Research Article
BibTex RIS Cite

11-13 Yaş Grubu Öğrencilerinde Oryantiring Eğitiminin Uzamsal Görselleştirme Ve Uzamsal Kaygıya Etkisinin İncelenmesi

Year 2023, Volume: 5 Issue: 2, 64 - 69, 30.12.2023
https://doi.org/10.56639/jsar.1364692

Abstract

Bu çalışmanın amacı 11-13 yaş grubu öğrencilerde 8 haftalık oryantiring eğitiminin uzamsal görselleştirme ve uzamsal kaygıya etkisinin araştırılmasıdır. Muğla Merkezde bir ortaokulda öğrenim gören 40 öğrenci çalışmaya gönüllü olarak katılmışlardır. Katılımcılar 11-13 yaş gurubu öğrencilerinden rastgele seçilerek deney gurubu (20 kız, 20 erkek) ve kontrol grubu (20 kız, 20 erkek) olmak üzere 2 gruba ayrılmıştır. Çalışma kapsamında her iki gruba ön test ve son test olarak Uzamsal Kaygı Ölçeği ve Uzamsal Görselleştirme Testi uygulanmıştır. Deney grubuna 8 hafta boyunca, haftada 3 gün, 2 saat oryantiring eğitimi uygulanmış olup kontrol grubuna hiçbir eğitim verilmemiştir. Son test verileri elde edildikten sonra elde edilen veriler SPSS 16 paket programı ile analiz edilmiştir. Deney ve kontrol grubu ön test, son test değişkenleri arasındaki farkları hesaplamak için non-parametrik testlerden Wilcoxan Sign testi kullanılmıştır ve p değerinin 0,05’ten küçük olması durumunda anlamlı fark kabul edilmiştir.
Sonuç olarak, deney grubu ön test ve son test ölçüm sonuçlarına göre uzamsal kaygı ve uzamsal görselleştirme değerlerinde istatiksel olarak anlamlı farka rastlanılmıştır (p<0,05). Kontrol grubunun ön ve son test ölçüm değerlerinde ise istatiksel olarak anlamlı bir farka rastlanmamıştır (p>0.05).
Anahtar kelimeler: Oryantiring, uzamsal kaygı, uzamsal görselleştirme.

