Year 2014, Volume 13 , Issue 2, Pages 259 - 283 2014-12-01

1933 Darülfünun’un İlgası ve Yeni Üniversitenin Ruhu: Basında Üniversitenin Anlamı
Abolition of Darulfunun in 1933 and Aura of New University: Meaning of University In Pres

Mesut YÜCEBAŞ [1]


Türkiye'de 1933 yılında yüksek öğretim alanında önemli bir reform gerçekleştirilmiştir. Bu reform ile Cumhuriyet'ten önce kurulmuş olan Darülfünun kapatılmış ve yerine İstanbul Üniversitesi açılmıştır. İstanbul Üniversitesi Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk üniversitesidir. Bu reform aynı zamanda gazetelerde de çokça bulmuştur. Döneme ait gazetelerde üniversitenin kuruluşuna ilişkin gelişmeleri ve o dönemde üniversiteye yüklenen anlamları tespit etmek mümkün olabilmektedir. Buradaki çalışma da üniversite reformu dönemindeki Türk basınında üniversitenin nasıl anlamlandırıldığı incelemektedir
In the field of higher education in Turkey a major reform was carried out in 1933. Darülfünun (House of Science) which was founded before the Republic was closed and Istanbul University was opend instead of it. Istanbul University is the first university of the Republic of Turkey. This reform also published in newspapers a lot. In newpapers of that period, it is possible to identify establishment process of the university and meaning of university in that period. This essay examine the university how was interpreted in Turkish press in period of the university reform
 • Baskan, G. A. (2001). Türkiye’de Yüksek Öğretimin Gelişimi. G. Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 21(1), 21-32.
 • Dölen, E. (2010). Türkiye Üniversite Tarihi 3 - Darülfünun'dan Üniversiteye Geçiş. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Erichsen, R. (2007). 1933-1944 Arasında Alman Bilim İnsanları: Türk Bilimine Katkıları ve Politik Koşullarının Etkileri. N. K. Aras & E. Dölen & O. Bahadır (Der.), Türkiye’de Üniversite Anlayışının Gelişimi (1861-1961), içinde (305-316). Ankara: Türkiye Bilimler Akademisi Yayınları.
 • Genergün, F. (2007). İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde Araştırmanın Kurumsallaşması: 1933 Reformunu İzleyen Otuz Yıl İçinde Yapılan Doktoralar. N. K. Aras & E. Dölen & O. Bahadır (Der.), Türkiye’de Üniversite Anlayışının Gelişimi (1861-1961), içinde (190-213). Ankara: Türkiye Bilimler Akademisi Yayınları.
 • Kafadar, O. (2002). Cumhuriyet Dönemi Eğitim Tartışmaları. Modern Türkiye'de Siyasi Düşünce içinde. (3, 351-381). İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Okçabal, R. (2007). Yükseköğretim Sistemimiz. Ankara: Ütopya Yayınevi.
 • Oral, Mustafa (2005). 1933 Üniversite Reformu, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi. Doğu Batı Dergisi, 31, 215-232.
 • Öncü, A. (2002). Akademisyenler: Üniversite Reformu Söyleminde Batı. Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce Ansiklopedisi içinde. (3, 351-381). İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Tekeli, İ. (1983). Osmanlı İmparatorluğu'ndan Günümüze Eğitim Kurumlarının Gelişimi. Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi içinde (3, 650- 675). İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Timur, T. (2000). Toplumsal Değişme ve Üniversiteler. Ankara: İmge Kitabevi.
