Research Article
BibTex RIS Cite

Bazı Ayçiçeği ve Mısır Çeşitlerinde Tohuma Uygulanan İlaçların Tohumluğun Çimlenme Değeri Üzerine Etkileri

Year 2021, Volume: 18 Issue: 1, 45 - 57, 30.12.2020
https://doi.org/10.33462/jotaf.702169

Abstract

Bu araştırma ayçiçeği ve mısır çeşitlerinde, piyasada tohum ilacı olarak kullanılan pestisitlerin farklı dozlarının tohumluğun çimlenme değerleri üzerine etkisinin belirlenmesi amacıyla yürütülmüştür. Çalışma Limagrain Grup/ Bursa tohumluk laboratuvarlarında, tesadüf parselleri 3 faktörlü deneme desenine uygun olarak yürütülmüştür. Çalışmada ayçiçeği için Aprin XL 350 ES fungusidi ; 0, 200, 250, 300, 350, 400 ml ve Cosmos 500 FS insktisidi; 0, 300, 400, 500, 600, 700 ml dozlarında; mısır için ise Maxim XL 035FS fungusidi; 0,50,75,100,125,150 ml ve Gaucho FS 600 insktisidi; 0,400,500,600,700 ve 800 ml dozlarında uygulanmıştır. İlaçlanan tohumlar 10 gün ve 180 gün bekletilerek çimlenme denemelerine alınmıştır Yapılan varyans analizi sonuçlarına göre; Ayçiçeği için 10 günlük bekletme süresi sonunda ilaç x doz interaksiyonun istatistiki olarak % 5 düzeyinde, 180 günlük bekletme süresi sonunda ise doz özelliği bakımından istatistiki olarak % 5 düzeyinde önemlilik tespit edilmiştir. Mısırda ise varyans analizi sonuçlarına göre 10 günlük bekletme süresi sonrasında çeşit ve doz uygulamaları istatistiki olarak %1 düzeyinde önemli bulunurken, çeşit x ilaç interaksiyonu % 5 olasılık düzeyinde önemli olmuştur. 180 gün bekletme sonrası ise tüm uygulamalarda % 1 düzeyinde önemlilik tespit edilmiştir. Çalışma sonucunda Ayçiçeğinde rutin olarak uygulanan Aprin XL 350 ES 300 ml dozun üzerindeki değerlerde çimlenme değerlerinin olumsuz etkilendiği, Cosmos 500 FS uygulamasında ise bu olumsuz durumun söz konusu olmadığı belirlenmiştir. En iyi dozun Aprin XL 350 ES için 300 ml Cosmos 500 FS için ise 600 ml olduğu tespit edilmiştir. Mısırda ise en uygun ilaç dozunun çeşitlere göre değiştiği ve genel olarak tohuma uygulanan her iki pestisitin de artan dozlarda mısırda çimlenme oranını düşürdüğü tespit edilmiştir.

Thanks

Çalışmanın yürütülmesinde materyal temini ve laboratuar destekleri nedeniyle Limagrain Tohum Islah ve Üretim San. Tic. A.Ş (Bursa) firmasına teşekkür ederiz.

