Research Article
PDF Mendeley EndNote BibTex Cite

Amerika Birleşik Devletleri 2020 Seçimleri Son Başkanlık Münazarasının Eleştirel Söylem Çözümlemesi

Year 2022, Volume 15, Issue 1, 82 - 109, 15.04.2022
https://doi.org/10.18094/josc.974400

Abstract

Amerika Birleşik Devletleri’nde, Cumhuriyetçi ve Demokrat Parti adayları arasında dört yılda bir gerçekleşen Başkanlık seçimleri, sadece ülkede değil, tüm dünyada takip edilen önemli bir siyasal süreçtir. Bu çalışmanın temel çıkış noktası iki parti arasındaki örgütsel ve ideolojik farklılıkların, ABD Başkanlık münazaralarında adayların söylem biçiminin inşasında etkili olduğu savıdır. Bu bağlamda bu çalışmada, Amerika Birleşik Devletleri’nde, 22 Ekim 2020 tarihinde gerçekleşen, son başkanlık münazarasında tartışılan Covid-19 salgını, ulusal güvenlik, ekonomi, göç, ırk ve iklim değişikliği konularında adayların konuşmaları, siyasal iletişim alanında gerçekleştirilen söylem analizi çalışmalarında genellikle kullanan bir model olan Fairclough’un tanımlama, yorumlama ve sosyal analiz boyutlarından oluşan eleştirel söylem çözümlemesi modeli bağlamında incelenmiştir. Metinsel analiz sonucunda, iki adayın, konuşmalarında kullandıkları kelimeler ve cümlelerin kendi politika ve seçim vaatlerini geçerli kılma amaçlı olumlu, rakibini eleştirme amaçlı olumsuz bir yapıda olduğu saptanmıştır. Yorumlayıcı analiz sonucunda, Biden’ın genellikle dramatik öyküler kurgulayarak derinlik oluşturma; Trump’ın genelde düşman tasarımları oluşturarak yüklemleme ve kendi politikalarını çeşitli gerekçelerle meşrulaştırarak uslamlama stratejisi uyguladığı tespit edilmiştir. Sosyal analiz sonucunda ise, münazarada iki adayın söylem biçiminin inşasında toplumsal yapı, tarihsel olaylar ve güncel siyasetin etkisi olmakla birlikte, adayların bağlı olduğu partilerin ideolojik ve örgütsel farklılıklarının söylemin sosyo-kültürel arka planının inşasında belirleyici olduğu saptanmıştır.

