Year 2016, Volume 1 , Issue 1, Pages 13 - 30 2016-12-15

Sosyal Medyada Restoran İmajı: Tripadvisor Örneği
Restaurant Image in Social Media: The Case of Tripadvisor

Bülent Aydın [1]


Değişim olgusunu her yerde görmek mümkündür. Teknolojiler de değişim olgusunun görüleceği yerlerden birisidir. Çünkü buralarda her geçen gün değişimler meydana gelmektedir. Özellikle bilgisayar ve internet tabanlı teknolojik değişimlerin hızı her gen gün artmaktadır. Bu değişimler kullacı ve işletmeler için çeşitli olumlu olumsuz durumları da beraberinde getirmektedir. Teknolojik değişim, kullanıcıları daha aktif hale getirirken işletmelerin tekelinde olan bilgiyi de açık hale getirmiş ve bilgi artık kullacılar tarafından üretilip aynı zamanda tüketilir hale gelmiştir. Kullacılara letmeler karşısında fırsat sağlayan teknolojik değişimlerden biri de sosyal medyadır. Sosyal medya olarak bilinen siteler sayesinde bireyler, herhangi bir konuda görüş, fikir ve tecrübelerini özgürce paylaşma imkânı bulabilmektedirler. Bu araştırmanın ama da sosyal medya sitelerinden biri olan TripAdvisorda kullanıcıların önceden belirlenmiş bir restorana yönelik paylaşımlarını analiz etmek ve restoran imajına olumlu ve olumsuz yansımalarını belirlemektir. Araştırmada karma bir yöntem uygulanştır. Verilere içerik analizi yapıldıktan sonra SPSS programı yarmıyla da analizler yapılştır. Sonuç olarak kullanıcılar tarafından paylılan bilgilerin restoran imajına olumlu ve olumsuz yanmalarının olduğu belirlenmiştir.

It possible to see the change phenomenon in everywhere. Technologies are also the space where the phenomenon of change can be seen. Because around here it changes occur day by day. Particularly computer and Internet-based rate of technological change is increasing every day. These changes cause some pros and cons for users and businesses. Technological changes makes users more active and they can reach informations more easily which was once under monopoly of businesses. One of technological changes is social media that provides the superiorities of users on businesses. Individuals can take an oppurtunity freely sharing of their opinions and experieces on any subjects through social media. The aim of the study is to analyze sharing of predetermined restaurants of TripAdvisors users which is one of social media sites and to determine positive and negative implications on resatautant image. A mixed research method was conducted. Both content analysis and SPSS program were employed on data. As a result, it was determined that information shared by users have positive and negative impact on the image of the restaurant.

