Year 2011, Volume 10 , Issue 3, Pages 1183 - 1198 2011-12-01

İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersindeki Cumhuriyet, Saltanat ve Liderlik Kavramlarını Algılayışları
5th Grade Primary School Students’ Perceptions on the Notion of Republic, Reign, and Leadership in the Social

Mehmet Suat Bal [1] , Sultan Gök [2]


Bu çalışmanın amacı, ilköğretim 5. sınıf öğrencilerinin cumhuriyet, saltanat ve liderlik kavramları konusundaki algılarını ve bu algılarının sebeplerini belirlemektir. Araştırma da fenomenografi veri toplama ve analiz yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada veriler yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Türkiye’nin güneyinde bir ilde 2010–2011 eğitim-öğretim 2. yarıyılında devlet okullarında okuyan 5. sınıf öğrencileri arasından rastgele seçilen 15 kişi araştırmada çalışma gurubunu oluşturur. Sonuçta 5. sınıf öğrencilerinin kavramları tek başına algılamadıkları görülmüştür. Öğrenciler cumhuriyet kavramını; Atatürk, millet, yönetim, savaş, haklar, özgürlük, inkılâp, simge ve Türkiye olarak algılamışlardır. Benzer şekilde saltanat kavramını; padişahlık, padişah, Atatürk ve müzik; liderlik kavramını da yöneticilik, üstünlük, önderlik ve galibiyet olarak algılamışlardır. Araştırma sonunda birçok öğrencinin cumhuriyetin asıl anlamını karşılayan yönetim ile ilişkilendiremediğini, buna karşılık diğer kavramlarla zengin bir şekilde ilişkilendirdiklerini göstermiştir. Kavramları tam olarak öğretebilmek için mümkün olduğunca çok yönüne vurgu yapılmalıdır. Ayrıca kavramın temel anlamının odak noktaya alınması önerilebilir
The objective of this study is to examine the perceptions of 5th grade students concerning the notion of republic, reign, and leadership, and to identify the reasons of these perceptions. In this research, phenomenography method has been used as the data collection and analysis method. A semi-structured interview form has been used as the data collection method. Randomly selected fifteen 5th grade students, who are attending state schools during the spring semester of 2010-2011 education and instruction year in a Southern province of Turkey, constitute the working group of the current study. The findings reveal that 5th grade students do not perceive the notions by themselves. Students perceive the notion of republic as Ataturk, nation, administration, war, rights, freedom, revolution, symbol, and Turkey. Similarly, the notion of reign is perceived as sultanate, sultan, Ataturk and music, and the notion of leadership is perceived as managership, superiority, manuduction, and victory. In conclusion, many students are not able to associate republic with its true meaning, namely administration, but they are able to associate it with other notions to a large extent. It should be noted that various dimensions of the notions should be emphasized to fully teach them. Also, the basic meaning of the notion should be taken as the focal point
Other ID JA32RE55EV
Journal Section Article
Authors

Author: Mehmet Suat Bal
Institution: KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, TARİH BÖLÜMÜ

Author: Sultan Gök
Institution: ?

Dates

Application Date : December 1, 2011
Acceptance Date : November 18, 2019
Publication Date : December 1, 2011

APA Bal, M , Gök, S . (2011). 5th Grade Primary School Students’ Perceptions on the Notion of Republic, Reign, and Leadership in the Social. Gaziantep University Journal of Social Sciences , 10 (3) , 1183-1198 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/jss/issue/24243/257024