Year 2013, Volume 12 , Issue 3, Pages 427 - 441 2013-12-01

Matematik Kaygısının Matematik Başarısını Yordama Gücünün Cinsiyet ve Sınıf Değişkenleri Açısından İncelenmesi
Investigation of Predictive Power of Mathematics Anxiety on Mathematics Achievement in Terms of Gender and Class Variables

Mustafa İLHAN [1] , Meral ÖNER SÜNKÜR [2]


Bu araştırma ile matematik kaygısının matematik başarısını yordama gücünün cinsiyet ve sınıf değişkenleri açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2011-2012 Öğretim Yılı Güz Dönemi’nde Diyarbakır ili merkeze bağlı 4 ilköğretim okulunda öğrenim gören 173’ü kız ve 175’i erkek olmak üzere toplam 348 ortaokul öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmada öğrencilerin matematik kaygılarının belirlenmesinde “İlköğretim Öğrencileri için Matematik Kaygısı Ölçeği” kullanılmıştır. Öğrencilerin 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi’ne ait karne notları matematik başarı puanı olarak alınmıştır. Araştırmanın verileri SPSS 17.0 paket programından yararlanılarak analiz edilmiştir. Verilerin analizinde Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon katsayısı ve regresyon analizi kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, matematik başarısına ilişkin toplam varyansın %17’si matematik kaygısı ile açıklanabilmektedir. Araştırmada kız öğrencilerde matematik kaygısının matematik başarısını yordama gücünün erkek öğrencilere göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Araştırmada ayrıca, öğrencilerin sınıfları ilerledikçe matematik kaygısının matematik başarısını yordama gücünün arttığı tespit edilmiştir
This research aims to explore predictive power of mathematics anxiety in terms of gender and class variables. For this purpose relational model was used in the study. Working group of the research consists of 348 secondary school second stage students, 175 of whom are girls and 175 are boys, having education in four elementary schools in central district of Diyarbakır province, during 2011-2012 Academic Year, first Semester. “Math Anxiety Scale for Primary School Students” to determine students’ mathematics anxiety was used. Averages of students’ mathematics notes in the first term of 2011- 2012 academic year are taken as the achievement scores of mathematics. The collected data has been analyzed by SPSS 17.0. The relationship between mathematics achievement and math anxiety was analyzed with pearson correlation. The predictor power of math anxiety for mathematics achievement was determined by the regression analysis. According the research findings %17 of the total variance of mathematics achievement can be explained by math anxiety. It has been determined that predictive power of mathematics anxiety on mathematics success is higher in girls than boys. Furthermore, it has been determined in the research that predictive power of mathematics anxiety on mathematics success increases, as students proceed towards the next grade.
 • Adams, N.A., & Holcomb, W.R. (1986). Analysis of the Relationship Between Anxiety About Mathematics and Performance. Psychological Reports, 59, 943–948.
 • Alexander, L., & Cobb, R. (1989). Identification of the Dimensions and Predictors of Math Anxiety Among College Students. Journal of Human Behavior and Learning, 4, 25-32.
 • Alisinanoğlu, F., & Ulutaş, İ. (1999). Çocuklarda Kaygı ve Bunu Etkileyen Faktörler. Milli Eğitim Dergisi, 145 (15).
 • Arıkan, G. (2004). The Relationship between the Students' Maths Anxiety Levels and Maths Achievements Levels. Unpublished Master's Thesis, Gazi University, Ankara, Turkey.
 • Aydın, B. (2011). İlköğretim İkinci Kademe Düzeyinde Matematik Kaygısının Cinsiyete Göre Farklılıkları Üzerine Bir Çalışma. Kastamonu Eğitim Dergisi, 19(3), 1029-1036.
 • Baloğlu, M., & Balgalmış, E. (2010). The Adaptation of the Mathematics Anxiety Rating Scale-Elementary Form into Turkish, Language Validity, and Preliminary Psychometric Investigation. Educational Sciences: Theory & Practice, 10(1), 101-111.
 • Bates, V.M. (2007). The Impact of Preparedness, Self-Efficacy and Math Anxiety on The Success of African American Males in Developmental Mathematics at A Community College. Unpublished Doctoral Dissertation. Morgan State University.
