Year 2021, Volume 18 , Issue 1, Pages 71 - 79 2020-12-30

Farklı Materyallerden Yapılmış Tabana Sahip Ahşap Kovanlarla Kışlatmanın Arılı Çerçeve Sayısı ve Kovan Ağırlığına Etkisi
The Effect of Wintering with Wooden Hives with Differently Materials Manufactured Bottom on Bee Covered Frames and Hive Weights

Semiramis KARLIDAĞ [1] , İbrahim ŞEKER [2] , Abdurrahman KÖSEMAN [3] , Abuzer AKYOL [4]


Arıcılıkta ilkbahar ve yazın ölüme neden olmayan bazı problemlerin kışın olması, daha çok kışlatma sırasında koloni kayıplarının meydana gelmesi ve kış kayıplarının hala % 8-10’un altına düşürülememesi bu konuda yeni araştırmaların yapılmasını gerektirmektedir. Arıcılık yapılan bölgenin koşullarına uygun farklı kovan tiplerinin kullanılması arıların sağlığı ve yaşam gücü üzerinde etki gösterdiği gibi elde edilecek bal ve diğer arı ürünlerinin miktarını da etkilemektedir. Bu araştırma, balarısı (Apis mellifera L.) kolonilerinin; ahşap tabanlı (AT) ve ızgaralı-polen tuzaklı plastik tabanlı (IPTPT) ahşap kovanlarda kışlatmanın arılı çerçeve sayılarına ve kovan ağırlıklarına etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Mevcut araştırma İnönü Üniversitesi Arıcılık Geliştirme-Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne ait arılıkta yürütülmüştür. Araştırmada arı materyali olarak toplam 21 adet balarısı kolonisi kullanılmıştır. Koloniler, 12 adet AT ve 9 adet IPTPT ahşap kovanda kışlatılmıştır. Kışlatma kabiliyeti AT kovanlarda % 42.03, IPTPT kovanlarda % 47.27 olarak hesaplanırken, tüm kovanlardaki koloni kaybı % 55.35 olarak belirlenmiştir. Kovan tiplerinin kışlatma öncesi ve sonrasına ait arılı çerçeve sayıları arasında farklılıklar istatistiki olarak farklı düzeylerde önemli tespit edilmiştir (p = 0.041-0.007). Kovan ağırlığı bakımından yapılan hesaplamalarda ise AT kovanların kışa girişteki ağırlıklarının % 51.60’ını, IPTPT kovanların ise % 51.89’unu muhafaza ettikleri saptanmıştır. Bu çalışmada hem kışlatma öncesi hem de kışlatma sonrasında kovan ağırlıkları bakımından AT ve IPTPT kovan tipleri arasında farklılıklar istatistiki olarak önemli bulunmamıştır (p>0.05). Ancak, her bir kovan tipinin kendi içerisinde kışlatma öncesi ve sonrasına ait kovan ağırlıkları arasında farklılıklar ise istatistiki olarak farklı düzeylerde önemli tespit edilmiştir (p = 0.028-0.008). Sonuç olarak diğer verim özellikleri, maliyet, uzun ömürlülük ve sağlık koşulları da dikkate alınarak her iki kovan tipinin de arıcılıkta tercih edebileceği kanaatine ulaşılmıştır.

Some problems that do not cause death in spring and summer are in winter, colony losses occur mostly during wintering and the fact that winter losses still cannot be reduced to below 8-10% requires new researches in beekeeping. The use of different hive types suitable for the conditions of the beekeeping region affects the health and life force of the bees as well as the amount of honey and other bee products to be obtained. This research was carried out to determine the effects of wintering honeybee (Apis mellifera L.) colonies on beehive frame numbers and hive weights in wooden based (WB) and screened-pollen trapped plastic based (SPTPB) wooden hives. The current research was carried out in the İnönü University Apiculture Development Application and Research Center. A total of 21 honeybee colonies were used as bee material in the study. Colonies were wintered in 12 WB and 9 SPTPB wooden hives. While the wintering ability was calculated as 42.03% in WB hives and 47.27% in SPTPB wooden hives, the colony loss in all beehives was determined as 55.35%. Differences between the number of bee frames before and after wintering in each hive type were statistically significant at different levels (p = 0.041-0.007). It was determined that the wooden hives and SPTPB wooden hives retain 51.60% and 51.89% respectively of their weight at the beginning of the winter. In this study, differences between WB and SPTPB wooden hive types were not found statistically significant in terms of hive weights both before and after wintering (p>0.05). However, differences among the beehive weights of each beehive type before and after wintering were found statistically significant at different levels (p = 0.028-0.008). As a result, it was concluded that both types of hives can be preferred in beekeeping by considering other yield characteristics, cost, longevity and health conditions.

