Year 2011, Volume 10 , Issue 2, Pages 867 - 890 2011-12-01

Elektrik Konusunda Kavram Yanılgıları ve Kavramsal Değişim Yaklaşımı
Misconceptions in Electricity and Conceptual Change Strategy

Yunus Karakuyu [1] , Cengiz Tüysüz [2]


Bu çalışma kavramsal değişim metinlerinin, onuncu sınıf öğrencilerinin elektrik kavramlarını anlamalarına katkısını ve bunların akılda tutulma durumunu araştırmak için gerçekleştirilmiştir. Elektrik ile ilgili kavram testi, öğrencilerin kavram yanılgılarını gözlemleyen öğretmenlerle yapılan mülakatlar ve ilgili literatür incelemesi sonucu geliştirilmiştir. Bu test, aynı öğretmen tarafından okutulan ve şehir merkezindeki bir lisenin iki sınıfından 66 onuncu sınıf öğrencisine ön-test, sontest ve ertelenmiş son-test olarak uygulanmıştır. Deney grubu, kavramsal değişim metinleri alan 32 kişilik bir sınıf, kontrol grubu ise 34 kişilik geleneksel eğitim alan bir sınıftan oluşmaktadır. Bu çalışmada, uygulamanın yanında önceki bilgiler ve mantıksal düşünme yetenek testi diğer bağımsız değişkenleri oluşturmaktadır. Sonuçlar, mantıksal düşünmenin, uygulamanın ve elektrik kavramıyla ilgili önceki bilgilerin, her birisinin öğrencilerin elektrik kavramlarını anlamalarına önemli bir katkı sağladığını göstermiştir. Bulgular kavramsal değişim metinleri kullanımının, geleneksel öğretimden daha iyi olduğunu ortaya koymuştur
This research is about the contribution of conceptual change texts in accompanying with the concept mapping instruction to tenth-grade students‟ understanding of electricity concepts, and their retention of this understanding. Electricity concepts test are improved as a result of interview with teachers who observe students problems and literature search about this topic. The test was applied as pre-test, post-test, and delayed post-test total of 66 tenth-grade students in two classes of the same high school in center of Afyonkarahisar, taught by the same teacher. Electricity is the subject of tenth-grade according to the new secondary physics program. The experimental group was 32 students who received conceptual change texts in accompanying with concept mapping instruction in a class. The control group was a class of 34 students who received traditional instruction. In this study besides practice, previous information and the ability of logical thinking formed the other independent variations. Conclusions show that logical thinking, treatment and previous knowledge about concepts of electricity make a major contribution on students‟ understanding of these concepts. Result shows that in terms of keeping in mind, concept change texts in accompanying with concept map teaching better than traditional education
 • Alparslan C, Tekkaya C, GebanÖ (2003) Using the conceptual change instruction to improve learning. Educ Res 37(3):133–137
 • Arnaudin MW, Mintzes JJ (1985) Students‟ alternative conceptions of the human circulatory system: across age study. SciEduc 69(5):721–733
 • Beeth ME (1998) Teaching for conceptual change: using status as a metacognitive tool. SciEduc 82:343–356
 • Çakır O, GebanÖ, Yürük N (2002) Effectiveness of conceptual change text oriented instruction on students‟ understanding of cellular respiration concepts. BiochemMolBiolEduc30(4):239–243
 • Cavallo AML (1996). Meaningful learning, reasoning ability and students understanding and problem solving of topic in genetics. J Res Sci Teach 33:625–656
 • Chambers, S.K. and Andre, T. (1997).Gender, prior knowledge, interest andexperience in electricity and conceptual change text manipulations in learningabout direct current. Journal of Research in Science Teaching, 34(2), 107-123.
 • Chen, A. K. and Kwen, B.H., 2005, Primary Pupils‟ Conceptions About SomeAspect of Electricity, http://www.aare.edu.au/98pap/ang98205.htlm
 • Cho H, Khale JB, Nordland FH (1985). An investigation of high school textbooks as source of misconception and difficulties in genetics and some suggestion for teaching genetics.SciEduc 69:707–719
 • Cohen, R., Eylon, B. and Ganiel, V. (1983). Potential differences and current in simple electric circuits: A study of students‟ concepts. American Journal of Physics, 51 (5), 407 – 412.
 • Dilber, R. ve Düzgün, B. 2003, Doğru Akım Devreleri ile ilgili Olarak Orta Öğretim Fen Kolu ÖğrencilerindeOluşan Kavram Yanılgıları, Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 2, s. 90-96.
 • Doğru-Atay P, Tekkaya C (2008) Promoting students‟ learning in genetics with the learning cycle. J ExpEduc 76(3):259–280
 • Duit, R. and Rhöneck, C., 1997, Learning and Understanding Key Concepts of Electricity, http//www.physics.ohio-state.edu/jossem/ICPE/C2MC.htlm
 • Dupin, J. J. and Johsua, S. (1987). Conceptions of French pupils concerning electric circuits: Structure and evolution. Journal of Research in Science Teaching, 24(9), 791-806
 • Fisher KM (1985). A misconception in biology: amino acids and translation. J Res Sci Teach 22(1):53–62
 • Gilbert JK, Osborne RJ, Fensham PJ (1982). Children‟s science and its consequences for teaching.SciEduc 66(4):623–633
 • Happs JC (1985). Regression in learning outcomes: some examples from the earth sciences. Intern J SciEduc 7(4):431–443
 • Hewson PW, Thorley N (1989). The conditions of conceptual change in the classroom. Intern J SciEduc 11(5):541–553
