Year 2008, Volume 7 , Issue 2, Pages 383 - 390 2008-12-01

The Important Education In Turkish Tourism
Türk Turizminde Eğitimin Önemi

Atınç OLCAY [1]


In Turkey, the basic and vocational education levels of the staff who are employed in tourism sector are quite low and insufficent. This situation stems from not giving the necessary importance to the tourism education and the varied chain of problems that are on each level. However; providing the best profit from the tourism industry can only be possible with the effective and quality basic and vocational tourism education. In this study; why education in tourism is required together with basic and vocational education situations of the staff in tourism sector in Turkey is given based on the previous research results. The suggestions of solution to the general problems of Turkish tourism education are stated
Türkiye’de, turizm eğitimine gereken önemin verilmemesi ve her kademesinde karşılaşılan içerikleri birbirinden farklı pek çok sorunlar zinciri; sektörde çalışan personelin temel ve mesleki eğitim durumlarının oldukça düşük bir seviyede seyretmesi sonucunu doğurmaktadır. Oysaki turizm endüstrisinden en yüksek faydanın sağlanabilmesi ancak; etkin, kaliteli ve tabana yayılmış temel ve mesleki bir turizm eğitim sistemiyle mümkün olur. Bu çalışmada, turizm eğitimini gerektiren nedenler ile Türkiye’de turizm sektöründe çalışanların temel ve mesleki eğitim durumları, önceden yapılan araştırma sonuçlarına dayanılarak ortaya konulmuş, Türk turizm eğitiminin genel sorunları ve bu sorunlara çözüm önerileri getirilmesine çalışılmıştır
 • Adem, M. (1983). İstihdam iş ve eğitim planlaması. Ankara: A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. XVI(1):497-509.
 • ------------- (1993). Ulusal Eğitim Politikamız ve Finansmanı. A.Ü.Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları No:172, Ankara.
 • Ağaoğlu, O. K. (1991). Türkiye’de Turizm Eğitimi ve Etkenliği. Ankara: Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları, Yayın No:439.
 • Akoğlu, T. (1971). Dünyada ve Bizde Turizmin Dünü ve Bugünü. İstanbul: Varlık Yayınevi.
 • Aksoy, H. H. (1995). Mesleki Eğitim ve Yetiştirmede Modeller. http://politics.ankara.edu.tr/~aksoy/model.htm. (09.12.2007 ).
 • Baloğlu, Z. (1990). Türkiye'de Eğitim Sorunlar ve Değişime Yapısal Uyum Önerileri. TÜSİAD Yayınları, İstanbul.
 • ------------------ (1992). Sanayileşmede eğitimin rolü ve önemi nedir? Sanayileşme sürecinde Türk eğitimi ve sorunları. Ankara: Türk Eğitim Derneği XV.Eğitim Toplantısı 28-29 Kasım.
 • Benson, C.S. (1987). "The planning of vocational education". Economics of Education Research and Studies (Ed.George Psacharopoulos) Pergamon Press, Headington Hill Hall, ss.323-325
 • Çımat A., Bahar O. (2003). Turizm sektörünün Türkiye ekonomisi içindeki yeri ve önemi üzerine bir değerlendirme. Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi. (6): 1–18.
 • DPT. (1983). V.Beş Yıllık Kalkınma Planı Özel İhtisas Komisyonu Raporu. İstihdam. Yayın No: 1935, Ankara.
 • Düzenlİ, N. (1986). İstihdam Sorunu ve Sanayide Eğitilmiş İşgücü İhtiyacı. T.C.Devlet Bakanlığı Uluslararası İstihdam ve Mesleki-Teknik Eğitim Sempozyumuna Sunulan Bildiri, 6–9 Ekim, Ankara.
 • İnce, M. T. (2004). Orta Öğretimde Turizm. http://www.yayin.meb.gov.tr./yayinlar/sayı29/ince.htm. (29.11.2007).
 • Kızılırmak, İ. (2004). Meslek Yüksekokulları Turizm ve Otelcilik Programlarının Turizm Sektörünün Beklentileri Doğrultusunda Değerlendirilmesi. http://yayim.meb.gov.tr/yayimlar/147/kizilırmak.htm. (01.12.2007).
 • Maviş, F. , Kozak S. (1992). Meslek Yüksekokullarında Turizm Programı ve Anadolu Üniversitesi Eskişehir Meslek Yüksekokulu Turizm Otelcilik Ders Programı. Turizm Eğitimi Konferansı-Workshop. Yorum Basım Yayın, Ankara, ss.169-172.
 • Mesleki ve Teknik Araştırma Geliştirme Merkezi (METARGEM) (1992). Meslek Lisesi Mezunlarının İzlenmesi Projesi. Yayınlanmamış Araştırma Raporu, Ankara.
 • MEB (1994). Yaptıklarımız - Yapacaklarımız (30.11.1991- 30.1.1994). Ankara.
 • Olalı, H. (1982). Turizm Politikası ve Planlaması.: Ege Üniversitesi Matbaası, İzmir.
 • Olalı, H., Nazilli S., Kırcıoğlu N.ve Sümer M. (1983). Dış Tanıtım ve Turizm. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul.
 • Özdil, İ. (1990). Mesleki ve Teknik Eğitim Sorunlar/Çözümler Ulusal/Evrensel Perspektif.
 • MEB. Çıraklık ve Mesleki Teknik Eğitim Konseyi Hazırlık Dökümanı, Ankara.
 • Öztaş, K. (1995). Turizmde kalifiye eleman açığı ve M.Y.O’ların etkinliğinin arttırılması. Anatolia, (3-4): 84-95.
 • Timur, A. (1992). Türkiye’de Turizm Eğitiminin Yapısı, Uygulanan Politikalar ve Sonuçları. Turizm Eğitimi Konferansı-Workshop. Yorum Basım Yayın, Ankara, ss. 47-53.
 • T.C. Turizm Bakanlığı. (1994). Turizm Endüstrisi İşgücü Araştırması: 1993. Levent Ofset Matbaacılık ve Yayıncılık, Ankara.
 • Ünlüönen, K. (1993). Türkiye’de yüksek öğretim düzeyinde turizm eğitim ve öğretimi. Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. (6): 497–521.
 • Ünlüönen K. , Tayfun, A. , Kılıçlar, A. (2007). Turizm Ekonomisi. Nobel Yayıınları, Ankara.
 • Ürger, S. (1992). Genel Turizm Bilgisi. Akdeniz Üniversitesi Matbaası, Antalya.
 • Üzümcü, T. , Bayraktar, S. (2004). Türkiye’de Turizm Otel İşletmeciliği Alanında Eğitim Veren Yükseköğretim Kuruluşlarındaki Eğitimcilerin Turizm Mesleki Eğitiminin Etiksel Açıdan İncelenmesine Yönelik Bir Alan Araştırması. http://iibf.ogu.edu.tr/kongre/bildiriler/02-05.pdf. (16.12.2007).
 • Woodhall, M. (1979). Education, Work and Employment In Developing Countries - A Synthesis of Recent Research. Education Work and Employment. A Summary Review. International Development Research Center Manuscript Reports. Ottowa: IDRC.
Other ID JA32RA55AR
Journal Section Article
Authors

Author: Atınç OLCAY
Institution: GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ, TURİZM VE OTELCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU

Dates

Application Date : December 1, 2008
Acceptance Date : September 28, 2020
Publication Date : December 1, 2008

APA Olcay, A . (2008). The Important Education In Turkish Tourism . Gaziantep University Journal of Social Sciences , 7 (2) , 383-390 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/jss/issue/24248/257117