References

 • Aktaş, M., & Öztekin, S. (2017). ABD Başkanlık Seçimleri. TYB Akademi Dergisi, 7(19), 83-102.
 • Aziz, A. (2014). Siyasal İletişim (5 b.). İstanbul: Nobel Yayıncılık.
 • Baltacı, C. (2004). Yeni Sağ Üzerine Bir Eleştiri. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9(2), 359-373.
 • Blumler, J. G., & Kavanagh, D. (1999). The Third Age of Political Communication: Influences and Features. Political Communication, 16(3), 209-230.
 • Brubaker, P. J., Horning, M., & Toula, M. C. (2014). Engaging Young Voters in the Political Process: U.S. Presidential Debates and YouTube". L. Robinson, S. R. Cotten, & J. Schulz içinde, Communication and Information Technologies Annual (Cilt 9, s. 29-51). USA: Emerald Group Publishing.
 • Büyükkantarcıoğlu, S. N. (2012). Söylem İncelemelerinde Eleştirel Dilbilimsel Boyut:Eleştirel Söylem Çözümlemesi ve Ötesi. Ö. Özer içinde, Haberi Eleştirmek (s. 161-197). Konya: Literatürk.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Kaymak, E., Akgün, Ö., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2018). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (24 b.). Ankara: Pegem Yayınları.
 • Carnegie Library of Pittsburgh. (2020, 09 29). Presidential Debates: Past and Present. 06 05, 2021 tarihinde Carnegie Library of Pittsburgh: https://www.carnegielibrary.org/presidential-debates-past-and-present/ adresinden alındı
 • Fairclough, N. (1995). Critical Discourse Analysis: the critical study of language. London: Longman.
 • Fairclough, N. (2003). Semiotic aspects of social transformation and learning. R. Rogers içinde, An Introduction to Critical Discourse Analysis in Education (s. 225-236). New Jersey: Lawrence Erlbaum.
 • Fairclough, N., & Wodak, R. (1997). Critical discourse analysis. T. Van Dijk içinde, Discourse Studies: A Multidisciplinary Introduction (Cilt 2, s. 258-284). London: Sage Publications.
 • Fairclough, N., & Wodak, R. (1997). Critical Discourse Analysis. T. A. Van Dijk içinde, Discourse Studies: A Multidisciplinary Introduction (Cilt 2, s. 258-284). London: Sage.
 • Fox 2 Now. (2020, 04 10). What will happen to the debates? Trump’s diagnosis throws schedule into limbo. Fox 2 Now: https://fox2now.com/news/national/what-will-happen-to-the-debates-trumps-diagnosis-throws-schedule-into-limbo/ adresinden alındı
 • Freeman, J. (1986). The Political Culture of the Democratic and Republican Parties. Political Science Quarterly, 101(3), 327-356.
 • García, T. (2018). Donald J. Trump: A critical discourse analysis. La Revista Estudios Institucionales, 5(8), 47-73. doi:https://doi.org/10.5944/eeii.vol.5.n.8.2018.21778
 • Gienapp, W. E. (1987). The Origins of the Republican Party 1852-1856. Oxford: Oxford University Press.
 • Gowhary , H., Rahimi, F., Azizifar, A., & Jamalinesari , A. (2015). A Critical Discourse Analysis of the Electoral Talks of Iranian Presidential Candidates in 2013. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 192, 132 – 141.
 • Göktürk, G. (2016). Siyasal Partilerin Doğuşu, Tarihi ve Toplumsal Kökenleri. Sosyoloji Konferansları, 54(2), 245-273.
 • Graber, D. A., & Smith, J. M. (2006). Political Communication Faces the 21st Century. Journal of Communication(55), 479–507. doi:https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.2005.tb02682.x
 • Horváth, J. (2009). Critical discourse analysis of Obama’s political discourse. Language, literature and culture in a changing transatlantic world International conference proceedings (s. 45-56). Presov: University of Presov.
 • Johnson, T. (2020, 10 09). Commission Officially Cancels Oct. 15 Presidential Debate. Deadline: https://deadline.com/2020/10/donald-trump-joe-biden-debate-1234594925/ adresinden alındı
 • Kıran, A., & Aktaş, M. (2017). ABD Başkanlık Sistemi, Kuvvetler Dengesi ve Farklı Uygulamaları. TYB Akademi, 7(19), 55-82.
 • Nguyen, Q. N., & Sawalmeh, M. H. (2020). Trump's Strategies in the First Presidential Debate: A Critical Discourse Analysis. International Journal of Linguistics, Literature and Translation (IJLLT), 3(5), 68-77. doi:10.32996/ijllt.2020.3.5.8
 • Oğuz, M. C. (2017). ABD’de ‘Progressivism’ Hareketi ve Woodrow Wilson’un Kurucu Babalar’a İtirazı. Amme İdaresi Dergisi, 50(1), 1-25.
 • Özkan, A. (2004). Siyasal İletişim. İstanbul: Nesil Yayınları.
 • Presidential Debates in History. (2020). 03 05, 2021 tarihinde Bill of Rights Institute: https://billofrightsinstitute.org/e-lessons/presidential-debates-in-history adresinden alındı
 • Ramos Palacios , L. M. (2018, June). The 2016 U.S. Presidential Debates:A Discourse Analysis Approach. Cadiz, Andalusia, Spain: The University of Cádiz.
 • Ricke, L. D. (2014). The Impact of YouTube on U.S. Politics. Lanham: Lexington Books.
 • Roberts, T. M. (2015). The Early Republic and Antebellum America. G. C. Bates içinde, The Early Republic and Antebellum America: An Encyclopedia of Social, Political, Cultural, and Economic History (s. 290-295). USA: Routledge
 • Rogers, R., Malancharuvil-Berkes, E., Mosley, M., Hui, D., & Joseph , G. (2005). Critical Discourse Analysis in Education:A Review of the Literature. Review of Educational Research, 75(3), 365–416.
 • Savoy, J. (2017). Trump’s and Clinton’s Style and Rhetoric. Journal of Quantitative Linguistics, 25(2), 168-189. doi:https://doi.org/10.1080/09296174.2017.1349358
 • The Commission on Presidental Debates. (2020). Debate History. 03 05, 2021 tarihinde The Commission on Presidental Debates: https://www.debates.org/debate-history adresinden alındı
 • Tokgöz, O. (2008). Siyasal İletişimi Anlamak. Ankara: İmge Yayınları.
 • US Info. (2008). USA Elections in Brief. Mart 30, 2021 tarihinde US Info: http://www.usemb-ankara.org.tr/usa_elections_brief/states.htm adresinden alındı
 • Wodak, R. (2001). The Discourse Historical Approach. R. Wodak, & M. Meyer içinde, Methods of Critical Discourse Analysis (s. 63-94). London : Sage Publications.
 • Wodak, R. (2001). What is CDA is about – a summary of its history, important concepts and its developments. R. Wodak, & M. Meyer içinde, Methods of Critical Discourse Anaysis (s. 1-13). London: Sage Publications.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (11 b.). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Zara, C. (2020, 10 22). Fast Company. 06 04, 2021 tarihinde How to watch the last presidential debate tonight on CNN, MSNBC, and elsewhere live without cable: https://www.fastcompany.com/90567402/how-to-watch-the-last-presidential-debate-tonight-on-cnn-msnbc-and-elsewhere-live-without-cable adresinden alındı