 • Hewson, M.G., &Hewson, P. W. (1983), Effect of Instruction Using Students‟ Prior Knowledge and Conceptual Change Strategies on Science Learning, Journal of Research in Science Teaching, vol.20, no.8,pp.731-743.
 • Karakuyu, Y.& Özek, N., 2002, Madde ve Elektrik Konularında Lise ve Dengi Okul Öğrencilerinin Kavram Yanılgıları, (in Turkish) 2002, 21th Fizik Kongresi (11-14 Eylül, Isparta).
 • Karakuyu, Y.,Uzunkavak, M., Tortop, H.S., Bezir, N.Ç. ve Özek, N. 2009, “Lise ve Dengi Okul Öğrencilerinin Isı ve Sıcaklık Öğreniminde Karşılaştığı Kavram Yanılgıları”, AKÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 8(1), s.149-162
 • Khawaldeh, Salem A., Olaimat, Ali M. (2010). The Contribution of Conceptual Change Texts Accompanied by Concept Mapping to Eleventh-Grade Students Understanding of Cellular Respiration Concepts, J Sci. Educ. Technol (2010) 19:115–125 125
 • Koray,Ö.C., ve Bal, Ş., (2002), Fen Öğretiminde Kavram Yanılgıları ve Kavramsal Değişim Stratejisi, Kastamonu Eğitim Dergisi, 10(1), 83-90
 • Küçüközer, H., 2003, Lise I Öğrencilerinin Basit Elektrik Devreleri Konusuyla İlgili Kavram Yanılgıları, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 142-148.
 • Lawson A, Thompson L (1988) Formal reasoning ability and misconceptions concerning genetics and natural selection. J Res in Sci Teach 25:733–746
 • Millar, R. and King, T. (1993). Students‟ understanding of voltage in simple series electric circuits. International Journal of Science Education, 15(3), 339-349.
 • Pinarbasi T, Canpolat N, Bayraceken S, Geban O (2006) An investigation of effectiveness of conceptual change text- oriented instruction on students‟ understanding of solution concepts. Res SciEduc 36:313–335
 • Pines, A. L., & West, L. H. T. (1986), Conceptual Understanding and Science Learning: An interpretation of research within a sources-of-knowledge framework, Science Education, vol.70(5),pp.583-604.
 • Posner MG, Strike KA, Hewson PW, Gertzog WA (1982) Accommodation of scientific conception: toward theory of conceptual change. SciEduc 66(2):211–227
 • Posner, G. J., Strike, K. A., Hewson, P. W., &Gertzog, W. A. (1982), Accommodation of a Scientific Conception : Toward a Theory of a Conceptual Change, Science Education, vol.66,pp.211-217.
 • Schmidt, H. J. (1997), Students‟ Misconceptions‟ Looking for a Pattern, Science Education, vol.81,pp.123-135.
 • Sencar, S., Yılmaz, E.E. ve Eryılmaz, A. (2001). High school students‟ misconceptions about simple electric circuits. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 21: 113-120.
 • Shepardson, D.P., and Moje, E., B., 1994, The Nature of Fourth Graders‟ Understanding of Electric Circuits, Science Education 78(5), pp. 489-514.
 • Smith LE, Blakessie TD, Anderson CW (1993) Teaching strategies associated with conceptual change in science. J Res Sci Teach 30(2):111–126
 • Smith, E. L., Blakeslee, T. D., & Anderson, C. W. (1994), Teaching Strategies Associated with Conceptual Change Learning in Science, Journal of Research in Science Teaching, vol.30, pp.111-126.
 • Sönmez, G.,Geban, Ö. ve Ertepınar, H. (2001). 6. Sınıf Öğrencilerinin Elektrik Konusundaki Kavramları Anlamalarında Kavramsal Değişim Yaklaşımının Etkisi. Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu. Maltepe Ü. Eğitim Fak.
 • Sungur S, Tekkaya C, Geban O (2001) The contribution of conceptual change texts accompanied by concept mapping to students‟ understanding of human circulatory system. SchSci Math 101(2):91–101
 • Tekkaya C (2003) Remediating high school students‟ misconceptions concerning diffusion and osmosis through mapping and conceptual change text. Res Sci. Technol. Educ 21(1):5–16
 • Tobin KG, and Capie W (1981) The development and validation of a group test of logical thinking. Educ. Psychol. Measur 41:413–423
 • Topkaya, H. (1996), Effect of Activity Based Instructional Strategy on Students‟ Understanding of Light And Its Properties At 6th Grade, ODTÜ Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Ankara (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi)
 • Tsai C (2000) Enhancing science instruction: the use of „„conflict maps‟‟. Intern J SciEduc 22(3):285–302
 • Uzuntiryaki E, Geban O (2005) Effect of conceptual change approach accompanied with concept mapping on understanding of solution concepts. InstrSci 33:311–339
 • Vosniadou S, Loannides C, Dimittraopoulo A, Papademetriou E (2001) Designing learning environment to promote conceptual change in science. Learn Instr 11:381–419
 • Yenilmez A, Tekkaya C (2006) Enhancing understanding of photosynthesis and respiration in plant through conceptual change approach. J Sci. Educ. Technol 15(1):81–87
 • Yürük N (2007) The effect of supplementing instruction with conceptual change texts on students‟ conceptions of electrochemical cells. J Sci. Educ. Technol 16(6):515–523
Other ID JA28GS68GZ
Journal Section Article
Authors

Author: Yunus Karakuyu
Institution: ?

Author: Cengiz Tüysüz
Institution: ?

Dates

Application Date : December 1, 2011
Acceptance Date : November 18, 2019
Publication Date : December 1, 2011

APA Karakuyu, Y , Tüysüz, C . (2011). Misconceptions in Electricity and Conceptual Change Strategy. Gaziantep University Journal of Social Sciences , 10 (2) , 867-890 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/jss/issue/24242/257010