PDF EndNote BibTex RIS Cite

-

Year 2015, Volume 8, Issue 4, 49 - 72, 01.01.2015

Abstract

Internet is a sort of environment that serves many communication channels together to be used in various public relations practices. In recent years, internet practice with the aim of public relations has increased in art festivals which aggragate artistic events. The opportunities that traditional media serve is lagging behind the ones internet and social media platforms serve in public relations practices of organizations that are responsible for artistic events. In order to figure out what type of communication channels are more effective in reaching the art festival audiences a survey is applied to 20th and 21st Izmir European Jazz Festivals’ patrons. After data analysis it was seen that traditional media channels are lagging behind internet and social media platforms in reaching patrons. But it is found out that the information obtained by the people who have close relations with the patrons and the outdoor advertising materials that were used by İzmir Culture Art and Education Foundation were effective on the patrons besides internet

References

 • Aydoğan F ve Akyüz A (2010) İkinci Medya Çağında İnternet, Alfa, İstanbul.
 • Bal H (2001) Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri, Fen-Edebiyat Fakültesi Yayınları, Isparta.
 • Çetintaş H B (2014) Bir Kurumsal İletişim Stratejisi Olarak Kurumsal Bloglar,
 • Selçuk Üniversitesi İletişim Dergisi, 8, 92-121. Erkuş A (2009). Davranış Bilimleri İçin Bilimsel Araştırma Süreci, (2. Baskı), Seç- kin Yayıncılık, Ankara.
 • Giorgi L, Sassatelli M ve M Delanty G (2011) Festivals and the Cultural Public
 • Sphere, Giorgi L, Sassatelli M ve M Delanty G (eds), Routledge, Londra. Grunig J E ve Hunt T (1984) Managing Public Relations, Holt, Rinehart & Winston, New York.
 • Gunelius S (2010) Blogging All-in-One For Dummies, Wiley, Indianapolis.
 • Hausmann A ve Poellmann L (2012) Broadcast Your Services Impact of Social
 • Media on the Marketing of Performing Arts Organizations, ACEI 17th International Conference on Cultural Economics, 21-24 Haziran Kyoto, Japonya. Kitchen P J (1997) Public Relations: Principles and Practice, International
 • Thomson Business Press, Londra. Oakes S (2010) Profiling the Jazz Festival Audience, International Journal of
 • Event and Festival Management, Vol.1, No.2, 110-119. Okay A ve Okay A (2001) Halkla İlişkiler Kavram ve Strateji ve Uygulamaları,
 • Der Yayınları, İstanbul Onat F (2014) Dijital Çağda Halkla İlişkiler Yazarlığı, Nobel, Ankara.
 • Onat F, Çallı İ ve Gülay G (2013) Sanat Etkinliklerinin Duyurumunda Sosyal
 • Medyanın Kullanımı: 20. Avrupa İzmir Caz Festivali Örneği, 1. International Symposium on Media Studies, 20-23 Kasım 2013, Antalya
 • Peltekoğlu F B (1993) İşletmenin Yapısı Açısından Halkla İlişkiler Modelleri, Ve- rimlilik Dergisi, 22 (1), 7 - 14.
 • Raj R, Rashid T ve Walters P ( 2009) Events Management, An Integrated and Practical Approach, SAGE, Los Angeles.
 • Sayımer İ (2008) Sanal Ortamda Halkla İlişkiler, Beta Basım, İstanbul.
 • Uğurlu H ve Uğurlu E G (2011) Uluslararası Eskişehir Film Festivali İzleyici
