Year 2015, Volume 14 , Issue 3, Pages 631 - 646 2015-12-01

Türkiye’de Eğitim Politikaları Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi (1989-2014)
An Overview of Postgraduate Thesis Within The Field of Education Policies in Turkey (1989-2014)

Güven ÖZDEM [1]


Bu araştırmanın amacı, Türkiye’de eğitim politikaları alanında yapılan lisansüstü tezleri çeşitli değişkenler açısından incelemektir. Araştırma verileri, nitel araştırma veri toplama yöntemlerinden doküman incelemesi tekniği kullanılarak toplanmıştır. Araştırma kapsamında Yükseköğretim Kurulu Tez Dokümantasyon Merkezine kayıtlı 126 tez incelenmiştir. Araştırma verilerinin çözümlenmesinde betimsel analiz kullanılmıştır. Bu verilerden elde edilen bulgular, frekans ve yüzde olarak ifade edilerek tablolaştırılmıştır. Araştırma bulgularına göre eğitim politikaları alanında çalışılan lisansüstü tezlerde en çok Avrupa Birliği eğitim politikaları, İlköğretim kademesindeki eğitim politikaları uygulamaları ve Atatürk Dönemi eğitim politikaları, ideoloji-politika, kalkınma-eğitim politikası, planlama-eğitim politikası ilişkisi, karşılaştırmalı eğitim politikası analizi konuları ise en az çalışılan lisansüstü tez konuları olmuştur
This study focuses on studying the master dissertations covering the field education policies in Turkey in terms of various variables and paving the way for future studies. The method to collect the data is specified as document analysis. The study is designed to cover 126 master dissertations registered in Council of Higher Education Thesis Center. Descriptive analysis is used to decode the data collected, be converted into findings, frequency and percentage to form the tables. According to the findings of the study it turned out to be that the European Union education policies, education policy practices in primary level, and education policies during the Atatürk era are the most studied topics whereas ideology-policy, revolution-education policy, and comparative education policies are the least demanded topics to study
Other ID JA33CC32DV
Journal Section Article
Authors

Author: Güven ÖZDEM
Institution: ?

Dates

Publication Date : December 1, 2015

APA Özdem, G . (2015). Türkiye’de Eğitim Politikaları Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi (1989-2014) . Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 14 (3) , 631-646 . DOI: 10.21547/jss.256758