Year 2014, Volume 13 , Issue 4, Pages 1079 - 1095 2014-12-01

Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Tezsiz Yüksek Lisans Programına İlişkin Mezun Görüşleri: Gaziantep Üniversitesi Örneği
Alumni Views about Educational Administration, Supervision, Planning and Economics Non-Thesis Master’s Program: The Case of Gaziantep University

Murat BAĞLIBEL [1] , Mustafa Cüneyt ARSLAN [2]


Bu çalışmanın amacı, Gaziantep Üniversitesinde yürütülen, Eğitim Yönetim Teftiş Planlaması ve Ekonomisi alanındaki tezsiz yüksek lisans programına ilişkin, mezunların görüşlerini belirlemektir. Araştırmanın çalışma grubunu, Haziran 2013 tarihi itibariyle Gaziantep Üniversitesi Eğitim Yönetim Teftiş Planlaması ve Ekonomisi tezsiz yüksek lisans programından mezun olan 16 katılımcı oluşturmaktadır. Nitel araştırma yaklaşımının benimsendiği çalışmada durum çalışması deseni kullanılmıştır. Veriler yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanarak betimsel ve içerik analizi yöntemleri ile analiz edilmiştir. Araştırma sonunda, katılımcıların programı tercih sebeplerinin; mesleki, kişisel ve sosyal ilişkiler açısından gelişimlerini sağlamak olduğu görülmüştür. Katılımcılar program sonunda, beklentilerinin büyük ölçüde karşılandığını ifade etmişlerdir. Ayrıca; katılımcılar tarafından, program ücretinde düzenleme yapılması, uygulamalı ders sayısının arttırılması, uzaktan eğitim imkânının sunulması ve bu tür tezsiz yüksek lisans programlarının MEB içerisindeki öneminin arttırılması gerektiği vurgulanmıştır
The aim of this study is to determine alumni views about Educational Administration, Supervision, Planning and Economics Non-Thesis Master’s Program which is carried out in Gaziantep University. The working group of the study consists of 16 participants graduated from Educational Administration, Supervision, Planning and Economics Non-Thesis Master’s Program of Gaziantep University until June, 2013. It is a case study of qualitative research designs. In order to collect research data, semistructured interview method is used. Research data are analyzed with descriptive and content analysis methods in accordance with qualitative research approach. At the end of the study, developing oneself in terms of occupational, personal and social relationships emerged as the reasons of choosing the program for education. The participants specify that the program met their expectations to a large extent. Regulating the program fee, starting distance education program, increasing the number of practical lessons of the program and Ministry of National Education’s giving more importance to the alumni of this Non-Thesis Master’s Program are among the proposals of the study.
Other ID JA33BK97NR
Journal Section Article
Authors

Author: Murat BAĞLIBEL
Institution: ?

Author: Mustafa Cüneyt ARSLAN
Institution: ?

Dates

Publication Date : December 1, 2014

APA Bağlıbel, M , Arslan, M . (2014). Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Tezsiz Yüksek Lisans Programına İlişkin Mezun Görüşleri: Gaziantep Üniversitesi Örneği . Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 13 (4) , 1079-1095 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/jss/issue/24262/257192