Year 2018, Volume 3 , Issue 1, Pages 37 - 50 2018-06-30

An assessment on Recreation Studies at Higher Education Level in Turkey
Türkiye’de Yükseköğretim Düzeyindeki Rekreasyon Eğitimine Yönelik Bir Değerlendirme

Mustafa Murat KIZANLIKLI [1] , Muhammet Cenk BİRİNCİ [2]


Having its founding roots in the sports field in Turkey, recreation studies have started to be observed since 2009 in higher education institutions providing education on tourism. Compared to the universities in abroad, recreation studies are quite new but also becoming more wide-spread especially in tourism field in Turkey. In the present study, it was focused on the development process of recreation studies at higher education level, and the structure of those studies in Turkey was examined, accordingly. Within the scope of the study, the current situation and development process of recreation studies in higher education institutions in Turkey were attempted to be explained via numeric indicators. In this regard, recreation departments both in tourism and physical education and sports fields were investigated, and post-graduate theses aiming at revealing the relationship of recreation studies with other disciplines were analyzed on the department basis. In line with the findings, an increase is observed in the number of departments providing education on recreation, the number of students studying in the field and the number of post-graduate theses. It is also understood from the findings that recreation is an interdisciplinary term considering the departments where post-graduate theses were prepared. The present study is expected to serve as a beneficial and compiling source for future studies on recreation.

Özet

Türkiye’deki başlangıcı spor alanında olan rekreasyon eğitimi, 2009 yılından itibaren turizm eğitimi veren yükseköğretim kurumlarında yer almaya başlamıştır. Yurt dışındaki üniversitelerle kıyaslandığında rekreasyon eğitimi Türkiye’de özellikle de turizm alanında yeni ama hızla yayılan bir alandır. Bu çalışmada yükseköğretim düzeyindeki rekreasyon eğitiminin gelişim süreci ele alınarak, Türkiye’deki rekreasyon eğitiminin yapısı incelenmiştir. Araştırma kapsamında, rekreasyon eğitiminin Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarındaki mevcut durumu ve gelişim süreci rakamsal göstergelerle ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu amaçla gerek turizm gerekse de beden eğitimi ve spor alanındaki rekreasyon bölümleri araştırılmış, rekreasyon eğitiminin diğer disiplinlerle olan ilişkilerini ortaya koymak amacıyla rekreasyon ile ilgili hazırlanmış lisansüstü tezler anabilim dallarına göre incelenmiştir. Bulgulara göre; rekreasyon eğitimi verilen birim, eğitim alan öğrenci sayısı ve hazırlanan lisansüstü tezlerin sayısının artış gösterdiği ve lisansüstü tezlerin hazırlandığı anabilim dalları itibariyle rekreasyonun disiplinler arası bir kavram olduğu tespit edilmiştir. Çalışmanın rekreasyon ile ilgili bundan sonra yapılacak araştırmalar için yararlı ve derleyici nitelikte bir kaynak olması beklenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Rekreasyon, eğitim, turizm, beden eğitimi ve spor. 

