Year 2017, Volume 2 , Issue 1, Pages 34 - 58 2017-06-30

Karma Öğrenme Tasarımlı Öğrenme Ortamının Üstün Zekâlı ve Yetenekli Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Becerilerine Etkisi
The Effects of Differentiated Curriculum with Blended Learning Method On Gifted Students’ Critical Thinking Abilities

Çiğdem Nilüfer UMAR [1] , Zerrin AYVAZ REİS [2]


Bu araştırmada, karma öğrenme yöntemi ile farklılaştırılmış öğretim ortamının üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerine etkisi incelenmektedir. Bu amaçla 10.sınıf Kimya dersinin “Maddenin Hallleri” ünitesiyle üstün zekâlı öğrencilerin ihtiyaçları dikkate alınarak ve karma öğrenme yöntemi ile farklılaştırılmış bir ünite programı oluşturulmuştur.

Çalışma, İstanbul ilinde, bir vakıf okulunun fen lisesi bölümünün, 10. sınıfına devam eden 17’si deney grubunda, 17’si de kontrol grubundaki toplam 34 öğrencisiyle gerçekleştirilmiştir. Deney ve kontrol gruplarının her ikisindeki tüm öğrencilerin üstün zihin düzeyinde performans gösterdikleri uzmanlar tarafından daha önce tanılanmıştır. Deney grubundaki öğrencilere “Maddenin Halleri” ünitesi 8 hafta boyunca kendileri için geliştirilmiş karma öğrenme yöntemiyle farklılaştırılmış öğretim ortamında uygulanırken aynı üniteyi kontrol grubundaki öğrenciler, öğretmenin ders işleyiş sürecine araştırmacı tarafından herhangi bir müdahalenin yapılmadığı öğretim ortamında işlemeye devam etmişlerdir.

Araştırma kapsamındaki verilerin toplanması için Raven İleri Düzeyde İlerleyen Matrisler Testi ve Cornell Eleştirel Düşünme Beceri Testi Düzey X kullanılmıştır. Adı geçen test deney ve kontrol grubundaki tüm öğrencilere öntest ve sontest olarak verilmiştir. Elde edilen veriler uygun bir programla analiz edilmiş ve analizde t-testi tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın bulgularına göre, karma öğrenme yöntemi ile farklılaştırılmış öğretim ortamının üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilerin, eleştirel düşünme becerilerini arttırdığı gözlenmiştir

The present study aims to evaluate the effects of differentiated curriculum with blended learning method on gifted students’ critical thinking abilities. For this aim, we developed a unit plan about state of matter for 10th grades. This differentiated unit took into account the special academic needs of the gifted learners and used blended learning methods.

in this study, pre-and post-test were used as part of experimental design. The study was conducted with a total number of 34 gifted 10th grades students who enrolled in a charity high school in Istanbul.17 of these students were assigned to experimental group and 17 of them were assigned to a waiting list control group. While the differentiated curriculum with blended learning in chemistry was administered to the experimental group, the regular curriculum without any differentiation was administered to the control group.

Raven Matris Test and Cornell Critical Thinking Test X were used in order to collect the data. These tests were administered as pre- and posttest to all students in the experimental and control groups. The data was analyzed by using appropriate program and t-Test was used as part of analysis. According to the findings of the study, it has been observed that differentiated curriculum with blended learning method increases critical thinking abilities of the gifted students.

