Year 2017, Volume 2 , Issue 1, Pages 32 - 46 2017-06-30

A Rising Tourism Types in Turkey: Halal Tourism
Türkiye'de Yükselen Bir Turizm Çeşidi: Helal Turizm

Nazlı KARDEŞ [1] , Said KINGIR [2]


Tourism is at the forefront of increasingly important sectors today. Since alternative tourism types are increasing and more people participate in tourism activity every year, world tourism pie grows day by day. The developments in technology, communication, and education and the increase in the overall welfare level has increased the material expectations of Muslim tourists and this led the Muslims to look for alternative vacation options that meet requirements set by the religion. Intensive competition in the tourism sector has led to diversification of tourism. Depending on those developments, a variety of tourism products emerged as "Halal Tourism" which  has increasingly importance day by day and  and becomes a hot topic in academic literature.  Halal tourism includes all touristic businesses that satisfy the needs of all tourism activities such as recreation,accommodation, travel, transportation based on the Islamic rules and regulations. The purpose of this research is to assess the present situation of Turkey for halal tourism and to put forward thoughts on how to develop halal tourism by using the potential of Turkey to guide for future works.For this purpose, a conceptual framework of halal tourism has been established by conducting a comprehensive literature search. As a result of this research, it is concluded that even though the the vast majority of the people in Turkey are Muslim, halal tourism market is very small when compared to other countries. In the conclusion, we have brought some suggestions to improve the halal tourism in Turkey.

Turizm, günümüzde gittikçe önemi artan sektörlerin başında gelmektedir. Dünya’da turizm her geçen gün büyümekte, alternatif turizm çeşitleri artmakta ve her yıl daha çok insan küresel düzeyde turizm hareketinin bir parçası haline gelmektedir. Teknolojide, iletişimde, refah seviyesin de, eğitim düzeyinde görülen ilerleme Müslüman kesimin yaşamdan beklentilerini artırmış ve Müslüman kesimi dinin gereklerine uyarak tatil yapmaya yönlendirmiştir. Turizm sektöründeki yoğun rekabet ortamı turistlerin taleplerinin çeşitlenmesine yol açmıştır. Bu gelişmelere bağlı olarak bir turistik ürün çeşidi olarak ortaya çıkan “Helal Turizm”, gün geçtikçe önemi artan bir kavram olarak ortaya çıkmaktadır. Helal turizm, konaklama, seyahat, ulaşım, rekreasyon vb. turizm faaliyetlerinden doğan ihtiyaçların İslami kural ve inanışlara uygun şekilde karşılanması ile ilgili faaliyetlerdir.  Bu araştırmanın amacı Türkiye’nin helal turizm açısından mevcut durumunu değerlendirmek, gün geçtikte rekabetin arttığı helal turizm alanında Türkiye’nin potansiyelini kullanarak bu turizm çeşidinin nasıl geliştirebileceğine yönelik düşünceleri ortaya koymak ve gelecek çalışmalara yol göstermektir. Bu amaç doğrultusunda konuyla ilgili geniş bir literatür taraması yapılarak helal turizmin kavramsal çerçevesi ortaya konmuş ve derinlemesine incelenen literatür çalışmaları, istatistik verileri ile Türkiye’nin mevcut kültürü ve Müslüman bir ülke olmasına rağmen diğer ülkelerden geride olduğu ve mevcut potansiyelini iyi kullanamadığı sonucuna varılmıştır. Bu sonuca yönelik öneriler getirilmiştir.

