Research Article
PDF BibTex RIS Cite

CHANGING NATURE OF INFORMATION IN THE DIGITAL AGE AND INFOBESITY: A FOCUS GROUP STUDY ON GENERATION Z

Year 2020, Volume: 13 Issue: 1, 246 - 272, 27.01.2020

Abstract

We live in a digital age dominated by the Internet. As a requirement of the era, people of the modern age are to adapt to innovation quickly, be informed about all developments and keep abreast of the news all around the world. Thus, it is of vital importance to be online and connected to the Internet all the time. In time, the phrase “connecting to the Internet”, which used to denote a technical status in the era when the Internet was just becoming common, have now come to connote an indispensable passion. Not only does the world’s online population keep raising constantly, but also the time spent online increases every year. Therefore, the Internet penetrates into our lives more every passing year. One of the deepest effects of the Internet on our daily lives is undoubtedly its transformative power on the quantity and quality of information.This study aims to examine the status of information in the Internet era within the contexts of digitalization. Focus group study, which is a qualitative research method, has been conducted with university students who belong in Generation Z. In this study, while the increase in the quantity of information is evaluated within the context of the term “infobesity”, qualitative change of information is discussed within the context of the term “acontextualness”. Data obtained indicated that interviewees primarily preferred the Internet to access information. The most important factors for this preference are that accessing information on internet is very easy and information accessed on the Internet tends to be compact just like a “pill”, which can be swallowed up as a whole.