Critical Discourse Analysis of the Final Presidential Debate in The United States of America 2020 President Election

Year 2022, Volume 15, Issue 1, 82 - 109, 15.04.2022
https://doi.org/10.18094/josc.974400

Abstract

Presidential elections, which take place every four years between Republican and Democratic Party candidates in the United States of America, are an important political process followed not only in the country but also all over the world. The starting point of this study is the argument that the organizational and ideological differences between the two parties are effective in the construction of the candidates' discourse in the US Presidential debates. In this context, the Covid-19 epidemic, national security, economy, immigration, race and climate change topics which were discussed in the last presidential debate in the United States of America on October 22, 2020 were analyzed due to Fairclough’s critical discourse analysis model which consists of definition, interpretation and social analysis dimensions as a generally used model in discourse analysis studies in the field of political communication. As a result of the textual analysis, it was determined that the words and sentences used by the two candidates in their speech had a positive structure to validate their policy and election promises, and a negative structure to criticize their opponents. In the interpretive analysis, it is found out that Biden has used Perspectivation strategy by constructing dramatic stories; Trump has used predication strategy by creating enemy designs and argumentation strategy by legitimizing his own policies. In the social analysis, although the social structure, historical events and current politics have an impact on the construction of the discourse of the two candidates in the debate; It has been determined that the ideological and organizational differences of the parties of candidates are decisive in the construction of the socio-cultural background of the discourse.

