Year 2014, Volume 13 , Issue 1, Pages 245 - 257 2014-06-01

Grup Rehberlik Programının İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Güvengenlik Düzeylerine Etkisi
The Effect of Group Counseling Program on 8th Grade Students’ Assertiveness Levels

İsmail SEÇER [1] , Sırrı AKBABA [2] , İsmail AY [3]


Bu araştırma grup rehberlik programının ilköğretim 8.sınıf öğrencilerinin güvengenlik becerileri üzerindeki etkisini belirlemek için yapılmıştır. Çalışma grubu 2011-2012 eğitim öğretim yılında Erzurum Kültür Kurumu İlköğretim Okulu’nda öğrenim görmekte olan 100 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmada veri toplamak için Rathus Atılganlık Envanteri uygulanmıştır. Ölçekten düşük puan alan 30 öğrenci rastgele deney ve kontrol gruplarına dağıtılmışlardır. Gruplar 15’şer öğrenciden oluşmaktadır. Deney grubuna 8 hafta süreyle güvengenlik becerilerini geliştirmeye dönük grup rehberlik programı uygulanmıştır. Verilerin analizinde tek faktörlü ve iki faktörlü Kovaryans analizi (ANCOVA) kullanılmıştır. Veriler SPSS 19.00 paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonuçları grup rehberlik programına katılan öğrencilerin güvengenlik becerilerinin deney öncesine ve kontrol grubuna göre anlamlı olarak yükseldiğini göstermektedir. Ayrıca deney grubunda gözlenen değişimin cinsiyet ve sosyoekonomik düzey değişkenlerinden bağımsız olarak gerçekleştiği ve bu etkinin 4 ay sonra yapılan izleme testi ile devam ettiği saptanmıştır. Bu sonuca göre uygulanan grup rehberlik programının ilköğretim öğrencilerinin güvengenlik becerilerini geliştirmede etkili bir araç olduğu söylenebilir.
This study is conducted to determine the effects of group counseling program on elementary school 8th grade students’ assertiveness skills. Study group was formed of 100 students getting educated in Erzurum Kültür Elementary School in 2011-2012 education years. RAE-Rathus Assertiveness Schedule was applied on this group to gather data. 30 students getting lower scores from the inventory have been randomly divided into experimental and control groups. Each group is formed of 15 students. Group counseling program has been carried out for 8 weeks on the experimental group to improve the students’ assertiveness skills. Single-way and two-way analysis of covariance (ANCOVA) has been used in the analysis of the data. The data is analyzed with SPSS 19.00. The results of the study show that assertiveness skills of the students who participate in the group counseling program has increased significantly compared to the control group and to the preexperimental circumstances. Besides, it is determined that the change observed in the experimental group has been occurred separately from the age and socio-economic level variables, and it is determined with the monitoring test applied after four months that this affect is continued. According to this result, it can be said that the applied group counseling program is an effective means to improve the assertiveness skills of elementary school students
Other ID JA33CR66ZU
Journal Section Article
Authors

Author: İsmail SEÇER
Institution: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

Author: Sırrı AKBABA
Institution: ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

Author: İsmail AY
Institution: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

Dates

Application Date : June 1, 2014
Acceptance Date : October 30, 2020
Publication Date : June 1, 2014

APA Seçer, İ , Akbaba, S , Ay, İ . (2014). The Effect of Group Counseling Program on 8th Grade Students’ Assertiveness Levels . Gaziantep University Journal of Social Sciences , 13 (1) , 245-257 . DOI: 10.21547/jss.256838