 • Baykul, Y. (2009). İlköğretimde Matematik Öğretimi: 6-8. Sınıflar. Ankara PegemA Yayıncılık.
 • Baymur, F. (1994). Genel Psikoloji. İstanbul: İnkılâp Kitabevi.
 • Bessant, K.C. (1995). Factors Associated with Types of Mathematics Anxiety in College Students. Journal for Research in Mathematics Education, 26, 327-345.
 • Betz, N.E. (1978). Prevalence, Distribution, and Correlates of Math Anxiety in College Students. Journal of Counseling Psychology, 25, 441-48.
 • Bindak, R. (2005). İlköğretim Öğrencileri için Matematik Kaygı Ölçeği. Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 17(2), 442-448.
 • Birgin, O., Baloğlu, M., Çatlıoğlu, H., & Gürbüz, R. (2010). An Investigation of Mathematics Anxiety Among Sixth Through Eighth Grade Students in Turkey. Learning and Individual Differences, 20 (6), 654-658.
 • Brush, L.R. (1978). A Validation Study of the Mathematical Anxiety Rating Scale (MARS)., Educational and Psychological Measurement, 38, 485-490.
 • Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal Bilimler için Veri Analiz El Kitabı. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Byrd, P. (1982). A Descriptive Study of Mathematics Anxiety: Its Nature and Antecedents. Unpublished Doctoral Dissertation, Indiana University.
 • Campbell, K., & Evans, C. (1997). Gender Issues in the Classroom: A Comparison of Math Anxiety. Education, 117(3), 332-339.
 • Cemen, P.B. (1987). The Nature of Mathematics Anxiety. Stillwater: Oklahoma State University.
 • Clute, P. (1984). Mathematics Anxiety, Instructional Method and Achievement in a Survey Course in College Mathematics. Journal for Research in Mathematics Education, 5, 50-58.
 • Cuoco, A., Goldenberg, E.P., & Mark, J. (1996). Habits of Mind: An Organizing Principle for Mathematics Curricula. The Journal of Mathematical Behavior, 15(4), 375−402.
 • Dede, Y., & Dursun, Ş. (2008). İlköğretim II. Kademe Öğrencilerinin Matematik Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(2), 295-312
 • Douglas, F.R., & Joan, C. (1983, August). Math Anxiety: Causes and Solutions. Paper Presented at the Minnesota Vocational Summer Conference of the Area Vocational-Technical Institutes. Minnesota University, Minnesota, ABD.
 • Drager, R.M., & Aiken, L.R. (1957). The Identification of Number Anxiety in A College Population. Journal of Educational Psychology, 48, 344-351.
 • Dursun, Ş., & Bindak, R. (2011). İlköğretim II. Kademe Öğrencilerinin Matematik Kaygılarının İncelenmesi. Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 35(1), 18-21.
 • Eldemir, H.H. (2006). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematik Kaygısının Bazı Psiko-Sosyal Değişkenler Açısından İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas.
 • Erden, M., & Akgül, S. (2010). İlköğretim Öğrencilerinin Matematik Kaygısının ve Öğretmen Sosyal Desteğinin Matematik Başarısını Yordama Gücü. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 6(1), 3-16.
 • Erden, M., & Akman, Y. (2011). Eğitim Psikolojisi: Gelişim-Öğrenme-Öğretim. Ankara: Arkadaş Yayınevi.
 • Erol, E. (1989). Prevalence and Correlates of Math Anxiety in Turkish High School Students. Unpublished Master Thesis. Boğaziçi University, İstanbul.
 • Garry, V.S. (2005). The Effect of Mathematics Anxiety the Course and Career Choice of High School Vocational-Technical Education Students.
 • Geçtan, E. (1995). Psikodinamik Psikiyatri ve Normal Dışı Davranışlar. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Gierl, M., & Bisanz, J. (1995). Anxieties and Attitudes Related to Mathematics in Grades 3 and 6. Journal of Experimental Education, 63(2), 139-159.
 • Gourgey, A.F. (1984, April). The Relationship of Misconceptions about Math and Mathematical Self-Concept to Math Anxiety and Statistics Performance. Paper presented at the Annual Meeting of the American Educational Research Association, New Orleans, LA.
 • Greenwood, J. (1984). My Anxieties about Math Anxiety. Mathematics Teacher, 77, 662-663.
 • Hackett, G. (1985). Role of Mathematics Self–Efficacy in the Choice of Math Related Majors of College Women and Men: A Path Analysis. Journal of Counseling Psychology, 32: 47–56.
 • Hart, L.E. (1989). Describing the Affective Domain: Saying What We Mean. In D. B. McLeod and V. M. Adams (Eds.), Affect and Mathematical Problem Solving: A New Perspective (pp. 37-45). New York: Springer-Verlag.
