Year 2016, Volume 1 , Issue 1, Pages 61 - 80 2016-12-21

Konaklama İşletmelerinin Rekabet Gücünü Belirleyen Faktörler Üzerine Nevşehir İlinde Bir Uygulama
A Practical Study On Accommodation Companies In Nevşehir About Determining Factors Of Competitive Advantage

Ebru Güneren Özdemir [1] , Vildan YILMAZ [2]


İşletme amaçlarına ulaşabilmek için konaklama işletmelerinin belirli faktörler kullanarak, rakiplerine karşı rekabet gücü elde edebilmeleri hayati öneme sahiptir. Bu çalışmada öncelikle, işletmelere rekabet gücü sağlayacak bu faktörler belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmanın amacı, rekabet gücünü belirlediği düşünülen bu faktörlerin, konaklama işletmelerinde kullanılıp kullanılmadığı, konaklama işletmelerinin hangi faktörlere daha çok önem verdiklerinin, hangilerinde kendilerini başarılı gördüklerinin ve kendilerini rakiplerle karşılaştırdıklarında, hangi faktörler açısından üstün olduklarının belirlenmesidir. Tüm bunları belirlemeye yönelik olarak Kapadokya bölgesinin en önemli turizm merkezi olan Nevşehir ilinde turizm işletme belgesine sahip konaklama işletmelerinin orta ve üst düzey yöneticilerine yönelik bir alan araştırması yapılmıştır. Bu alan araştırmasının sonuçlarına göre, Nevşehir ilindeki konaklama işletmeleri rekabet gücü faktörlerine önem vermektedirler, bazılarında kendilerini başarılı görmektedirler ve rakipler karşısında bazı faktörleri kullanarak rekabet etmektedirler. Nevşehir ilinde en rekabetçi konaklama işletmesi türü butik oteller olarak belirlenmiştir denebilir.

To be able reach the goals of the company, accommodation operations should have a competitive advantage for their rivals through managing some significant factors. In this study, first of all, these significant factors have been tried to be defined. The aim of this study is to define whether these factors have been used by accommodation companies or not, which of these factors are more important for them, at which of them they find themselves more succesful and competitive against rivals. In Nevşehir city, the most important touristic destination of Cappadocia, a field research was carried out intended senior and mid-level managers of the accommodation companies which have tourism operation license. According to the results of this field research, in Nevşehir the accommodation companies think the competitive advantage factors important, find themselves successful at some of them and compete with their rivals by managing them. The competitiveness occurs mostly in boutique hotels in Nevşehir.