 • Akbıyık, C. ve Seferoğlu, S.(2006). Eleştirel düşünme ve öğretimi, Hacettepe Ünivesitesi. Eğitim Fakültesi Dergisi,30, 193-200.
 • Akkoyunlu, B. ve Soylu, M. Y. (2006). A study on students’ views on blended learning environment. Turkish Journal of Distance Education, 7(3), 43–56.
 • Anthony, J. (2014). Developing thinking in the gifted, A Special Pennsylvania Association for Gifted Education Publication. Erişim tarihi: 5 Mayıs 2014, www.giftedpage.org
 • Ausburn, L. J. (2004). Course design elements most valued by adult learners in blended online education environments: an American perspective. EducationalMedia International, 41(4), 327-337.
 • Aytaç, T. ve Altunçekiç, A. (2012). Karma öğrenme yönteminin başarıya etkisi ve eğitim yöneticilerinin görüşleri. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32(3),868-870.
 • Ayvaz Reis, Z., Kırbaşlar F. G. ve Güneş, Z. Ö.(2010).Fen bilgisi öğretmen adaylarının kimya öğretiminde BDE materyali kullanımına ilişkin düşünceleri. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(2),1-18.
 • Bailey, J., Ellis,S., Carri, S. ve Vander, T. (2013). Blended learning implementation guide. Foundation for Excellence in Education,4, 1-3.
 • Boyd, D. (2007). Social network sites: public, private or what? The Knowledge Tree, An e-Journal of Innovation ,13(2).
 • Brahler, C.J., Quitadamo, I.J. & Johnson, E.C. (2002). Student critical thinking is enhanced by developing exercise prescriptions using online learning modules. Advances In Physiology Education, 26 (3), 210-221.
 • Browne, N. & Keeley, S.(2007). Asking the right question. New Jersey:Pearson Prentice Hall.
 • Chan, S. W., & Ismail, Z. (2011). Contemporary issues on using information technology for mathematically gifted students. Erişim tarihi: 06 Nisan 2014, https://www.academia.edu/1528765/Contemporary_issues_on_using_information_technology_for_mathematically_gifted_students
 • Chandler, K. (2004). A national study of curriculum policy and practice for giftedstudents in the fifty states. Doctoral dissertation, The College of William and Mary, Williamsburg, Virginia.
 • Cheung, W.ve Hew, K. (2011). Design and evaluation of two blended learning approaches: Lessons learned. Australasian Journal of Educational Technology , 27(8), 1319-1337.
 • Christensen, T. K. (2003). Finding the balance: constructivist pedagogy in a blended course. The Quarterly Review of Distance Education, 4(3), 235-243.
 • Coakes, S. J. & Steed, L. G. (1997). SPSS, Analysis without anguish. New Jersey: John Wiley ve Sons Publishing.
 • Cottrell, D. M. and Robison, R.A. (2003). Blended learning in an accounting course. The Quarterly Review of Distance Education, 4(3), 261-269.
 • Csikszentmihalyi, M. (1996). Creativity: flowand the psychology of discovery and invention. London: Harper Collins.
 • Çakar, U.,Arbak, Y. (2004). Modern yaklaşımlar ışığında değişen duygu-zekâ ilişkisi ve duygusal zekâ. Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,6( 3), 23-48.
 • Çetiz, İ.D.(2006).Çevrim içi öğretim ve geleneksel öğretimin harmanlandığı bir derste öğrenci ve öğretmen görüşleri: bir durum çalışması. Yüksek Lisans Tezi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Ankara.
 • Davaslıgil, Ü. (2013). Ders notları, Maltepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Üstün Zekâlılar Eğitimi Bölümü, İstanbul.
 • Diffly, D.,(2002). Project-based learning, Gifted Child Today, 25 (3), 40-43.
 • Dill, M. (2012), Strategies to develop critical thinking with gifted students. Erişim tarihi:9 Aralık 2013,
 • http://www.brighthubeducation.com/teaching-gifted-students/65400-developing-critical-thinking-skills-and-gifted-students-in-your-classroom/ ,
 • Dönmez, O., 2005, Üniversite düzeyinde durumlu karma ögrenme ortamının gelistirilmesi, gerçeklestirilmesi ve etkililiginin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Emir, S. (2012). Eğitim fakültesi öğrencilerinin eleştirel düşünmeeğilimleri. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 17 (1), 34-57.
 • Ennis, R.H., Millman, J. & Thomko, T. N. (2005). Cornell critical thinking tests level x and level z manual. USA: The Critical Thinking Co.
 • Ersoy, H., 2003, Blending online instruction with traditional instruction in the programming language course: Yüksek Lisans Tezi, Orta Dogu Teknik Üniversitesi Bilgisayar ve Ögretim Teknolojileri Eğitimi, Ankara.
 • Fertig, C.(2005). Critical thinking for gifted students. Erişim tarihi: 05Aralık 2013,
 • http://resources.prufrock.com/GiftedChildInformationBlog/tabid/57/articleType/ArticleView/articleId/168/Critical-Thinking-for-Gifted-Students.aspx