References

 • Aktaş, M., & Öztekin, S. (2017). ABD Başkanlık Seçimleri. TYB Akademi Dergisi, 7(19), 83-102.
 • Aziz, A. (2014). Siyasal İletişim (5 b.). İstanbul: Nobel Yayıncılık.
 • Baltacı, C. (2004). Yeni Sağ Üzerine Bir Eleştiri. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9(2), 359-373.
 • Blumler, J. G., & Kavanagh, D. (1999). The Third Age of Political Communication: Influences and Features. Political Communication, 16(3), 209-230.
 • Brubaker, P. J., Horning, M., & Toula, M. C. (2014). Engaging Young Voters in the Political Process: U.S. Presidential Debates and YouTube". L. Robinson, S. R. Cotten, & J. Schulz içinde, Communication and Information Technologies Annual (Cilt 9, s. 29-51). USA: Emerald Group Publishing.
 • Büyükkantarcıoğlu, S. N. (2012). Söylem İncelemelerinde Eleştirel Dilbilimsel Boyut:Eleştirel Söylem Çözümlemesi ve Ötesi. Ö. Özer içinde, Haberi Eleştirmek (s. 161-197). Konya: Literatürk.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Kaymak, E., Akgün, Ö., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2018). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (24 b.). Ankara: Pegem Yayınları.
 • Carnegie Library of Pittsburgh. (2020, 09 29). Presidential Debates: Past and Present. 06 05, 2021 tarihinde Carnegie Library of Pittsburgh: https://www.carnegielibrary.org/presidential-debates-past-and-present/ adresinden alındı
 • Fairclough, N. (1995). Critical Discourse Analysis: the critical study of language. London: Longman.
 • Fairclough, N. (2003). Semiotic aspects of social transformation and learning. R. Rogers içinde, An Introduction to Critical Discourse Analysis in Education (s. 225-236). New Jersey: Lawrence Erlbaum.
 • Fairclough, N., & Wodak, R. (1997). Critical discourse analysis. T. Van Dijk içinde, Discourse Studies: A Multidisciplinary Introduction (Cilt 2, s. 258-284). London: Sage Publications.
 • Fairclough, N., & Wodak, R. (1997). Critical Discourse Analysis. T. A. Van Dijk içinde, Discourse Studies: A Multidisciplinary Introduction (Cilt 2, s. 258-284). London: Sage.
 • Fox 2 Now. (2020, 04 10). What will happen to the debates? Trump’s diagnosis throws schedule into limbo. Fox 2 Now: https://fox2now.com/news/national/what-will-happen-to-the-debates-trumps-diagnosis-throws-schedule-into-limbo/ adresinden alındı
 • Freeman, J. (1986). The Political Culture of the Democratic and Republican Parties. Political Science Quarterly, 101(3), 327-356.
 • García, T. (2018). Donald J. Trump: A critical discourse analysis. La Revista Estudios Institucionales, 5(8), 47-73. doi:https://doi.org/10.5944/eeii.vol.5.n.8.2018.21778
 • Gienapp, W. E. (1987). The Origins of the Republican Party 1852-1856. Oxford: Oxford University Press.
 • Gowhary , H., Rahimi, F., Azizifar, A., & Jamalinesari , A. (2015). A Critical Discourse Analysis of the Electoral Talks of Iranian Presidential Candidates in 2013. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 192, 132 – 141.
 • Göktürk, G. (2016). Siyasal Partilerin Doğuşu, Tarihi ve Toplumsal Kökenleri. Sosyoloji Konferansları, 54(2), 245-273.
 • Graber, D. A., & Smith, J. M. (2006). Political Communication Faces the 21st Century. Journal of Communication(55), 479–507. doi:https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.2005.tb02682.x
 • Horváth, J. (2009). Critical discourse analysis of Obama’s political discourse. Language, literature and culture in a changing transatlantic world International conference proceedings (s. 45-56). Presov: University of Presov.