 • Aksu, A. (2000). Otel işletmelerinin başarısını etkileyen dış çevre faktörleri. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4 (3), 269-281.
 • Albayrak, T. ve Caber, M. (2011, Ekim). Önem-performans analizi: destinasyon yönetimine dair bir örnek. Ege Akademik Bakış Dergisi, 4 (11), 627-638.
 • Bahar, O. ve Kozak, M. (2012). Turizm ve rekabet. Ankara: Detay Yayıncılık
 • Bal, M. (2011). İmaj ve önyargı faktörünün gazete haberlerine etkisi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2, 201-226. Tübitak Ulakbim sitesinden alınmıştır. http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ksuiibf/article/view/5000039252
 • Buhalis ,D. & Cooper,C. (1998), Competıtıon or co-operation? Small and medium-sized tourism enterprises at the destination. E. Laws, B. Faulkner & G. Moscardo (Eds.), Embracing and Managing Change in Tourism: International Case Studies (pp. 324-346 ). London: Routledge.
 • Coşar, Y. (2006) Konaklama İşletmelerinin Rekabet Gücü ve Rekabet Gücünü Belirlemeye Yönelik İzmir İlinde Dört ve Beş Yıldızlı Otellerde Bir Uygulama, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Çamlıca, K. ve Karakuş, Y. (2016). Elektronik Ağızdan Ağıza İletişim. İbrahim Yılmaz (Ed.), Turizm Pazarlamasında Güncel Yaklaşımlardan Seçmeler içinde (199-212). Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Dinçer, Ö. (2003). Stratejik yönetim ve işletme politikası. İstanbul: Beta Basım.
 • Doğan, N. Ö., ve Karakuş, Y. (2014). KFG-AHP Bütünleşik Yöntemi Kullanılarak Turizm Sektöründe Hizmet Kalitesinin Değerlendirilmesi: Göreme Açık Hava Müzesi Üzerine Bir Uygulama. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19(3).
 • Doğan, Ö. İ., Marangoz, M. Ve Topoyan, M. (2003). İşletmelerin iç ve dış pazarda rekabet güçlerini etkileyen faktörler ve bir uygulama. Dokuz Eylül Üniversitesi SBE Dergisi, 2 (5). 114-138
 • Eren, E. (2000). Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası. İstanbul: Beta Basım Yayım.
 • Gökşen, Y. ve Yıldırım, F. K. (2005). Bilgi teknolojilerinin Türkiye’deki kobilerin rekabet gücü üzerindeki rolünü belirlemeye yönelik bir saha çalışması. 2. Kobiler ve Verimlilik Kongresi (ss. 10-18). İstanbul Kültür Üniversitesi sitesinden alınmıştır. http://www.iku.edu.tr/userfiles/kongre_kitabi_2.pdf
 • Grant, R. M. (1991, Spring). The resource-based theory of competitive advantage: implications for strategy. California Management Review, 3 (33), 114-135. Retrieved from http://www.skynet.ie/~karen/Articles/Grant1_NB.pdf
 • Güneren, E. ve Karakuş, Y. (2015) Postmodern Pazarlama. Turizm Pazarlamasında Güncel Yaklaşımlar (Ed. Burhan Kılıç, Zafer Öter) içinde (455-487). Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş. : İstanbul
 • Henderson, B. (1989). The origins of strategy. Harvard Business Review, 67(6), 139-143.
 • İçöz, O. (2001). Turizm işletmelerinde pazarlama: ilkeler ve uygulamalar. Turhan Kitabevi yayınları.
 • Karamustafa, K., Güllü, K., Acar, N. Ve Ulama, Ş. (2010). Konaklama işletmelerinde pazar odaklılık. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Kırım, A. (2004). Yeni dünyada strateji ve yönetim. İstanbul: Sistem Yayıncılık.
 • Kotler, P. (2000). Marketing management. Boston: Pearson Custom Publishing.
 • Kozak, M. A., & Güçlü, H. (2003). Turizm İşletmelerinde Değişim Yönetimi Üzerine Kavramsal Bir İnceleme.
 • Köseoğlu, M. A. (2007). Etik kodlarının rekabet stratejilerine etkileri ve bir alan araştırması (Yayımlanmamış doktora tezi). Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon.
 • Martilla, J. A., & James, J. C. (1977). Importance-performance analysis. The journal of marketing, 77-79.
 • Mintzberg, H. (1978, May). Patterns in strategy formation. Management Science, 9 (24), 934-948. Retrieved from https://faculty.fuqua.duke.edu/~charlesw/LongStrat2010/papers/class%2010/Patterns%20of%20Strategy%20Formulation.pdf
 • Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., & Berry, L. L. (1988). Servqual. Journal of retailing, 64(1), 12-40.
 • Porter, M. E. (1980). Competitive strategy. New York: Free Press.
 • Prahalad, C. K., & Hamel, G. (1994). Strategy as a field of study: Why search for a new paradigm?. Strategic management journal, 15(S2), 5-16.
 • Tektaş, Ö. Ö., ve Çamlıca, K. (2015). Pazar Bölümlendirme Aracı Olarak Tutum Ve Niyetin Bir Arada Kullanımı: Sürdürülebilir Turizm Üzerine Bir Uygulama. Verimlilik Dergisi, (1), 31-53.
 • Türkay, O. ve Pırnar. İ. (2010). Enformasyon elde etme ve yaymanın jenerik stratejiler itibariyle farklılaşması: konaklama işletmeleri üzerine ampirik bir araştırma. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(19), 216-232. Tübitak Ulakbim sitesinden alınmıştır. http://dergipark.ulakbim.gov.tr/cusosbil/article/viewFile/5000001402/5000002093
Primary Language tr
Subjects Hospitality Leisure Sport and Tourism
Other ID https://www.jomat.org/2-uncategorised/150-2016-1-1-61-80
Journal Section Research Papers
Authors

Author: Ebru Güneren Özdemir
Institution: NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Vildan YILMAZ

Dates

Publication Date : December 21, 2016

APA Güneren Özdemir, E , YILMAZ, V . (2016). Konaklama İşletmelerinin Rekabet Gücünü Belirleyen Faktörler Üzerine Nevşehir İlinde Bir Uygulama. Disiplinlerarası Akademik Turizm Dergisi , 1 (1) , 61-80 . DOI: 10.31822/jomat.288709