Year 2016, Volume 15 , Issue 2, Pages 695 - 715 2016-12-01

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Öğrencilerin Yazılı Anlatımlarına Yönelik Yanlış Çözümlemesi
An Error Analysis on TFL Learners’ Writings

Arif ÇERÇİ [1] , Serdar DERMAN [2] , Mehmet BARDAKÇI [3]


Bu çalışmanın amacı, Gaziantep Üniversitesi Türkçe Öğretim Merkezinde A1 seviyesinde öğrenime başlayıp, C1 seviyesinde sertifika alarak öğrenimini tamamlamış Türkçe öğrenen yabancı öğrencilerin yazılı anlatımlarını yanlış çözümlemesi yoluyla betimlemektir. Araştırmanın verileri, 14 öğrencinin kur atlama sınavlarındaki yazılı anlatımlarından elde edilmiştir. Toplanan veriler dil bilgisi yanlışları, söz dizimsel yanlışlar, sözcük seçiminden kaynaklanan yanlışlar ve yazım-noktalama yanlışları olarak gruplandırılmıştır. Belirlenen yanlışların oranları ve kategorik dağılımları yanlış çözümlemesi yaklaşımıyla değerlendirilmiştir. Elde edilen veriler, istatiksel olarak analiz edilmiş ve öğrencilerin yanlışlarının kur seviyelerine göre farklılaşıp farklılaşmadığı belirlenmiştir. Değerlendirilen yanlışlar dilsel yanlışlarla sınırlı tutulmuştur
The main purpose of the present study is to identify and represent TFL learners’ writing errors through error analysis. All the learners started learning Turkish as foreign language with A1 (beginner) level and completed the process by taking C1 (advanced) certificate in TÖMER at Gaziantep University. The data of the present study were collected from 14 students’ writings in proficiency exams for each level. The data were grouped as grammatical, syntactic, spelling, punctuation, and word choice errors. The ratio and categorical distributions of identified errors were analyzed through error analysis. The data were analyzed through statistical procedures in an effort to determine whether error types differ according to the levels of the students. The errors in this study are limited to the linguistic and intralingual developmental errors
 • Ak Başoğul, D. ve Can, F.S. (2014). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Balkanlı Öğrencilerin Yazılı Anlatımda Yaptıkları Hatalar Üzerine Tespitler. Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi, 10, 100-119.
 • Albayrak, F. (2010) Türkçe Öğrenen Moğol Öğrencilerin Yazılı Anlatım Yanlışlarının Dil Bilgisi Açısından Değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 19 Kasım 2015, Ulusal Tez Merkezi.
 • Aytan, T. ve Güney, N. (2015). Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Öğrencilerin Yazılı Anlatımlarında Karşılaşılan Sorunlar (Yıldız Tömer Örneklemi). International Journal of Languages’ Education and Teaching. 3(2), 275- 288.
 • Bölükbaş, F. (2011). Arap Öğrencilerin Türkçe Yazılı Anlatım Becerilerinin Değerlendirilmesi. Turkish Studies, 6 (3), 1357-1367. Brown, H. D. (1994). Principles Of Language Learning And Teaching. New Jersey: Prentice Hall Inc.
 • Büyükikiz, K.K. ve Hasırcı, S. (2013). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Öğrencilerin Yazılı Anlatımlarının Yanlış Çözümleme Yaklaşımına Göre Değerlendirilmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 1(4), 51-62. Carroll, J.B. (1964). Language and Thought, Prentice-Hall, Englewood Cliffs.
 • Corder, S. P. (1967). The significance of learner's errors. IRAL-International Review of Applied Linguistics in Language Teaching, 5(1-4), 161-170.
 • Crystal, D. (2006). How Language Works. London: Penguin Books Ltd.
 • Çetinkaya, G. (2015). Yanlış çözümlemesi: Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen B2 Düzeyindeki Öğrencilerin Yazılı Metinlerine İlişkin Görünümler. International Journal of Language’s Education and Teaching. 3(1), 164- 178.
 • Dede, M. (1985). Yabancı Dil Öğretiminde Karşılaştırmalı Dil Bilim Ve Yanlış Çözümlemesinin Yeri. Türk Dili Dergisi-Dil Öğretimi Özel Sayısı, (XLVII), 379-380: 123-135.
 • Ellis, R.(1994). The Study of Second Language Acquisition, Oxford: Oxford University Press.
 • Ellis, R. (1997). Second Language Acquisition. Oxford: Oxford University Press.
 • Emiroğlu, S. (2014). Türkçe Öğrenen Yabancı Öğrencilerin Yazılı Anlatımlarında Türkçenin Dil Bilgisi ve Yazım Özellikleriyle İlgili Karşılaştığı Zorluklar. International Journal of Language Academy. 2(3),99-119.
Other ID JA33BY95DM
Journal Section Article
Authors

Author: Arif ÇERÇİ
Institution: ?

Author: Serdar DERMAN
Institution: ?

Author: Mehmet BARDAKÇI
Institution: ?

Dates

Application Date : December 1, 2016
Acceptance Date : November 18, 2019
Publication Date : December 1, 2016

APA ÇERÇİ, A , DERMAN, S , BARDAKÇI, M . (2016). An Error Analysis on TFL Learners’ Writings. Gaziantep University Journal of Social Sciences , 15 (2) , 695-715 . DOI: 10.21547/jss.256710