Year 2017, Volume 16 , Issue 4, Pages 1058 - 1072 2017-11-07

Political Life In Antalya (1920-1950)
Antalya Şehrinde Siyasal Yaşam (1920-1950)

Mehmet BİÇİCİ [1]


Parliamentary system that started in Europe came to Ottoman Empire as Chamber of Deputies (Meclis-i Mebusan) in 1876. It had continued its work in various separate legislative sessions in Istanbul until 1920. It convened in Ankara under the name of Great National Assembly in April, 23 1920. Since its inception, parliamentary elections have been held 26 times up to now. However, our study comprises the first eight legislative sessions of the Grand National Assembly. After the proclamation of Turkish Republic, two trials were done for transition to multi-party system. These failed trials deprived the system of opposing parties that are fundamental organs of democratic systems. Republican People’s Party governed Turkey under single-party rule until 1950. Within this period, this study tries to present political, social, cultural and economical profiles of the political elite class representing Antalya city in Turkish Grand National Assembly. The present study investigated the politicians in terms of their educational levels, number of children, hometowns, languages they speak, ability to be re-elected, and this study also included the ones who have written works and remembered by the city. On the other hand, their works under the assembly were also investigated. Thus, as a result of the study, their contributions to the development process of Turkish Republic, particularly the city they represent. 

Avrupa’da başlayan parlamenter sistem Osmanlı Devletine Meclis-i Mebusan çatısı altında 1876 yılında gelmiştir. Çeşitli dönemler halinde 1920 yılına kadar İstanbul da çalışmalarını sürdürmüştür.23 Nisan 1920 de ise Büyük Millet Meclisi adıyla Ankara da toplanmıştır. Açılışından günümüze kadar 26 dönem halinde milletvekili seçimleri yapılmış ve faaliyette bulunmuştur. Ancak çalışmamıza konu olan dönem Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk sekiz dönemini kapsamaktadır. Türkiye Cumhuriyetinin ilanından itibaren iki kez çok partili hayata geçiş denemesi yapılmıştır. Başarısız olunan bu denemeler parlamenter demokratik sistemin en temel organlarından birisi olan muhalefet partilerinden yoksun bırakmıştır. Cumhuriyet Halk Fırkası Türkiye’yi 1950 yılına kadar tek parti hâkimiyeti altında yönetmiştir. Bu süreç dahilinde Antalya şehrini TBMM’de temsil eden siyasi elit kadronun siyasal, sosyal, kültürel, ekonomik profilleri ortaya konulmuştur. Eğitim düzeyleri, çocuk sayıları, memleketleri, bildikleri yabancı diller, yeniden seçilebilme yetenekleri, meslekleri şehir tarafından hatırlanmaları, yazılı eser sahibi olmaları vb.yetkinlikleri çalışmamıza konu edinilmiştir. Diğer taraftan meclis çatısı altında yapmış oldukları faaliyetlerde araştırılmıştır. Böylece araştırmanın sonucunda Antalya milletvekillerini temsil ettikleri şehir başta olmak üzere Türkiye Cumhuriyetinin gelişim sürecine olan katkıları ifade edilmiştir.

  • Sarıgüzel, N., (Haziran 2017) “Birinci Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisinde Antalya Milletvekilleri (Biyografi Ve Faaliyetleri)”, Uluslar arası Toplum Araştırmaları Dergisi, C.7, S. 12, ss. 205-236.
  • Armağan. L., (2005), “XVI. Yüzyılda Antalya-Antalya in the XVI th Century”, Tarih Araştırmaları Dergisi, C.24, S.38, ss. 93-111.
  • TBMM Arşivi.
  • Büyükşehir Belediye Başkanlığı Verileri. Kütüphane Katalogları.
  • Türkiye İstatistik Kurumu Verileri.
  • T.B.M.M. Açık ve gizli celse Zabıtları.
Subjects History
Journal Section History
Authors

Author: Mehmet BİÇİCİ
Country: Turkey


Dates

Application Date : October 13, 2017
Acceptance Date : October 31, 2017
Publication Date : November 7, 2017

APA BİÇİCİ, M . (2017). Political Life In Antalya (1920-1950). Gaziantep University Journal of Social Sciences , 16 (4) , 1058-1072 . DOI: 10.21547/jss.343425