Year 2011, Volume 10 , Issue 1, Pages 209 - 232 2011-06-01

Destinasyon İmajı Oluşturmada Hüzün Turizmi: Afyonkarahisar ve Başkomutan Tarihi Milli Parkı
Grief Tourism on Destination Image Formation: Afyonkarahisar and Başkomutan National Historical Park

Burhan KILIÇ [1] , Hande AKYURT [2]


Sahip olunan arz kaynaklarının çeşitliliği, destinasyonlar arasında farklılıklara ve talebe yönelik şekillenen özel ilgi turizminin yaygınlaşmasına neden olmaktadır. Türkiye’ de farklı özelliklerin bir arada bulunduğu birçok destinasyon bulunmaktadır. Alternatif turizm türleri sayesinde farklı destinasyonlar ve turizm türleri ortaya çıkmaktadır. Milli miras açısından Kurtuluş Savaşı mücadelesinde yaşananlar değerlendirildiğinde Afyonkarahisar, hüzün turizmi destinasyonları içinde önemli bir merkezdir. Afyonkarahisar ili imaj bileşenleri ile ilgili yapılan araştırmalarda şekerleme, gıda ürünleri ve termal turizm bu destinasyonun ilk akla gelen değerleridir. Turizm açısından değerlendirildiğinde ise ilde, öncelikle termal turizm ön plana çıkarılarak son yıllarda “Türkiye’nin Termal Başkenti” sloganı kullanılmıştır. Ancak yapılan araştırmalarda termal başkent imajının yeterli olmadığı ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle ildeki ya diğer turizm değerlerinin mevcut sloganı desteklemek için kullanılması gerekecek ya da yeni bir imaj çalışması ile yeni bir destinasyon imajı oluşturulması gerekecektir. Bu çalışmanın amacı, Afyonkarahisar ilinin destinasyon imajı konusunda mevcut olumsuzluğu ortadan kaldırabilmesi, imajını kuvvetlendirebilmesi ve pazar payını artırabilmesinde miras turizminin bir çeşidi olan hüzün turizminin örnek bir model olarak kullanılabilirliğini irdelemeye yöneliktir
The diversification of supply sources owned causes differences between destinations and special interest which is shaped for demand leads to become tourism widespread. In Turkey, there are many destinations where different features exist together. By means of alternative tourism types, various destinations and tourism types emerge. When all the events happened during the Independence War are considered in terms of national heritage, Afyonkarahisar is an important centre among grief tourism destinations. In research related to image components of Afyonkarahisar, confectionery, food products, and thermal tourism are the values of this destination that come to mind first. When the city is considered in terms of tourism, by highlighting the thermal tourism, the slogan “The Capital of Thermal Tourism” has been used. However it is hard to say that thermal tourism has a success taking the research into consideration. Therefore either other tourism values will be used to support the slogan available or with the work of a new image, a new image destination image will be created. The aim of this study is to eliminate the current negativity of Afyonkarahisar province’s destination image, strengthen the image and examine the availability of grief tourism which is one of the heritage tourism types so as to increase its market share
 • Akoğlan Kozak, Meryem ve Sadık Bahçe. Özel İlgi Turizmi. Ankara: Detay Yayıncılık, 2009.
 • Alaeddinoğlu, Faruk ve Alpaslan Aliağaoğlu. “SavaĢ Alanları Turizmine Tipik Bir Örnek: Büyük Taarruz (26-30 Ağustos 1922) ve BaĢkomutan Tarihi Milli Parkı”. Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi Cilt 18 Sayı 2 (2007): 215–225.
 • Aliağaoğlu, Alpaslan. “SavaĢ Alanları Turizmi Ġçin Tipik Bir Yer: Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı”. Millî Folklor Cilt 20 Sayı 78 (2008): 88-104.
 • Artuç, Ġbrahim. Yeniden Doğuş Türk Kurtuluş Savaşı. Ġstanbul: KastaĢ Yayınları, 2001.
 • AteĢ, ToktamıĢ. Türk Devrim Tarihi. Ġstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2001.
 • Baloğlu, Seyhmus. “An Empirical Ġnvestigation of Determinants of Tourist Destination Ġmage”. Dissertation Abstracts International 57 (11) 1996.
 • Batchelor, Warren. “Determination of Load-Bearing Element Length in Paper Using Zero/Short Span Tensile Testing”. TAPPI International Paper Physics Conference. 1999.
 • Beerli, Asuncion ve Martin, Josefa. D. “Factors Influencing Destination Image”. Annals of Tourism Research 31-3 (2004): 657-681.
 • Blom, Thomas. “Morbid Tourism – A Postmodern Market Niche with an Example from Althorp”. Norsk Geografisk Tidsskrift 54-1 (2000): 29-36.
 • Doğaner, Suna. “SavaĢ ve Turizm: Troya ve Gelibolu SavaĢ Alanları”. Türk Coğrafya Dergisi 46 (2006): 1-21.