 • Hendel, D.D. (1977). The Math Anxiety Program: Its Genesis and Evaluation in Continuing Education for Women.University of Minnesota Measurement Services Center, Minnesota.
 • Ho, E.S.C. (2007). Association between Self-Related Cognition and Mathematics Performance: The Case in Hong Kong. Education Journal, 35(2), 59-76.
 • Hopko, D. (2003). Confirmatory Factor Analysis of the Math Anxiety Rating Scale- Revised. Educational and Psychological Measurement, 63, 336−351.
 • İlhan, M., & Öner Sünkür, M. (2012). Matematik Kaygısı ile Olumlu ve Olumsuz Mükemmeliyetçiliğin Matematik Başarısını Yordama Gücü. Mersin üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(1). 178-188.
 • Karasar, N. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Karimi, A., & Vanketesan, S. (2009). Mathematics Anxiety, Mathematics Performance and Academic Hardiness in High School Students. International Journal of Science Education, 1(1), 33-37.
 • Keçeci, T. (2011, Nisan). Matematik Kaygısı ve Korkusu ile Mücadele Yolları. 2. Uluslar arası Eğitimde Yeni Yönelimler ve Uygulamaları Konferansı’nda sunulmuş sözlü bildiri. Antalya.
 • Khatoon, T., & Mahmood, S. (2010).Mathematics Anxiety among Secondary School Students in India and its Relationship to Achievement in Mathematics. European Journal of Social Sciences, 16(1), 75-86.
 • Konca, Ş. (2008). 7. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Kaygısının Nedenlerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van.
 • Kumar, V., & Karimi, A. (2010). Mathematics Anxiety, Mathematics Performance and Overall Academic Performance in High School Students. Journal of the Indian Academy of Applied Psychology, 36(1), 147-150.
 • Lafferty, J.F. (1996). The Links Mathematics Text, Students’ Achievement, and Students’ Mathematics Anxiety: A Comparison of the Incremental Development and Traditional Texts. Proquest Dissertations and Thesis, 56(08) DAI-A. (Publication No. AAT 9537085).
 • Lazarus, M. (1974). Mathephobia: Some Personal Speculations. National Elementary Principal, 53, 16-22.
 • Lee, V.E. (1996). The Influence of School Climate on Gender Differences in the Achievement and Engagement of Young Adolescents (Report No. PS 025 154). Washington, DC.
 • Levine, G. (1995). Closing the Gender Gap: Focus on Mathematics Anxiety. Contemporary Education, 67, 42−45.
 • Ling, J.L. (1982) A Factor Analytic Study of Mathematics Anxiety. Unpublished Doctoral Dissertation, Virginia Polytechnic Institute and State University.
 • Lussier, G. (1996). Sex and Mathematical Background as a Predictors of Anxiety Self Efficacy in Mathematics. Psychological Reports, 79, 827-833.
 • Ma, X. (1999). A Meta-Analysis of the Relationship Between Anxiety and Toward Mathematics and Achievement in Mathematics. Journal for Research in Mathematics Education, 30, 502–540.
 • Ma, X., & Xu, J. (2004). The Causal Ordering of Mathematics Anxiety and Mathematics Achievement: A Longitudinal Panel Analysis. Journal of Adolescence, 27, 165-179.
 • Miller, L.D., & Mitchell, C.E. (1994). Mathematics Anxiety and Alternative Methods of Evaluation. Journal of Instructional Psychology, 21(4), 353- 359.
 • Miller, S.F. (1991). A Study of the Relationship of Mathematics Anxiety to Grade Level, Gender, Intelligence, and Mathematics Achievement. Proquest Dissertations and Theses, 52(04) DAI-A.
 • Morris, J. (1981). Math Anxiety: Teaching to Avoid It, Mathematics Teacher, 74, 413-417.
 • Nazlıçiçek, N. (2007). Onuncu Sınıf Öğrencilerinin Matematik Başarılarını Açıklayıcı Bir Model Çalışması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • National Council of Teachers of Mathematics. (1995). Mathematics Anxiety. [Supplemental Brochure]. Reston, VA: Author.
 • Newstead, K. (1998). Aspects of Children’s Mathematics Anxiety. Educational Studies in Mathematics, 36(1), 53-71.
 • Orenstein, P. (1994). School Girls: Young Women, Self-Esteem, and the Confidence Gap. New York: Doubleday.
 • Pallant, J. (2005). SPSS Survıval Manual: A Step by Step Guıde to Data Analysis Using SPSS for Wındows. Australia: Australian Copyright.
 • Pirinççi, L.N. (2009). Lise Öğrencilerinin Mükemmeliyetçilik Düzeyleri İle Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Çukurova üniversitesi, Adana.