 • Aymankuy, Y.; Soydaş, M. E. ve Saçlı, Ç. (2013). The effect of social media utilization on holiday decisions of tourists: A study on academic staff. International Journal of Human Sciences, 10(1), 376-397.
 • Baş, M.; Güngör, A.; Özkul, E. ve Tuncel, A. (2013). Otel işletmelerinde sosyal medya kullanımı: İstanbul’daki otel işletmelerinde bir araştırma. 14. Ulusal Turizm Kongresi, Ankara: Detay, 283-302.
 • Baloglu, S., & Brinberg, D. (1997). Affective images of tourism destinations. Journal of travel research, 35(4), 11-15.
 • Bloemer, J.; Ruyter, K. ve Peeters, P. (1998). Investigating drivers of bank loyalty: The complex relationship between image, service quality and satisfaction. International Journal of Bank Marketing, 16 (7), 276-286.
 • Buhalis, D.,& Law, R. (2008). Progress in information technology and tourism management: 20 years on and 10 years after the Internet—The state of eTourism research. Tourism management, 29(4), 609-623.
 • Bolat, İ. O. (2006). Konaklama işletmelerinde iş görenlerden yansıyan kurumsal imajın analizi ve bir uygulama. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Balıkesir: Balıkesir Üniversitesi.
 • Civelek, M. ve Dalgın, T. (2013). Turizm pazarlamasında sosyal medya, turizm işletmeleri üzerine bir araştırma: Muğla örneği. 14. Ulusal Turizm Kongresi, Ankara: Detay, 266-282.
 • Çelebioğlu, F. (1982). Davranış açısından örgütsel değişim. İstanbul: Evrim Ofset Matbaacılık.
 • Eröz, S. S. ve Doğdubay, M. (2013). Turistik ürün tercihinde sosyal medyanın rolü ve etik ilişkisi. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 27(1).
 • Gegez, A. E. (2005). Pazarlama araştırmaları. İstanbul: Beta yayınları.
 • Gretzel, U.; Yoo, K. H. ve Purifoy, M. (2007). Online travel review study: Role and impact of online travel reviews.
 • Hvass, K. A. ve Munar, A. M. (2012). The takeoff of social media in tourism. Journal of Vacation Marketing, 18(2), 93-103.
 • İşler, D. B. Çiftçi, M. ve Yarangümelioğlu, D. (2013). Halkla ilişkiler aracı olarak: sosyal medyanın kullanımı ve yeni stratejiler. (sobiad.org)
 • Jeong, E. Ve Jang, S. S. (2011). Restaurant experiences triggering positive electronic word- of-mouth (eWOM) motivations. International Journal of Hospitality Management, 30(2), 356-366.
 • Kandampully, J. ve Suhartanto, D. (2000). Customer loyalty in the hotel industry: The role of customer satisfaction and image, International Journal of Contemporary Hospitality Management, 12 (6), 346 -351.
 • Kandampully, J. ve Suhartanto, D. (2003). The role of customer satisfaction and image in gaining customer loyalty in the hotel industry. Journal of Hospitality & Leisure Marketing, 10(1-2), 3-25.
 • Kandampully, J.; Juwaheer, T. D. ve Hu, H. H. (2011). The influence of a hotel firm’s quality of service and image and its effect on tourism customer loyalty. International Journal of Hospitality & Tourism Administration, 12(21), 21–41.
 • Kaplan, A. M. ve Haenlein, M. (2010). Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media. Business horizons, 53(1), 59-68.
 • Kozak, N. (2010). Turizm Pazarlaması. Ankara: Detay.
 • Kozak, A. M. ve Çeltek, E. (2013). Turizm işletmelerinde elektronik müşteri ilişkileri (E-MİY). Ankara: Detay.
 • Küçükaltan, D. ve Kılıçaslan, E. (2013). Turizmde sosyal medya yönetimi. Turizmde güncel konu ve eğilimler (Ed: Ş. A. Tükeltürk ve M. Boz). Ankara: Detay.
 • Law, R. (2006). Internet and tourism- part XXI: TripAdvisor. Journal of Travel & Tourism Marketing, 20 (1), 75-77.
 • Litvin, S. W.; Goldsmith, R. E. ve Pan, B. (2008). Electronic word-of-mouth in hospitality and tourism management. Tourism management, 29(3), 458-468.
 • Mangold, W. G. ve Faulds, D. J. (2009). Social media: The new hybrid element of the promotion mix. Business horizons, 52(4), 357-365.
 • Miguéns, J., Baggio, R., ve Costa, C. (2008). Social media and tourism destinations: TripAdvisor case study. Advances in Tourism Research, (Aveiro).
 • O’Connor, P. (2010). Managing a hotel’s image on tripadvisor. Journal of Hospitality Marketing & Management, 19, 754–772.
 • Öneren, M. (2013). İmaj yönetiminin tv dizi seyircileri üzerindeki etkisi. KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 15 (24): 75-85.
 • Peltekoğlu, F. B. (2012). Kurumsal iletişim sürecinde imajın yeri. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi, (4).
 • Ryu, K.; Han, H. ve Kim, T. H. (2008). The relationships among overall quick-casual restaurant image, perceived value, customer satisfaction and behavioral intentions. International Journal of Hospitality Management, 27, 459-469.
 • Ryu, K.; Lee, R. H. ve Kim, G. W. (2012). The influence of the Quality of the physical environment, food and service on restaurant image, customer perceived value, customer satisfaction, and behavirol intentions. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 24(2), 200-223.
 • Sarıışık, M. ve Özbay, G. (2012). Elektronik ağızdan ağıza iletişim ve turizm endüstrisindeki uygulamalara ilişkin bir yazın incelemesi. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 8(16), 1-22.
 • Sarıışık, M. ve Özbay, G. (2013). Elektronik ağızdan ağıza iletişim kanalı olarak sanal tüketici yorumları. International Conference on Eurasian Ekonomies.
 • Sezgin, K. E.; Efilti, S.; Kalıpçı, B. M. ve Algür, S. (2012). A Content analysis about e- complaints of the hospitality enterprises in manavgat regions. Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi, 16 (2), 111-118.
 • Tu, Y. T.; Wang, C. M. ve Chang, H. C. (2012). Corporate brand image and customer satisfaction on loyalty: An empirical study of Starbucks Coffee in Taiwan. Journal of Social and Development Sciences, 3(1), 24-32.
 • Üner, M. M. Güçer, E. ve Taşçı, A. (2006). Türkiye turizminde yükselen destinasyon olarak İstanbul şehrinin imajı. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 17(2), 189-201.
 • Vural, Z. B. A. ve Bat, M. (2010). Yeni bir iletişim ortamı olarak sosyal medya: Ege üniversitesi iletişim fakültesine yönelik bir araştırma. Journal of Yasar University, 20(5), 3348-3382.
 • Yeniçeri, Ö. (2002). Örgütsel değişimin yönetimi. Ankara: Nobel.
 • Zhang, Z.; Ye, Q.; Law, R. ve Li, Y. (2010). The impact of e-word-of-mouth on the online popularity of restaurants: A comparison of consumer reviews and editor reviews. International Journal of Hospitality Management, 29(4), 694-700.
 • Xiang, Z. ve Gretzel, U. (2010). Role of social media in online travel information search. Tourism management, 31(2), 179-188.
 • TripAdvisor, “TripAdvisor Hakkında”, http://www.tripadvisor.com.tr/pages/about_us.html Erişim Tarihi: 25.12.2013.
 • http://sgb.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/5881,yabanci-ziyaretci-sayisi.pdf?0 Erişim Tarihi:08.01.2014
 • http://www.tcmb.gov.tr/ ErişimTarihi:(09.01.2014).
Primary Language tr
Subjects Hospitality Leisure Sport and Tourism
Other ID https://www.jomat.org/71-archive/2016-1-1/142-2016-1-1-13-30
Journal Section Research Papers
Authors

Author: Bülent Aydın
Institution: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 15, 2016

APA Aydın, B . (2016). Sosyal Medyada Restoran İmajı: Tripadvisor Örneği. Disiplinlerarası Akademik Turizm Dergisi , 1 (1) , 13-30 . DOI: 10.31822/jomat.287998