Year 2018, Volume 1 , Issue 2, Pages 93 - 111 2018-09-20

SAKARYA ÖLÇEĞİNDE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL MEDYADA SEVGİ DEĞERİNİ YANSITAN PAYLAŞIMLARI ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA
A QUALITATIVE RESEARCH IN SAKARYA ON 8TH GRADE STUDENTS’ SHARES IN SOCIAL MEDIA REFLECTING THE VALUE OF AFFECTION

Selçuk ÖNDER [1] , Doç. Dr. Sevgi COŞKUN [2]


Hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelen sosyal medya, iletişim ve sosyalleşme bağlamında farklı bir zemin oluşturmuştur. Bununla birlikte sosyal medya araçları bireylerin, kasıtlı veya kasıtsız şekilde kendi değerlerini yansıtmalarına, diğer birey ve toplulukların değerlerini tanıma ve öğrenmelerine olanak tanır. Bireylerin sosyal medya üzerinde yaptıkları paylaşımlarda yer verdikleri değerlere ilişkin daha önceden yapılmış kapsamlı bir çalışmaya rastlanmamıştır. Yapılan bu araştırmada 8. Sınıf öğrencilerinin, sosyal medyada “sevgi” değerine ilişkin paylaşımlarının tespit edilmesi amaçlanmıştır. Nitel araştırma desenlerinden durum çalışması kullanılarak gerçekleştirilen araştırmanın çalışma grubunu, Facebook’u sıklıkla kullanan 30 öğrenci oluşturmuştur. Öğrencilerin 4 yıllık bir süreçte yaptıkları tüm paylaşımlar incelenerek, Talim Terbiye Kurulunun ilköğretim müfredatında belirlediği, “sevgi” değerine dair kazanımlar doğrultusunda, bu değeri barındıran paylaşımlar tasnif edilmiş ve alt başlıklara ayrılmıştır. Daha sonra paylaşımlar nitel içerik analizi yöntemi ile gözden geçirilmiş ve elde edilen verilerin doğrulanması adına çalışma grubunu oluşturan öğrencilerden üçüyle görüşmeler yapılmıştır. Araştırmada elde edilen bulgular neticesinde “sevgi” değeri bağlamında 794 adet paylaşım görüşmüştür. Sevgi değerine dair yapılan paylaşımlar 13 alt kategoride ele alınmış ve sıklıklarına göre sırasıyla; anne baba sevgisi (218), arkadaş sevgisi (157), kardeş sevgisi (73), sporseverlik (65), vatanseverlik (61),hayvanseverlik (57), peygamber sevgisi (39), öğretmen sevgisi (33), bayrak sevgisi (27), millet sevgisi (23), müzikseverlik (22), Atatürk sevgisi (10) ve okul sevgisi (9) şeklinde tespit edilmiştir. Buna ek olarak öğrencilerin paylaşım içerikleri derinlemesine incelendiğinde, öğrencilerin yaptıkları bu paylaşımların altında yatan nedenlerden bazılarının kendilerini ifade etme, iletişim kurma, sosyalleşme, beğenilme ve kendini gösterme olduğu görülmüştür.

Social media, which has become an indispensable part of our life, has created a different background in the context of communication and socialization. Social media tools also allow individuals to deliberately or unintentionally reflect their own values and to recognize and learn the values of other individuals and communities. There are no detailed researches about the moral values reflected by individuals in social media shares. In this research, it was aimed to determine how 8th grade students reflect the value of “affection” via their shares in social media. The reasearch was conducted using the case study from the qualitative research patterns and the study group of the research was composed of 30 students who frequently use Facebook. All the content shared by students on Facebook for 4 years were examined on the basis of moral values stated in primary education curriculum determined by Turkish Education Board and then the Facebook shares regarding to the value of affection was classified and divided into sub-categories. Later, these shares were analysed using the qualitative content analysis method and three interviews were organized among the students who formed the study group in order to verify the obtained data. In the findings obtained in the research, there were 794 shares in the context of the value of "affection." When the frequencies of the shares related to the relevant moral value were taken into consideration, they were divided into 13 sub-categories as caring for parents (218), caring for friends (157), caring for sibling (73), loving sports (65), patriotism (61),  caring for animals (57), respecting and caring for the prophet (39), caring for teachers (33), respecting and caring for the Turkish flag (27),respecting and caring for the nation (23), loving music (22), ),respecting and caring for Atatürk (10), loving and caring for school (9). In addition, when the students' shares about the related values were examined in depth, it was also seen that expressing themselves, communicating, socializing, being appreciated by others were some of the underlying reasons of these shares.