 • Araştırması, Anadolu Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11, Uzunoğlu E, Onat F, Çakır S ve Alikılıç Ö (2009) İnternet Çağında Kurumsal İle- tişim, Say, İstanbul.
 • Vural B A (2014) Dijital Panoroma, Ütopya, İstanbul.
 • White J ve Mazur L (1996) Strategic Communications Management: Making
 • Public Relations Work. Harlow, Addison-Wesley. Yeoman I (2004) Festivals and Event Management, Arts and Culture Perspective,
 • Yeoman I (ed), Elsevier Butterworth-Heinemann, Amsterdam. İnternet Kaynakları Edinburgh Festivali Facebook Sayfası, www.facebook.com/EdintFest/info), eri- şim tarihi: 17.10.2014.
 • Edinburgh Festivali Twitter Sayfası, www.twitter.com/edintfest, erişim tarihi: 2014.
 • Edinburgh Festivali, www.eif.co.uk/, erişim tarihi: 17.10.2014.
 • EMI Strategic Snapshot - The Viral Impact of Events (2007). erişim tarihi: 13 Ka- sım, 2014, http://www.eventmarketing.com/wp-content/uploads/2010/10/EMI ViralSnapshot.pdf
 • Green Event Planning Guide, John Hopkins University Sustainability Network. http://sustainability.jhu.edu/join_the_network/faculty_staff/Green Event Planner, erişim tarihi: 25.11.2014.
 • İstanbul Caz Festivali, www.caz.iksv.org, erişim tarihi: 20.11.2014
 • İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı, Facebook Sayfası, https://www.facebook. com/ IKSEV?fref=ts, erişim tarihi: 17.10.2014.
 • İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı, http://www.iksev.org/tr/hakkimizda, erişim tarihi: 17.10.2014.
 • İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı, İzmir Avrupa Caz Festivali, http://www.iksev.org/tr/caz-festivali, erişim tarihi: 17.10.2014.
 • Londra Caz Festivali Facebook Sayfası, https://www.facebook.com/london jazzfestival, erişim tarihi: 17.10.2014.
 • Londra Caz Festivali Twitter Sayfası, twitter.com/londonjazzfest, erişim tarihi: 2014.
 • Londra Caz Festivali, www.efglondonjazzfestival.org.uk/erişim tarihi: 17.10.2014.
 • Montreux Caz Festivali Facebook Sayfası, www.facebook.com/montreuxjazz fetival/info, erişim tarihi: 18.10.2014.
 • Montreux Caz Festivali Twitter Sayfası, twitter.com/MontreuxJazz, erişim tarihi: 2014.
 • Montreux Caz Festivali, http://www.montreuxjazz.com/, erişim tarihi: 17.10.2014.
 • Digital Dominates Event Attendence Marketing, Folio Dergisi, sayfa: 18, Eylül 2013, www.foliomag.com, erişim tarihi: 27 Eylül 2014.
 • Sustainability Network, Green Event Planning, (2013) http://sustainability. jhu.edu/join_the_network/faculty_staff/Green%20Event%20Planner, erişim tari- hi: 3 Eylül 2014.
 • The Magazine for Event Management Eylül, 1, 2013 http://eds.a.ebscohost. com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=3&sid=83c91094-6d03-43d2-b34a-46f504383e4 e%40sessionmgr4004&hid=4113, erişim tarihi: 22.11.2014
 • TÜİK (2013) Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması – 2013, http://www.tuik.gov. tr/PreHaberBultenleri.do?id=16083, erişim tarihi: 16 Kasım 2014
 • TÜİK Hane Halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması, 22 Ağustos 2014, http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=16198 Erişim: 17 Ekim 2014

İNTERNETİN SANAT FESTİVALLERİNDE HALKLA İLİŞKİLER AMAÇLI KULLANIMI: 20. VE 21. İZMİR AVRUPA CAZ FESTİVALLERİ İZLEYİCİ ARAŞTIRMASI

