ö. (2022). Hizmet kalitesi algısının tüketicilerin pozitif e-wom eğilimleri üzerindeki etkisi: Tripadvisor sitesinde restoran kıyaslaması. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 43, 275-299.
 • Tripadvisor (2022). 14 Ekim 2022 tarihinde https://tripadvisor.mediaroom.com/tr-about-us adresinden erişilmiştir.
 • Tuncer, İ. (2017). Yiyecek içecek işletmelerinde hizmet kalitesi boyutları ve ölçeklerinin incelenmesi. International Journal of Academic Value Studies, 3(16), 321-329.
 • Yaşar, Z. (2019). Kastamonu’da yöresel yiyecek içecek hizmeti sunan restoranlara ilişkin tüketici şikâyetlerinin değerlendirilmesi: Tripadvisor örneği. Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi, 2(2), 241-250.
 • Yetgin, D., Keküç, M. ve Şayin, M. (2020). Restoranlara yönelik tripadvisor yorumlarının içerik analizi yöntemi iledeğerlendirilmesi: İstanbul örneği. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 8(3), 2090-2109.
 • Yüksekbilgili, Z. (2014). Restoran seçim ölçütleri üzerine bir araştırma. Journal of Yasar University, 9(36), 6261-6380.
 • Zhang, H. Y., Ji, P., Wang, J. Q. and Chen, X. H. (2017). A novel decision support model for satisfactory restaurants utilizing social information: A case study of TripAdvisor. com. Tourism Management, 59, 281-297.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Tourism (Other)
Journal Section Research Articles
Authors

Serkan SEMİNT
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-6305-1898
Türkiye

Early Pub Date June 25, 2023
Publication Date June 25, 2023
Published in Issue Year 2023 Volume: 4 Issue: 1

Cite

APA
SEMİNT, S. (2023). Dijital Ortamda İstanbul ve Paris Restoranlarına Yönelik Yapılan Yorumların Analizi. Journal of New Tourism Trends, 4(1), 24-38. https://doi.org/10.58768/joinntt.1284941
MLA
SEMİNT, Serkan. “Dijital Ortamda İstanbul Ve Paris Restoranlarına Yönelik Yapılan Yorumların Analizi”. Journal of New Tourism Trends, vol. 4, no. 1, 2023, pp. 24-38, doi:10.58768/joinntt.1284941.
Chicago
SEMİNT, Serkan. “Dijital Ortamda İstanbul Ve Paris Restoranlarına Yönelik Yapılan Yorumların Analizi”. Journal of New Tourism Trends 4, no. 1 (June 2023): 24-38. https://doi.org/10.58768/joinntt.1284941.
EndNote
SEMİNT S (June 1, 2023) Dijital Ortamda İstanbul ve Paris Restoranlarına Yönelik Yapılan Yorumların Analizi. Journal of New Tourism Trends 4 1 24–38.
ISNAD
SEMİNT, Serkan. “Dijital Ortamda İstanbul Ve Paris Restoranlarına Yönelik Yapılan Yorumların Analizi”. Journal of New Tourism Trends 4/1 (June 2023), 24-38. https://doi.org/10.58768/joinntt.1284941.
AMA
SEMİNT S. Dijital Ortamda İstanbul ve Paris Restoranlarına Yönelik Yapılan Yorumların Analizi. Journal of New Tourism Trends. June 2023;4(1):24-38. doi:10.58768/joinntt.1284941
Vancouver
SEMİNT S. Dijital Ortamda İstanbul ve Paris Restoranlarına Yönelik Yapılan Yorumların Analizi. Journal of New Tourism Trends. 2023;4(1):24-38.
IEEE
S. SEMİNT, “Dijital Ortamda İstanbul ve Paris Restoranlarına Yönelik Yapılan Yorumların Analizi”, Journal of New Tourism Trends, vol. 4, no. 1, pp. 24–38, 2023, doi: 10.58768/joinntt.1284941.
JAMA
SEMİNT S. Dijital Ortamda İstanbul ve Paris Restoranlarına Yönelik Yapılan Yorumların Analizi. Journal of New Tourism Trends. 2023;4:24–38.
Bibtex
@article{article_1284941, title={Dijital Ortamda İstanbul ve Paris Restoranlarına Yönelik Yapılan Yorumların Analizi}, journal={Journal of New Tourism Trends}, volume={4}, pages={24–38}, year={2023}, DOI={10.58768/joinntt.1284941}, author={SEMİNT, Serkan}, keywords={Restaurant, İstanbul, Paris, Digital Commentary}, abstract={İstanbul ve Paris’te bulunan uluslararası yiyecek içecek işletmelerine yapılan yorumları değerlendirip hangi kriterlere göre bu restoranların tercih edildiğini saptamak ve iki destinasyon arasındaki farklılıkları ve benzerlikleri tespit etmek araştırmanın temel amacını oluşturmaktadır. Bu amaç doğrultusunda araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Veri madenciliği tekniği içerisinde olan sıralama ve ilişkiler analizinden faydalanılmıştır. İstanbul’da bulunan en iyi iki restoranda 122 yorum, Paris’te bulunan en iyi iki restoranda 50 yorum olmak üzere toplamda 172 yorum kalite değerlendirme ölçütlerine göre incelenmiştir. İncelenen yorumlar tema haline getirilerek değerlendirilmiştir. Müşteri yorumlarına da bulgular kısmında yer verilmiştir. Araştırmada, iki destinasyonda bulunan restoranlara yapılan yorumların tüketici gözünden bir farkının olmadığı, iki destinasyonda bulunan restoranları uluslararası boyuta taşıyan kriterlerin genellikle yemeklerin lezzetinin olduğu ve kalite değerlendirme ölçütlerinin de menü, lezzet, fiyat, atmosfer ve konum gibi konu başlıklarının olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır. Ayrıca yorumlar içerisinde kalite değerlendirme ölçütleri kapsamında en fazla menü en az ise fiyat konu başlıklarına yönelik yorumların yapıldığı saptanmıştır. Sonuçlar doğrultusunda araştırmacılara ve işletmelere yönelik öneriler sunulmuştur.}, number={1}, publisher={Sakarya University of Applied Sciences} }