References

  • Agosto E D (2002) A Model of Young Peoples’s Decision-Making in Using the Web, Library and Information Science Research 24, 311-341.Bradbury R (2018) Fahrenheit 451, Dost Körpe (çev), İthaki Yayınları, İstanbul.Carpenter E (2011) Yeni Diller, Crowley D ve Heyer P (ed), İletişim Tarihi/Teknoloji Kültür Toplum, Berkay Ersöz (çev), Siyasal Kitabevi, Ankara. Carr N (2009) İnternet Beyinlerimize Ne Yapıyor? Google Bizi Aptal mı Yapıyor?, http://www.gmk.org.tr/pdf/gsu/grafik_sanatlar_uzerine83.pdf, erişim tarihi: 22.10.2012.Carr N (2012) Yüzeysellik: İnternet Bizi Aptal mı Yapıyor?, İbrahim Kapaklıkaya (çev), Ufuk Yayınları, İstanbul.Chatfield T (2013) Dijital Çağa Nasıl Uyum Sağlarız, Levent Konca (çev), Sel Yayıncılık, İstanbul. Dinet J, Marquet P and Nissen E (2003) An Exploratory Study of Adolescent’s Perceptions of the Web, Journal of Computer Assisted Learning 19, 538-545. Eco U ve Carriere J C (2010) Kitaplardan Kurtulabileceğinizi Sanmayın, Sosi Dolanoğlu (çev), Can Yayınları, İstanbul. Goodman M (2016) Geleceğin Suçları/Dijital Dünyanın Karanlık Yüzü, Cem Özdemir (çev), Timaş Yayınları, İstanbul. Goodwin K (2018) Dijital Dünyada Çocuk Büyütmek/Teknolojiyi Doğru Kullanmanın Yolları, Tülin Er (çev), Aganta Kitap, İstanbul.Harari Y N (2018) Homo Deus/Yarının Kısa Bir Tarihi, Poyzan Nur Taneli (çev), Kolektif, İstanbul.Hennink M M (2007) International Focus Group Research/A Handbook fort he Health and Social Sciences, Cambridge University Press, New York.Hıltz S R and Turoff M (1985) Structuring Computer-Mediated Communication Systems to Avoid Information Overload, Communication of the ACM, 28, 7, 680-689.Johnson C A (2013) Bilgi Diyeti/Bilinçli Bilgi Tüketimi, İhsan Durdu (çev), Ufuk Yayınları, İstanbul.Kafka F (2013) Dönüşüm, Gülperi Sert (çev), İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul. Karagöz K (2019) Post-Truth Çağında Yeni Medya Okuryazarlığı, Nilüfer Sezer ve Nuray Yılmaz Sert (der) Medya Okuryazarlığı Üzerine, Eğitim Yayınevi, Konya. Köktener A (2018) “Gelenekselden Yeni Medya Okuryazarlığına Geçişte Bilgi Güvenilirliği ve Yalan Haber”, Olcay Uçak (ed), Dijital Medya ve Gazetecilik, Eğitim Yayınevi, Konya, 275-289.Krueger R A and Casey M A (2000) Focus Groups/A Practical Guide For Applied Research, Sage Publications, California.Maigret Ê (2012) Medya ve İletişim Sosyolojisi, Halime Yücel (çev), İletişim Yayınları, İstanbul. Manguel A (2016) Gezgin, Kule ve Kitapkurdu, Dilek Şendil (çev), Yapı Kredi Yayınları, İstanbulNeuman W R (2018) Dijital Fark/Gündelik Hayatta Dijitalleşme ve Medya Etkileri Kuramı, Gökçe Metin (çev), The Kitap Yayınları, İstanbul.Palfrey J ve Gasser U (2017) Doğuştan Dijital, Nagihan Aydın (çev), İKÜ Yayınevi, İstanbul.Prensky M (2001) Digital Natives, Digital Immigrants I, On the Horizon (NCB University Press, 9, 5, 1-6.Postman N (1994) Televizyon Öldüren Eğlence/Gösteri Çağında Kamusal Söylem, Osman Akınhay (çev), Ayrıntı Yayınları, İstanbul.Postman N (2013) Teknopoli/Kültürün Teknolojiye Teslim Oluşu, Mustafa Emre Yılmaz (çev), Sentez Yayıncılık, Ankara. Sekman M (2011) Her Şey Beyinde Başlar, Alfa Basım Yayım Dağıtım, İstanbul. Sezer N (2019) Türkiye’de Medya Okuryazarlığı Eğitimine İlişkin İlk Girişimler ve Sonrası, Nilüfer Sezer ve Nuray Yılmaz Sert (der), Medya Okuryazarlığı Üzerine, Eğitim Yayınevi, Konya. Stephens M (2011) Televizyon Haberleri Dönüştürüyor, David Crowley ve Paul Heyer (ed), İletişim Tarihi/Teknoloji Kültür Toplum, Berkay Ersöz (çev), Siyasal Kitabevi, Ankara.Shaw D (1987) Daha Fazla Renk Daha Fazla Grafik / Gazeteler Yeni Bir Görünüm Kazanıyor, Grafik Sanatlar Üzerine Yazılar, 1, 3-4.Twenge J M (2018) i-Nesli, Orkan Gündüz (çev), Kaktüs Yayınları, İstanbul.Scott D and Bracetti A (2013) 50 Things You Didn’t Know About Google, https://www.complex.com/pop-culture/2013/02/50-things-you-didnt-know-about-google/ erişim tarihi: 15 Haziran 2019. Şeker M (2004) Kuramsal Temeller ve Uygulama Örnekleriyle Sayfa Düzeni, Çizgi Kitabevi, Konya.Tamir D I, Templeton E M, Ward A F, and Zaki, J (2018) Media Usage Diminishes Memory For Experiences, Journal of Experimental Social Psychology, 76, 161-168. Wardle C and Derakhshan H (2017) Information Disorder: Toward an Interdisciplinary Framework for Research and Policymaking . Strasbourg: Council of Europe, https://rm.coe.int/information-disorder-toward-an-interdisciplinary-framework-for-researc/168076277cZivkovic Z (2016) Başka Zaman Kütüphaneleri, Cumhur Orancı (çev), Zepros Yayınları, İstanbul.