References

 • Armstrong, T. (1994). Multiple Intelligences In The Classroom, Association For Supervision And Curriculum Development, Alexandria, 97-99.
 • Ateş, B., Saygın, Ö., Zorba, E., (2009). Ev hanımlarının fiziksel kapasitelerinin ve yaşam kalitelerininbelirlenmesi, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, http://www.insanbilimleri.com
 • Deniz, E. Karaman, G. Bektaş, F. Yoncalık, O. Güler, V. Kılınç, A. Ateş, A. (2011). Çocuklarda Oryantiring Eğitimi (1. Baskı). Ankara: Kültür Ajans
 • Dursun, Ö. (2010). The relationships among preservice teachers’spatial visualization ability,geometry self-efficacy, and spatial anxiety, (Yüksek lisans tezi). Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.
 • Eroğlu, E., & Eroğlu, A.K.(2016). Resarch on problem solving skills of orienteering athletes in terms of some variables. SHS Web of Conferences 31, shsconf/201108. ERPA
 • Feraco, T., Bonvento, M., & Meneghetti, C. (2021). Orienteering: What relation with visuospatial abilities, wayfinding attitudes, and environment learning? Applied Cognitive Psychology, 35(6), 1592–1599. https://doi.org/10.1002/acp.3882
 • González, Cristina Roca, Jorge Martín-Gutiérrez, Melchor García Domínguez, Alejandra Sanjuán HernanPérez, Carmen Mato Carrodeguas (2013). Improving Spatial Skills: An Orienteering Experience in Real and Virtual Environments with First Year Engineering Students, Procedia Computer Science,Volume 25,Pages 428-435.
 • Hoşgörür, V., & Katrancı, M. (2007). Sınıf ve Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Öğrencilerinin Baskın Zekâ Alanları (Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği), Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24: 33-42.
 • IOF (International Orienteering Federation), (2007). Competition Rules For International Orienteering Federation (IOF) Foot Orienteering events. Finland.
 • Köşker, N. (2012). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Mekânsal Biliş Yeterliliklerine İlişkin Düşünceleri. Zeitschrift für die Welt der Türken-Journal of World of Turks. 4(3): 161-173.
 • Lappan, G.(1999). Geometry: The forgotten strand. (On-line). http://www.ntm.org/news/pastpresident/1999-12president.htm Lawton, C. A. (1994). Gender differences in way-finding strategies: relationship to spatial ability and spatial anxiety. Sex Roles, 30(11/12), 765-779.
 • Lawton, C., & Kallai, J. (2002). Gender differences in wayfinding strategies and anxiety about wayfinding: A cross-cultural comparison. Sex Roles, 47, 389-401.
 • McGee, M. G. (1979). Human spatial abilities: Sources of sex differences. NewYork: Praeger. National Council of Teachers of Mathematics [NCTM]. Principles and standards for school mathematics. Reston, VA: National Council of Teachers of Mathematics.
 • Olkun S. (2003). Making Connections: Improving Spatial Abilities With Engineering Drawing Activities. International Journal of Mathematics Teaching and Learning, 3(1): 1-10. http://www.cimt.plymouth.ac.uk/journal/sinanolkun.pdf
 • Olkun, S. ve Altun, A. (2003). İlköğretim öğrencilerinin bilgisayar deneyimleri ile uzamsal düşünme ve geometri başarıları arasındaki ilişki. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 2(4), 1-7.
 • Özcan, K. V., Akbay, M. ve Karakuş, T. (2016). Üniversite öğrencilerinin oyun oynama alışkanlıklarının uzamsal becerilerine etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(1), 37-52.
 • Özdemir, N., Güreş, A., & Güreş, Ş. (2012). Oryantiring Sporcularının Baskın Zeka Alanları ile Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişki. Uluslararası Hakemli Akademik Sosyal Bilimler Dergisi, 3(2): 222-235.
 • Pulur, A., & Akcan, İ.O. (2017). Elit Oryantiring Sporcularının Görsel Reaksiyon Süreleri ile Karar Verme Stilleri Arasındaki İlişki. Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 2(1): 53-61.
 • Ramirez, G., Gunderson, E. A., Levine, S. C., & Beilock, S. L. (2012). Spatial anxiety relates to spatial abilities as a function of working memory in children. Quarterly Journal of Experimental Psychology, 65(3), 474–487.
 • Sarı, (2016) Uzamsal Beceri ve Uzamsal Kaygı Arasındaki İlişki: Sınıf Öğretmeni Adayları Üzerine Bir Araştırma. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education. Vol.7 No.3,(2016) 646-658.
 • Saygın, Ö., Dükancı, Y. (2009). Kız çocuklarda sağlık ilişkili fiziksel uygunluk ve fiziksel aktivite yoğunluğu ilişkisinin araştırılması. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi 6:1. Erişim: http://www.insanbilimleri.com
 • Schmitz, S. (1997). Gender-related strategies in environmental development: effects of anxiety on wayfinding in and representation of a three-dimensional maze. Journal of Environmental Psychology, 17, 215–228.
 • Sorby, S. A. (1999). Developing 3-D spatial visualization skills. Engineering Design Graphics Journal, 63(2): 21-32. Symonds, L. ( 2008). Sportsport light: Orienteering, PE and Sport Today.
 • Turgut, M. (2007). İlköğretim II. Kademede Öğrencilerin Uzamsal Yeteneklerinin İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, Türkiye.
 • Turgut, M. ve Yenilmez, K. (2012). Matematik öğretmeni adaylarının uzamsal görselleştirme becerileri. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 1(2), 243-252.
 • Uttal, DH , Meadow, NG , Tipton, E. , Hand, LL , Alden, AR , Warren, C. ve Newcombe, NS ( 2013 ). Uzamsal becerilerin şekillendirilebilirliği: Eğitim çalışmalarının bir meta-analizi . Psikolojik Bülten , 139 , 352 – 402.
 • Vieites, V., Pruden, S.M. & Reeb-Sutherland, B.C. (2020). Childhood wayfinding experience explains sex and individual differences in adult wayfinding strategy and anxiety. Cogn. Research 5, 12 https://doi.org/10.1186/s41235-020-00220-x
 • Yenilmez, K., & Kakmaci, Ö. (2015). Investigation of the relationship between the spatialvisualization success and visual/spatial intelligence capabilities of sixth grade students.International Journal of Instruction, 8(1), 189-204.
Year 2023, Volume: 5 Issue: 2, 64 - 69, 30.12.2023
https://doi.org/10.56639/jsar.1364692