  • Aydın, Mehmet Zeki ve Akyol Gürler, Şebnem (2014). Okulda Değerler Eğitimi. Ankara: Nobel Yayıncılık.Aytaçlı, Berrak (2012). “Durum Çalışmasına Ayrıntılı Bir Bakış”, Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 3 (1), 1-9. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/aduefebder/issue/33889/375231Bacanlı, Hasan (2002). Gelişim ve Öğrenme (6. Basım). Ankara: Nobel Yayıncılık.Coşkun Keskin, Sevgi ve Serttaş, Naile (2018). “Okulöncesi Öğrencilerinin Görsellerinde Sevgi Değeri”, III. Uluslararası Değerler Eğitimi Kongresi, 5-6 Nisan 2018, Zonguldak.Çağdaş, Aysel ve Seçer, Zarife (2002). Çocuk ve Ergende Sosyal ve Ahlâk Gelişimi. Ramazan Arı (Editör). Ankara: Nobel Yayınevi.Çilden, Şeyda (2001). “Müzik, Çocuk Gelişimi ve Öğrenme”, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 21 (1), 1-8.Göker, Göksel; Demir, Mustafa ve Doğan, Adem (2010). “Ağ Toplumunda Sosyalleşme ve Paylaşım: Facebook Üzerine Ampirik Bir Araştırma”, E-Journal of New World Sciences Academy, 5 (2), 183-206 http://dergipark.gov.tr / download /article-file/186793 adresinden erişilmiştir.Güngör, Erol (1993). Değerler Psikolojisi Üzerinde Araştırmalar: Ahlak Psikolojisi, Ahlaki Değerler ve Ahlaki Gelişme. Amsterdam: Ötüken Yayıncılık.Güngör, Erol (2010). Ahlak Psikolojisi ve Sosyal Ahlak. İstanbul: Ötüken Yayıncılık. Halstead, J. Mark (1996). “Values and Values Education in Schools”, In Halstead, J. M. , Taylor, M. J. (Eds.), Values in Education and Education in Values (pp.2-13). London&Washington, D.C : The Falmer Press, Taylor & Francis Inc.Karasar, Niyazi (2014). Bilimsel Araştırma Yöntemi (26. Basım). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.Kaya, Mevlüt (1997). “Ailede Anne-Baba Tutumlarının Çocuğun Kişilik ve Benlik Gelişimindeki Rolü”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 9, 193-204.Lickona, Thomas (1991). Educating for Character: How our schools can teach respect and responsibity. New York: Bantham Books.Livingstone, Sonia (2002). Young People and New Media: Childhood and the changing media environment. London: Sage Publications.Rokeach, Milton (1973). The Nature of Human Values. New York: Free Press.Schwartz, Shalom H. (2012). “An Overview of the Schwartz Theory of Basic Values”, Online Readings in Psychology and Culture, 2 (1), 1-20. https://doi.org /10.9707/2307-0919.1116Turan, İbrahim ve Nazıroğlu Bayramali (2016). “Medyada Değerler Eğitimi”, Mustafa Köylü (Ed.), Teoriden Pratiğe Değerler Eğitimi içinde (s.159-180). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.Yıldırım, Ali ve Şimşek, Hasan (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (8. Baskı) . Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Primary Language tr
Subjects Political Science
Journal Section Articles
Authors

Author: Selçuk ÖNDER (Primary Author)
Institution: TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Author: Doç. Dr. Sevgi COŞKUN
Institution: TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Dates

Application Date : September 20, 2018
Acceptance Date : September 20, 2018
Publication Date : September 20, 2018

APA Önder, S , Coşkun, D . (2018). SAKARYA ÖLÇEĞİNDE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL MEDYADA SEVGİ DEĞERİNİ YANSITAN PAYLAŞIMLARI ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA . Journal of Political Administrative and Local Studies , 1 (2) , 93-111 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/jpaljournal/issue/39232/461954