Research Article
PDF BibTex RIS Cite

KAMU VE ÖZEL ALACAKLARIN HACZE İŞTİRAKİ VE SIRA CETVELİNİN HAZIRLANMASI

Year 2022, Volume: 21 Issue: 4, 2600 - 2617, 19.10.2022
https://doi.org/10.21547/jss.1147275

Abstract

Borçlunun malvarlıkları üzerinde birden fazla alacaklının haciz talebinin bulunması ve nakde çevrilen malvarlıklarının alacaklılar arasında paylaştırılabilmesi için öncelikle sıra cetveli hazırlanması gerekmektedir. Sıra cetvelinin hazırlanmasında alacakların rehinli, imtiyazlı, rüçhanlı veya kamu alacağı olup olmaması, borçlunun iflas durumunda bulunup bulunmaması sıra cetvelini etkilemektedir. Birinci sıradaki hacze konu alacağın kamu alacağı olması veya özel hukuk ilişkisinden kaynaklanıp kaynaklanmadığı sıra cetvelini etkileyen diğer önemli bir husustur. Haczedilen menkul veya gayrimenkulün nakde çevrilmesini yapacak tahsil dairesinin neresi olduğu da uygulamaları farklılaştırabilmektedir. Sadece kamu alacaklarının bulunması halinde Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri, sadece özel hukuk ilişkisinden kaynaklanan alacakların bulunması halinde ise İcra ve İflas Kanunu hükümleri uygulanmakta ve çoğunlukla bir sorun çıkmamaktadır. Ancak kamu alacakları ile özel hukuk ilişkisinden kaynaklanan alacaklar için aynı varlık üzerinden haciz uygulanması halinde birbirine istisnalar getiren iki kanunun birlikte uygulanmak durumunda kalınması sıra cetvelini oluşturmada karışıklıklara neden olabilmektedir. Bu çalışmada her iki tahsilat kanununun birbirine uyguladığı istisnalar farklı varyasyonlar üzerinden ortaya konulacaktır.

