Year 2020, Volume 17 , Issue 2, Pages 252 - 263 2020-05-27

Determination of Yield and Quality of Different Snap Bean Varieties Under Deficit Irrigation
Farklı Yeşil Fasulye Çeşitlerinin Kısıtlı Sulama Altında Verim ve Kalitesinin Belirlenmesi

Sinan SÜHERİ [1] , Noor MUQDAD HUSSEIN HUSSEIN [2] , Ertan Sait KURTAR [3] , Nurcan YAVUZ [4] , Yeşim DAL [5]


In the Konya region, snap bean requires frequent irrigation due to high evaporation and low precipitation during the growing season. However the drought in recent years at Turkey, especially in Konya plain has been one of the most important abiotic stress factor affecting the snap bean production. Several ways to reduce yield losses are deficit irrigation practices, to improve and disseminate the varieties that are tolerant to water stress. In this research, the response of two green bean varieties one of which was improved by Prof. Dr. Önder Türkmen, Horticulture Department of Agriculture Faculty of Selcuk University (S3) and a commercial variety existing in Turkey market (Nazende) to different irrigation water levels under drip irrigation has been investigated. The irrigation treatments included five irrigation water level according the amount of water evaporated from Class A Pan within 7 days period and based on 5 different crop pan coefficient. According to the results, it was found that there were significant differences in yield, pod length, pod width, pod thickness and seed per pod among irrigation levels. No significant differences were observed in yield, pod thickness among varieties. The seasonal water use of the snap bean were ranged from 177 mm to 635 mm for Nazende, 181 mm to 655 for S3 . The highest yield was obtained in kcp2 treatment with 3762.2 kg ha-1 for S3 and kcp1 treatment with 3525.0 kg ha-1 for Nazende. It was not observed significant differences in yield between kcp1; kcp2. kcp3 treatment for both genotypes. Linear relations were found between yield and seasonal water use. The yield response factors (ky) were found 1.24 for both varieties. No differences were observed for pod color values (L, a, b) among irrigation levels.
Taze fasulye yetiştirme sezonu boyunca Konya bölgesinde yüksek buharlaşma değerlerinden dolayı sık sulamaya ihtiyaç duymaktadır. Türkiye’de özellikle Konya bölgesindeki kuraklık taze fasulye üretimini etkileyen en önemli abiyotik stres faktörü olmuştur. Kısıtlı sulama ve kuraklığa toleranslı çeşitlerin yetiştirilmesi verim kayıplarını önlemenin yollarından biridir. Bu çalışmada Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Önder Türkmen tarafından geliştirilen bir taze fasulye genotipi ile Türkiye’de taze fasulye tohum pazarında bulunan Nazende çeşidinin farklı sulama seviyelerine olan tepkileri araştırılmıştır. Sulama suyu seviyeleri A sınıfı buharlaşma kabından 7 günlük aralıklara olan yığışımlı buharlaşmanın katları şeklinde (kcp1= 1.25; kcp2= 1.00. kcp3= 0.75. kcp4= 0.50 ve kcp5= 0.00 ) oluşturulmuştur. Araştırma sonuçlarına göre, sulama seviyeleri arasında taze fasulye verimi, bakla uzunluğu, bakla eti kalınlığı ve bakladaki tohum sayısı yönünden istatistiki olarak önemli farklar bulunmuştur. Taze fasulye verimi ve bakla kalınlığı yönünden ise çeşitler arasında bir fark gözlenmemiştir. Taze fasulyenin mevsimlik su tüketimi deneme konularına göre Nazende çeşidi için 177 mm ile 635 mm arasında, S3 genotipi için ise 181 mm ile 655 mm arasında değişmiştir. En yüksek verim S3 genotipi için kcp2 konusundan 3762 kg/da ile, Nazende çeşidi için ise 3525 kg/da ile kcp1 konusundan elde edilmiştir. Sezonluk bitki su tüketimi ve verim arasında doğrusal ilişkiler bulunmuştur. Verim tepki etmeni Nazende ve S3 için 1.24 olarak hesaplanmıştır. Bakla renk değerleri (L, a, b) açısından sulama seviyeleri arasında önemli bir fark bulunmamıştır.
 • Albayati, İ. J. A. (2018). Damla sulamada farklı lateral aralığı uygulamasının taze fasulyede verim ve kalite unsurlarına etkisi. (MsC), Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tar. Yap. ve Sul. ABD Konya.