References

 • Albourie, J.M., Tourvieille, J., de Labrouhe, D.T. 1998. Resistance to metalaxyl in isolates of the sunflower pathogen Plasmopara halstedii. European Journal of Plant Pathology, 104(3): 235–242
 • Anonim, 1999. Zirai Mücadelede Kullanılan ve Benzeri Maddelerin Ruhsatlandırılması Hakkında Yönetmelik. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı. Resmi Gazete: 17.02.1999-23614.
 • Aytın, Y. 1966. Sertifikalı Hububat Tohumculuğunda Tarla Muayenesi ve Numune Alma. T. C. Tarım Bakanlığı. Tohumluk Kontrol ve Sertifikasyon Enstitüsü. Ankara.
 • Beres, P., Gorski, D., Kucharczky, H. 2016. Influence of Seed Treatments and Foliar Insecticides Used Against Oscinella frit L. in Maize on the Population of Thrips. Institute of Plant Protection – National Research Institute, Regional Experimental Station in Rzeszów Gen. Langiewicza 28, 35-101
 • Delen, N., Onoğur, E., Yıldız, M. 1985. Sensitivity levels to metalaxyl in six Plasmopara helianthi Novot. isolates. The Journal of Turkish Phytopathology, 14(1): 31-36
 • Demircan, V., Yılmaz, H. 2005. Isparta İli Elma Üretiminde Tarımsal İlaç Kullanımının Çevresel Duyarlılık ve Ekonomik Acıdan Analizi. Ekoloji, 14(57): 15-25.
 • Durmuşoğlu, E., Tiryaki, O., Canhilal, R. 2010. Türkiye'de Pestisit Kullanımı, Kalıntı ve Dayanıklılık Sorunları. Ziraat Mühendisliği VII. Teknik Kongresi, 11-15 Ocak, TMMOB-Ziraat Mühendisleri Odası, Ankara
 • Erbaugh, J.M., Donnermeyer, J., Kyamanywa, S., 2002. Factors Associated with the Use of Pesticides in Uganda: Strategic Options for Targeting Integrated Pest Management (IPM) Programs. Journal of International Agricultural and Extension Education, 9, 23-28
 • Gaber, S., Abdel-Latif, S.H. 2012. Effect of Education and Health Locus of Control on Safe Use of pesticides, A Cross Sectional Random Study. Journal of Occupational Medicine and Toxicology, 7:3.
 • Gider, İ. 2018. Ekmeklik Buğday Genotiplerinde Kök ve Kök Boğazı Çürüklüğünün Tane Verimi ve Kalite Üzerine Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, NKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Ana Bilim Dalı, Tekirdağ
 • Gülşen, O., Coşkun, G., Demirkaya, M. 2016. Çerezlik Kabak Tohumlarında Bazı Ön Uygulamaların Çimlenme Üzerine Etkileri. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Degisi, 32(1): 48-53
 • Gün, S., Kan, A. 2009. Pesticide Use in Turkish Greenhouses, Health and Environmental Consciousness. Polish Journal of Environmental Study, 18(4): 607-615.
 • Kalıpçı, E., Özdemir, C., Öztaş, H. 2011. Çiftçilerin Pestisit Kullanımı İle İlgili Eğitim Ve Bilgi Düzeyi İle Çevresel Duyarlılıklarının Araştırılması. TUBAV Bilim Dergisi, 4(3): 179-87
 • Kansu, İ.A. 1981. Hastalık ve Zararlılarla Savaş Yoluyla Bitkisel Üretim Artırılması Olanakları. Tarım-Orman Bakanlığı Türkiye II. Tarım Kongresi, Ankara.
 • Miller, J.D. 1994. Epidemiology of Fusarium ear diseases of cereals. In Mycotoxins in grain:compounds other than Aflatoxin. Edited by J.D.Miller and H.L.Trenholm. Eagan Pres, St. Paul, MN, USA., pp:19-35
 • Molinero-Luiz, M.R., Condon-Torres, M.M., Martinez-Aguilar, J., Melero-Vara, J.M., Dominguez, J. 2008. Resistance to metalaxyl and to metalaxyl-M in populations of Plasmopara halstedii causing downy mildew in sunflower. Canadian Journal of Plant Pathology, 30(1): 97-105
 • Onan, E., Karcılıoğlu, A. 1988. Ayçiçeği mildiyösü (Plasmopara helianthi Novot.) hastalığına karşı bazı preparatların etkililiği ile Metalaxyl’e karşı dayanıklılığının saptanması üzerinde araştırmalar. V.Türkiye Fitopatoloji Kongresi Bildiri Özetleri, 107, Antalya
 • Oruç, E. 2001. Tokat İlinde Bitkisel Üretimde Tarımsal Mücadele Uygulamaları ve Çiftçilerin İlaç Kullanımındaki Bilgi Düzeyleri ile Bilgi Kaynakları Üzerine Bir Araştırma. (Yayınlanmamış Doktora Tezi) Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı. Ankara.
 • Ozkan, H.E., Fox, R.D. 1998. Recent Trends in Agrochemical Application in the USA. Proceedings of Conference on Measurement and Management of Agrochemical Spraying Quality, Taiwan Agricultural Research Institute, Taichung, Taiwan 413, ROC., p. 43 – 59.
 • Örnek, H. 2008. Ege Bölgesi Bağlarından Elde Edilen Yaş ve Kuru Üzümlerde Bazı Pestisit Kalıntılarının ve Risk Durumunun Araştırılması. Yüksek Lisans Tezi, Adnan Menderes Üniversitesi, Bitki Koruma Anabilim Dalı, Aydın.
 • Özkan, B., Akçaöz, H.V. 2003. Antalya İlinde Turunçgil Üretiminde Tarımsal İlaç Kullanımına Yönelik Üretici Tutum ve Davranışları. Anadolu Dergisi, 13(2): 103-116.
 • Rahman, S., 2003. Farm-Level Pesticide Use in Bangladesh: Determinants and Awareness. Agriculture Ecosystems and Environment, 95(1): 241–252.
 • Salameh, P.R., Baldi, I., Brochard, P., Saleh, B.A. 2004. Pesticides in Lebanon: A Knowledge, Attitude, and Practice Study. Environmental Research, 94(19): 1–6.
 • Trotuş, E., Buburuz, A., Zaharia, P. 2011. Researches on the Protection of Maize Crops Against Soil Pests. Cercetări Agronomice în Moldova, 44(4): 49-50.
 • Uygur, N., Şekeroğlu, E. 1993. Göksu Deltasında Tarımsal Gelişim ve Doğa Koruma, Uluslar Arası Göksu Deltası Çevresel Kalkınma Semineri Bildiri Metinleri. Doğal Hayatı Koruma Derneği, İstanbul, s. 162
 • Viranyi, F., Spring, O. 2011. Advanced in sunflower downy mildew research. European Journal of Plant Pathology, 129(2): 207–220
 • Yılmaz, İ., Özkan, B., Akkaya, F., Yılmaz, S., Kutlar, İ. 2000. Antalya İli Sera Sebzeciliğinde İlaç ve Gübre Kullanımının Analizi, IV. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, 6-8 Eylül, Tekirdağ.