 • Ağaoğlu, Y. S. (2002). Türkiye’deki üniversitelerin rekreasyon programlarının geliştirilmesi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Alexandris, K. and Carroll, B., (1997a). Motives for recreational sport participation in Greece. Implications for planning and provision of sport services. European Physical Education Review, 3 (2), 129-143.
 • Alexandris, K. and Carroll, B. (1997b). An analysis of leisure constraints based on different recreational sport participation levels: Results from a study in Greece. Leisure Sciences, 19, 1-15.
 • Bäckström, K. (2006). Understanding recreational shopping: A new approach. International Review of Retail, Distribution and Consumer Research, 16 (2), 143-158.
 • Başaran, Z. (2016). Alternatif Eğitim Olarak Rekreasyon. (Rekreasyon Bilimi içinde, Ed. Suat Karaküçük), 393-428. Gazi Kitabevi, Ankara.
 • Block, P., Ridgway, N.M and Nelson, J.E. (1991), Leisure and the shopping mall Advances in Consumer Research, 18 (1), 445-52.
 • Cohen, D. A., Marsh, T., Williamson, S., Derose, K. P., Martinez, H., Setodji, C. and McKenzie, T. L. (2010). Parks and physical activity: Why are some parks used more than others? Preventive Medicine. 50, S9-S12.
 • Colton, C. W. (1987). Leisure, recreation, tourism: A symbolic interactionism view. Annals of Tourism Research. 14 (3), 345-360.
 • Demirci, S. ve Köseli, M. (2014). İkincil Veri ve İçerik Analizi. İstanbul: Alfa Basım Yayım Dağıtım.
 • Ertüzün, E. (2016). Sağlık Perspektifinden Rekreasyon ve Esenlik (Wellness). (Rekreasyon Bilimi içinde, Ed. Suat Karaküçük), 545-590. Gazi Kitabevi, Ankara.
 • Godbey, G. C., Caldwell, L. L., Floyd, M. and Payne, L. L. (2005). Contributions of leisure studies and recreation and park management research to the active living agenda. American Journal of Preventive Medicine.28 (2S2), 150-158.
 • Grant, P. J. (1984). A determination of priorities for curricular and administrative areas of concern in undergraduate professional preparation in recreation and parks. (Unpublished doctoral dissertation) Temple University.
 • Groff, C. (1998). Demarketing in park and recreation management. Managing Leisure. 3 (3), 128-135.
 • Gunn, C. A. (1990). The new recreation-tourism alliance. Journal of Park and Recreation Administration. 8 (1), 1-8.
 • Hazar, A. (2009). Rekreasyon ve Animasyon. (Üçüncü Baskı) Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Karaküçük, S. (2014). Rekreasyon: boş zamanları değerlendirme. (Geliştirilmiş 7. Baskı) Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Karaküçük, S. (2008). Rekreasyon: Boş Zamanları Değerlendirme. (Altıncı Baskı) Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Kılbaş, Ş. (2010). Rekreasyon: Boş Zamanı Değerlendirme. (Geliştirilmiş Dördüncü Baskı) Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Ko, Y. J. and Pastore, D. L. (2004). Current issues and conceptualizations of service quality in the recreation sport industry. Sport Marketing Quarterly, 13, 158-166.
 • Kozak, M. (2017). Bilimsel Araştırma: Tasarım, Yazım ve Yayım Teknikleri. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • McKercher, B. (1996). Differences between Tourism and Recreation in Parks. Annals of Tourism Research. 23 (3), 563-575.
 • McLean, D. D. ve Hurd, A. R. (2012). Recreation and Leisure in modern society. (Ninth Ed.) Jones and Bartlett Learning.
 • Metin, T. C. (2012). Üniversitelerin rekreasyon yönetimi programındaki ders müfredatının modüler bir yapıya dönüştürülmesi. Turizm Eğitimi Konferansı-Tebliğler,T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü, 148-160.
 • Park, S.H. and Kim, Y. M. (2000). Conceptualizing and measuring the attitudinal loyalty construct in recreational sport contexts. Journal of Sport Management, (14), 197-207.
 • Polat, E., Ulusoy, H. ve Hacıoğlu, N. (2017). Türkiye’de lisans düzeyinde gerçekleştirilen turizm eğitiminin analizi. 17. Ulusal Turizm Kongresi Bildiriler Kitabı. 78-88.
 • Rajagopal (2006). Leisure shopping behavior and recreational retailing: A symbiotic analysis of marketplace strategy and consumer response. Journal of Hospitality and Leisure Marketing, 15 (2), 5-31.
 • Stein, T. A. (1984). Recreation education in the United States and Canada: A look at the past, present and future. Leisure Sciences: An Interdisciplinary Journal, 6 (3), 337-349.
 • Tal, T. (2005). Implementing Multiple Assessment Modes in an Interdisciplinary Environmental Education Course. Environmental Education Research, 11(5), 575- 601.
 • Yayla, Ö. (2012). Turizm eğitimi bünyesinde verilen rekreasyon eğitimine akademik bir bakış. Karınca, 78 (910), 2024.
 • Yaylı, A., Güçer, E. ve Kızanlıklı, M.M. (2012). A study on the expectations of the students from the recreation management education. International Journal of Multidisciplinary Thought. 2 (2), 213-222.
 • Wakefield, K. L. and Baker, J. (1998). Excitement at the mall: Determinants and effects on shopping response. Journal of Retailing. 74 (4), 515-539.
 • Zorba, E. (2015). Herkes İçin Yaşam Boyu Spor. Fırat Yayıncılık, Ankara. 23,24.
 • Zorba, E. (2007). Türkiye’de rekreasyona bakış açısı ve gelişimi. Gazi Haber Dergisi, 52-55.
 • Ural ve Kılıç, (2006). Bilimsel araştırma süreci ve SPSS ile veri analizi. (2. Baskı). Ankara: Detay Yayıncılık.
 • T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı (1990-1994)<http://www.kalkinma.gov.tr/Lists/Kalknma%20Planlar/Attachments/4/plan6.pdf> erişim tarihi: 08.05.14
 • T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1996-2000)<http://www.kalkinma.gov.tr/Lists/Kalknma%20Planlar/Attachments/3/plan7.pdf> erişim tarihi: 08.05.14
 • T.C. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2013 - 2014 Öğretim Yılı İlk Öğretim Ders Kitapları(http://www.meb.gov.tr/2013-2014-egitim-ogretim-yili-elektronik-ortamda-hizmete-sunulan-ilk-ve-orta-ogretim-ders-kitaplari/duyuru/6319)
 • T.C. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi, 2017 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzu<http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2017/OSYS/KILAVUZ18042017.pdf>erişim tarihi: 24.07.2017
 • T.C. Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı Tez Merkezi https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ erişim tarihi Temmuz 2017
 • T.C. Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı Yükseköğretim İstatistikleri <https://istatistik.yok.gov.tr/> erişim tarihi Temmuz 2017
Primary Language tr
Subjects Hospitality Leisure Sport and Tourism
Journal Section Research Papers
Authors

Orcid: 0000-0002-6953-767X
Author: Mustafa Murat KIZANLIKLI
Institution: GAZİ ÜNİVERSİTESİ, TURİZM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-0309-8256
Author: Muhammet Cenk BİRİNCİ (Primary Author)
Institution: Nevşehir Hacı Bektaş Veli University, Tourism Faculty, Nevşehir, Turkey
Country: Turkey


Dates

Publication Date : June 30, 2018

APA Kızanlıklı, M , Birinci, M . (2018). Türkiye’de Yükseköğretim Düzeyindeki Rekreasyon Eğitimine Yönelik Bir Değerlendirme . Disiplinlerarası Akademik Turizm Dergisi , 3 (1) , 37-50 . DOI: 10.31822/jomat.413772