Year 2021, Volume 4 , Issue 1, Pages 97 - 105 2021-06-15

RETHINKING THE COMPETITIVE DEMOCRATIC MODEL OF JOSEPH SCHUMPETER IN THE CONTEXT OF PLURALISM
JOSEPH SCHUMPETER’İN REKABETÇİ DEMOKRASİ MODELİNİ ÇOĞULCULUK BAĞLAMINDA YENİDEN DÜŞÜNMEK

Umutcan TARCAN [1]


Austrian economist Joseph Alois Schumpeter claimed that the competitive sphere of free market economy is adaptable to democracy as he brought a principal approach towards the model in his work, Capitalism, Socialism and Democracy. He argued that competition would enhance the administrative quality and create a more pleasant society, mentioning the importance of free, fair and regular elections. While Schumpeter’s model of competitive democracy is adequate to make the actions of political power accountable to voting behaviour and lead to a more prolific election process, it is also inclined to subordinate the fundamental rights and freedoms as well as political realism. This work deals with these tendencies in the context of Lijphardian pluralism in order to take a critical approach towards the model.
Avusturyalı ekonomist Joseph Alois Schumpeter, serbest piyasa modelinde öngörülen denetimli rekabet alanının demokrasiye uyarlanabileceğini öne sürmüş, Kapitalizm, Sosyalizm ve Demokrasi isimli eserinde bu uyarlamaya dair temel ilkeleri ortaya koymuştur. Rekabetin yönetim kalitesini arttıracağını ve daha tatminkâr bir toplum yaratacağını iddia eden Schumpeter, serbest, adil ve düzenli seçimlerin bu modelde büyük önem taşıdığını öne sürmüştür. Schumpeter’in rekabetçi demokrasi modeli, iktidarın faaliyetlerini doğrudan seçmen iradesine eklemlemesi ve daha verimli seçim süreçleri yaratabilecek kapasitede olsa da temel hak ve özgürlükleri ikincilleştirme ve siyasal gerçekçiliği ortadan kaldırma tehlikesi de taşımaktadır. Çalışmada bu tehlikeler Hollandalı siyaset bilimci Arend Lijphart’ın çoğulculuk ilkeleri bağlamında ele alınmış, rekabetçi demokrasi modeline eleştirel bir bakış açısı getirilmesi amaçlanmıştır.
 • Green, Thomas Hill. (1861). Lecture on Liberal Legislation and Freedom of Contract, Oxford: Slatery & Rose.
 • Habermas, Jürgen. (2018). Kamusallığın Yapısal Dönüşümü (Çev. Tanıl Bora & Mithat Sancar), İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Kaboğlu, İbrahim. (2013). Özgürlükler Hukuku 1: İnsan Hakları Genel Kuramına Giriş, Ankara: İmge Yayınları.
 • Lijphart, Arend. (1977). Democracy in Plural Societies, New Haven & London: Yale University Press.
 • Lijphart, Arend. (2012). Patterns of Democracy, New Haven & London: Yale University Press.
 • Sabine, George. (2000). Yakınçağ Siyasal Düşünceler Tarihi (Çev. Özer Ozankaya), İstanbul: Cem Yayınevi.
 • Schumpeter, Joseph. (1949). The Theory of Economic Development, London: Routledge.
 • Schumpeter, Joseph. (2003). Capitalism, Socialism and Democracy, London: Routledge.
 • Senn, Peter. (2003). “The Influence of Schumpeter’s German Writings on the Mainstream Economic Literature in English” in Joseph Alois Schumpeter: Entrepreneurship, Style and Vision (Ed. Jürgen Backhaus), Germany: Springer.
 • Uygun, Oktay. (2010). “Demokrasinin Çoğunlukçu ve Çoğulcu Modelleri: İki Bin Beş Yüz Yıllık Bir Tartışmanın Analizi” içinde Çoğulcu Demokrasi Çoğunlukçu Demokrasi İkilemi ve İnsan Hakları Toplantısı (Der. Ece Göztepe), Ankara: Türkiye Barolar Birliği.
 • Von Mises, Ludwig. (1985). Liberalism in the Classic Tradition, California & New York: Cobden & The Foundation for Economic Education.
Primary Language tr
Subjects Political Science
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-6295-2005
Author: Umutcan TARCAN (Primary Author)
Institution: Kocaeli Üniversitesi
Country: Turkey


Dates

Application Date : September 28, 2020
Acceptance Date : April 16, 2021
Publication Date : June 15, 2021

APA Tarcan, U . (2021). JOSEPH SCHUMPETER’İN REKABETÇİ DEMOKRASİ MODELİNİ ÇOĞULCULUK BAĞLAMINDA YENİDEN DÜŞÜNMEK . Journal of Political Administrative and Local Studies , 4 (1) , 97-105 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/jpaljournal/issue/62807/801211