 • Allen, R. G., Pereira, L. S., Raes, D., & Smith, M. (1998). Crop evapotranspiration-Guidelines for computing crop water requirements-FAO Irrigation and drainage paper 56 (Vol. 300).
 • Bahçeci, I. (1995). Tarla Fasulyesinde Tuz-Su ve Verim İlişkilerinin İrdelenmesi. (PhD), Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tar. Yap. ve Sul. ABD Adana.
 • Bonano, A., & Mack, M. (1983). Yield components and pod quality of snapbeans grown under differential irrigation. Journal of the American Society for Horticultural Science, 5, 869-863.
 • Bozkurt, S., & Mansuroglu, G. S. (2018). Responses of unheated greenhouse grown green bean to buried drip tape placement depth and watering levels. Agricultural Water Management, 197, 1-8.
 • Chai, Q., Gan, Y., Zhao, C., Xu, H.-L., Waskom, R. M., Niu, Y., & Siddique, K. H. (2016). Regulated deficit irrigation for crop production under drought stress. A review. Agronomy for sustainable development, 36(1), 3.
 • Çamoğlu, G., & Genç, L. (2013). Taze Fasulyede Su Stresinin Belirlenmesinde Termal Görüntülerin ve Spektral Verilerin Kullanımı. ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 1(1), 15-27.
 • Doorenbos, J., & Kassam, A. (1979). Yield response to water. Irrigation and drainage paper, 33, 257.
 • Doorenbos, J., & Pruitt, W. (1977). Crop water requirements. Irrigation and drainage paper no. 24. FAO, Rome.
 • El-Noemani, A., El-Zeiny, H., El-Gindy, A., El-Sahhar, E., & El-Shawadfy, M. (2010). Performance of some bean (Phaseolus vulgaris L.) varieties under different irrigation systems and regimes. Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 4(12), 6185-6196.
 • Ferreira, M., Frogoso, M., Felix, M., Bianco, V., Ferreira, A., Andrada, L., . . . Monteiro, A. (1993). Plant density, irrigation, harvest date, pod yield and quality of green beans for freezing. Paper presented at the International Symposium on Quality of Fruit and Vegetables: Influence of Pre-and Post-Harvest Factors and Technology 379.
 • Gençoğlan, C., Altunbey, H., & Gençoğlan, S. (2006). Response of green bean (P. vulgaris L.) to subsurface drip irrigation and partial rootzone-drying irrigation. Agricultural Water Management, 84(3), 274-280.
 • Grigg, D. (1995). The pattern of world protein consumption. Geoforum, 26(1), 1-17.
 • Hegde, D., & Srinivas, K. (1990). Plant water relations and nutrient uptake in French bean. Irrigation Science, 11(1), 51-56.
 • Husein, N. M. H. (2018). Farklı Taze Fasulye Çeşitlerinin Kısıtlı Sulama Koşullarında Verim Ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi (MsC), Selcuk Universitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tar. Yap. Ve Sul ABD, Konya.
 • Karaşahin, M., & Sade, B. (2011). Farklı sulama yöntemlerinin hibrit mısırda (zea mays L. indentata s.) dane verimi ve verim unsurları üzerine etkileri. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 25(2), 47-56.
 • Kazlı, A. (2005). Tam ve Yarı Islatmalı Damla Sulamanın Fasulye (Phaseolus vulgaris L.)'nin verimi ve bitki gelişimi üzerine etkisi. (MsC), Kahramanmaraş. (Kahramanmaraş)
 • Köksal, E. S., Kara, T., Apan, M., Üstün, H., & İlbeyi, A. (2008). Estimation of green bean yield, water deficiency and productivity using spectral indexes during the growing season. Irrigation and drainage systems, 22(3-4), 209-223.
 • Köksal, E. S., Üstün, H., & İlbeyi, A. (2010). Bodur yeşil fasulyenin sulama zamanı göstergesi olarak yaprak su potansiyeli ve bitki su stres indeksi sınır değerleri. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 24(1), 25-36.
 • Köksal, E. S., Üstün, H., & İlbeyi, A. (2015). Bodur yeşil fasulyenin sulama zamanı göstergesi olarak yaprak su potansiyeli ve bitki su stres indeksi sınır değerleri. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 24(1), 25-36.
 • Köksal, H., Tarı, A., Çakır, R., Kanber, R., & Ünlü, M. (2001). Su-Verim İlişkileri. Köy Hizmetleri Araştırma Ana Projesi (435-1). Martınez, C., Ros, G., Periago, M., Lopez, G., Ortuno, J., & Rincon, F. (1995). Physico-chemical and sensory quality criteria of green beans (Phaseolus vulgaris, L.). LWT-Food Science and Technology, 28(5), 515-520.
