Year 2009, Volume 8 , Issue 1, Pages 275 - 298 2009-06-01

Türkiye’ye Yönelik Kültürel Turizm Turları ve Başlıca Güzergâhlar
Cultural Tourism Tours and Main Routes Towards Turkey

Veysi GÜNAL [1] , Faruk ALAEDDİNOĞLU [2] , M. Sait ŞAHİNALP [3]


Günümüzde turizm olgusu önemli bir endüstri haline gelmiştir. Şüphesiz bu endüstrinin en önemli uluslararası aktörleri tur operatörleridir. Türkiye’ye yönelik turizm hareketinin yaklaşık % 75’ni gerçekleştiren tur operatörleri, Türkiye turizmi açısından önemli bir misyon üstlenmektedirler. Bu anlamda ülkemize yönelik turların büyük kısmını organize eden, Almanya, Hollanda, İngiltere ve ABD kaynaklı tur operatörleri, kültür turlarını düzenleme noktasında da önemli konumdadırlar. Bu ülkeler tarafından Türkiye’ye yönelik kültürel turlar incelendiğinde; turların ağırlıklı olarak, kitle turizmi bölgeleri veya onların yakın yörelerini kapsadığı görülmektedir. Bu durumda denilebilir ki; kültür turlarının kitle turizminin gölgesinde kalması, Türkiye turizmini çeşitlendirme politikasının başarıyla uygulanması engellemektedir. Makalede, Türkiye’deki kültürel çekiciliklerin yabancı tur operatörleri tarafından nasıl algılandığı, mekânın nasıl kullanıldığı ve daha geniş anlamda uluslararası ölçekte nasıl pazarlandığı konusu incelenmektedir
Today, the tourism has become a important industry. Certainly, the most important international actors af this industry are tour operators. The tour operators which realize about 75 percent of the total tourism activity to Turkey have taken a very important mission from the point of Turkey tourism. The, Germany, Netherlands, England and USA tour operators, which have made the important part of the tours to our country, have also an important position in organizating cultural tour. When the cultural tours, which have been planned to Turkey by this countries, have been studied it is seen that these tours have containied more mass tourism areas or near areas of these region. It can be said that Turkey’s not marketing its tourism correctly has be effective in this subject. With this research, it has been studied how the cultural attractions in Turkey have been perceived, consumed and marketed by abroad tour operators.
Other ID JA32RB56JK
Journal Section Article
Authors

Author: Veysi GÜNAL

Author: Faruk ALAEDDİNOĞLU

Author: M. Sait ŞAHİNALP

Dates

Application Date : June 1, 2009
Acceptance Date : November 15, 2019
Publication Date : June 1, 2009

APA GÜNAL, V , ALAEDDİNOĞLU, F , ŞAHİNALP, M . (2009). Cultural Tourism Tours and Main Routes Towards Turkey. Gaziantep University Journal of Social Sciences , 8 (1) , 275-298 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/jss/issue/24247/257095