 • Posamentier, A.S., & Stepelman, J.S. (1990). Teaching Secondary School Mathematics. New York: Merrill.
 • Richardson, F.C., & Suinn, R.M. (1972). The Mathematics Anxiety Rating Scale: Psychometric Data. Journal of Counseling Psychology, 19: 551–554.
 • Scarpello, G.V. (2005). The Effect of Mathematics Anxiety on the Course and Career Choice of High School Vocational-Technical Education Students. Unpublished Doctoral Dissertation, Drexel University.
 • Seda Kılıç, A. (2011). İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Genel Başarıları, Matematik Başarıları, Matematik Dersine Yönelik Tutumları, Güdülenmeleri ve Matematik Kaygıları Arasındaki İlişki. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Senemoğlu, N. (2005). Gelişim Öğrenme ve Öğretim.Ankara:Gazi Kitabevi.
 • Sezgin, M. (2007). Öğrencilerin Matematik Başarısına Etki Eden Faktörler (10. Sınıf Örneği). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Shields, D.J. (2006). Causes of Mathematics Anxiety. The Student Perspective. Unpublished Doctoral Dissertation, Indiana University of Pennyslvania, Indiana.
 • Sipahi, B., Yurtkoru, S., & Çinko, M. (2010). Sosyal Bilimlerde SPSS’le Veri Analizi. İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım.
 • Steele, E., & Arth, A. (1998). Lowering Anxiety in the Math Curriculum. Education Digest, 63(7), 18-24.
 • Suinn, R.M., & Edwars, R. (1982). The Measurement of Mathematics Anxiety. The Mathematics Anxiety Rating Scale for Adolescents-MARS-A. Journal of Clinical Psychology, 38, 576-577.
 • Stent, A. (1977). Can Math Anxiety be Conquered? Change, 9, 40-43. Tezbaşaran, A. (1997). Likert Tipi Ölçek Hazırlama Kılavuzu. Ankara: Türk Psikologlar Derneği.
 • Tobias, S. (1976). Math Anxiety: What it is and What Can be Done about it? Ms., September, 56-59.
 • Tobias, S. (1978). Overcoming Math Anxiety.New York: W.W. Norton.
 • Tobias, S., & Weissbrod C. (1980). Anxiety and Mathematics: An Update. Harvard Educational Review, 50, 63-70.
 • Tooke, D.J.L., & Leonard, C. (1998). Effectiveness of a Mathematics Methods Course in Reducing Mathematics Anxiety of Preservice Elementary Teachers. School Science and Mathematics, 98 (3) 136-142.
 • Tsui, J.M., & Mazzocco, M.M.M. (2007). Effects of Math Anxiety and Perfectionism on Timed Versus Untimed Math Testing in Mathematically Gifted Sixth Graders. Roeper Review, 29(2), 132-139.
 • Üredi, I., & Üredi, L. (2005). İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Öz-düzenleme Stratejileri ve Motivasyonel İnançlarının Matematik Başarısını Yordama Gücü. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(2), 250-260.
 • Wadlington, E., & Wadlington, P.L. (2008). Helping Students with Mathematical Disabilities to Succeed. Preventing School Failure, 53(1), 2-7.
 • Wigfield, A., & Meece, J.L. (1988). Math Anxiety in Elementary and Secondary School Students. Journal of Educational Psychology, 80(2), 210-216.
 • Woodard, T. (2004). The Effects of Mathematics Anxiety on Post-Secondary Developmental Students as Related to Achievement, Gender and Age. Inquiry, 9(1).
 • Yenilmez, K., & Özabacı, N.Ş. (2003). Yatılı Öğretmen Okulu Öğrencilerinin Matematik ile İlgili Tutumları, Matematik Kaygı Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(2), 132- 146.
 • Yüksel Şahin, F. (2008). Mathematıcs Anxiety among 4th and 5th grade Turkish Elementary School Students. International Electronic Journal of Mathematics Education, 3(3), 179-192.
 • Zakaria, E., & Nordin, N.M. (2008). The Effects of Mathematics Anxiety on Matriculation Students as Related to Motivation and Achievement. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 4(1), 27-30.
 • Zaslavsky, C. (1994). Fear of Math: How to Get Over it and Get on with Your Life. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press.
Other ID JA33YC63ET
Journal Section Article
Authors

Author: Mustafa İLHAN
Institution: ?

Author: Meral ÖNER SÜNKÜR
Institution: ?

Dates

Publication Date : December 1, 2013

APA İlhan, M , Öner Sünkür, M . (2013). Matematik Kaygısının Matematik Başarısını Yordama Gücünün Cinsiyet ve Sınıf Değişkenleri Açısından İncelenmesi . Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 12 (3) , 427-441 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/jss/issue/24232/256870