Year 2015, Volume 8, Issue 4, 49 - 72, 01.01.2015

Abstract

İnternet halkla ilişkiler uygulamalarının pek çok alanında kullanılan, pek çok iletişim kanalını bir arada sunan bir ortamdır. Sanat etkinliklerini belirli bir sürede bir arada sunan sanat festivallerinde son yıllarda internetin halkla ilişkiler amaçlı kullanımı artmıştır. İnternet ve sosyal medya platformlarının sanat festivallerinin organizatörü olan kurumlara halkla ilişkiler uygulamalarında ve izleyicilere ulaşmada sunduğu olanaklar geleneksel medya kanallarının sunduklarının önüne geçmiştir. Çalışma kapsamında, sanat festivalleri izleyicilerine ulaşmada hangi iletişim kanallarının daha etkili olduğunu saptamak amacıyla 20. ve 21. İzmir Avrupa Caz Festivalleri katılımcılarına bir anket uygulanmıştır. Verilerin değerlendirilmesi sonucunda internet ve sosyal medya platformlarının izleyiciye ulaşılmasında etkili olduğu, geleneksel medya kanallarının ise internetin gerisinde kaldığı ortaya çıkmıştır. Ancak internetin yanında festivali düzenleyen İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı'nın kullandığı dış mekan tanıtım araçları ve izleyicilerin yakın çevrelerinden edindikleri bilgilerin de internetle birlikte izleyicilerin üzerinde etkili olduğu belirlenmiştir. 

