Year 2008, Volume 7 , Issue 1, Pages 66 - 78 2008-06-01

Avrupa Birliği’nin Ortak Dış ve Güvenlik Politikası
Common Foreign and Security Policy of the European Union

Haydar EFE [1]


Ortak Dış ve Güvenlik Politikası, AB bütünleşme sürecindeki işbirliğinde en zor alanlardan biri olmuştur. Çünkü farklı ulusal çıkarlara, tarihsel geleneklere ve dünyanın diğer taraflarıyla farklı siyasi ilişkilere sahip üye devletler, dış politikayı egemenliklerinin belirtisi olarak görmektedirler. Fakat pek çok farklılığa rağmen, bir ODGP oluşturulması talebi AB içinde yaygın bir şekilde paylaşılmaktadır. Bu çalışmanın temel argümanı: AB’nin uluslar arası sorunlar üzerinde etkili; tek bir sesle konuşan küresel politikada etkili ve önemli bir aktör olma amacına ulaşmasının etkili ve tutarlı bir ODGP oluşturmasıyla mümkün olacağı gerçeğidir
CFSP has been one of the most difficult areas in the cooperation cooperate in EU’s integration process. Because member states which have different national interests, historical traditions and different political relations with other parts of the world, have seen it as a sign of their sovereignty. But, in spite of many controversies, the demands for a CFSP are widely shared in the EU. The main argument of this study is to emphasize the fact that in the realization of the aims of EU for being effective in the solutions of international problems and for being the main actor on the global policy the only way is to form effective and coherent DDGP
 • Açıkmeşe, S. A. (2002). Has The Period of Civilian Power Europe. Ankara Review of European Studies, 2(3):1-14.
 • Cameron, F. (1999). The Foreign and Security Policy of the European Union, Past, Present and Future, Sheffield Academic Press, Sheffield England.
 • Çakır, A. E. (2001). Avrupa Bütünleşmesinin Siyasal Kuramları, Beta Yayınları, Yayın No:1149, 1. Baskı, İstanbul.
 • Davignon Report. (1970). Report by the Foreign Ministers of the Member States on the problems of political unification, (çevrimiçi), http://www.ena.lu (13.09.2007).
 • Dedeoğlu, B. (2003). Avrupa Birliği Bütünleşme Süreci I:Tarihsel Birikimler, Dünden Bugüne Avrupa Birliği, Derleyen: Beril Dedeoğlu, Boyut Yayınları, İstanbul, s.17-39.
 • Elfriede, R., Tervarent, P. de S. ve Wessels, W. (1997). From EPC to CFSP: Does Maastricht Push the EU Toward a Role as a Global Power, Foreign Policy of The European Union – From EPC to CFSP and Beyond, Lynne Rienner Publisher, London, s.1-15.
 • Esra, (2002). Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası ve Türkiye, (çevrimiçi), http://www.akdeniz.edu.tr./iibf /yeni/genel/dergi/ sayi 03/03cayhan pdf. 5 Mayıs 2005.
 • Gnesotto, N. (Ed.) (2005). AB Güvenlik ve Savunma Politikası- İlk Beş Yıl, TASAM Yayınları, İstanbul, Ekim.
 • Grunert, T. (1997). The Association of the European Parliament: No longer the underdog in EPC?, Foreign Policy of the European Union, – From EPC to CFSP and Beyond, Edited by Elfriede Regelsberger Philippe de Schoutheete de Tervarent, Wolfgang Wessels, Lynne Rienner Publisher, London, ss.109-131.
 • Karluk, R. (2005) Bölünmüş Kıbrıs’ın AB Üyeliği AB’yi Böler mi?, Avrupa Birliği Üzerine Notlar.(Editör: Oğuz Kaymakçı) Nobel Yayın Dağıtım, 1.Bası, ss.261-285.
 • London Report on European Political Cooperation. (13 October 1981). (çevrimiçi), http://www.ena.lu (24.08.2005).
 • Marchesin, P. (2003). Yeni Tehditler Karşısında Avrupa. çev. Beril Dedeoğlu, Dünden Bugüne Avrupa Birliği, Boyut Yayınları, 1. Baskı, s. 421-437.
 • Öymen, O. (2001). Avrupa Güvenlik ve Savunma Kimliği. Elegans Dergisi, 52:63.
 • Single European Act, OJ L 169. (29.6.1987). (çevrimiçi), http://europa.eu.int /abc/obj/treaties/en/entr14a.htm (16.08.2007).
 • Second Report on European Political Cooperation on Foreign Policy (Copenhagen Report). (23 July 1973). (çevrimiçi), http://www.ena.lu(13.09.2007).
 • Soysal. İ.(1991). 1957 Roma Antlaşması Metni, Türkiye’nin Uluslar arası Siyasal Bağıtları, Türk Tarih Kurumu Basımevi. Cilt II (1945-1990) Ankara, s.557.
 • The Common Foreign and Security Policy. (10.09.2007). http://europe.eu.int/scadplus/leg/en/lvb/00001.htm.
Other ID JA32PV83GT
Journal Section Article
Authors

Author: Haydar EFE
Institution: Milli Eğitim Bakanlığı, İstanbul, Türkiye

Dates

Publication Date : June 1, 2008

APA EFE, H . (2008). Avrupa Birliği’nin Ortak Dış ve Güvenlik Politikası. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 7 (1) , 66-78 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/jss/issue/24257/257130