 • Anonim, 2020. Plastik kovan tabanı, https://www.aricilik.com.tr/dukkan/urun/plastik-kovan-tabani/. Erişim Tarihi: 18.03.2020.
 • Burğut, A. 2006. Çukurova Bölgesine ve Gezginci Arıcılığa Uygun Bir Kovan Tipinin Geliştirilmesi, Kovan Tipi ile Koloni Gücünün Kişlatma, Koloni Gelişimi ve Bal Verimi Üzerine Etkileri. Yüksek Lisans Tezi. Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Adana.
 • Chauzat, M.P, Cauquil, L., Roy, L., Franco, S., Hendrikx, P., Ribière-Chabert, M. 2013. Demographics of the European apicultural industry. PLoS One. 13:8.
 • Conover, W.R. 1999. Practical Nonparametrics Statistics. 3rd Ed. New York: John Wiley and Sons Inc.
 • Genç, F., Kaftanoğlu, O. 1993. Erzurum koşullarında balarısı (Apis mellifera L.) kolonilerinde en uygun kışlatma yönteminin saptanması. Tübitak Proje No: VHAG–868, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Erzurum.
 • Genç, F., Dodoloğlu, A. 2002. Arıcılığın Temel Esasları. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Yayınları No: 166, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ofset Tesisi, s 338.
 • Karaca, Ü., Öztürk, A.İ. Alataş, İ., Özbilgin, N. 2000. Ahşap ve styrapor kovanların arı ailesine etkileri üzerine bir araştırma. Türkiye 3. Arıcılık Kongresi. Bildiri Özetleri, Adana, 1-3 Kasım 2000, s.17.
 • Karlıdağ, S., Köseman, A. 2015. Türkiye ve Malatya’da arıcılığın yeri ve önemi. Arıcılık Araştırma Dergisi, 7(13):27-32.
 • Kaya, F. 2008. Ağrı ilinde arıcılık yapısı ve değerlendirme durumu. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, - e-dergi.atauni.edu.tr. https://scholar.google.com.tr/scholar?
 • Kaya, N. 2007. Arıcılıkta Üstte Boş Ballıkla Kışlatmanın Kovan İçi Bağıl Nem Sıcaklık Ve Koloninin Yaşama Gücü Üzerine Etkileri.Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Ankara.
 • Kekeçoğlu, M., Göç Rasgele, P., Acar, F., Kaya, S.T. 2013. Düzce ilinde bulunan arıcılık işletmelerinde görülen koloni kayıplarının, bal arısı hastalık ve zararlılarının ve mücadele yöntemlerinin araştırılması. Iğdır Üniversitesi Fen Bilmleri Enstitüsü Dergisi, 3 (3): 99-108.
 • Köseman, A., Şeker, İ., Karlıdağ, S., Güler, H. 2016. Arıcılık Faaliyetleri - I. Arı yetiştiricilerinin sosyo-demografik özellikleri, problemleri ve beklentileri ile arıcılıkta idari ve iktisadi mevcut uygulamalar. Kocatepe Vet J. 9(4): 308-321.
 • Requier, F., Odoux, J.F., Tamic, T., Moreau, N., Henry, M., Decourtye, A., Bretagnolle, V. 2015. Honey bee diet in intensive farmland habitats reveals an unexpectedly high flower richness and a major role of weeds. Ecol Appl. 25:881-90.
 • SPSS (2005). Statistical Software Package, Version 14.0 Serial No: 9869264
 • Şeker, İ., Köseman, A., Karlıdağ, S., Aygen, S. 2017. Arıcılık Faaliyetleri II: Malatya ilinde arıcılık faaliyetlerinin yetiştirici tercihleri, üretim nitelikleri ve arı hastalıkları kapsamında değerlendirilmesi. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi. 14 (02): 54-63
 • Taha, A.A. 2014. Effect of hive type on strength and activity rate of honeybee colonies (Apis mellifera L.) in Egypt. J. Plant Prot. and Path., Mansoura Univ., Vol. 5 (6): 773-784. Topal, E., Güneş, N., Sarıoğlu, A., Kösoğlu, M. 2019. Farklı Malzemeden Yapılmış Kovan Tiplerinin Balarısı Stres Proteini ve Arılı Çerçeve Sayısına Etkisi. Arıcılık Araştırma Dergisi. 11(2): 48-54.
 • Vanengelsdorp, D., Meixner, M.D. 2010. A historical review of managed honey bee populations in Europe and the United States and the factors that may affect them. J Invertebr Pathol. 1:80-95.
 • Yeninar, H. 2015. Ülkemizde farklı materyallerden üretilmiş kovanlarda barındırılan bal arısı (Apis mellifera l.) kolonilerinin Doğu Akdeniz sahil şeridinde kışlama özellikleri. Uludağ Arıcılık Dergisi. 15 (1): 1-9.
Primary Language tr
Subjects Science
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-9637-2479
Author: Semiramis KARLIDAĞ
Institution: MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ, AKÇADAĞ MESLEK YÜKSEKOKULU, BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-3114-6411
Author: İbrahim ŞEKER
Institution: FIRAT ÜNİVERSİTESİ, VETERİNER FAKÜLTESİ, ZOOTEKNİ VE HAYVAN BESLEME BÖLÜMÜ, VETERİNERLİK ZOOTEKNİ ANABİLİM DALI
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-6491-9962
Author: Abdurrahman KÖSEMAN (Primary Author)
Institution: MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ, AKÇADAĞ MESLEK YÜKSEKOKULU, BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-9324-8640
Author: Abuzer AKYOL
Institution: MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ, HEKİMHAN MEHMET EMİN SUNGUR MESLEK YÜKSEKOKULU, MADENCİLİK VE MADEN ÇIKARMA BÖLÜMÜ, MADEN TEKNOLOJİSİ PR.
Country: Turkey