 • Gins, P. & Ellis, R. (2007). Quality in blended learning: Exploring the relationships between on-line and face-to-face teaching and learning. Internet and Higher Education-Elsevier, 10, 53–64.
 • Guiller, J. ve diğerleri (2008). Peer interaction and critical thinking: Face-to-face or online discussion.Learning and Instruction.18, 187–200.
 • Gürbüz, T. (2004). An assessment of an online course environment based on the perceptions of students and the ınstructor: a case study. Doktora Tezi.Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.
 • Hebert, T. ve Pagnani, A. (2010). Engaging gifted boys in new literacies. Gifted Child Today, 33(3), 36-45.
 • Horzum, M. (2010). Transaksiyonel uzaklık algısı ölçeğinin geliştirilmesi ve karma öğrenme öğrencilerinin transaksiyonel uzaklık algılarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri- Educational Sciences: Theory & Practice, 11(3), 1571-1587.
 • Humbert, J. & Vignare, K. (2005). RIT introduces blended learning successfully, In J. C. Moore(Ed.), Elements of Quality Online Education: Engaging Communities, 2. Needham, MA: Sloan-C.
 • Kalaycı, Ş. (2008). SPSS uygulamalı çok değişkenli istatislik teknikleri.(3. baskı). Ankara: Asil Yayın Dağıtım
 • Karadeniz, A. (2006). Liselerde eleştirel düşünme eğitimi. Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi, Ankara
 • Karasar, N. (2005). Bilimsel araştırma yöntemi (15. Baskı). Ankara: Nobel
 • Keshta, A. S. & Harb, İ. İ. (2013). The effectiveness of a blended learning program on developing palestinian tenth graders' english writing skills. Education Journal. 2(6), 208-221.
 • Korkmaz,Ö. ve Karakuş, U. (2009). The impact of blended learning model on student attitudes towards geography course and their critical thinking dispositions and levels, The Turkish Online Journal of Educational Technology – TOJET,8(4), makale 5.
 • Köksal, A. (2007). Üstün zekâlı çocuklarda duygusal zekâyı geliştirmeye dönük program geliştirme çalışması. Doktora Tezi. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Larson, D.K. & Chung-Hsien, S.(2009).Comparıng student performance: online versus blended versus face-to-face. Journal of Asynchronous Learning Networks . 13(1), 31-42.
 • Milli Eğitim Bakanlığı [MEB]. (2007). Bilim ve sanat merkezleri yönergesi. 2593 Sayılı Tebliğler Dergisi. Ankara: Milli Eğitim Basımevi.
 • M.I.T. (2012). Voice of America. Erişim Tarihi: 5 Mayıs 2014, http://www.educationarcade.org
 • Murray, C. (2008). Schools and social networking: fear or education? Synergy Perspectives: Local, 6(1), 8-12.
 • Osguthorpe, R. T. & Graham, C. R. (2003). Blended learning environments: definitions and directions. The Quarterly Review of Distance Education, 4(3), 227-233.
 • Özdemir, S. (2005). Üniversite öğrencilerinin eleştirel düşünme becerilerinin çeşitli değişkenler açısından değerlendirilmesi, Gazi Üniversitesi, Erişim tarihi: 5 Aralık 2013,
 • www.tebd.gazi.edu.tr/arsiv/2005_cilt3/sayi_3/297-316.pdf 5 Aralık 2013
 • Özel, O. ve diğerleri (2009). Üstün yeteneklilerin eğitim modelleri, üstün yetenekli çocuklar ıı. ulusal kongresi yeni açılımlar, 25-27 Mart 2009. İstanbul: Çocuk Vakfı Yayınları
 • Özmen, F. ve Kömürlü, F. (2011). Üstün zekâlı-yetenekli öğrencilerin bilişim teknolojisiyle ilişkisi, 5th International Computer &Instructional Technologies Symposium, 22-24 September 2011, Fırat Universitesi,
 • Para, D. ve Reis, Z. (2009). Eğitimde Bilişim Teknolojileri Kullanılması: Kimyada Su Döngüsü. Akademik Bilişim’09 - XI. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri,11-13 Şubat 2009 Harran Üniversitesi, Şanlıurfa.
 • Prensky, M. (2008).The role of technology in teaching and the classroom. Marc Published in Educational Technology.
 • Raven, J.ve diğerleri (1998).Advanced Progressive Matrices: Raven Manual, Section 4. Oxford: Oxford Psychologists Press.
 • Rau, W.A. (2001). The Relationship of Emotional Intelligence Test Scoresto Job Performance Evaluation Scores in the Management Group of a Health Care Organization.Doktora Tezi, Güney Karolina Tıp Fakültesi, ABD.
 • Renzulli, J. S. (1986).The three ring conception of giftedness: a developmental model for creative productivity, In: R.J. Stenberg ve J.E. Davidson (Eds.), Conceptions of Giftedness, 53-92, Cambridge, MA: Cambridge University Press.
 • Riffell, S.K. & Sibley, D.F. (2004). Can hybrid course formats ıncrease attendance in undergraduate environmental science courses?,J. Nat.Resour. Life Sci. Educ., 33.
 • Quitadamo, I.J. (2002). Critical thinking in education: the ınfluence ofteaching styles and peer collaboration on science and math learning. Washington: Washington State University