DİJİTAL ÇAĞDA BİLGİNİN DEĞİŞEN NİTELİĞİ VE İNFOBEZİTE: Z KUŞAĞI ÜZERİNE BİR ODAK GRUP ÇALIŞMASI

Year 2020, Volume: 13 Issue: 1, 246 - 272, 27.01.2020

Abstract

İçinde
bulunduğumuz dijital çağ, internetin egemen olduğu bir dönemdir. Bu dönemin bir
gereği olarak günümüz insanından beklenen, yeniliklere hızla uyum sağlaması,
tüm gelişmelerden haberdar olması ve dünyada olup bitenleri takip etmesidir. Bu
nedenle her an çevrimiçi olmak ve internete bağlı kalmak neredeyse hayati önem
taşımaktadır. Bunun bir uzantısı olarak da internetin yeni yeni yaygınlaşmaya
başladığı dönemlerde teknik bir duruma işaret eden internete ‘bağlanmak’
günümüzde vazgeçilmez bir tutkuyu ifade etmektedir. Dünya nüfusunun
internetteki varlığı sürekli artış göstermekle birlikte internette geçirilen
süre de her yıl fazlalaşmaktadır. Dolayısıyla internet her geçen yıl hayatımızı
daha fazla etkilemektedir. İnternetin gündelik yaşam pratiklerimiz üzerindeki
en derin etkilerinden biri hiç şüphesiz bilginin niceliğindeki artış ve
niteliği üzerindeki dönüştürücü gücüdür.Bu
çalışma ile dijitalleşmeye bağlı olarak bilginin internet çağındaki durumu irdelenmeye
çalışılmıştır. Çalışmada Z kuşağı içinde yer alan üniversite öğrencileri ile
nitel bir araştırma yöntemi olan odak grup çalışması gerçekleştirilmiştir. Çalışmada
bilgi miktarındaki azami artış “infobezite” kavramı ile değerlendirilirken
bilginin niteliksel değişimi ‘bağlamsızlık’ üzerinden tartışılmıştır. Elde
edilen veriler ışığında görüşmecilerin bilgiye/enformasyona erişim noktasında
öncelikli olarak interneti tercih ettikleri saptanmıştır. Bundaki en önemli
etkenler ise internette bilgiye erişimin oldukça kolay olması ve ulaşılan
bilgilerin ‘hap’ niteliğinde olmasıdır.