 • Akşamcı (18 Kasım 1933). İlim Aşkı. Akşam, 3.
 • Alman Hükümetinin Üniversitemize Hediyesi. (09 Ağustos 1933). Cumhuriyet, 3.
 • Avam Galanti (07 Mayıs 1933). Darülfünun nasıl ıslah olunur? Milliyet, 2.
 • Beynelmilel Şöhretler İstanbul Üniversitesinde Hoca. (26 Temmuz 1933). Son Posta, 14.
 • Bir Ecnebi Profesör İlk Defa Türkçe Ders Verdi. (23 Ekim 1933). Cumhuriyet, 1.
 • Bir Kadro Daha Hazırlandı. (04 Ağustos 1933). Son Posta,1.
 • Darülfünun Islahat Lahiyası Meclise Verildi. (21 Mayıs 1933). Akşam, 2.
 • Darülfünun Islahatı. (3 Haziran 1933). Cumhuriyet, 3.
 • Darülfünundan Üniversiteye. (29 Ekim 1933). Cumhuriyet, 18.
 • Darülfünunlular Arasında. (18 Mayıs 1933). Akşam, 1.
 • Darülfünunlular Arasında. (20 Mayıs 1933). Akşam, 4.
 • Darülfünunlular Arasında. (23 Mayıs 1933). Akşam, 1.
 • Darülfünunlular Arasında. (29 Mayıs 1933). Akşam, 1.
 • Fazıl Ahmet (01 Mayıs 1933). Milli talim ve terbiye 4- Reşit Galip Beyefendiye. Milliyet, 1-2.
 • Gençliğin Bir Teşebbüsü. (25 Ekim 1933). Cumhuriyet, 2.
 • Halil Nimetullah (21 Ağustos 1933). İstanbul Üniversitesi. Cumhuriyet,
 • Halkın Sesi - Darülfünunun Islahı. (17 Temmuz 1933). Son Posta, 2.
 • Islah Hareketi İnkılâba Yaraşır Hız ve Tedbirlerle Olacak. (08 Mayıs 1933). Milliyet, 1.
 • Islahat Lâhiyası Yakında Meclise Verilecek. (11 Mayıs 1933). Cumhuriyet, 1.
 • İstanbul Üniversitesi Açıldı. (19 Kasım 1933). Cumhuriyet, 5.
 • Kâzım Nabi (30 Temmuz 1933). Yeni Türk Üniversitesinin Eşiğinde. Cumhuriyet, 1.
 • M. Malş Dün İsviçre'den Geldi. (03 Mayıs 1933). Cumhuriyet, 1.
 • Maarif Vekili Talebeyi Eski Türk Medeniyetini İhyaya Davet Etti. (19 Kasım 1933). Akşam, 1.
 • Müderrislerin Fişleri. (31 Mayıs 1933). Cumhuriyet, 3.
 • Ortaya Atılan Yeni Birkaç İsim Daha. (19 Temmuz 1933). Son Posta, 1.
 • Sınıfta Kalan Hukuk Talebeleri Dün Halkevinde Bir İçtima Yaptılar. (20 Ekim 1933). Cumhuriyet, 2.
 • Tüccar ve Tercüman Profesörler”E Yer Yok! (06 Temmuz 1933). Cumhuriyet, 2.
 • Üniversite Teşkilâtı. (07 Kasım 1933). Son Posta, 2.
 • Üniversitede 3 İstifa. (01 Eylül 1933). Cumhuriyet, 1.
 • Üniversitede Dünkü İstifalar. (11 Ağustos 1933). Cumhuriyet, 4.
 • Üniversitede İlk Gün. (02 Ağustos 1933). Cumhuriyet, 2.
 • Üniversitede Kadın Hocalar. (05 Ağustos 1933). Son Posta, 2.
 • Üniversitede Ne Oldu. (14 Ağustos 1933). Son Posta, 1.
 • Üniversitemiz Ne Olacak. (1 Ağustos 1933). Son Posta, 6.
 • Üniversitenin Ecnebi Hocaları Kimler Olacak? (04 Ağustos 1933).
 • Cumhuriyet, 6.
 • Yeni Vazife Almayan Eski Müderrisler Ekseriyetle Müteessirdirler. (02 Ağustos 1933). Son Posta, 1.
 • Yunus Nadi (02 Mayıs 1933). Tıp Fakültesinde Birkaç Saat. Cumhuriyet,
 • Yüksek Bir İlim Müessesi Halinde Kurulacak. (20 Temmuz 1933). Cumhuriyet, 2.
Other ID JA33CH22KM
Journal Section Article
Authors

Author: Mesut YÜCEBAŞ
Institution: ?

Dates

Application Date : December 1, 2014
Acceptance Date : October 14, 2019
Publication Date : December 1, 2014

APA YÜCEBAŞ, M . (2014). Abolition of Darulfunun in 1933 and Aura of New University: Meaning of University In Pres. Gaziantep University Journal of Social Sciences , 13 (2) , 259-283 . DOI: 10.21547/jss.256828