Abstract

References

 • Armstrong, T. (1994). Multiple Intelligences In The Classroom, Association For Supervision And Curriculum Development, Alexandria, 97-99.
 • Ateş, B., Saygın, Ö., Zorba, E., (2009). Ev hanımlarının fiziksel kapasitelerinin ve yaşam kalitelerininbelirlenmesi, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, http://www.insanbilimleri.com
 • Deniz, E. Karaman, G. Bektaş, F. Yoncalık, O. Güler, V. Kılınç, A. Ateş, A. (2011). Çocuklarda Oryantiring Eğitimi (1. Baskı). Ankara: Kültür Ajans
 • Dursun, Ö. (2010). The relationships among preservice teachers’spatial visualization ability,geometry self-efficacy, and spatial anxiety, (Yüksek lisans tezi). Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.
 • Eroğlu, E., & Eroğlu, A.K.(2016). Resarch on problem solving skills of orienteering athletes in terms of some variables. SHS Web of Conferences 31, shsconf/201108. ERPA
 • Feraco, T., Bonvento, M., & Meneghetti, C. (2021). Orienteering: What relation with visuospatial abilities, wayfinding attitudes, and environment learning? Applied Cognitive Psychology, 35(6), 1592–1599. https://doi.org/10.1002/acp.3882
 • González, Cristina Roca, Jorge Martín-Gutiérrez, Melchor García Domínguez, Alejandra Sanjuán HernanPérez, Carmen Mato Carrodeguas (2013). Improving Spatial Skills: An Orienteering Experience in Real and Virtual Environments with First Year Engineering Students, Procedia Computer Science,Volume 25,Pages 428-435.
 • Hoşgörür, V., & Katrancı, M. (2007). Sınıf ve Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Öğrencilerinin Baskın Zekâ Alanları (Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği), Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24: 33-42.
 • IOF (International Orienteering Federation), (2007). Competition Rules For International Orienteering Federation (IOF) Foot Orienteering events. Finland.
 • Köşker, N. (2012). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Mekânsal Biliş Yeterliliklerine İlişkin Düşünceleri. Zeitschrift für die Welt der Türken-Journal of World of Turks. 4(3): 161-173.
 • Lappan, G.(1999). Geometry: The forgotten strand. (On-line). http://www.ntm.org/news/pastpresident/1999-12president.htm Lawton, C. A. (1994). Gender differences in way-finding strategies: relationship to spatial ability and spatial anxiety. Sex Roles, 30(11/12), 765-779.
 • Lawton, C., & Kallai, J. (2002). Gender differences in wayfinding strategies and anxiety about wayfinding: A cross-cultural comparison. Sex Roles, 47, 389-401.
 • McGee, M. G. (1979). Human spatial abilities: Sources of sex differences. NewYork: Praeger. National Council of Teachers of Mathematics [NCTM]. Principles and standards for school mathematics. Reston, VA: National Council of Teachers of Mathematics.
 • Olkun S. (2003). Making Connections: Improving Spatial Abilities With Engineering Drawing Activities. International Journal of Mathematics Teaching and Learning, 3(1): 1-10. http://www.cimt.plymouth.ac.uk/journal/sinanolkun.pdf
 • Olkun, S. ve Altun, A. (2003). İlköğretim öğrencilerinin bilgisayar deneyimleri ile uzamsal düşünme ve geometri başarıları arasındaki ilişki. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 2(4), 1-7.
 • Özcan, K. V., Akbay, M. ve Karakuş, T. (2016). Üniversite öğrencilerinin oyun oynama alışkanlıklarının uzamsal becerilerine etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(1), 37-52.