 • Sanders, D. W. and Shetlar, M. A. I. (2001). Student attitudes toward web- enhanced ınstruction in an ıntroductory biology course. Journal of Research onComputing in Education, 33(3), 251–262.
 • Selçuk, Z., Kayılı H. ve Okut, L. (2004). Çoklu zekâ uygulamaları. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım
 • Semerci, N. (2000). Kritik düşünme geliştirilebilir mi?.Yaşadıkça Eğitim Dergisi, 66, 30-34.
 • Semerci, N. ve Özer, B. (2012). Öğrenci merkezli karma öğretim yönteminin eleştirel düşünmeye etkisi. Kalem Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, 2 (2), 11-50.
 • Siegle, D. (2004) Identifying students with gifts and talents in technology. Gifted Child Today,27, 4.
 • Simpson, A. (2010). Integrating technology with literacy: using teacher-guided collaborative online learning to encourage critical thinking. 18(2). DOI: 10.1080/09687769.2010.492846
 • Snodgrass, S. (2011). Wiki activities in blended learning for health professional students: Enhancing critical thinking and clinical reasoning skillsAustralasian Journal of Educational Technology, 27(4), 563-580.
 • Snyder, M. J. ve Snyder L. G.(2008). Teaching Critical Thinking and Problem Solving Skills, The Delta Pi Epsilon Journal,50(2), 90-99.
 • START (1996). Meeting the needs of exceptionally able students, special needs technology assessment ressource support. Annapolis Valley Regional School Board: Special Needs Techonology Assessment Resource Support Team (START).
 • Sternberg, R.J. (1982). Science and math education for the gifted: Teaching scientific thinking to gifted children. Roeper Review (4),4-6.
 • Şahinel, S. (2001). Eleştirel düşünme becerileri ile tümleşik dil becerilerinin geliştirilmesi. Doktora Tezi. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Tabachnick, B. G. & Fidell, L. S. (2000). Using multivariate statistics. (4th Ed.) Boston: Allyn and Bacon
 • Taber, K. S. (2010). Challenging gifted learners: general principles for science educators; and exemplification in the context of teaching chemistry. Science Education International, 21 (1), 5-30.
 • Tomlinson, C.A. (1995). How to differentiate ınstruction in mixed ability classrooms. Alexendria VA: Association for Supervision and Curriculum Development.
 • Train-To-Cap (2009),Altyapı inşaat projelerinin avrupa birliği fonlarından yararlanma kapasitesinin güçlendirilmesi-PL1-LEO05-11469 nolu projesi. Avrupa Komisyonu Leonardo Da Vinci programı desteği.
 • Uluyol, Ç. ve Karadeniz, Ş. (2009). Bir harmanlanmış öğrenme ortamı örneği: öğrenci başarısı ve görüşleri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 6(1).60-84. Erişim tarihi: 19 Haziran 2011 http://efdergi.yyu.edu.tr/makaleler/ciltİVI/haziran/sİkaradeniz.pdf
 • Van Tassel-Baska, J. ve Strambaugh, T. (2006). Üstün zekâlı ve yetenekli öğrenciler için kapsamlı eğitim programı. (Ed. Emir, S.,2009). İstanbul: Bilimsel Açılım Akademi Danışmanlık ve Yayıncılık.
 • Wade, R. C. (1994). Teacher education students’ views on class discussion: implications for fostering critical reflection.Teaching and Teacher Education. (10), 231-243.
 • Ward, C. (2010). Using online learning environments to support advanced learners. In J. Sanchez ve K. Zhang (Eds.), Proceedings of World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, and Higher Education, 377-381
 • Weibelzahl, S. ve Dowling, N.A. (2007). Comparison of on-line and blended learning for training in uml. In: C. Bunse and L. Thomas. Workshop Series on Software Engineering Education in Academia. (1) 23-28.
 • Winner, E. (2000). The origins and ends of giftedness. American Psychologist.55(1), 159-169.
 • Wong, I. L.(2013). Developing independent learning skils for post graduate students through blended learning environments. Journal of Cases on Information Technology (JCIT),15(1).
 • Yakmacı, B. (2009). Üstün yeteneklilerin belirlenmesinde yardımcı yeni bir yaklaşım: Dabrowski`nin aşırı duyarlılık alanları. Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul
 • Yaman, Y. (2014). Beyin temelli fen öğretiminin üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilerin akademik başarılarına, yaratıcılıklarına, eleştirel düşünmelerine ve tutumlarına etkisi. Doktora Tezi. İstanbul Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Yıldırım, H. (2002). Students’ perceptions on a web-enhanced introductory chemistry course: a case study. Master Tezi.Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Çiğdem Nilüfer UMAR
Institution: OKAN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Zerrin AYVAZ REİS
Institution: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : June 30, 2017

