Year 2014, Volume 13 , Issue 2, Pages 545 - 572 2014-12-01

Ortaokul Öğrencilerinin Teknoloji Kavramına İlişkin Algılarının Metafor Analizi
Metaphor Analysis of Secondary School Students’ Perceptions Related to Technology Concept

Sedat KARAÇAM [1] , Fatih AYDIN [2]


Bu çalışmanın amacı ortaokul öğrencilerinin teknoloji kavramına ilişkin algılarını metafor yöntemiyle incelemek ve bu algıları sınıf düzeyi ve cinsiyet açısından değerlendirmektir. Araştırmada veri toplama süreci 2012-2013 öğretim yılı bahar döneminde gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya Ankara İli’nde bulunan bir ortaokulun altı ve sekizinci sınıflarında öğrenim görmekte olan 191 öğrenci katılmıştır. 28 öğrencinin kurduğu metaforik yapıların uygun olmaması veya boş bırakmaları nedeniyle araştırmada 163 (6. sınıf=75, 8. sınıf=88) öğrencinin verisi analiz edilmiştir. Öğrencilerin teknoloji kavramına ilişkin algıları belirlemek için veriler içerik analiziyle analiz edilmiştir. İçerik analiziyle elde edilen kavramsal kategoriler öğrenci bazında SPSS paket programına girilmiştir. Bu aşamada cinsiyet ve öğrenim düzeyi ile öğrencilerin teknoloji kavramına ilişkin algıları arasındaki ilişkiyi incelemek için parametrik olmayan testlerden Ki Kare testi kullanılmıştır. Verilerin analizi sonucunda; ortaokul öğrencilerinin 68 farklı metafor kullanarak teknoloji kavramını açıkladıkları bulunmuştur. Bu metaforların 8 kavramsal kategori altında toplandıkları ve öğrencilerin teknoloji kavramına ilişkin algılarının genel olarak olumlu olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca araştırmada öğrenim düzeyi ile öğrencilerin teknoloji kavramına ilişkin algıları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkinin olduğu, tersine cinsiyete ilişkin anlamlı bir ilişkinin olmadığı tespit edilmiştir. Sonuç olarak modern dünyada teknoloji alanındaki gelişmelerin hız kazanması ve fen eğitiminin temel amaçlarından birinin teknolojiye ilişkin farkındalık sağlamak olması nedeniyle, öğrencilerin teknolojiye ilişkin algılarını izlemeye yönelik çalışmaların sürdürülmesi gerektiği düşünülebilir
The purpose of this study is to examine the secondary school students’ perceptions related to technology by using metaphors and to assess these perceptions in terms of grade level and gender. The data was collected in spring semester of 2012-2013 academic year. 191 students studying at sixth and eighth grades of a secondary school in Ankara participated in this study. Due to the inadequate metaphoric structure or lack of answer, 28 students' data was not analyzed. So 163 students’ data was analyzed (6th=75, 8th=88). Data was analyzed by using content analysis approach to determine students’ perceptions related to technology. Conceptual categories which are obtained from content analysis were recorded to SPSS. At this stage, The Chi Square test from nonparametric tests was used to assess the students' perceptions related to technology in terms of gender and grade level. As a result, it was found that students used 68 different metaphors in order to define the technology. These metaphors were grouped under eight conceptual categories and students’ perceptions related to technology were generally positive. In addition, it is found that there is statistically significant relationship between students’ perceptions and their grade levels. Conversely, this statistically significant relationship wasn’t observed about gender. As a result, due to acceleration of the developments in technology in the modern world and one of the important aims of science education is to develop technology awareness, the studies related to determine students' perceptions about technology must be continued
Other ID JA33CM47RB
Journal Section Article
Authors

Author: Sedat KARAÇAM
Institution: DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

Author: Fatih AYDIN
Institution: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

Dates

Application Date : December 1, 2014
Acceptance Date : October 15, 2019
Publication Date : December 1, 2014

APA KARAÇAM, S , AYDIN, F . (2014). Metaphor Analysis of Secondary School Students’ Perceptions Related to Technology Concept. Gaziantep University Journal of Social Sciences , 13 (2) , 545-572 . DOI: 10.21547/jss.256829