The Effects Of Treated Seed Pesticides On Germination Value Of Seed In Some Sunflower And Corn Cultivars

Year 2021, Volume: 18 Issue: 1, 45 - 57, 30.12.2020
https://doi.org/10.33462/jotaf.702169

Abstract

This research was conducted to determine the effect of different doses, which are the most common use as seed chemicals on the germination values of the seed in sunflower and corn cultivars. The research were carried out accordance with the 3-factor randomized plots experimental design in Limagrain Group / Bursa seed laboratories. Aprin XL 350 ES fungicide for sunflower in the study; 0, 200, 250, 300, 350, 400 ml and Cosmos 500 FS insecticidal; 0, 300, 400, 500, 600, 700 ml and the Maxim XL 035FS fungicide; 0,50,75,100,125,150 ml and Gaucho FS 600 insecticidal; 0,400,500,600,700 and 800 ml for corn was applied in doses. Sprayed seeds were stored for 10 days and 180 days and germination trials were conducted. According to the variance analysis results; at the end of the 10-day storage period for sunflower, the pesticide x dose interaction was statistically significant at the level of 5%, and at the end of the 180-day storage period, it was statistically significant at the level of 5% in for doses. According to variance analysis in Corn, after 10 days of storage period, cultivar and dose applications were statistically significant at 1% level, while cultivar x pesticide interaction was significant at 5%. After 180 days of storage, 1% significance was detected in all applications. As a result of the study, it has been determined that the germination values of Aprin XL 350 ES over 300 ml dose routinely applied in sunflower are negatively affected, and that this is not the case in Cosmos 500 FS application. The best dose was found to be 300 ml for Aprin XL 350 ES and 600 ml for Cosmos 500 FS. In corn, the most suitable pesticide dose varies according to cultivars and it is determined that both pesticides applied to the seed decrease the germination rate of corn in increasing doses.