References

 • Adalet Bakanlığı. (2021, Eylül). Adalet İstatistikleri 2020 (Cilt Yayın No: 15). Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü.
 • Ay, H., & Baran, T. (2014). Kamu Alacaklarının Korunma Yöntemleri ve Bir Değerlendirme. Sosyoekonomi, 21(21), 45-68. Temmuz 20, 2022 tarihinde https://dergipark.org.tr/tr/pub/sosyoekonomi/issue/21081/226976 adresinden alındı
 • Başbüyük, İ. (2014). Kamu İcra Hukukunda Kamu Alacağının Tahsiline Etki Eden Suçlar (AATUHK m.110-114). Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 16, 4613-4631. Temmuz 20, 2022 tarihinde https://dergipark.org.tr/tr/pub/deuhfd/issue/46919/588618 adresinden alındı
 • Balcı, M. (2020). Teminat İsteme ve İhtiyati Haciz Uygulamalarında Yaşanan Hukuki Sorunlar ve Çözüm Önerileri. İstanbul: Oniki Levha Yayınları.
 • Candan, T. (2007). Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun. Ankara: Maliye ve Hukuk Yayınları.
 • Deynekli, A. (2008). Sıra Cetveli İle İlgili Sorunlar. Bankacılar Dergisi(67), 28-69. Temmuz 8, 2022 tarihinde https://www.tbb.org.tr/dosyalar/arastirma_ve_raporlar/sira_cetveli.pdf adresinden alındı
 • Erdönmez, G. (2005). İcra ve İflas Kanunu'nda Yapılan Değişikliklerin Amme Alacaklarının Tahsiline Etkileri. Türkiye Barolar Birliği Dergisi(57), 135-161. Temmuz 20, 2022 tarihinde http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/m2005-57-120 adresinden alındı
 • Üstün, Ü. S. (2013). Kamu Alacaklarında Rüçhan Hakkı. Legal.
 • Üstün, Ü. S. (2015). Kamu Alacaklarına İflasta Öncelik Tanınması. Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 23(2), 7-19. Temmuz 18, 2022 tarihinde https://dergipark.org.tr/tr/pub/suhfd/issue/26656/281311 adresinden alındı
 • Üstün, Ü. S. (2015). Kamu İdareleri Tarafından Konulan Hacizler Arasında Öncelik (Kamu İdareleri Arasında Hacze İştirak). Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 23(1), 53-69. Temmuz 20, 2022 tarihinde https://dergipark.org.tr/tr/pub/suhfd/issue/26655/281296 adresinden alındı
 • Küçük, A. T. (2022). 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'a Göre Hacze İştirak. 71(1), 65-104. Temmuz 19, 2022 tarihinde https://doi.org/10.33629/auhfd.1062207 adresinden alındı
 • Sarıcaoğlu, E. (2020). Kamu Alacağının Korunmasına Yönelik Bir Önlem: 6183 Sayılı Kanuna Göre Teminat. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 22(2), 857-904. Temmuz 19, 2022 tarihinde https://doi.org/10.33717/ deuhfd.787686 adresinden alındı
 • Şenyüz, D. (2018). İflasta Vergi Alacakları ve Sırası. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 67(4), 891-952. Temmuz 17, 2022 tarihinde https://doi.org/10.33629/auhfd.528382 adresinden alındı
 • Uyar, T. (2006). Hacze Adi (Takipli) Katılma (İİK m. 100). TBB Dergisi(66), 352-376. Temmuz 18, 2022 tarihinde http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/m2006-66-268 adresinden alındı
 • Yıldız, K. (2022). Ticari İşlemlerde Taşınır Rehinleri Arasında Sıra. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 71(1), 129-166. Temmuz 20, 2022 tarihinde https://doi.org/10.33629/auhfd.1002931 adresinden alındı
 • Yılmaz, E. (1973). Hacze Takipli Katılma (Hacze Adi İştirak). Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 30(1), 271-316. Temmuz 18, 2022 tarihinde https://doi.org/10.1501/Hukfak_0000000964 adresinden alındı
 • Yılmaz, E. (1974). Hacze Takipsiz Katılma (Hacze İmtiyazlı İştirak). Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 31(1), 361-394. Temmuz 18, 2022 tarihinde https://doi.org/10.1501/Hukfak_0000000946 adresinden alındı

THE PARTICIPATION OF PUBLIC AND PRIVATE RECEIVABLES IN SEIZURE AND PREPARING THE LIST OF CREDITORS

Year 2022, Volume: 21 Issue: 4, 2600 - 2617, 19.10.2022
https://doi.org/10.21547/jss.1147275

Abstract

In order for more than one creditor to have a lien on the debtor's assets and to distribute the cashed assets among the creditors, a rank order is applied. Whether the receivables are pledged, privileged, preferential or public receivables, whether the debtor is in bankruptcy or not, affects the ranking list. Another important issue affecting the order list is whether the receivable subject to the seizure in the first place arises from a public receivable or private law relationship. The location of the collection office that will convert the seized movable or real estate into cash may also differentiate the practices. In the case of only public receivables, the provisions of the Law on the Collection of Public Receivables and the provisions of the Execution and Bankruptcy Law are applied if there are only receivables arising from private law relations, and there is usually no problem. However, in case of lien on the same asset for the receivables arising from the relationship between public receivables and private law, the two laws that bring exceptions to each other have to be applied together, which can cause confusion in creating the list. In this study, the exceptions that both collection laws apply to each other will be revealed through different variations.