References

  • Agosto E D (2002) A Model of Young Peoples’s Decision-Making in Using the Web, Library and Information Science Research 24, 311-341.Bradbury R (2018) Fahrenheit 451, Dost Körpe (çev), İthaki Yayınları, İstanbul.Carpenter E (2011) Yeni Diller, Crowley D ve Heyer P (ed), İletişim Tarihi/Teknoloji Kültür Toplum, Berkay Ersöz (çev), Siyasal Kitabevi, Ankara. Carr N (2009) İnternet Beyinlerimize Ne Yapıyor? Google Bizi Aptal mı Yapıyor?, http://www.gmk.org.tr/pdf/gsu/grafik_sanatlar_uzerine83.pdf, erişim tarihi: 22.10.2012.Carr N (2012) Yüzeysellik: İnternet Bizi Aptal mı Yapıyor?, İbrahim Kapaklıkaya (çev), Ufuk Yayınları, İstanbul.Chatfield T (2013) Dijital Çağa Nasıl Uyum Sağlarız, Levent Konca (çev), Sel Yayıncılık, İstanbul. Dinet J, Marquet P and Nissen E (2003) An Exploratory Study of Adolescent’s Perceptions of the Web, Journal of Computer Assisted Learning 19, 538-545. Eco U ve Carriere J C (2010) Kitaplardan Kurtulabileceğinizi Sanmayın, Sosi Dolanoğlu (çev), Can Yayınları, İstanbul. Goodman M (2016) Geleceğin Suçları/Dijital Dünyanın Karanlık Yüzü, Cem Özdemir (çev), Timaş Yayınları, İstanbul. Goodwin K (2018) Dijital Dünyada Çocuk Büyütmek/Teknolojiyi Doğru Kullanmanın Yolları, Tülin Er (çev), Aganta Kitap, İstanbul.Harari Y N (2018) Homo Deus/Yarının Kısa Bir Tarihi, Poyzan Nur Taneli (çev), Kolektif, İstanbul.Hennink M M (2007) International Focus Group Research/A Handbook fort he Health and Social Sciences, Cambridge University Press, New York.Hıltz S R and Turoff M (1985) Structuring Computer-Mediated Communication Systems to Avoid Information Overload, Communication of the ACM, 28, 7, 680-689.Johnson C A (2013) Bilgi Diyeti/Bilinçli Bilgi Tüketimi, İhsan Durdu (çev), Ufuk Yayınları, İstanbul.Kafka F (2013) Dönüşüm, Gülperi Sert (çev), İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul. Karagöz K (2019) Post-Truth Çağında Yeni Medya Okuryazarlığı, Nilüfer Sezer ve Nuray Yılmaz Sert (der) Medya Okuryazarlığı Üzerine, Eğitim Yayınevi, Konya. Köktener A (2018) “Gelenekselden Yeni Medya Okuryazarlığına Geçişte Bilgi Güvenilirliği ve Yalan Haber”, Olcay Uçak (ed), Dijital Medya ve Gazetecilik, Eğitim Yayınevi, Konya, 275-289.Krueger R A and Casey M A (2000) Focus Groups/A Practical Guide For Applied Research, Sage Publications, California.Maigret Ê (2012) Medya ve İletişim Sosyolojisi, Halime Yücel (çev), İletişim Yayınları, İstanbul. Manguel A (2016) Gezgin, Kule ve Kitapkurdu, Dilek Şendil (çev), Yapı Kredi Yayınları, İstanbulNeuman W R (2018) Dijital Fark/Gündelik Hayatta Dijitalleşme ve Medya Etkileri Kuramı, Gökçe Metin (çev), The Kitap Yayınları, İstanbul.Palfrey J ve Gasser U (2017) Doğuştan Dijital, Nagihan Aydın (çev), İKÜ Yayınevi, İstanbul.Prensky M (2001) Digital Natives, Digital Immigrants I, On the Horizon (NCB University Press, 9, 5, 1-6.Postman N (1994) Televizyon Öldüren Eğlence/Gösteri Çağında Kamusal Söylem, Osman Akınhay (çev), Ayrıntı Yayınları, İstanbul.Postman N (2013) Teknopoli/Kültürün Teknolojiye Teslim Oluşu, Mustafa Emre Yılmaz (çev), Sentez Yayıncılık, Ankara. Sekman M (2011) Her Şey Beyinde Başlar, Alfa Basım Yayım Dağıtım, İstanbul. Sezer N (2019) Türkiye’de Medya Okuryazarlığı Eğitimine İlişkin İlk Girişimler ve Sonrası, Nilüfer Sezer ve Nuray Yılmaz Sert (der), Medya Okuryazarlığı Üzerine, Eğitim Yayınevi, Konya. Stephens M (2011) Televizyon Haberleri Dönüştürüyor, David Crowley ve Paul Heyer (ed), İletişim Tarihi/Teknoloji Kültür Toplum, Berkay Ersöz (çev), Siyasal Kitabevi, Ankara.Shaw D (1987) Daha Fazla Renk Daha Fazla Grafik / Gazeteler Yeni Bir Görünüm Kazanıyor, Grafik Sanatlar Üzerine Yazılar, 1, 3-4.Twenge J M (2018) i-Nesli, Orkan Gündüz (çev), Kaktüs Yayınları, İstanbul.Scott D and Bracetti A (2013) 50 Things You Didn’t Know About Google, https://www.complex.com/pop-culture/2013/02/50-things-you-didnt-know-about-google/ erişim tarihi: 15 Haziran 2019. Şeker M (2004) Kuramsal Temeller ve Uygulama Örnekleriyle Sayfa Düzeni, Çizgi Kitabevi, Konya.Tamir D I, Templeton E M, Ward A F, and Zaki, J (2018) Media Usage Diminishes Memory For Experiences, Journal of Experimental Social Psychology, 76, 161-168. Wardle C and Derakhshan H (2017) Information Disorder: Toward an Interdisciplinary Framework for Research and Policymaking . Strasbourg: Council of Europe, https://rm.coe.int/information-disorder-toward-an-interdisciplinary-framework-for-researc/168076277cZivkovic Z (2016) Başka Zaman Kütüphaneleri, Cumhur Orancı (çev), Zepros Yayınları, İstanbul.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Research Articles
Authors

Fadime ŞİMŞEK İŞLİYEN
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ
0000-0003-0723-2261
Türkiye

Publication Date January 27, 2020
Submission Date August 30, 2019
Published in Issue Year 2020 Volume: 13 Issue: 1

Cite

APA Şimşek İşliyen, F. (2020). DİJİTAL ÇAĞDA BİLGİNİN DEĞİŞEN NİTELİĞİ VE İNFOBEZİTE: Z KUŞAĞI ÜZERİNE BİR ODAK GRUP ÇALIŞMASI . Selçuk İletişim , 13 (1) , 246-272 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/josc/issue/52040/613286