PDF EndNote BibTex RIS Cite

Türkiye’deki Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Mesleklerine Yönelik Görüşleri

Year 2012, Volume 11, Issue 2, 369 - 388, 01.12.2012

Abstract

Türkiye’deki örgün eğitim sisteminin önemli bir bölümünü oluşturan ilköğretim ve ortaöğretim kademelerinde bilişim teknolojileri öğretimi yapılmaktadır. Bu öğretim süreci, MEB tarafından atanmış öğretmenlerce yürütülmektedir. Ancak bu öğretmenler farklı hizmet öncesi eğitim programlarından gelebilmektedir. Farklı misyona sahip bölümlerden mezun olmalarına rağmen “Bilişim Teknolojileri Öğretmeni” olarak tek bir isimle ve alanda çalışacak olmaları, öğretmen adaylarının hali hazırda öğrenim gördükleri bölüme ve ileriki yıllarda muhtemel mesleklerine yönelik tutum ve davranışlarını etkilemektedir. Bu bağlamda araştırmada bilişim teknolojileri öğretmen adaylarının mesleklerine yönelik görüşlerini almak amaçlanmıştır. Çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, Fırat Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Bilgisayar Öğretmenliği Bölümü ve Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü bünyesinde öğrenim gören ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerden seçilen toplam 30 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Öğretmen adaylarıyla yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılarak veri toplama süreci yürütülmüştür. Elde edilen verilerin çözümü ve dönüşümü bilgisayar destekli nitel veri analizi yazılımı desteğiyle gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda adayların alan bilgisi ve öğretmenlik meslek bilgisine önem verdikleri ve öğretim süreçleriyle teknolojinin bütünleştirilmesindeki kritik rollerinin farkında oldukları ortaya çıkmıştır. Bunun yanı sıra güçlü ve zayıf yönlerini görebildikleri, iyileştirmeye açık yönlerini tespit edebildikleri görülmüştür. Bilişim Teknolojileri öğretmenlerinin sistem içerisinde birer teknik eleman gibi görüldüğüne yönelik bir algıya sahip olan adayların bu durumdan hoşnut olmadıkları ortaya çıkmıştır

The Opinions of ICT Teacher Candidates about Their Profession in Turkey

Year 2012, Volume 11, Issue 2, 369 - 388, 01.12.2012

Abstract

IT instruction takes place in the elementary and secondary stages of education in Turkey, which comprise a significant portion of the formal education system. This instruction is implemented by teachers assigned by the Ministry of Education. However, these teachers may have been trained in different preservice teacher education programs. That they will work as “ICT teachers” despite studying in departments with different missions affects teacher candidates’ attitudes and behaviors towards their current department and their future profession. This study is a qualitative study of phenomenological design. The probability sampling method of stratified sampling has been used. In line with this method, the study group consisted of 30 teacher candidates studying at Fırat University, Education Faculty, Department of Computer and Instructional Technology Education, and Technical Education Faculty, Department of Electronics and Computer Education. Data were collected by using interviews, questionnaires and surveys with structured (closedended) questions, as well as video recordings with open-ended questions. The video recordings from the interviews were analyzed on the qualitative data analysis program. In this study, teacher candidates mentioned personal qualities, effective communication, being organized, patient and disciplined. ICT teacher candidates described their computer and IT use largely in the categories of strong and weak. While ICT teacher candidates worried about not being able to answer their students’ questions, they emphasized among their professional life expectations that most schools perceive them as technical staff

Details

Other ID JA33BD34NA
Journal Section Article
Authors

Cihad DEMİRLİ This is me
İstanbul Ticaret Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Üsküdar, İstanbul


Seda KERİMGİL This is me
?


Vildan DONMUŞ>
?
0000-0003-4362-393X

Publication Date December 1, 2012
Application Date December 1, 2012
Acceptance Date
Published in Issue Year 2012, Volume 11, Issue 2

Cite

APA Demirli, C. , Kerimgil, S. & Donmuş, V. (2012). The Opinions of ICT Teacher Candidates about Their Profession in Turkey . Gaziantep University Journal of Social Sciences , 11 (2) , 369-388 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/jss/issue/24239/256971