 • Marzouk, N. M., RE, A., Salman, S., & El Baky, M. A. (2016). Effect of Water Stress on Yield and Quality Traits of Different Snap Bean Varieties Grown in an Arid Environment. Middle East J, 5(4), 629-635.
 • Ozbahce, A., & Tari, A. F. (2010). Effects of different emitter space and water stress on yield and quality of processing tomato under semi-arid climate conditions. Agricultural Water Management, 97(9), 1405-1410.
 • Özbahçe, A. (2008). Konya ekolojik koşullarında Akman-98 bodur kuru fasulye çeşidinin verim ve verim unsurları ile besin elementleri içeriğine mangan uygulamasının etkisi. (PhD), Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Toprak ABD, Konya.
 • Saleh, S., Liu, G., Liu, M., Ji, Y., He, H., & Gruda, N. (2018). Effect of Irrigation on Growth, Yield, and Chemical Composition of Two Green Bean Cultivars. Horticulturae, 4(1), 3.
 • Seymen, M., Türkmen, Ö., & Paksoy, M. (2010). Bazi bodur taze fasulye (Phaseolus vulgaris l.) çeşitlerinin konya koşullarinda verim ve bazi kalite unsurlarinin belirlenmesi. Selçuk Tarım Bilimleri Dergisi, 24(3), 37-40.
 • Sezen, S. M., Yazar, A., Akyildiz, A., Dasgan, H. Y., & Gencel, B. (2008). Yield and quality response of drip irrigated green beans under full and deficit irrigation. Scientia Horticulturae, 117(2), 95-102.
 • Sezen, S. M., Yazar, A., Canbolat, M., Eker, S., & Çelikel, G. (2005). Effect of drip irrigation management on yield and quality of field grown green beans. Agricultural Water Management, 71(3), 243-255.
 • Shock, C., & Feibert, E. (2002). Deficit irrigation of potato. Deficit Irrigation Practices. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome. Water Reports, 22, 47-55.
 • Steduto, P., Hsiao, T. C., Fereres, E., & Raes, D. (2012). Crop yield response to water (Vol. 1028): FAO Rome.
 • Süheri, S. (2007). Farklı gelişme safhalarında uygulanan farklı sulama seviyelerinin şeker pancarı verimi üzerine etkileri. Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Tari, A. F. (2016a). The effects of different deficit irrigation strategies on yield, quality, and water-use efficiencies of wheat under semi-arid conditions. Agricultural Water Management, 167, 1-10.
 • Tari, A. F. (2016b). The effects of lateral spacings and irrigation water levels on yield and sugar content of drip irrigated sugar beet in semi-arid region of Turkey. International Sugar Journal, 118(1408), 276-283.
 • Topak, R., & Albayati, İ. J. A. (2018). Effect of different dripper discharge, spacing and lateral spacing on drip irri-gated green bean yield and quality parameters. Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 32(1), 50-54.
 • Topak, R., Süheri, S., & Acar, B. (2011). Effect of different drip irrigation regimes on sugar beet (Beta vulgaris L.) yield, quality and water use efficiency in Middle Anatolian, Turkey. Irrigation Science, 29(1), 79-89.
 • Topak, R., Ünüvar, Y., & Acar, B. (2011). Effects of different irrigation techniques on dry bean yield water use efficiency. Albanian Journal of Agriculture Science, Special edition.
 • Weissenbacher, M. (2009). Sources of power: how energy forges human history: ABC-CLIO.
 • Yavuz, D., Yavuz, N., & Suheri, S. (2016). Design and management of a drip irrigation system for an optimum potato yield.
 • Yavuz, N., Çiftçi, N., & Yavuz, D. The effects of deficit irrigation on yield of sunflower CHEMTECH'16, 20.
 • Yurteri, E., & Topak, R. (2017). Economical Analysis of Sprinkler and Drip Irrigated-Dry Bean Production. Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 31(2), 68-75.
Primary Language en
Subjects Science
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-6163-0706
Author: Sinan SÜHERİ (Primary Author)
Institution: Selcuk University Faculty of Agriculture, Department of Farm Structure and Irrigation
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-1051-901X
Author: Noor MUQDAD HUSSEIN HUSSEIN
Institution: Selcuk University Faculty of Agriculture Department of Farm Structure and Irrigation
Country: Iraq


