Year 2014, Volume 13 , Issue 2, Pages 515 - 524 2014-12-01

Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgilerinin İncelenmesi
Investigation of Technological Pedagogy Content Knowledge of Pre-Service Science and Technology Teachers

Bayram AKARSU [1] , Esra GÜVEN [2]


Bu araştırmanın amacı, eğitim fakültesi 3 ve 4.sınıfta eğitim gören fen bilgisi öğretmen adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi (TPAB) ölçeğinde yer alan alt boyutlarından teknolojik bilgi (TB), pedagojik bilgi (PB), alan bilgisi (AB), teknolojik pedagojik bilgi (TPB), pedagojik alan bilgisi (PAB) ve teknolojik alan bilgisinin (TAB) bu alt boyutların kesişimi olan TPAB ile ilişkisinin olup olmadığı belirlemektir. Bu amaca uygun olarak 157 öğretmen adayından veriler toplanmıştır. Araştırma Erciyes Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalı’nda yapılmıştır. Araştırma sonucuna göre teknolojik pedagojik bilgi, teknolojik alan bilgisi, alan bilgisi ve pedagojik alan bilgisinin öğretmen adaylarının teknolojik pedagojik ve alan bilgileri ile ilişkisinin anlamlı olduğu; teknolojik bilgi ve pedagojik bilgisinin öğretmen adaylarının teknolojik pedagojik ve alan bilgileri ile ilişkisinin anlamlı olmadığı tespit edilmiştir
The purpose of this study is to investigate Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) of 3rd and 4th year prospective science teachers, enrollment at the faculty of education, with respect to the technological knowledge (TK), pedagogical knowledge (PK), content knowledge (CK), technological pedagogical knowledge (TPC), pedagogical content knowledge (PCK), and information in the technological content (TPC). These knowledge types are intersection of the sub-dimensions to determine whether the relationship between TPACK items exist. For this purpose, data were collected from 157 teacher candidates. Erciyes University, Department of Science Education was selected for the study. The results of the study revealed that there exists a relationship among technological pedagogical knowledge, technological content knowledge, pedagogical content knowledge and pedagogical content knowledge. In addition, there is no correlation between teacher candidates’ technological knowledge and pedagogical knowledge and also between technological pedagogical and content knowledge
 • Akkoç, H., Özmantar, M. F., Bingölbalı, E., Demir, S., Baştürk, S. ve Yavuz, İ.
 • (2011). Matematik Öğretmen Adaylarına Teknolojiye Yönelik Pedagojik Alan Bilgisi Kazandırma Amaçlı Program Geliştirme. TÜBİTAK, 107K531 Nolu Proje, İstanbul.
 • Archambault, L., & Crippen, K. (2009). Examining TPACK among K-12 online distance educators in the United States. Contemporary Issues in Technology and Teacher Education, 9(1), 71-88.
 • Aydın, S. ve Boz, Y. (2012). Fen Öğretmen Eğitiminde Pedagojik Alan Bilgisi Araştırmalarının Derlenmesi: Türkiye Örneği. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12(1), 479-505.
 • Canbazoğlu Bilici, S., Yamak, H. ve Kavak, N (2012, Haziran). Fen bilgisi öğretmen adaylarının teknolojik pedagojik alan bilgisi imajları. X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Niğde.
 • Canbazoğlu Bilici, S. (2012). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi ve Özyeterlikleri. Doktora tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F.
 • (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri (13.baskı). Ankara: Pegem Akademi. Çepni, S. ve Çil, E. (2010). Fen ve Teknoloji Programı (Tanıma , Planlama , Uygulama ve SBS’yle İlişkilendirme) 1 . ve 2 . Kademe Öğretmen El Kitabı. Ankara: Pegem Akademi. Graham, R. C., Burgoyne, N., Cantrell, P., Smith, L., St Clair, L., & Harris, R.
 • (2009). TPACK Development in Science Teaching: Measuring the TPACK confidence of inservice science teachers. TechTrends, 53(5), 70-79.
 • Kılıç, D. S. ve Dervişoğlu, S. (2013). Öğretmen Adaylarinin Biyolojik Çeşitliliğin Öğretimine İlişkin Pedagojik Alan Bilgileri, Tutumları Ve Kaygıları. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2(1), 100-109.
 • Kırılmazkaya, G., Keçeci, G. ve Kırbağ Zengin, F. (2012, Ekim). Öğretmen adaylarının teknolojik pedagojik alan bilgilerinin ve teknolojiye karşı tutumlarının belirlenmesi. 6. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu’nda sunulan bildiri. Gaziantep.
 • Koehler, M. J., & Mishra, P. (2005). What happens when teachers design educational technology? The development of technological pedagogical content knowledge. Journal of educational computing research, 32(2), 131-152.
 • Koehler, M. J. & Mishra, P. (2008). Introducing TPCK. Handbook of Technological Pedagogical Content Knowledge (TPCK) for Educators (s. 3- 29). New York: Routledge/Taylor & Francis Group.
 • Öztürk, E. ve Horzum, M. B. (2011). Teknolojik Pedagojik İçerik Bilgisi Ölçeği’nin Türkçeye Uyarlanması. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(3), 255-278.
 • Savaş, M. (2011). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Genetik Konusu İle İlgili Teknolojik Pedagojik Alan Bilgileri Algılarının Aaştırılması. Yüksek Lisans Tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.
Other ID JA33CK58MU
Journal Section Article
Authors

Author: Bayram AKARSU
Institution: ?

Author: Esra GÜVEN
Institution: ?

Dates

Application Date : December 1, 2014
Acceptance Date : November 15, 2019
Publication Date : December 1, 2014

APA AKARSU, B , GÜVEN, E . (2014). Investigation of Technological Pedagogy Content Knowledge of Pre-Service Science and Technology Teachers. Gaziantep University Journal of Social Sciences , 13 (2) , 515-524 . DOI: 10.21547/jss.256825