Year 2010, Volume 9 , Issue 1, Pages 87 - 97 2010-06-01

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümlerinde Ekonomi Okuryazarlığına İlişkin Göstergeler
Economic Literacy Indicators at the Department of Computer Education & Instructional Technologies

Sevgi GEREK [1] , A. Aşkım KURT [2]


21. yüzyılda teknoloji ve iletişimdeki gelişme ve ilerlemeler bireylerden beklentilerin hızla artmasına yol açmıştır. Ortaya çıkan bu beklenti alanlarından birisi de okuryazarlıktır. Bilgi çağının bir gereksinimi ve doğurgusu olarak ortaya çıkan okuryazarlık alanlarının en önemlilerinden birisinin de ekonomi okuryazarlığı olduğu söylenebilir. Ekonomi okuryazarlığı, ekonomik problemlerin yorumlanması ve çözüme kavuşturulmasında farklı seçenekleri gözden geçirme, maliyet ve karları tanımlama, ekonomik koşullardaki ve kamusal politikalardaki değişimlerin sonuçlarını inceleme, ekonomik verileri toplama ve organize etme, kar ve maliyetleri tartma yeteneği olarak tanımlanabilir. Yaşamı her dönemde etkileyen araçlardan birisi olan ekonomi bilgisi yeterliliğinin bir göstergesi olan ekonomi okuryazarlığı, yükseköğretim programlarının çoğunda ihmal edilmiş bir alandır. Bu çalışmada Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi programlarında yer alan dersler çerçevesinde ekonomi okuryazarlığı göstergeleri incelenmiş, bu göstergelerin varlığı ya da yokluğunun nedenleri ve sonuçları açıklanmaya çalışılmıştır
Developments in technology and communication in the 21st century have led to increased expectations from individuals. One of these expectation areas is literacy. As a requirement of the information age, it can be said that the economic literacy is one of the most important areas of literacy. Economic literacy can be defined in terms of ability to revise the alternatives for interpreting economic problems and finding solutions to these problems, to define the cost and profits, to investigate the effects of changes in economic conditions and in public policies, to gather and organize economy-related data and to balance the profits and costs. One of the tools that affect the life can be said economic literacy but it is a neglected area in most higher education programs. In this study, Computer Education and Instructional Technology program courses were examined within the framework of economic literacy indicators
 • Bankalararası Kart Merkezi (2009). 5 Mart 2010 tarihinde http://www.bkm.com.tr/yillara-gore-istatistiki-bilgiler.aspx adresinden erişilmiştir.
 • Bayhan, P., Yükselen, A. ve Kaysılı. B. (2007). Çocukların ekonomiyle ilgili kavramlara yönelik algılarının yaşlara göre incelenmesi. Eğitim ve Bilim 32 (143),3-11.
 • Bogdan, R.C. ve Biklen, S. K. (2003) Qualitative research for education: An introduction to theory and methods (3rd ed.). Boston: Allyn&Bacon.
 • Chatzky, J. (2002). Teach our children well. Money 31(7), 128.
 • Cutler, N.E. (1997). The false alarms and blaring sirens of financial literacy: Middle-agers' knowledge of retirement income, health finance and long-term care. Generations 21, 34-41.
 • Dinler, Z. (2006). İktisada giriş (12. Basım). Bursa: Ekin Kitapevi.
 • Gerek, S. (2007). Ekonomi okuryazarlığıyla ekonominin kötü etkileri azaltılabilir. 26 Eylül 2007 tarihinde http://e-gazete.anadolu.edu.tr/ayrinti.php?no=4524 adresinden erişilmiştir.
 • Gerek, S. ve Kurt, A.A. (2008). Economic literacy of university students: A Sample from Anadolu University. 16 Temmuz 2009 tarihinde http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1137610 adresinden erişilmiştir.
 • Gürdal, O. (2000). Yaşam boyu öğrenme etkinliği enformasyon okuryazarlığı, Türk Kütüphaneciliğ, 14(2), 176-187.
 • Habitat İçin Gençlik Derneği (2009). 5 Mart 2010 tarihinde http://www.habitaticingenclik.org.tr/fb.asp adresinden erişilmiştir.
 • North Central Regional Educational Laboratory-NCREL (2003). enGauge® 21st Century Skills: Literacy in the Digital Age, 17 Nisan 2009 tarihinde http://www.grrec.ky.gov/SLC_grant/engauge21st_Century_Skills.pdf adresinden erişilmiştir.
 • North Central Regional Educational Laboratory-NCREL (2006). 21st century skills: Economic literacy. 6 Kasım 2006 tarihinde http://www.ncrel.org/engauge/skills/econlit.htm adresinden erişilmiştir.
 • Odabaşı, F. (2000). Toplumsal etkiler ve teknoloji okuryazarlığı, BTIE 2000 Bilişim Teknolojileri Işığında Eğitim Konferansı Bildiriler Kitabı. Ankara: Meteksan.
 • Odyakmaz, N.(2009).Bilgi teknolojileri, küreselleşme ve kalkınma. 20 Kasım 2009 tarhinde
 • http://www.dtm.gov.tr/dtmadmin/upload/EAD/TanitimKoordinasyonDb/bilgi.doc adresinden erişilmiştir.
 • Özer, M. (2005). İktisadın tanımı ve temel kavramları. İ.Şıklar, (Ed.), İktisada giriş içinde (1-25). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Referans Gazetesi (2010). Gençler birikim yapmanın hayalini bile kuramıyor. 7 Mart 2010 tarihinde http://www.referansgazetesi.com/haber.aspx?HBR_KOD=133731&KTG_KOD=51 2 adresinden erişilmiştir.
 • Snavely, L. ve Cooper, N. (1997). The information literacy debate, The Journal of Academic Librarianship, 23(1), 9–13.
 • SONAR (2010). Türkiye siyasi eğilimler ve beklentiler araştırması, 5 Şubat 2010 tarihinde http://www.sonararastirma.com/rapor/Siyasi_Egilimler_Ocak_2010_SONAR.PDF adresinden erişilmiştir.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yılmaz, B. (1989). Okuryazarlık ve okuma alışkanlığı üzerine, Türk Kütüphaneciliği, 3(1), 48-53.
Other ID JA33YV66DA
Journal Section Article
Authors

Author: Sevgi GEREK
Institution: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İKTİSAT BÖLÜMÜ

Author: A. Aşkım KURT
Institution: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Dates

Application Date : June 1, 2010
Acceptance Date : April 6, 2020
Publication Date : June 1, 2010

APA GEREK, S , KURT, A . (2010). Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümlerinde Ekonomi Okuryazarlığına İlişkin Göstergeler. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 9 (1) , 87-97 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/jss/issue/24260/257160