Dates

Application Date : March 31, 2020
Acceptance Date : December 5, 2020
Publication Date : December 30, 2020

Bibtex @research article { jotaf711970, journal = {Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi}, issn = {1302-7050}, eissn = {2146-5894}, address = {}, publisher = {Namik Kemal University}, year = {2020}, volume = {18}, pages = {71 - 79}, doi = {10.33462/jotaf.711970}, title = {Farklı Materyallerden Yapılmış Tabana Sahip Ahşap Kovanlarla Kışlatmanın Arılı Çerçeve Sayısı ve Kovan Ağırlığına Etkisi}, key = {cite}, author = {Karlıdağ, Semiramis and Şeker, İbrahim and Köseman, Abdurrahman and Akyol, Abuzer} }
APA Karlıdağ, S , Şeker, İ , Köseman, A , Akyol, A . (2020). Farklı Materyallerden Yapılmış Tabana Sahip Ahşap Kovanlarla Kışlatmanın Arılı Çerçeve Sayısı ve Kovan Ağırlığına Etkisi . Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi , 18 (1) , 71-79 . DOI: 10.33462/jotaf.711970
MLA Karlıdağ, S , Şeker, İ , Köseman, A , Akyol, A . "Farklı Materyallerden Yapılmış Tabana Sahip Ahşap Kovanlarla Kışlatmanın Arılı Çerçeve Sayısı ve Kovan Ağırlığına Etkisi" . Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 18 (2020 ): 71-79 <https://dergipark.org.tr/en/pub/jotaf/issue/59022/711970>
Chicago Karlıdağ, S , Şeker, İ , Köseman, A , Akyol, A . "Farklı Materyallerden Yapılmış Tabana Sahip Ahşap Kovanlarla Kışlatmanın Arılı Çerçeve Sayısı ve Kovan Ağırlığına Etkisi". Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 18 (2020 ): 71-79
RIS TY - JOUR T1 - Farklı Materyallerden Yapılmış Tabana Sahip Ahşap Kovanlarla Kışlatmanın Arılı Çerçeve Sayısı ve Kovan Ağırlığına Etkisi AU - Semiramis Karlıdağ , İbrahim Şeker , Abdurrahman Köseman , Abuzer Akyol Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.33462/jotaf.711970 DO - 10.33462/jotaf.711970 T2 - Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 71 EP - 79 VL - 18 IS - 1 SN - 1302-7050-2146-5894 M3 - doi: 10.33462/jotaf.711970 UR - https://doi.org/10.33462/jotaf.711970 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi Farklı Materyallerden Yapılmış Tabana Sahip Ahşap Kovanlarla Kışlatmanın Arılı Çerçeve Sayısı ve Kovan Ağırlığına Etkisi %A Semiramis Karlıdağ , İbrahim Şeker , Abdurrahman Köseman , Abuzer Akyol %T Farklı Materyallerden Yapılmış Tabana Sahip Ahşap Kovanlarla Kışlatmanın Arılı Çerçeve Sayısı ve Kovan Ağırlığına Etkisi %D 2020 %J Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi %P 1302-7050-2146-5894 %V 18 %N 1 %R doi: 10.33462/jotaf.711970 %U 10.33462/jotaf.711970
ISNAD Karlıdağ, Semiramis , Şeker, İbrahim , Köseman, Abdurrahman , Akyol, Abuzer . "Farklı Materyallerden Yapılmış Tabana Sahip Ahşap Kovanlarla Kışlatmanın Arılı Çerçeve Sayısı ve Kovan Ağırlığına Etkisi". Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 18 / 1 (December 2020): 71-79 . https://doi.org/10.33462/jotaf.711970
AMA Karlıdağ S , Şeker İ , Köseman A , Akyol A . Farklı Materyallerden Yapılmış Tabana Sahip Ahşap Kovanlarla Kışlatmanın Arılı Çerçeve Sayısı ve Kovan Ağırlığına Etkisi. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi. 2020; 18(1): 71-79.
Vancouver Karlıdağ S , Şeker İ , Köseman A , Akyol A . Farklı Materyallerden Yapılmış Tabana Sahip Ahşap Kovanlarla Kışlatmanın Arılı Çerçeve Sayısı ve Kovan Ağırlığına Etkisi. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi. 2020; 18(1): 71-79.
IEEE S. Karlıdağ , İ. Şeker , A. Köseman and A. Akyol , "Farklı Materyallerden Yapılmış Tabana Sahip Ahşap Kovanlarla Kışlatmanın Arılı Çerçeve Sayısı ve Kovan Ağırlığına Etkisi", Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, vol. 18, no. 1, pp. 71-79, Dec. 2021, doi:10.33462/jotaf.711970