References

 • Adalet Bakanlığı. (2021, Eylül). Adalet İstatistikleri 2020 (Cilt Yayın No: 15). Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü.
 • Ay, H., & Baran, T. (2014). Kamu Alacaklarının Korunma Yöntemleri ve Bir Değerlendirme. Sosyoekonomi, 21(21), 45-68. Temmuz 20, 2022 tarihinde https://dergipark.org.tr/tr/pub/sosyoekonomi/issue/21081/226976 adresinden alındı
 • Başbüyük, İ. (2014). Kamu İcra Hukukunda Kamu Alacağının Tahsiline Etki Eden Suçlar (AATUHK m.110-114). Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 16, 4613-4631. Temmuz 20, 2022 tarihinde https://dergipark.org.tr/tr/pub/deuhfd/issue/46919/588618 adresinden alındı
 • Balcı, M. (2020). Teminat İsteme ve İhtiyati Haciz Uygulamalarında Yaşanan Hukuki Sorunlar ve Çözüm Önerileri. İstanbul: Oniki Levha Yayınları.
 • Candan, T. (2007). Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun. Ankara: Maliye ve Hukuk Yayınları.
 • Deynekli, A. (2008). Sıra Cetveli İle İlgili Sorunlar. Bankacılar Dergisi(67), 28-69. Temmuz 8, 2022 tarihinde https://www.tbb.org.tr/dosyalar/arastirma_ve_raporlar/sira_cetveli.pdf adresinden alındı
 • Erdönmez, G. (2005). İcra ve İflas Kanunu'nda Yapılan Değişikliklerin Amme Alacaklarının Tahsiline Etkileri. Türkiye Barolar Birliği Dergisi(57), 135-161. Temmuz 20, 2022 tarihinde http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/m2005-57-120 adresinden alındı
 • Üstün, Ü. S. (2013). Kamu Alacaklarında Rüçhan Hakkı. Legal.
 • Üstün, Ü. S. (2015). Kamu Alacaklarına İflasta Öncelik Tanınması. Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 23(2), 7-19. Temmuz 18, 2022 tarihinde https://dergipark.org.tr/tr/pub/suhfd/issue/26656/281311 adresinden alındı
 • Üstün, Ü. S. (2015). Kamu İdareleri Tarafından Konulan Hacizler Arasında Öncelik (Kamu İdareleri Arasında Hacze İştirak). Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 23(1), 53-69. Temmuz 20, 2022 tarihinde https://dergipark.org.tr/tr/pub/suhfd/issue/26655/281296 adresinden alındı
 • Küçük, A. T. (2022). 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'a Göre Hacze İştirak. 71(1), 65-104. Temmuz 19, 2022 tarihinde https://doi.org/10.33629/auhfd.1062207 adresinden alındı
 • Sarıcaoğlu, E. (2020). Kamu Alacağının Korunmasına Yönelik Bir Önlem: 6183 Sayılı Kanuna Göre Teminat. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 22(2), 857-904. Temmuz 19, 2022 tarihinde https://doi.org/10.33717/ deuhfd.787686 adresinden alındı
 • Şenyüz, D. (2018). İflasta Vergi Alacakları ve Sırası. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 67(4), 891-952. Temmuz 17, 2022 tarihinde https://doi.org/10.33629/auhfd.528382 adresinden alındı
 • Uyar, T. (2006). Hacze Adi (Takipli) Katılma (İİK m. 100). TBB Dergisi(66), 352-376. Temmuz 18, 2022 tarihinde http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/m2006-66-268 adresinden alındı
 • Yıldız, K. (2022). Ticari İşlemlerde Taşınır Rehinleri Arasında Sıra. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 71(1), 129-166. Temmuz 20, 2022 tarihinde https://doi.org/10.33629/auhfd.1002931 adresinden alındı
 • Yılmaz, E. (1973). Hacze Takipli Katılma (Hacze Adi İştirak). Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 30(1), 271-316. Temmuz 18, 2022 tarihinde https://doi.org/10.1501/Hukfak_0000000964 adresinden alındı
 • Yılmaz, E. (1974). Hacze Takipsiz Katılma (Hacze İmtiyazlı İştirak). Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 31(1), 361-394. Temmuz 18, 2022 tarihinde https://doi.org/10.1501/Hukfak_0000000946 adresinden alındı

Details

Primary Language English
Subjects Law in Context
Journal Section Law
Authors

Memduh ASLAN
KOCAELI UNIVERSITY
0000-0002-9512-3876
Türkiye

Publication Date October 19, 2022
Submission Date July 22, 2022
Acceptance Date October 19, 2022
Published in Issue Year 2022 Volume: 21 Issue: 4

Cite

APA
ASLAN, M. (2022). THE PARTICIPATION OF PUBLIC AND PRIVATE RECEIVABLES IN SEIZURE AND PREPARING THE LIST OF CREDITORS. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 21(4), 2600-2617. https://doi.org/10.21547/jss.1147275