 • Özdemir, N., Güreş, A., & Güreş, Ş. (2012). Oryantiring Sporcularının Baskın Zeka Alanları ile Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişki. Uluslararası Hakemli Akademik Sosyal Bilimler Dergisi, 3(2): 222-235.
 • Pulur, A., & Akcan, İ.O. (2017). Elit Oryantiring Sporcularının Görsel Reaksiyon Süreleri ile Karar Verme Stilleri Arasındaki İlişki. Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 2(1): 53-61.
 • Ramirez, G., Gunderson, E. A., Levine, S. C., & Beilock, S. L. (2012). Spatial anxiety relates to spatial abilities as a function of working memory in children. Quarterly Journal of Experimental Psychology, 65(3), 474–487.
 • Sarı, (2016) Uzamsal Beceri ve Uzamsal Kaygı Arasındaki İlişki: Sınıf Öğretmeni Adayları Üzerine Bir Araştırma. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education. Vol.7 No.3,(2016) 646-658.
 • Saygın, Ö., Dükancı, Y. (2009). Kız çocuklarda sağlık ilişkili fiziksel uygunluk ve fiziksel aktivite yoğunluğu ilişkisinin araştırılması. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi 6:1. Erişim: http://www.insanbilimleri.com
 • Schmitz, S. (1997). Gender-related strategies in environmental development: effects of anxiety on wayfinding in and representation of a three-dimensional maze. Journal of Environmental Psychology, 17, 215–228.
 • Sorby, S. A. (1999). Developing 3-D spatial visualization skills. Engineering Design Graphics Journal, 63(2): 21-32. Symonds, L. ( 2008). Sportsport light: Orienteering, PE and Sport Today.
 • Turgut, M. (2007). İlköğretim II. Kademede Öğrencilerin Uzamsal Yeteneklerinin İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, Türkiye.
 • Turgut, M. ve Yenilmez, K. (2012). Matematik öğretmeni adaylarının uzamsal görselleştirme becerileri. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 1(2), 243-252.
 • Uttal, DH , Meadow, NG , Tipton, E. , Hand, LL , Alden, AR , Warren, C. ve Newcombe, NS ( 2013 ). Uzamsal becerilerin şekillendirilebilirliği: Eğitim çalışmalarının bir meta-analizi . Psikolojik Bülten , 139 , 352 – 402.
 • Vieites, V., Pruden, S.M. & Reeb-Sutherland, B.C. (2020). Childhood wayfinding experience explains sex and individual differences in adult wayfinding strategy and anxiety. Cogn. Research 5, 12 https://doi.org/10.1186/s41235-020-00220-x
 • Yenilmez, K., & Kakmaci, Ö. (2015). Investigation of the relationship between the spatialvisualization success and visual/spatial intelligence capabilities of sixth grade students.International Journal of Instruction, 8(1), 189-204.
There are 28 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Physical Activity and Health
Journal Section Research Articles
Authors

Çağla Şengör 0009-0005-4676-1619

Gönül Babayıgıt Irez 0000-0001-6298-0516

Early Pub Date December 30, 2023
Publication Date December 30, 2023
Submission Date September 22, 2023
Acceptance Date December 13, 2023
Published in Issue Year 2023 Volume: 5 Issue: 2

Cite

APA Şengör, Ç., & Babayıgıt Irez, G. (2023). 11-13 Yaş Grubu Öğrencilerinde Oryantiring Eğitiminin Uzamsal Görselleştirme Ve Uzamsal Kaygıya Etkisinin İncelenmesi. Herkes için Spor Ve Rekreasyon Dergisi, 5(2), 64-69. https://doi.org/10.56639/jsar.1364692

Creative Commons Lisansı

Articles published by Journal for All Sports and Recreation is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) License.