Year 2016, Volume 1 , Issue 1, Pages 43 - 59 2016-12-15

Göreme Açık Hava Müzesi’ne Gelen Ziyaretçilerin Müze Deneyiminin Demografik Özelliklerine Göre Değişmesi
Change Of Museum Experience In Goreme Open Air Museum Accordance Wıth Demographic Charecterıstics

İbrahim YİLMAZ [1] , Şule ARDIÇ YETİŞ [2]


Günümüzde ziyaretçiler için gezilen görülen yerlerin sadece işlevsel (fonksiyonel) hizmet boyutları yeterli olmamakta farklılaştırmak için hizmetlerin duygusal boyutlarının da ortaya çıkarılması gerekmektedir. Bu farklılaştırmada ziyaretçilerin deneyimleri ortaya çıkmaktadır. Deneyimsel pazarlama yeni bir kavramdır ve turizm sektörü deneyimsel pazarlamanın kullanılabileceği en önemli hizmet sektörlerinden biridir. Müzeler geçmiş ile ilgili insanları bilinçlendiren, boş zamanlarında eğlendiren, belirli bir zaman diliminde bile olsa bulunduğumuz zamandan kaçış imkanı sunan ve aynı zamanda sosyalleşebileceğimiz estetik unsurlarla deneyimin çeşitli boyutlarını kapsadığı bilim ve sanat kurumları olarak tanımlanabilmektedir. Bu çalışmada, Göreme Açık Hava Müzesi’ni ziyaret eden turistlerin yaşadıkları deneyimin hangi boyutlardan oluştuğu ve ziyaretçilerin demografik özelliklerine göre yaşadıkları deneyimlerin değişip değişmediğini belirlemek amaçlanmaktadır. Çalışma kapsamında Göreme Açık Hava Müzesi’ni ziyaret eden yerli ziyaretçilere gezi sonrası anket uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS programında analiz edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda katılımcıların müze deneyimleri ve bu deneyimlerin alt boyutları ortaya çıkarılacak ve demografik özelliklerine bağlı olarak yaşadıkları müze deneyiminin farklılaşıp farklılaşmadığı ortaya konmuştur. Bu doğrultuda müze ziyaretlerini artırmaya yönelik öneriler sunulmuştur.

Nowadays, for museum visitors, it is not enough to reveal the dimensions of functional services in order to differentiate visitors experience, it should contemporaneously reveal the dimensions of hedonic services. These differentiations expose visitors experiences. Experiential marketing is new concept and tourism sector is one of the most important service sector, which could be used by experiential marketing. Museums can be defined to aware people about past, to entertain in leisure time, to offer an escape from our time even in certain period of time, and it can also be defined to socialize with cover various aspects of aesthetic experience as the science and art institutions. In this study, the experiences of tourists who visit the Goreme Open Air Museum is comprised of the dimensions and which is intended to determine tendencies about the future behavior of the visitors. After trips to local and foreign visitors to the Goreme Open Air Museum is implemented within the scope of the study questionnaire. The obtained data is analyzed with SPSS. The results of the analysis of the participants and museum experiences will be revealed dimensions of this statement, and experience is discovered as a result of future behavior tendency. Consequently proposals to redound to visit museum is presented.