 • Akyol, M. ve Kılınç, Ö. (2014). Internet and Halal Tourism Marketing, International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic,9 (8), 171-186.
 • Arpacı, Ö., Uğurlu, K. ve Batman, O. (2015). Helal Konseptli otel işletmelerine yönelik yapılan müşteri şikayetleri üzerine bir araştırma, Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi dergisi, 11, 181-198.
 • Arpacı, Ö. ve Batman, O. (2015), Helal konseptli otel işletmelerinin yüksek ve düşük sezonda algılanan hizmet kalitesinin müşteri sadakati ve müşteri değeri üzerine etkisi, seyahat ve otel işletmeleri dergisi, 12(3), 73-86.
 • Baran, Z. ve Batman, O.(2015). Gıda sektöründe tüketici beklentilerini karşılamada “Helal Gıda” Güvencesinin önemi, Uluslararası helal ürün ekonomisi sempozyumu,164-192.
 • Bilgin, Y. (2017). Helal Otel İşletmeleri İçin Bir Pazar Genişletme Stratejisi Olarak İşbirlikçi Pazarlama. 1. Uluslararası Helal Turizm Kongresi. 7-9 Nisan 2017 Antalya-Alanya
 • Bilgin, Y. ve Karakaş, A. (2017). Otel İşletmelerinin Helal Niteliğinin Müşteri Değerlendirmelerine Yansımaları: İstanbul’da Faaliyet Gösteren Helal Otellerden Bulgular. 1. Uluslararası Helal Turizm Kongresi. 7-9 Nisan 2017 Antalya-Alanya
 • Boğan, E., Batman, O. ve Sarıışık, M. (2016). Helal turizmin kavramsal çerçevesi ve Türkiye’deki uygulamalar üzerine bir değerlendirme, 3rd International Congress of Tourism & Management Researches, Antalya, 1425-1440.
 • Büyükşalvarcı, A., Şapçılar, M. C. ve Adabalı M. M. (2016). Islam Dünyası Turizm Başkenti seçilmenin Konya Turizmine Etkileri, 9(45), 1054-1064.
 • Hacıoğlu, N., Oflaz, M., Buzlukçu, C. ve Kılıç, A. (2015). Yerli turistlerin helal( Muhafazakar) konseptli otellere yönelik tutumların belirlenmesi: Afyonkarahisar termal otelleri örneği, I. Eurasia International Tourism Congress: Current Issues, Trends, and Indicators,489-502.
 • Koçyiğit, H. (2011). Türkiye’de seyehat etmenin Kur’ani boyutu, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi dergisi, 35, 126-143.
 • Köleoğlu, N., Erdil, Ş. T. ve Gezen, A. (2016), Tüketicilerin helal ürün algısı ve helal ürünleri satın alma niyetleri üzerine bir araştırma, Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 9 (1), 364- 378.
 • Kurtoğlu, R. ve Çiçek B. (2013). Tüketicilerin Helal Ürünler Hakkındaki Algılama, Tutum ve Beklentilerini Tespit Etmeye Yönelik Bir Araştırma, Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi dergisi, 8 (3), 181-205.
 • Met, Ö., Özdemir, İ. M. ve Aydemir, B. (2013). İslami otellerin ürün nitelikleri: Türkiye örneği, İnternational Conference on Religious Tourism and Tolerance, Konya, 651-662.
 • Oflaz, M. (2015). Turistik ürün çeşidi olarak helal turizm konsepti uygulayan konaklama tesislerinde müşteri algıları, Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir.
 • Özaltaş Serçek, G., Karakaş, A. Ve Serçek, S. (2017). Tüketicilerin Helal Turizm Konsepti Uygulamalarına Yönelik Algıları. 1. Uluslararası Helal Turizm Kongresi. 7-9 Nisan 2017 Antalya-Alanya
 • Pamukçu, H. ve Arpacı, Ö. (2015). Helal konseptli otel işletmeleri: Türkiye’deki mevcut durum üzerine bir araştırma, 1.Uluslararası Türk Dünyası Sempozyumu, Kastamonu, 319-331.
 • Pamukçu, H. ve Sarıışık, M. (2016). Helal Turizm Kavramı ve Gelişimi Üzerine Bir Değerlendirme , 17.Ulusal Turizm Kongresi, Ankara, 758, 99-109.
 • Süt, A. (2014). Islam ve Turizm ilişkisi, İnternational periodical for the languages , Literature and History of Turkish or Turkic, 9(11), 479-497.
 • Tanrısever, C., Batman, O. ve Pamukçu, H.(2015), Turizmde yeni eğilimler, 2nd International Congress of Tourism & Management Researches, 457 -475.
 • Tekin , Ö. A. ve Yılmaz, E. (2016). İslami turizm konseptine hizmet veren konaklama işletmeleri zerine bir inceleme, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(42), 2046-2058).
 • Yeşiltaş, M., Cankül, D. ve Temizkan, R. (2012).Otel seçiminde dini hayat tarzlarının etkisi, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 39, 193-217.
 • Yücebaş, S. (2012). Türkiye’de muhafazakarlığın gündelik yaşam estetiği, İnsan Bilim Dergisi, 1(2), 62-80.
 • Zengin, B. (2015). Turizm İşletmeleri, 3.Baskı, İstanbul: Değişim Yayınları.
 • http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&kelime=HARAM E.T 25.12.2016
 • http://whtsexpo.com/ E.T 18.01.2.2017
 • https://bilgibirikimi.net/2012/10/24/musluman-ulkeler-dunyada-kac-musluman-ulke-vardir/ E.T 18.01.2017
 • http://guzelbil.com/din/dunya-uzerinde-kac-tane-islammusluman-ulke-vardir.html E.T 18.01.2017
 • http://newsroom.mastercard.com/asia-pacific/files/2016/03/Report-MasterCard-CrescentRating-Global-Muslim-Travel-Index-2016.pdf E.T 20.01.2016
 • http://www.islamitatilyerleri.net/tr/yeni-acilan-oteller E.T. 20.01.2017
 • http://www.islamihotels.com/islami-otellerin-altin-yili.php E.T 20.01.2017
 • http://www.diyanet.gov.tr/dijitalyayin/ilmihal_cilt_1.pdf E.T 21.02.2017
Subjects Social
Published Date Yaz
Journal Section Review Article
Authors

