Year 2012, Volume 11 , Issue 3, Pages 701 - 714 2012-12-01

Türk Ortaöğretim Öğrencilerinde Mükemmeliyetçilik
Perfectionism among Turkish Secondary Students

Fatih CAMADAN [1] , Galip YÜKSEL [2]


Bu araştırmanın amacı Türk ortaöğretim öğrencilerinin mükemmeliyetçiliklerinin incelenmesidir. Öğrencilerin mükemmeliyetçilikleri akademik başarılarına, öğrenim gördükleri okul türüne, öğrenim gördükleri alana (Sayısal, Sözel, E.A.) ve cinsiyetlerine göre karşılaştırılmıştır. Araştırma 271 kız ve 320 erkek öğrenciyle gerçekleştirilmiştir. Araştırma kapsamında Türkçe’ye uyarlaması Özbay ve Mısırlı Taşdemir (2003) tarafından yapılan Çok Boyutlu Mükemmeliyetçilik Ölçeği (ÇBMÖ) kullanılmıştır. Araştırma sonucunda mükemmeliyetçilik ölçeğinin tüm alt ölçeklerinde öğrencilerin akademik başarılarına göre anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Kişisel Standartlar alt ölçeğinin dışındaki diğer tüm alt ölçeklerde de öğrencilerin öğrenim gördükleri okul türüne göre anlamlı farklılıklar görülmüştür. Bunun yanı sıra öğrenim gördükleri alana göre Ebeveynsel Eleştiri ve Hatalara Aşırı İlgi alt ölçeklerinde; cinsiyetlerine göre ise sadece Davranışlardan Şüphe alt ölçeğinde anlamlı farklılıklara rastlanmıştır. Mükemmel olmayan durumları kabul etmeden bir takım hedeflere ulaşmaya çalışmak, öğrencilerin erteleme davranışları sergilemelerine ve daha fazla kaygı yaşamalarına neden olabilmektedir. Dolayısıyla akademik başarıları bu durumdan olumsuz şekilde etkilenebilmektedir. Yapılacak bireysel ve grupla psikolojik danışmalarla; mükemmeliyetçi öğrencilerin kendi özelliklerini daha iyi fark etmelerinde ve gerçekçi hedefler belirlemelerinde onlara yardımcı olunabilir. Bu şekilde akademik başarılarına da katkı sağlanabilir
The aim of this study was to analyze perfectionism among Turkish secondary school students. Perfectionism was compared according to the some variables like academic achievement, type of school, field (Quantitative, Verbal and Equally Weighted) and gender. The study was performed with271 female and 320 male students. In this study Frost Multidimentional Perfectionism Scale (FMPS) adapted into Turkish by Özbay and Mısırlı-Taşdemir (2003), was used. At the end of the study, in all subscales of perfectionism scale, there was significant variation according to student’s academic success levels. There was significant variation according to the school types in all subscales except Personal Standards subscale. While there was significant variation according to the field, in Parental Criticism and Concern over Mistakes subscales; according to gender, there was significant variation only in Doubt about Actions subscale. To not acceptnonperfect situations while trying to reach a goal may cause that students have procrastination behaviors and more anxiety. Therefore, their academic achievement may be affected negatively. With individual and group psychological counseling to perfectionist students can help them to notice their characteristics well and determine realistic goal. In this way, their academic achievement can be contributed positively
 • Accordino, D.B., Accordino, M.P. and Slaney, R.B. (2000). An investigation of perfectionism, mental health, achievement and achievement motivation in adolescents. Psychology in the Schools, 37(6), 535-545.
 • Akkaya, E. (2007) Academic procrastination among faculty of education students: the role of gender, age, academic achievement, perfectionism and depression (Unpublished PhD thesis). METU, Ankara.
 • Baser, S.C. (2007) Batıkent ilköğretim okulu sekizinci sınıf öğrencilerinde mükemmeliyetçiliğin akademik başarıya etkisi (Unpublished PhD thesis). Ankara University, Ankara.
 • Beck, A.T. (1979). Cognitive therapy and the emotional disorders. New York: A Merdian Book.
