Year 2011, Volume 10 , Issue 2, Pages 761 - 786 2011-12-01

Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği: Gaziantep’te İmalat ve Hizmet Sektörleri Üzerine Bir Araştırma
Gender Equality in Labor Markets: A Survey About the Industry and Service Sectors in Gaziantep

Berna Balcı İzgi [1] , Nalan Işık [2] , Yadigar Polat [3]


Bu çalışmada, Gaziantep ili imalat sanayi ve hizmetler sektörleri itibarı ile kadın istihdamına ilişkin konular işlenmektedir. Çalışmanın amacı, Gaziantep ilindeki kadın işgücünün temel özelliklerini ortaya koymaktır. Gaziantep‟te kadın istihdamı evlilik sonrasında çalışma oranının düştüğünü göstermektedir. Bunun yanı sıra sigortalı çalıştırma süreleri oldukça düşüktür. Terfilerden yararlanma eğitime göre değişim göstermemektedir. Eğitim, burada önemli bir değişkendir. Örneğin, işteki pozisyonlar çoğu zaman eğitim seviyesine göre ayarlanmamaktadır. Bu durum, işgücü piyasalarında bir etkinsizliğe neden olmaktadır. Bir başka önemli bulgu girişimcilik oranının oldukça yüksek çıkmasıdır. Ücretler, çalışma saatleri, yapılan işin eğitime uygunluğu, kültürel faaliyetler, işten memnuniyet gibi değişkenler, kadının çalışma yaşamı ve aile yaşamı ilişkisi göz önüne alınarak incelenmiştir. Bunun yanı sıra girişimcilikte finansal yetersizlikler, cinsiyet ayrımcılığı farklı oranlarda önemli sorunlar olarak ortaya çıkmıştır. Sosyal koruma düzeyi, sendikal üyelik ve ücretli çalıştırma gibi konular eğitimle pozitif olarak değişmemektedir
This paper presents the findings of a survey on women labor issues in two different sectors –industry and service sectors- in Gaziantep. The main aim is to modify the structure of women labor in Gaziantep. The main characteristics of women labour market for Gaziantep is that women labor participation is sharply decreased after marriage which is a traditional issue. Inaddition entrepreneurship is very high. Besides working years with insurance is quite low in all levels of education. The promotions system do not change with education. Education is a crucial variable in the analysis. For instance, the positions are not assigned according to the education in most of the times. This creates inefficiency in labor markets. Another important finding that the rate of entrepreneurship is very high related with other cities of Turkey. The topics of wages, working hours, the comparison of the appropriateness of the work according to education, cultural activities, satisfaction, pleasure from working have been considered from the aspect of the relationship between the working life and family life and besides, finance deficiency in entrepreneurship, and sex discrimination not clear are the main problems in different ratios. The work and the education were not found as related. The level of social coverage, trade union membership and salaried work does change with education positively
 • Ahl, H. (2002) The Making of the Female Entrepreneur: A Discourse Analysis of Research Texts on Women‟s Entrepreneurship, JIBS Dissertation Series 015, Jonkoping University.
 • Aytaç, S.,2005. Çalışma Yaşamında Kariyer Yönetimi Planlaması Gelişimi ve Sorunları, 4 Nokta Matbaacılık Ltd. Şti., İstanbul.
 • Arıkan, G., 1997. “Kadınlarda Sosyal Tabakalaşma ve Sosyal Hareketlilik”, 20. Yüzyılın Sonunda Kadınlar ve Gelecek, Editör:Oya Çitçi, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü, Yayın No: 285, Ankara.
 • Ataay, N.A., 1997. “Kadın Yöneticilerin Kariyer Boyutları ve Etmenleri”, 20. Yüzyılın Sonunda Kadınlar ve Gelecek, Editör:Oya Çitçi, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü, Yayın No: 285, Ankara.
 • Bora, A.,2008. Kadınların Sınıfı Ücretli Ev Emeği ve Kadın Öznelliğinin İnşası, İletişim Yayınları, İstanbul.
 • Brush, C. (1992) Research on Women Business Owners: Past Trends, A New Perspective and Future Directions, Entrepreneurship Theory and Practice, 16(4), 5-30.
 • Büyükbeşe, T., Karayılan, D., Çelik, A., 2002. Kadın İşgörenlerin Sorunlarına İlişkin G.Antep ve K.Maraş Tekstil İşletmelerinde Yapılan Karşılaştırmalı Bir Araştırma, 10.Ulusal Yönetim Organizasyon Kongresi Bildiri Kitabı, 23-25 Mayıs 2002, 462-476.
 • Cherlin, Andrew. 1979. "Work life and marital dis- solution." Pp. 151-166 in George Levinger and Oliver C. Moles (eds.), Divorce and Separation: Context, Causes, and Consequences. New York: Basic Books.
 • Cain,G, 1966, Married Woman In The Labor Force, Chicago University Press.
 • Dedeoğlu,S,2009, “Ataerkillik ve Enformel Emek: Konfeksiyon Atölyelerinde Ücretsiz Aile İşçileri”, Praksis Üç Aylık Sosyal Bilimler Dergisi,20:02,s.105-119.
 • Duncan, K. C., M. J. Prus and J. G. Scandy (1993) “Marital Status, Children and Women‟s Labor Market Choices.” Journal of Socio-Economics 22(3):277-288.