 • DPT. Afyon İli Raporu. Ankara: Bölgesel GeliĢme Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü Yayınları, 1996.
 • Eleren, Ali ve Kılıç, Burhan. “Turizm Sektöründe Servqual Analizi ile Hizmet Kalitesinin Ölçülmesi ve Bir Termal Otelde Uygulama”. Afyon Kocatepe Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi IX-1 (2007): 235-263.
 • Hacıoğlu, Necdet ve Cevdet Avcıkurt. Turistik Ürün Çeşitlendirmesi. Nobel Yayın Dağıtım, 2008.
 • Hargrove, Cheryl M. “Heritage Tourism: Visiting Historic and Cultural Sites”. (2002) 06.06.2010. <http://crm.cr.nps.gov/archive/25-01/25-01-4.pdf>
 • Kaya, Ozan.’’Ölüm Turizmi: Gelibolu Tarihi Milli Parkını Ziyaret Eden Turistlerin Ziyaret Motivasyonlarını Anlamaya Yönelik Bir AraĢtırma ve Sonuçları’’. YayımlanmamıĢ yüksek lisans tezi. Çanakkale: Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi, 2006.
 • Kendle, Amanda. “Dark Tourism: A Fine Line Between Curiousity and Exploitation’’ (2008) 16.12.2009. <http://www.vagabondish.com/dark-tourism-travel-tours >
 • Kılınç, Ġzzet, Atay, Lütfi ve Mesci, Muammer. “Turistik Ürün ÇeĢitlendirme Aracı Olarak ġarap Turizmi: ÇeĢme Örneği”. 10. Ulusal Turizm Kongresi 2009.
 • Korkmaz, Sezer ve diğer. Pazarlama: Kavramlar, İlkeler, Kararlar. Ankara: Siyasal Kitabevi, 2009.
 • Laws, Eric, Scott, Noel ve Parfitt, Nick. ’’Synergies in Destination Image Management: A Case Study and Conceptualisation’’ The International Journal of Tourism Research. 4(2002): 39-55.
 • Lawson, Fred ve Manuel Bond Bovy. Tourism and Recreational Development. London: Architectural Pres, 1977.
 • Leisen, Birgit. “Image Segmentation: The Case Of A Tourism Destination”. Journal Of Servıces Marketıng 15-1 (2001): 49-66.
 • Lennon, John ve Malcolm Foley. Dark Tourism – The Attraction of Death and Disaster. London: Continuum, 2000.
 • Li, Xiang. ve Vogelsong, Hans. “A Model Of Destınatıon Image Promotıon Wıth A Case Study Of Nanjıng” Proceedings of the 2002 Northeastern Recreation Research Symposium. (2002): 194-199.
 • Merriam, Sharan. Qualitative Research and Case Study Applications in Education. San Francisco: Jossey Bass Publishers, 1998.
 • Mayo, Edward. Regional Images and Regional Travel Behavior. In The Fourth Annual, 1975.
 • Özdemir, ġuayip ve Karaca, Yusuf. “Kent Markası Ve Marka Ġmajının Ölçümü: Afyonkarahisar Kenti Ġmajı Üzerine Bir AraĢtırma”. Afyon Kocatepe Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi 11-2 (2009): 113-134.
 • Özgüç, Nazmiye. Turizm Coğrafyası, Özellikler, Bölgeler. Ġstanbul: Çantay Kitabevi, 1998.
 • Özkan, Abdullah. A’dan Z’ye Kurtuluş Savaşı ve Atatürk Dönemi. Ġstanbul: Boyut Yayın Grubu, 2007.
 • Robson, Colin. Real World Research. Blackwell Publishers, 2002. Seaton, A.V. Tony. “Guided by the Dark: From Thanopsis to Thanatourism”. International Journal of Heritage Studies 2 (1996): 234-244.
 • Slayton, L. Sharon. “Ground Zero - Tragedy, Terror, and Grief Tourism.” (2006) 03.06.2010. <http://www.grief-tourism.com/ground-zero-tragedy-terrorand-grief-tourism>
 • Tolungüç, Ahmet. Turizmde Tanıtma ve Reklam. Ankara: Mediacat Yayınları, 1999.
 • Trotta, James. “Ghost Hunting Vacations Around The World” (2006) 03.06.2010. <http://www.travel-plan-idea.com/archives/003820.html>
 • Türk Dil Kurumu. Türkçe Sözlük. Ankara: 4. AkĢam Sanat Okulu Matbaası, 1988.
 • Türk Dil Kurumu. Türkçe Sözlük. Ankara. 4. AkĢam Sanat Okulu Matbaası, 2005.
 • Veal, Anthony James. Research Methods for Leisure and Tourism: A Practical Guide. England: Prentice Hall, 2006.
 • Yin, Robert. Case Study Research: Design and Methods. Beverly Hills-CA: Sage Publishing, 1994.
 • Yüksel, Ġbrahim. Anadolu’nun Kilidi Afyon. Afyon: Afyon Valiliği Yayınları, 2004.
 • Yükselen, Cemal. Pazarlama: İlkeler, Yönetim, Örnek Olaylar. Ankara: Detay Yayınları, 2008.
Other ID JA33YH76MP
Journal Section Article
Authors

Author: Burhan KILIÇ
Institution: MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ, TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU

Author: Hande AKYURT
Institution: MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ, TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU

Dates

Publication Date : June 1, 2011

APA KILIÇ, B , AKYURT, H . (2011). Destinasyon İmajı Oluşturmada Hüzün Turizmi: Afyonkarahisar ve Başkomutan Tarihi Milli Parkı. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 10 (1) , 209-232 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/jss/issue/24244/257032