 • Alagöz, S. B. ve Ekici, N. (2014). Experiential Marketing and Vacation Experience: The Sample Of Turkish Airlines, 10th International Strategic Management Conference, Procedia - Social And Behavioral Sciences, 150 (2014): 500 – 510.
 • Altunel, M. C. (2013) Turistlerin Beklenti ve Deneyimleme Kalitesinin Tavsiye Etme Kararına Etkisi: Müze Ziyaretçileri Üzerine Bir Araştırma Yayınlanmamış Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı, İzmir.
 • Altunışık, R. (2009). Turizm İşletmelerinde Pazarlamanın Temelleri Ve İki Farklı Pencereden Pazarlama Yönetimi: Üretici Ve Tüketici Bakış Açısı, Cevdet Avcıkurt, Şehnaz Demirkol Ve Burhanettin Zengin (Ed.). Turizm İşletmelerinin Pazarlanmasında 7P ve 7C İçinde (S.7-47). İstanbul: Değişim Yayınları.
 • Altunışık, R., Yıldırım, E., Çoşkun R. ve Bayraktaroğlu, S. (2002). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri SPSS Uygulamalı, Sakarya, Sakarya Kitabevi.
 • Ardıç Yetiş, Ş. (2013). Termal Otel Misafirlerinin Dinlence Deneyimleri İle Gelecekteki Davranış Eğilimleri Arasındaki İlişkiler, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Aksaray Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Aksaray.
 • Arnould, E. J., Price, L. ve Zinkhan, G. (2002). Consumers, New York: McGraw-Hill, NY.
 • Aydın, A. E., Selçuk, E. A. (2014). Consumer Information Search Behavior For Experiential And Material Purchases, Journal Of Economics And Behavioral Studies, 6(3): 194-201.
 • Berry, L. L., Carbone, L. P. ve Haeckel, S. H., (2002). Managing The Total Customer Experience, MIT Sloan Management Review, 43 (3): 85-89.
 • Berridge, G. (2007). Events Design and Experience, Event Management Series, Elsevier.
 • Brakus, J. J., Schmitt, B. H. ve Zarantonella, L. (2009). Brand Experience: What Is It? How Is It Measured? Does It Affect Loyalty?, Journal of Marketing, 73: 52-68.
 • Burton, H. W. ve Wakenshaw, S. (2011). Revisiting Experiential Values Of Shopping: Consumers’ Self And Identity, Marketing Intelligence ve Planning, 29(1):69-85.
 • Caru, A. ve Cova, B. (2006). How to Facilitate Immersion in a Consumption Experience: Appropriation Operations and Service Elements, Journal of Consumer Behaviour, 5(1): 4-14.
 • Caru, A. ve Cova, B. (2003). Revisiting Consumption Experience: A More Humble but Complete View of the Concept, 3(2): 267-286.
 • Chui, C. T. B., Rahim, F. A., Hassan, F. Hj., Musa, R., Yusof, J. Md. ve Hashim, R. Hj (2010). Exploring Tourist Experiencescape And Servicescape At Taman Negara (National Park Malaysia), International Journal Of Trade, Economics And Finance, 1(1): 28-31.
 • Dirsehan, T. (2011). Romantic Movement in Marketing": The Effects of Customer Experiences on Post Experience Dimensions from the Museum Perspective, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, İstanbul.
 • Gupta, S. ve Vajic, M. (2000). The Contextual and Dialectical Nature of Experience, New Service Development. Creating Memorable Experiences, Ed.: J.A. Fitzsimmons ve M. J. Fitzsimmons, Thousand Oaks, CA: Sage: 33–51.
 • Günay, N. (2008). Deneyimsel Pazarlama: Süpermarketler Nasıl Deneyim Yaratabilir?, Muhan Sosyal İşletmecilik Kongresi Bildiriler Kitabı, 3-6 Eylül, Kıbrıs: ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü: 181- 192.
 • Güzel FÖ, Şahin İ. ve Yetimoğlu S, (2015). Düşünsel Deneyim Boyutu Kapsamında Kültür Bilinci Oluşturma Aracı Olarak Müze Ziyaretleri ve Ziyaret Sonrası Davranışlara Etkisi, Akademik Bakış Dergisi, 49: 562-580.
 • Güzel, Ö. (2014). The Dimensions Of Tour Experience, Emotional Arousal, And Post-Experience Behaviors: A Research On Pamukkale in Turkey, 10th International Strategic Management Conference, Procedia - Social And Behavioral Sciences, 150 (2014): 521 – 530.
 • Harman S. ve Akgündüz Y, (2014). Efes Örenyeri Ziyaretçilerinin Müze Deneyimi Beklentilerini Belirlemeye Dönük Bir Araştırma, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 16(2):113-133.
 • Harrington, R., J., Ottenbacher, M., C., Staggs, A. ve Powell, A., F. (2011). Generation Y Consumers: Key Restaurant Attributes Affecting Positive And Negative Experiences, Journal Of Hospitality ve Tourism Research, 36, (4), 431-449.
 • Holbrook, M. B. ve Hirschman, E. C. (1982). The Experiential Aspects of Consumption: Consumer Fantasies, Feelings and Fun, Journal of Consumer Research, 9(2): 132-140.
 • International Council of Museums (2010). Museum Definition, http://icom.museum/who-we-are/the-vision/museum-definiti¬on.html, Erişim Tarihi:12.02.2016.