 • Bencik, S. (2006). Üstün yetenekli çocuklarda mükemmeliyetçilik ve benlik algısı arasındaki ilişkinin incelenmesi (Unpublished PhD thesis). Hacettepe University, Ankara.
 • Beswick, G., Rothblum, E. D. and Mann, L. (1988). Psychological Antecedents of student procrastination. Australian Psychologist, 23(2), 207-217.
 • Birol, Z. N. (2005) Fen lisesi ve sosyal bilimler lisesi öğrencilerinin mükemmeliyetçilik, benlik saygısı, liderlik özelliklerinin incelenmesi (Unpublished PhD thesis). KTU, Trabzon.
 • Brownlow, S. and Reasinger, Renee D. (2000). Putting off until tomorrow what is better done today: Academic procrastination as a function of motivation toward college work. Journal of Social Behaviour Personality, 2000 Special Issue, 15(5) 15-35.
 • Bütüner, S.Ö. (2008). Kitap incelemesi, sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. İlköğretim Online, 7(1), 6-8.
 • Frost, R. O., Marten, P., Lahart, C. and Rosenblate, R. (1990). The dimentional of perfectionism. The Cognitive Therapy and Research, 14(5), 449-468.
 • Gılman, R. and Ashby, J.S. (2003) Multidimensional perfectionism in a sample of middle school students: An exploratory investigation. Psycohology in the Schools, 40(6), 677-689.
 • Hewitt, R. L. and Flett G. L. (1991). Perfectionism in the self and social contexts: Conceptualization, assessment, and association with psychopathology. Journal of Personality and Social Psychology, 60(3), 456.
 • Onwuegbuzie, A. J. (2000) Academic procrastinators and perfectionistic tendencies among graduate students. Journal of Social Behavior & Personality, 2000 Special Issue, 15(5), 103-110.
 • Owens, M. A. and Newbegin, I. (1997). Procrastination in high school achievement: A causal structural model. Journal of Social Behavior & Personality, 12, 869- 888.
 • Ozbay, Y. and Mısırlı-Tasdemir, Ö. (2003). Çok boyutlu mükemmeliyetçilik ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. VII. National Congress of Psychological Counseling and Guidance, Malatya.
 • Parker, W. D. (1997). An empirical typology of perfectionism in academically talented children. American Educational Research Journal, 34(3), 545-562.
 • Parker, W. D. (2000). Healthy perfectionism in the gifted. Journal of Secondary Gifted Education, 11(4), 173-182.
 • Rice, K.G. and Preusser, K.J. (2002). The adaptive/maladaptive perfectionism scale. Measurement And Evaluation İn Counselling And Development, 34, 210-222.
 • Sadler, C. D. (1993). Multidimensional perfectionism and academic procrastination: Relationships with depression in university students. Psychological Reports, 73, 863-871.
 • Sapmaz, F. (2006). Üniversite öğrencilerinin uyumlu ve uyumsuz mükemmeliyetçilik özelliklerinin psikolojik belirti düzeyleri açısından incelenmesi (Unpublished PhD thesis). Sakarya University, Sakarya.
 • Slaney, R. B. and Ashby, J. (1996). Perfections: Study of a criterion group. Journal of Cunselling and Development, 74(4), 393-398.
 • Whittaker, P. D. (2002). Perfectionism's relationship to anxiety, depression and attributional style within a stressful task paradigm (Unpublished Doctoral Dissertation). Texas Tech University, USA.
 • Yaoar, A. (2008). Üniversite öğrencilerinin mükemmeliyetçi kişilik özelliği ile empati düzeylerinin farklı değişkenler açısından incelenmesi (Unpublished PhD thesis). Gazi University, Ankara.
Other ID JA33BF76ZV
Journal Section Article
Authors

Author: Fatih CAMADAN
Institution: ?

Author: Galip YÜKSEL
Institution: Gazi University, Faculty of Education, Department of Educational Sciences, Psychological Services in Education Programme

Dates

Application Date : December 1, 2012
Acceptance Date : October 30, 2020
Publication Date : December 1, 2012

APA Camadan, F , Yüksel, G . (2012). Perfectionism among Turkish Secondary Students . Gaziantep University Journal of Social Sciences , 11 (3) , 701-714 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/jss/issue/24238/256949