 • Ecevit, Y., 2003. Toplumsal Cinsiyetle Yoksulluk İlişkisi Nasıl kurulabilir? Bu İlişki Nasıl Çalışabilir?, Ç.Ü.Tıp Fakültesi Dergisi, 25(4) Özel Eki, Adana.
 • Goldin (1990), The U-Shaped Female Labor Force Function in Economic Development and Economic History
 • Gelegen, D.G.,2001. Çalışma Yaşamında Kadın Olmak, Türk Tabibipleri Birliği esleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi, Ocak 2001.
 • Greenstein,T.N.,1990, “Marital Disruption and the Employment of Married Women”, Journal of Marriage and the Family 52, (August 1990):657-676.
 • Günindi Ersöz, A., 1997. “Kamu Yönetiminde “Kamu Yönetiminde önetici Olarak Çalışan Kadınların Geleneksel ve Çalışan Kadın Rollerine İlişkin Beklentileri”, 20. Yüzyılın Sonunda Kadınlar ve Gelecek, Editör:Oya Çitçi, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü, Yayın No: 285, Ankara.
 • ILO,2004, “Women Employment Trends For Women”, March 2004.
 • İlkkaracan,İ,1998, “Kentli Kadınlar ve Çalışma Yaşamı”,İstanbul Tarih Vakfı Yayınları,s.285-302.
 • Khan, R.E and Khan,T,2009, “Labor Force Participation of Married Women in Punjab (Pakistan)”, Journal of Economic and Social Research 11(2) 2009, 77-106
 • McManus, P. (2001) Women‟s Participation in Self-Employment in Western Industrialized Nations, International Journal of Sociology, 31(2), 70-97.
 • Mincer, Jacob, 1985, “Intercountry Comparısons of Labor Force Trends and of Related Developments: An Overview”, Journal of Labor Economics, No.3, s.271-74.
 • Minniti,M,2003, “Women In Entrepreneurship”,The Entrepreneurial Advantage Of Nations:First Annual Global Entrepreneurship Symposium United Nations Headquarters
 • Minniti, M., I.E. Allen, and N. Langowitz (2005) Global Entrepreneurship
 • Monitor: 2005 Report on Women Entrepreneurship, Babson College, The Center for Women‟s Leadership at Babson College, London Business School.
 • Oktar,T., 1998. Osmanlı Toplumunda Kadının Çalışma Yaşamı Osmanlı Kadınları Çalıştırma Cemiyet-i İslamiyesi, Bilim Teknik Yayınevi, İstanbul.
 • Özgen ,Ö.ve Ufuk, H., 1997 “Kadınların Evde Gerçekleştirdikleri Girişimcilik Faaliyetlerinin Aile Yaşamına Etkisi”, 20. Yüzyılın Sonunda Kadınlar ve Gelecek, Editör:Oya Çitçi, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü, Yayın No: 285, Ankara.
 • Özkol, S.,2007. Dişil Yönetişim İş-Çalışma-Hizmet Dünyasında Kadın Kalarak Başarılı Olmak, Resital Yayıncılık Eğitim Hizmetleri Sn. ve Tic. Ltd. Şti., İstanbul.
 • Özer,M, Biçerli,K,2004, ”Türkiye‟de Kadın İşgücünün Panel Veri Analizi”, Anadolu Üniversitesi,Sosyal Bilimler Dergisi,s.55-85.
 • Pirler, B.,2006. ”Kadın İstihdamı”, Tisk-İşveren Dergisi, Ocak 2006.
 • Smith ve Ward (1985),”Time-Series Growth in the Female Labor Force”, John ve Murphy (1997)
 • Şimşek, M.,2008. Küreselleşen Dünyada Kadının Ekonomik Konumu Türkiye ve Diğer Dünya Ülkelerinden Örneklerle Kadın Sorunlarının Ekonomik Boyutu ve Kadın Yoksulluğu, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa.
 • Tansel,2002,”Economic Development and Female Labor Force Participation in Turkey:Time Series Evidence and Cross-Province Estimates.
 • TİSK,2002, Çağdaş Sanayi Merkezlerinde Kadın İşgücünün Konumu:Bursa Örneği, TİSK Yayın No: 219.
 • TİSK,2008, OECD Ülkelerinde Kadınlar ve Erkekler, Yayın No:289.
 • Türk,İş,2005,” Türkiye‟de Emek Piyasasında Kadınların Durumu”, Türk-İş Raporu
 • Turhan,E., 2008, “The Women Employment Problems and Solutions In Sustainable Development-Turkey Case”, Humanity and Social Sciences Journal 3(1):49-56.
 • Varçın, R., 2004. İstihdam ve İşgücü Piyasası Politikaları, Siyasal Kitabevi, Ankara.
 • Vural Dinçkol, B.,1997. “Kadının Hukuksal Statüsünün Tarihsel Gelişimi”, 20. Yüzyılın Sonunda Kadınlar ve Gelecek, Editör:Oya Çitçi, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü, Yayın No: 285, Ankara.
 • Yeşilmen, N.,2006. “Kadın İstihdamını Artırmada Eğitimin Rolü, Ülkemizdeki Durum ve Öneriler”, Tisk-İşveren Dergisi, Ocak 2006.
 • Willcox, W.F,(1938).”The divorce problem :A study in statistics “, Studies in History, Economics and Public Law 1:1-74.
Other ID JA32RF57SD
Journal Section Article
Authors

Author: Berna Balcı İzgi
Institution: ?

Author: Nalan Işık
Institution: ?

Author: Yadigar Polat
Institution: ?

Dates

Application Date : December 1, 2011
Acceptance Date : October 21, 2019
Publication Date : December 1, 2011

APA Balcı İzgi, B , Işık, N , Polat, Y . (2011). Gender Equality in Labor Markets: A Survey About the Industry and Service Sectors in Gaziantep. Gaziantep University Journal of Social Sciences , 10 (2) , 761-786 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/jss/issue/24242/256996