References

 • Albourie, J.M., Tourvieille, J., de Labrouhe, D.T. 1998. Resistance to metalaxyl in isolates of the sunflower pathogen Plasmopara halstedii. European Journal of Plant Pathology, 104(3): 235–242
 • Anonim, 1999. Zirai Mücadelede Kullanılan ve Benzeri Maddelerin Ruhsatlandırılması Hakkında Yönetmelik. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı. Resmi Gazete: 17.02.1999-23614.
 • Aytın, Y. 1966. Sertifikalı Hububat Tohumculuğunda Tarla Muayenesi ve Numune Alma. T. C. Tarım Bakanlığı. Tohumluk Kontrol ve Sertifikasyon Enstitüsü. Ankara.
 • Beres, P., Gorski, D., Kucharczky, H. 2016. Influence of Seed Treatments and Foliar Insecticides Used Against Oscinella frit L. in Maize on the Population of Thrips. Institute of Plant Protection – National Research Institute, Regional Experimental Station in Rzeszów Gen. Langiewicza 28, 35-101
 • Delen, N., Onoğur, E., Yıldız, M. 1985. Sensitivity levels to metalaxyl in six Plasmopara helianthi Novot. isolates. The Journal of Turkish Phytopathology, 14(1): 31-36
 • Demircan, V., Yılmaz, H. 2005. Isparta İli Elma Üretiminde Tarımsal İlaç Kullanımının Çevresel Duyarlılık ve Ekonomik Acıdan Analizi. Ekoloji, 14(57): 15-25.
 • Durmuşoğlu, E., Tiryaki, O., Canhilal, R. 2010. Türkiye'de Pestisit Kullanımı, Kalıntı ve Dayanıklılık Sorunları. Ziraat Mühendisliği VII. Teknik Kongresi, 11-15 Ocak, TMMOB-Ziraat Mühendisleri Odası, Ankara
 • Erbaugh, J.M., Donnermeyer, J., Kyamanywa, S., 2002. Factors Associated with the Use of Pesticides in Uganda: Strategic Options for Targeting Integrated Pest Management (IPM) Programs. Journal of International Agricultural and Extension Education, 9, 23-28
 • Gaber, S., Abdel-Latif, S.H. 2012. Effect of Education and Health Locus of Control on Safe Use of pesticides, A Cross Sectional Random Study. Journal of Occupational Medicine and Toxicology, 7:3.
 • Gider, İ. 2018. Ekmeklik Buğday Genotiplerinde Kök ve Kök Boğazı Çürüklüğünün Tane Verimi ve Kalite Üzerine Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, NKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Ana Bilim Dalı, Tekirdağ
 • Gülşen, O., Coşkun, G., Demirkaya, M. 2016. Çerezlik Kabak Tohumlarında Bazı Ön Uygulamaların Çimlenme Üzerine Etkileri. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Degisi, 32(1): 48-53
 • Gün, S., Kan, A. 2009. Pesticide Use in Turkish Greenhouses, Health and Environmental Consciousness. Polish Journal of Environmental Study, 18(4): 607-615.
 • Kalıpçı, E., Özdemir, C., Öztaş, H. 2011. Çiftçilerin Pestisit Kullanımı İle İlgili Eğitim Ve Bilgi Düzeyi İle Çevresel Duyarlılıklarının Araştırılması. TUBAV Bilim Dergisi, 4(3): 179-87
 • Kansu, İ.A. 1981. Hastalık ve Zararlılarla Savaş Yoluyla Bitkisel Üretim Artırılması Olanakları. Tarım-Orman Bakanlığı Türkiye II. Tarım Kongresi, Ankara.
 • Miller, J.D. 1994. Epidemiology of Fusarium ear diseases of cereals. In Mycotoxins in grain:compounds other than Aflatoxin. Edited by J.D.Miller and H.L.Trenholm. Eagan Pres, St. Paul, MN, USA., pp:19-35
 • Molinero-Luiz, M.R., Condon-Torres, M.M., Martinez-Aguilar, J., Melero-Vara, J.M., Dominguez, J. 2008. Resistance to metalaxyl and to metalaxyl-M in populations of Plasmopara halstedii causing downy mildew in sunflower. Canadian Journal of Plant Pathology, 30(1): 97-105
 • Onan, E., Karcılıoğlu, A. 1988. Ayçiçeği mildiyösü (Plasmopara helianthi Novot.) hastalığına karşı bazı preparatların etkililiği ile Metalaxyl’e karşı dayanıklılığının saptanması üzerinde araştırmalar. V.Türkiye Fitopatoloji Kongresi Bildiri Özetleri, 107, Antalya
 • Oruç, E. 2001. Tokat İlinde Bitkisel Üretimde Tarımsal Mücadele Uygulamaları ve Çiftçilerin İlaç Kullanımındaki Bilgi Düzeyleri ile Bilgi Kaynakları Üzerine Bir Araştırma. (Yayınlanmamış Doktora Tezi) Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı. Ankara.
 • Ozkan, H.E., Fox, R.D. 1998. Recent Trends in Agrochemical Application in the USA. Proceedings of Conference on Measurement and Management of Agrochemical Spraying Quality, Taiwan Agricultural Research Institute, Taichung, Taiwan 413, ROC., p. 43 – 59.
 • Örnek, H. 2008. Ege Bölgesi Bağlarından Elde Edilen Yaş ve Kuru Üzümlerde Bazı Pestisit Kalıntılarının ve Risk Durumunun Araştırılması. Yüksek Lisans Tezi, Adnan Menderes Üniversitesi, Bitki Koruma Anabilim Dalı, Aydın.
 • Özkan, B., Akçaöz, H.V. 2003. Antalya İlinde Turunçgil Üretiminde Tarımsal İlaç Kullanımına Yönelik Üretici Tutum ve Davranışları. Anadolu Dergisi, 13(2): 103-116.
 • Rahman, S., 2003. Farm-Level Pesticide Use in Bangladesh: Determinants and Awareness. Agriculture Ecosystems and Environment, 95(1): 241–252.
 • Salameh, P.R., Baldi, I., Brochard, P., Saleh, B.A. 2004. Pesticides in Lebanon: A Knowledge, Attitude, and Practice Study. Environmental Research, 94(19): 1–6.
 • Trotuş, E., Buburuz, A., Zaharia, P. 2011. Researches on the Protection of Maize Crops Against Soil Pests. Cercetări Agronomice în Moldova, 44(4): 49-50.
 • Uygur, N., Şekeroğlu, E. 1993. Göksu Deltasında Tarımsal Gelişim ve Doğa Koruma, Uluslar Arası Göksu Deltası Çevresel Kalkınma Semineri Bildiri Metinleri. Doğal Hayatı Koruma Derneği, İstanbul, s. 162
 • Viranyi, F., Spring, O. 2011. Advanced in sunflower downy mildew research. European Journal of Plant Pathology, 129(2): 207–220
 • Yılmaz, İ., Özkan, B., Akkaya, F., Yılmaz, S., Kutlar, İ. 2000. Antalya İli Sera Sebzeciliğinde İlaç ve Gübre Kullanımının Analizi, IV. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, 6-8 Eylül, Tekirdağ.
There are 27 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Dilara Kuca This is me 0000-0001-8732-3360