Author: Nazlı KARDEŞ
Institution: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Said KINGIR
Institution: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : June 30, 2017

Bibtex @conference paper { jomelips306332, journal = {Yönetim Ekonomi Edebiyat İslami ve Politik Bilimler Dergisi}, issn = {}, eissn = {2547-9512}, address = {Bartın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, publisher = {Bartin University}, year = {2017}, volume = {2}, pages = {32 - 46}, doi = {10.24013/jomelips.306332}, title = {Türkiye'de Yükselen Bir Turizm Çeşidi: Helal Turizm}, key = {cite}, author = {KARDEŞ, Nazlı and KINGIR, Said} }
APA KARDEŞ, N , KINGIR, S . (2017). Türkiye'de Yükselen Bir Turizm Çeşidi: Helal Turizm. Yönetim Ekonomi Edebiyat İslami ve Politik Bilimler Dergisi , 2 (1) , 32-46 . DOI: 10.24013/jomelips.306332
MLA KARDEŞ, N , KINGIR, S . "Türkiye'de Yükselen Bir Turizm Çeşidi: Helal Turizm". Yönetim Ekonomi Edebiyat İslami ve Politik Bilimler Dergisi 2 (2017 ): 32-46 <https://dergipark.org.tr/en/pub/jomelips/issue/28105/306332>
Chicago KARDEŞ, N , KINGIR, S . "Türkiye'de Yükselen Bir Turizm Çeşidi: Helal Turizm". Yönetim Ekonomi Edebiyat İslami ve Politik Bilimler Dergisi 2 (2017 ): 32-46
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye'de Yükselen Bir Turizm Çeşidi: Helal Turizm AU - Nazlı KARDEŞ , Said KINGIR Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.24013/jomelips.306332 DO - 10.24013/jomelips.306332 T2 - Yönetim Ekonomi Edebiyat İslami ve Politik Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 32 EP - 46 VL - 2 IS - 1 SN - -2547-9512 M3 - doi: 10.24013/jomelips.306332 UR - https://doi.org/10.24013/jomelips.306332 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Yönetim Ekonomi Edebiyat İslami ve Politik Bilimler Dergisi Türkiye'de Yükselen Bir Turizm Çeşidi: Helal Turizm %A Nazlı KARDEŞ , Said KINGIR %T Türkiye'de Yükselen Bir Turizm Çeşidi: Helal Turizm %D 2017 %J Yönetim Ekonomi Edebiyat İslami ve Politik Bilimler Dergisi %P -2547-9512 %V 2 %N 1 %R doi: 10.24013/jomelips.306332 %U 10.24013/jomelips.306332
ISNAD KARDEŞ, Nazlı , KINGIR, Said . "Türkiye'de Yükselen Bir Turizm Çeşidi: Helal Turizm". Yönetim Ekonomi Edebiyat İslami ve Politik Bilimler Dergisi 2 / 1 (June 2017): 32-46 . https://doi.org/10.24013/jomelips.306332
AMA KARDEŞ N , KINGIR S . Türkiye'de Yükselen Bir Turizm Çeşidi: Helal Turizm. jomelips. 2017; 2(1): 32-46.
Vancouver KARDEŞ N , KINGIR S . Türkiye'de Yükselen Bir Turizm Çeşidi: Helal Turizm. Yönetim Ekonomi Edebiyat İslami ve Politik Bilimler Dergisi. 2017; 2(1): 46-32.