Year 2016, Volume 1 , Issue 1, Pages 165 - 190 2016-10-25

Knowledge Levels of Pre-Service Science Teachers on Radioactivity
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Radyoaktiflikle İlgili Bilgi Düzeyleri

Zehra MOLU [1] , Hülya KAHYAOĞLU [2] , Ela Ayşe KÖKSAL [3]


This study aims to determine the knowledge levels of pre-service science teachers about radioactivity. A knowledge test was administered to 56 pre-service science teachers participated in the General Chemistry I course in the fall semester of 2014-15 academic year. Papers derived from the pre-service science teachers were read and evaluated, and the responses were classified as “accurate", "misconception", "wrong" and "empty" categories for open-ended questions and the responses to the multiple-choice questions were classified as "right" and "wrong". The pre-service science teachers’ correct response rates were between 9 % (definition of “nuclear radiation” concept, question 15) and 86 % (radioactivity uses, question 14) in open-ended questions whereas in multiple choice questions the ratio of correct answers ranged from 5 % (concept definition and nuclear reactions, questions 21, 23 and 33) to 98 % (sample of concept, question 20).  Students hold misconceptions on the radioactivity, warning picture, nuclear power plant (questions 1, 13, and 16); isotopes (question 4); natural and artificial nucleus reaction (question 6); age of the rocks (question 8); atomic bomb (question 10); hydrogen bomb (question 11) and core irradiation (question 15).


Bu çalışma fen öğretmen adaylarının radyoaktiflik ile ilgili bilgilerini belirlemeyi amaçlamaktadır. Geliştirilen bilgi testi 2014-15 akademik yılı güz döneminde Genel Kimya I dersine katılan 56 öğrenciye uygulanmıştır. Öğrencilerden elde edilen yazılı kâğıtları okunup değerlendirilerek açık uçlu sorulara verilen yanıtlar “tam doğru”, “kavram yanılgısı”, “yanlış” ve “boş”; çoktan seçmeli sorulara verilen yanıtlar ise “doğru” ve “yanlış” olarak sınıflandırılmıştır. Öğrenciler açık uçlu sorulara % 9 (kavram tanımı, soru 15) ile % 86 (radyoaktifliğin kullanım alanı, soru 14); çoktan seçmeli sorulara ise % 4 (kavram tanımı ve nükleer tepkimeler, soru 21, 23 ve 33) ile % 79 (kavram örneği, soru 20) oranlarında doğru yanıt vermiştir. Öğrenciler radyoaktiflik kavramı, uyarı resmi, nükleer santral (1, 13 ve 16. sorular); izotop kavramı (4. soru); doğal ve yapay çekirdek tepkimesi (6. soru); kayaların yaşları (8. soru); atom bombası (10. soru); hidrojen bombası (11. soru) ve çekirdek ışımaları (15. soru) hakkında yanlış kavramalara sahiptir.

Radioactivity, pre-service science teachers, misconception
  • Akçay, H. , Tüysüz, C., Feyzioğlu, B. ve Uçar, V. (2007). Bilgisayar destekli kimya öğretiminin öğrenci başarısı ve tutumuna etkisine bir örnek: “radyoaktivite”. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, 98–106.
  • Aydemir, M. (2007). The investigatıon of teachers with respect to knowledge level on environmental concepts. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Orta Doğu Teknik Üniversitesi.
  • Aydın, G. (2013). Fen bilgisi ve sınıf öğretmen adaylarının agır metal ve radyasyon kirliliği konusunda bilgi düzeyleri: Giresun Üniversitesi örneği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Giresun: Giresun Üniversitesi.
  • Morgil, İ., Yılmaz, A. ve Uludağ, N. (2004). Lise kimya 2 ders kitabında yer alan radyoaktivite konusunun incelenmesi, öğrencilerin bu konudaki bilgilerinin araştırılması ve öneriler. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 27, 206-215.
  • Nakiboğlu, C. (2006). Fen ve teknoloji öğretiminde yanlış kavramalar. İçinde M. Bahar (Ed.), Fen ve Teknoloji Öğretimi (s. 190-217). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
  • Önal, H. (2008). Coğrafya öğretiminde aktif öğrenme uygulamaları. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi.
  • Tezcan, H. ve Erçoklu, H. F. (2003). Geleneksel anlatım ve yapılandırıcı yaklaşımın radyoaktivite öğretiminde başarıya etkilerinin karşılaştırılması ve ilgili yanlış kavramaların giderilmesindeki etkileri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 8 (1), 201-225.
  • Yalçın, A. ve Kılıç, Z. (2005). Öğrencilerin yanlış kavramaları ve ders kitaplarının yanlış kavramalara etkisi örnek konu: Radyoaktivite. GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(3), 125-141.
  • Yumuşak, A., Maraş, İ., & Şahin, M. (2015). Effects of computer-assisted ınstruction with conceptual change texts on removing the misconceptions of radioactivity. Journal for the Education of Gifted Young Scientists, 3(2), 23-50.
Subjects Social, Education, Scientific Disciplines
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Zehra MOLU

Author: Hülya KAHYAOĞLU

Author: Ela Ayşe KÖKSAL

Dates

Application Date : June 21, 2016
Acceptance Date : August 4, 2020
Publication Date : October 25, 2016

APA Molu, Z , Kahyaoğlu, H , Köksal, E . (2016). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Radyoaktiflikle İlgili Bilgi Düzeyleri . Turkiye Kimya Dernegi Dergisi Kısım C: Kimya Egitimi , 1 (1) , 165-190 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/jotcsc/issue/30533/330317