Orcid: 0000-0002-7203-7430
Author: Ertan Sait KURTAR
Institution: Selcuk University Faculty of Agriculture Department of Horticulture
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-1833-0668
Author: Nurcan YAVUZ
Institution: Selcuk University Faculty of Agriculture Department of Farm Structure and Irrigation
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-3806-6545
Author: Yeşim DAL
Institution: Selcuk University, Faculty of Agriculture, Department of Horticulture
Country: Turkey


Supporting Institution Selçuk Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Proje Koordinatörlüğü
Project Number 18401020
Dates

Application Date : December 6, 2019
Acceptance Date : May 7, 2020
Publication Date : May 27, 2020

Bibtex @research article { jotaf654879, journal = {Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi}, issn = {1302-7050}, eissn = {2146-5894}, address = {}, publisher = {Namik Kemal University}, year = {2020}, volume = {17}, pages = {252 - 263}, doi = {10.33462/jotaf.654879}, title = {Determination of Yield and Quality of Different Snap Bean Varieties Under Deficit Irrigation}, key = {cite}, author = {Süheri̇, Sinan and Muqdad Husseın Husseın, Noor and Kurtar, Ertan Sait and Yavuz, Nurcan and Dal, Yeşim} }
APA Süheri̇, S , Muqdad Husseın Husseın, N , Kurtar, E , Yavuz, N , Dal, Y . (2020). Determination of Yield and Quality of Different Snap Bean Varieties Under Deficit Irrigation . Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi , 17 (2) , 252-263 . DOI: 10.33462/jotaf.654879
MLA Süheri̇, S , Muqdad Husseın Husseın, N , Kurtar, E , Yavuz, N , Dal, Y . "Determination of Yield and Quality of Different Snap Bean Varieties Under Deficit Irrigation" . Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 17 (2020 ): 252-263 <https://dergipark.org.tr/en/pub/jotaf/issue/54544/654879>
Chicago Süheri̇, S , Muqdad Husseın Husseın, N , Kurtar, E , Yavuz, N , Dal, Y . "Determination of Yield and Quality of Different Snap Bean Varieties Under Deficit Irrigation". Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 17 (2020 ): 252-263
RIS TY - JOUR T1 - Determination of Yield and Quality of Different Snap Bean Varieties Under Deficit Irrigation AU - Sinan Süheri̇ , Noor Muqdad Husseın Husseın , Ertan Sait Kurtar , Nurcan Yavuz , Yeşim Dal Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.33462/jotaf.654879 DO - 10.33462/jotaf.654879 T2 - Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 252 EP - 263 VL - 17 IS - 2 SN - 1302-7050-2146-5894 M3 - doi: 10.33462/jotaf.654879 UR - https://doi.org/10.33462/jotaf.654879 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi Determination of Yield and Quality of Different Snap Bean Varieties Under Deficit Irrigation %A Sinan Süheri̇ , Noor Muqdad Husseın Husseın , Ertan Sait Kurtar , Nurcan Yavuz , Yeşim Dal %T Determination of Yield and Quality of Different Snap Bean Varieties Under Deficit Irrigation %D 2020 %J Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi %P 1302-7050-2146-5894 %V 17 %N 2 %R doi: 10.33462/jotaf.654879 %U 10.33462/jotaf.654879
ISNAD Süheri̇, Sinan , Muqdad Husseın Husseın, Noor , Kurtar, Ertan Sait , Yavuz, Nurcan , Dal, Yeşim . "Determination of Yield and Quality of Different Snap Bean Varieties Under Deficit Irrigation". Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 17 / 2 (May 2020): 252-263 . https://doi.org/10.33462/jotaf.654879
AMA Süheri̇ S , Muqdad Husseın Husseın N , Kurtar E , Yavuz N , Dal Y . Determination of Yield and Quality of Different Snap Bean Varieties Under Deficit Irrigation. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi. 2020; 17(2): 252-263.
Vancouver Süheri̇ S , Muqdad Husseın Husseın N , Kurtar E , Yavuz N , Dal Y . Determination of Yield and Quality of Different Snap Bean Varieties Under Deficit Irrigation. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi. 2020; 17(2): 252-263.