Bibtex @research article { jrinen296711, journal = {İnformal Ortamlarda Araştırmalar Dergisi}, issn = {}, eissn = {2564-7237}, address = {Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, OFMA Eğitimi Bölümü 06800 Beytepe-Ankara}, publisher = {Ahmet İlhan ŞEN}, year = {2017}, volume = {2}, pages = {34 - 58}, doi = {}, title = {Karma Öğrenme Tasarımlı Öğrenme Ortamının Üstün Zekâlı ve Yetenekli Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Becerilerine Etkisi}, key = {cite}, author = {UMAR, Çiğdem Nilüfer and AYVAZ REİS, Zerrin} }
APA UMAR, Ç , AYVAZ REİS, Z . (2017). Karma Öğrenme Tasarımlı Öğrenme Ortamının Üstün Zekâlı ve Yetenekli Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Becerilerine Etkisi. İnformal Ortamlarda Araştırmalar Dergisi , 2 (1) , 34-58 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/jrinen/issue/30340/296711
MLA UMAR, Ç , AYVAZ REİS, Z . "Karma Öğrenme Tasarımlı Öğrenme Ortamının Üstün Zekâlı ve Yetenekli Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Becerilerine Etkisi". İnformal Ortamlarda Araştırmalar Dergisi 2 (2017 ): 34-58 <https://dergipark.org.tr/en/pub/jrinen/issue/30340/296711>
Chicago UMAR, Ç , AYVAZ REİS, Z . "Karma Öğrenme Tasarımlı Öğrenme Ortamının Üstün Zekâlı ve Yetenekli Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Becerilerine Etkisi". İnformal Ortamlarda Araştırmalar Dergisi 2 (2017 ): 34-58
RIS TY - JOUR T1 - Karma Öğrenme Tasarımlı Öğrenme Ortamının Üstün Zekâlı ve Yetenekli Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Becerilerine Etkisi AU - Çiğdem Nilüfer UMAR , Zerrin AYVAZ REİS Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - İnformal Ortamlarda Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 34 EP - 58 VL - 2 IS - 1 SN - -2564-7237 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 İnformal Ortamlarda Araştırmalar Dergisi Karma Öğrenme Tasarımlı Öğrenme Ortamının Üstün Zekâlı ve Yetenekli Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Becerilerine Etkisi %A Çiğdem Nilüfer UMAR , Zerrin AYVAZ REİS %T Karma Öğrenme Tasarımlı Öğrenme Ortamının Üstün Zekâlı ve Yetenekli Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Becerilerine Etkisi %D 2017 %J İnformal Ortamlarda Araştırmalar Dergisi %P -2564-7237 %V 2 %N 1 %R %U
ISNAD UMAR, Çiğdem Nilüfer , AYVAZ REİS, Zerrin . "Karma Öğrenme Tasarımlı Öğrenme Ortamının Üstün Zekâlı ve Yetenekli Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Becerilerine Etkisi". İnformal Ortamlarda Araştırmalar Dergisi 2 / 1 (June 2017): 34-58 .
AMA UMAR Ç , AYVAZ REİS Z . Karma Öğrenme Tasarımlı Öğrenme Ortamının Üstün Zekâlı ve Yetenekli Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Becerilerine Etkisi. jrinen. 2017; 2(1): 34-58.
Vancouver UMAR Ç , AYVAZ REİS Z . Karma Öğrenme Tasarımlı Öğrenme Ortamının Üstün Zekâlı ve Yetenekli Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Becerilerine Etkisi. İnformal Ortamlarda Araştırmalar Dergisi. 2017; 2(1): 58-34.