 • Johnson, T. (2020, 10 09). Commission Officially Cancels Oct. 15 Presidential Debate. Deadline: https://deadline.com/2020/10/donald-trump-joe-biden-debate-1234594925/ adresinden alındı
 • Kıran, A., & Aktaş, M. (2017). ABD Başkanlık Sistemi, Kuvvetler Dengesi ve Farklı Uygulamaları. TYB Akademi, 7(19), 55-82.
 • Nguyen, Q. N., & Sawalmeh, M. H. (2020). Trump's Strategies in the First Presidential Debate: A Critical Discourse Analysis. International Journal of Linguistics, Literature and Translation (IJLLT), 3(5), 68-77. doi:10.32996/ijllt.2020.3.5.8
 • Oğuz, M. C. (2017). ABD’de ‘Progressivism’ Hareketi ve Woodrow Wilson’un Kurucu Babalar’a İtirazı. Amme İdaresi Dergisi, 50(1), 1-25.
 • Özkan, A. (2004). Siyasal İletişim. İstanbul: Nesil Yayınları.
 • Presidential Debates in History. (2020). 03 05, 2021 tarihinde Bill of Rights Institute: https://billofrightsinstitute.org/e-lessons/presidential-debates-in-history adresinden alındı
 • Ramos Palacios , L. M. (2018, June). The 2016 U.S. Presidential Debates:A Discourse Analysis Approach. Cadiz, Andalusia, Spain: The University of Cádiz.
 • Ricke, L. D. (2014). The Impact of YouTube on U.S. Politics. Lanham: Lexington Books.
 • Roberts, T. M. (2015). The Early Republic and Antebellum America. G. C. Bates içinde, The Early Republic and Antebellum America: An Encyclopedia of Social, Political, Cultural, and Economic History (s. 290-295). USA: Routledge
 • Rogers, R., Malancharuvil-Berkes, E., Mosley, M., Hui, D., & Joseph , G. (2005). Critical Discourse Analysis in Education:A Review of the Literature. Review of Educational Research, 75(3), 365–416.
 • Savoy, J. (2017). Trump’s and Clinton’s Style and Rhetoric. Journal of Quantitative Linguistics, 25(2), 168-189. doi:https://doi.org/10.1080/09296174.2017.1349358
 • The Commission on Presidental Debates. (2020). Debate History. 03 05, 2021 tarihinde The Commission on Presidental Debates: https://www.debates.org/debate-history adresinden alındı
 • Tokgöz, O. (2008). Siyasal İletişimi Anlamak. Ankara: İmge Yayınları.
 • US Info. (2008). USA Elections in Brief. Mart 30, 2021 tarihinde US Info: http://www.usemb-ankara.org.tr/usa_elections_brief/states.htm adresinden alındı
 • Wodak, R. (2001). The Discourse Historical Approach. R. Wodak, & M. Meyer içinde, Methods of Critical Discourse Analysis (s. 63-94). London : Sage Publications.
 • Wodak, R. (2001). What is CDA is about – a summary of its history, important concepts and its developments. R. Wodak, & M. Meyer içinde, Methods of Critical Discourse Anaysis (s. 1-13). London: Sage Publications.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (11 b.). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Zara, C. (2020, 10 22). Fast Company. 06 04, 2021 tarihinde How to watch the last presidential debate tonight on CNN, MSNBC, and elsewhere live without cable: https://www.fastcompany.com/90567402/how-to-watch-the-last-presidential-debate-tonight-on-cnn-msnbc-and-elsewhere-live-without-cable adresinden alındı

Details

Primary Language Turkish
Subjects Communication
Journal Section Research Articles
Authors

Zeynep DONDURUCU (Primary Author)
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ
0000-0002-2634-1001
Türkiye


Ekin Kadir SELÇUK
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-4978-3635
Türkiye

Publication Date April 15, 2022
Application Date July 25, 2021
Acceptance Date October 20, 2021
Published in Issue Year 2022, Volume 15, Issue 1

Cite

APA Dondurucu, Z. & Selçuk, E. K. (2022). Amerika Birleşik Devletleri 2020 Seçimleri Son Başkanlık Münazarasının Eleştirel Söylem Çözümlemesi . Selçuk İletişim , 15 (1) , 82-109 . DOI: 10.18094/josc.974400