References

 • Aydoğan F ve Akyüz A (2010) İkinci Medya Çağında İnternet, Alfa, İstanbul.
 • Bal H (2001) Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri, Fen-Edebiyat Fakültesi Yayınları, Isparta.
 • Çetintaş H B (2014) Bir Kurumsal İletişim Stratejisi Olarak Kurumsal Bloglar,
 • Selçuk Üniversitesi İletişim Dergisi, 8, 92-121. Erkuş A (2009). Davranış Bilimleri İçin Bilimsel Araştırma Süreci, (2. Baskı), Seç- kin Yayıncılık, Ankara.
 • Giorgi L, Sassatelli M ve M Delanty G (2011) Festivals and the Cultural Public
 • Sphere, Giorgi L, Sassatelli M ve M Delanty G (eds), Routledge, Londra. Grunig J E ve Hunt T (1984) Managing Public Relations, Holt, Rinehart & Winston, New York.
 • Gunelius S (2010) Blogging All-in-One For Dummies, Wiley, Indianapolis.
 • Hausmann A ve Poellmann L (2012) Broadcast Your Services Impact of Social
 • Media on the Marketing of Performing Arts Organizations, ACEI 17th International Conference on Cultural Economics, 21-24 Haziran Kyoto, Japonya. Kitchen P J (1997) Public Relations: Principles and Practice, International
 • Thomson Business Press, Londra. Oakes S (2010) Profiling the Jazz Festival Audience, International Journal of
 • Event and Festival Management, Vol.1, No.2, 110-119. Okay A ve Okay A (2001) Halkla İlişkiler Kavram ve Strateji ve Uygulamaları,
 • Der Yayınları, İstanbul Onat F (2014) Dijital Çağda Halkla İlişkiler Yazarlığı, Nobel, Ankara.
 • Onat F, Çallı İ ve Gülay G (2013) Sanat Etkinliklerinin Duyurumunda Sosyal
 • Medyanın Kullanımı: 20. Avrupa İzmir Caz Festivali Örneği, 1. International Symposium on Media Studies, 20-23 Kasım 2013, Antalya
 • Peltekoğlu F B (1993) İşletmenin Yapısı Açısından Halkla İlişkiler Modelleri, Ve- rimlilik Dergisi, 22 (1), 7 - 14.
 • Raj R, Rashid T ve Walters P ( 2009) Events Management, An Integrated and Practical Approach, SAGE, Los Angeles.
 • Sayımer İ (2008) Sanal Ortamda Halkla İlişkiler, Beta Basım, İstanbul.
 • Uğurlu H ve Uğurlu E G (2011) Uluslararası Eskişehir Film Festivali İzleyici
 • Araştırması, Anadolu Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11, Uzunoğlu E, Onat F, Çakır S ve Alikılıç Ö (2009) İnternet Çağında Kurumsal İle- tişim, Say, İstanbul.
 • Vural B A (2014) Dijital Panoroma, Ütopya, İstanbul.
 • White J ve Mazur L (1996) Strategic Communications Management: Making
 • Public Relations Work. Harlow, Addison-Wesley. Yeoman I (2004) Festivals and Event Management, Arts and Culture Perspective,
 • Yeoman I (ed), Elsevier Butterworth-Heinemann, Amsterdam. İnternet Kaynakları Edinburgh Festivali Facebook Sayfası, www.facebook.com/EdintFest/info), eri- şim tarihi: 17.10.2014.
 • Edinburgh Festivali Twitter Sayfası, www.twitter.com/edintfest, erişim tarihi: 2014.
 • Edinburgh Festivali, www.eif.co.uk/, erişim tarihi: 17.10.2014.
 • EMI Strategic Snapshot - The Viral Impact of Events (2007). erişim tarihi: 13 Ka- sım, 2014, http://www.eventmarketing.com/wp-content/uploads/2010/10/EMI ViralSnapshot.pdf
 • Green Event Planning Guide, John Hopkins University Sustainability Network. http://sustainability.jhu.edu/join_the_network/faculty_staff/Green Event Planner, erişim tarihi: 25.11.2014.
 • İstanbul Caz Festivali, www.caz.iksv.org, erişim tarihi: 20.11.2014
 • İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı, Facebook Sayfası, https://www.facebook. com/ IKSEV?fref=ts, erişim tarihi: 17.10.2014.
 • İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı, http://www.iksev.org/tr/hakkimizda, erişim tarihi: 17.10.2014.
 • İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı, İzmir Avrupa Caz Festivali, http://www.iksev.org/tr/caz-festivali, erişim tarihi: 17.10.2014.
 • Londra Caz Festivali Facebook Sayfası, https://www.facebook.com/london jazzfestival, erişim tarihi: 17.10.2014.
 • Londra Caz Festivali Twitter Sayfası, twitter.com/londonjazzfest, erişim tarihi: 2014.
 • Londra Caz Festivali, www.efglondonjazzfestival.org.uk/erişim tarihi: 17.10.2014.
 • Montreux Caz Festivali Facebook Sayfası, www.facebook.com/montreuxjazz fetival/info, erişim tarihi: 18.10.2014.
 • Montreux Caz Festivali Twitter Sayfası, twitter.com/MontreuxJazz, erişim tarihi: 2014.
 • Montreux Caz Festivali, http://www.montreuxjazz.com/, erişim tarihi: 17.10.2014.
 • Digital Dominates Event Attendence Marketing, Folio Dergisi, sayfa: 18, Eylül 2013, www.foliomag.com, erişim tarihi: 27 Eylül 2014.
 • Sustainability Network, Green Event Planning, (2013) http://sustainability. jhu.edu/join_the_network/faculty_staff/Green%20Event%20Planner, erişim tari- hi: 3 Eylül 2014.
 • The Magazine for Event Management Eylül, 1, 2013 http://eds.a.ebscohost. com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=3&sid=83c91094-6d03-43d2-b34a-46f504383e4 e%40sessionmgr4004&hid=4113, erişim tarihi: 22.11.2014
 • TÜİK (2013) Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması – 2013, http://www.tuik.gov. tr/PreHaberBultenleri.do?id=16083, erişim tarihi: 16 Kasım 2014
 • TÜİK Hane Halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması, 22 Ağustos 2014, http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=16198 Erişim: 17 Ekim 2014

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Compilation Articles
Authors

Ferah ONAT>


Göker GÜLAY>

Publication Date January 1, 2015
Submission Date February 3, 2015
Acceptance Date
Published in Issue Year 2015, Volume 8, Issue 4

Cite

APA Onat, F. & Gülay, G. (2015). İNTERNETİN SANAT FESTİVALLERİNDE HALKLA İLİŞKİLER AMAÇLI KULLANIMI: 20. VE 21. İZMİR AVRUPA CAZ FESTİVALLERİ İZLEYİCİ ARAŞTIRMASI . Selçuk İletişim , 8 (4) , 49-72 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/josc/issue/19030/201096