Köksal Yağdı 0000-0003-1567-9397

Publication Date December 30, 2020
Submission Date March 11, 2020
Acceptance Date November 12, 2020
Published in Issue Year 2021 Volume: 18 Issue: 1

Cite

APA Kuca, D., & Yağdı, K. (2020). Bazı Ayçiçeği ve Mısır Çeşitlerinde Tohuma Uygulanan İlaçların Tohumluğun Çimlenme Değeri Üzerine Etkileri. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 18(1), 45-57. https://doi.org/10.33462/jotaf.702169
AMA Kuca D, Yağdı K. Bazı Ayçiçeği ve Mısır Çeşitlerinde Tohuma Uygulanan İlaçların Tohumluğun Çimlenme Değeri Üzerine Etkileri. JOTAF. December 2020;18(1):45-57. doi:10.33462/jotaf.702169
Chicago Kuca, Dilara, and Köksal Yağdı. “Bazı Ayçiçeği Ve Mısır Çeşitlerinde Tohuma Uygulanan İlaçların Tohumluğun Çimlenme Değeri Üzerine Etkileri”. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 18, no. 1 (December 2020): 45-57. https://doi.org/10.33462/jotaf.702169.
EndNote Kuca D, Yağdı K (December 1, 2020) Bazı Ayçiçeği ve Mısır Çeşitlerinde Tohuma Uygulanan İlaçların Tohumluğun Çimlenme Değeri Üzerine Etkileri. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 18 1 45–57.
IEEE D. Kuca and K. Yağdı, “Bazı Ayçiçeği ve Mısır Çeşitlerinde Tohuma Uygulanan İlaçların Tohumluğun Çimlenme Değeri Üzerine Etkileri”, JOTAF, vol. 18, no. 1, pp. 45–57, 2020, doi: 10.33462/jotaf.702169.
ISNAD Kuca, Dilara - Yağdı, Köksal. “Bazı Ayçiçeği Ve Mısır Çeşitlerinde Tohuma Uygulanan İlaçların Tohumluğun Çimlenme Değeri Üzerine Etkileri”. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 18/1 (December 2020), 45-57. https://doi.org/10.33462/jotaf.702169.
JAMA Kuca D, Yağdı K. Bazı Ayçiçeği ve Mısır Çeşitlerinde Tohuma Uygulanan İlaçların Tohumluğun Çimlenme Değeri Üzerine Etkileri. JOTAF. 2020;18:45–57.
MLA Kuca, Dilara and Köksal Yağdı. “Bazı Ayçiçeği Ve Mısır Çeşitlerinde Tohuma Uygulanan İlaçların Tohumluğun Çimlenme Değeri Üzerine Etkileri”. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, vol. 18, no. 1, 2020, pp. 45-57, doi:10.33462/jotaf.702169.
Vancouver Kuca D, Yağdı K. Bazı Ayçiçeği ve Mısır Çeşitlerinde Tohuma Uygulanan İlaçların Tohumluğun Çimlenme Değeri Üzerine Etkileri. JOTAF. 2020;18(1):45-57.