 • Jurowski, C. (2009). An Examination of the Four Realms of Tourism Experience Theory, International CHRIE Conference-Refereed Track Paper 23, University of Massachusetts-Amherst ScholarWorks@UMass Amherst, Jul 29th, 4:30 Pm-5:30 Pm.
 • Kao, Y. F., Huang, L. S. ve Wu, C. H. (2008). Effects of Theatrical Elements on Experiential Quality and Loyalty Intentions on Theme Parks, Asia Pacific Journal of Tourism Research, 13, (2), 163-174.
 • Kim, H. J. (2009). Development of a Scale To Measure Memorable Tourism Experiences, Unpublished of Doctore Thesis. Indiana University School of Health, Physical Education and Recreation, Indiana.
 • Korkmaz, S., Eser, Z., Öztürk, A. S. ve Işın, B. (2009). Pazarlama Kavramlar-İlkeler-Kararlar, İstanbul, Siyasal Yayın Dağıtım.
 • Kurtuluş, K. (2010). Araştırma Yöntemleri, İstanbul, Türkmen Kitabevi.
 • Lai, M. C. ve Chou, F. S. (2010). The Effect Of Experiential Value, Perceived Quality And Customer Satisfaction On Customer Lifetime Value: An Example Using Star Cruises, Chinese Business Review, 9(11): 55-61.
 • Lee, T. H. ve Chang, Y. S. (2012). The Influence of Experiential Marketing and Activity Involvement on The Loyalty of Wine Tourist in Taiwan, Leisure Studies, 31(1): 103-121.
 • Lee, M. S., Hsiao, H. D. ve Yang, M. F. (2008). The Study Of The Relatıonshıps Among Experıentıal Marketıng, Servıce Qualıty, Customer Satısfactıon And Customer Loyalty, The International Journal Of Organizational Innovation, 32(3): 387-410.
 • Lin, K. M., Chang, C. M., Tseng, M. L. ve Lan, W. L. (2009). Application of Experiential Marketing Strategy to Identify Factors Affecting Guests’ Leisure Behaviour in Twain Hot Spring Hotels, Wseas Transactions on Business and Economics, 6, (5), 229-240.
 • Lin, K. M. (2006). An Examination Of The Relitionship Between Experiential Marketing Strategy And Guests’ Leisure Behaviour In Taiwan Hot-Spring Hotels, Unpublished of Doctor Sport Academy, United States Sports Academy, Daphne, Alabama.
 • Liu, C. H., Hong, C. Y. ve Li, J. F. (2013). The Determınants Of Ecotourısm Behavıoral Intentıons, Global Journal Of Busıness Research, 7(4): 71-85.
 • Liu, T. K., Huang, C. G. ve Chen, W. C. (2012). Starbucks Experience Explored İn Taipei, The Journal Of Human Resource And Adult Learning, 8(2): 107-116.
 • Nunnally, C., J. (1978). Psychometric Theory, 2nd Edition, New York: McGraw-Hill.
 • Ohh, H., Fiore, A. ve Marie, J., M. (2007). Measuring Experience Economy Concepts: Tourism Applications, Journal of Travel Research, 46, 119-132.
 • Oral, S. ve Yetim Çelik, A. (2014). Deneyimsel Değer, Tüketici Tatmini Ve Tüketici Sadakati Arasındaki İlişkinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(3): 469-497.
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü (2010). Müzeler Yönetmeliği, http:// rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2007/02/20070206-1.htm, Eri¬şim Tarihi: 11.02.2016.
 • Walls, A. (2009). An Examınatıon Of Consumer Experıence And Relatıve Effects On Consumer Values, Thesis Of Doctor, University Of Central Florida, The Department Of Educational Research, Technology And Leadership İn The College Of Education, Orlando, Florida.
 • Wang, C., Y. ve Lin, C., H. (2010). A Study Of The Effect Of Tv Drama On Relationships Among Tourists’ Experiential Marketing, Experiential Value And Satisfaction, International Journal of Organizational Innovation, 2, (3), 107-124.
 • Yang, C., Y. (2009). The Study of Repurchase Intentions ın Experiential marketing -An Empirical Study of the Franchise Restaurant, International Journal of Organizational Innovation, 2, (2), 245-261.
 • Yuan, Y., H., Erin, W. ve Chihkang, K. (2008). Relationships Among Experiential Marketing, Experiential Value and Customer Satisfaction, Journal of Hospitaility&Tourism Research, 32(3): 387-410.
Primary Language tr
Subjects Hospitality Leisure Sport and Tourism
Other ID https://www.jomat.org/71-archive/2016-1-1/147-2016-1-1-43-59
Journal Section Research Papers
Authors

Author: İbrahim YİLMAZ
Institution: NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ

Author: Şule ARDIÇ YETİŞ

Dates

Publication Date : December 15, 2016

APA YİLMAZ, İ , ARDIÇ YETİŞ, Ş . (2016). Göreme Açık Hava Müzesi’ne Gelen Ziyaretçilerin Müze Deneyiminin Demografik Özelliklerine Göre Değişmesi. Disiplinlerarası Akademik Turizm Dergisi , 1 (1) , 43-59 . DOI: 10.31822/jomat.288132