Research Article
BibTex RIS Cite

Creating A Powerful Human Resource In Municipalities: In-Service Training

Year 2023, Volume: 22 Issue: 1, 271 - 282, 27.01.2023
https://doi.org/10.21547/jss.1140515

Abstract

With new public administration approaches, staff management has given its place to the understanding of human resources management and since the beginning of the 2000s, changes have begun in municipalities with the reform of local governments. With the transition to human resources administration, the quality of the service municipalities offer, the cost of the services, and their future plans have entered into a change process. Within this process, given place to practices such as performance measurement, time management, and employee empowerment that increase the capacity of the human resources and enable them to respond effectively to citizens' demands. In-service training holds a crucial position in the strict and non-innovative institutional structure for the realization of this transformation. Responding to the expectations of citizens and providing effective and efficient service is possible with in-service training.
The aim of this study is to reveal that in-service training should be given significance in order to create a powerful human resource in municipalities. In the study, the literature review was conducted, human resources administration, employee empowerment, negative situations we face in employee empowerment, in-service training were mentioned. In order to enforce human resources, the data of 80 metropolitan, provincial and county municipalities in Turkey was analyzed. The results of the research reveal that training should be continuous and in accordance with the needs to strengthen human resources, and that training should be positioned as a priority in order to empower the staff as much as possible.

References

 • Arıkboğa, Ü. (2020). Belediyelerde hizmet içi eğitim ve belediye birliklerinin rolü, Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt:12, Sayı:1.55-68.
 • Baltacı, A. (2019). Nitel araştırma süreci: Nitel bir araştırma nasıl yapılır? Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(2), 368-388.
 • Barutçugil, İ. (2016). Stratejik insan kaynakları yönetimi, Kariyer Yayıncılık.
 • Bilgin, K. U., A. Akay, E. Koyuncu, E.Ç. Yaşar (2007). Yerel yönetimlerde hizmet içi eğitim. Erişim tarihi: 11.05.2022). https://www.tepav.org.tr/upload/files/1269873089r7193.Yerel_Yonetimlerde_Hizmet_Ici_Egitim.pdf.
 • Bulut, Y. M. Duruel, M. Kara, Ö. F. Bilbay.(2016). Yerel yönetimlerde insan kaynaklarının etkin yönetimi: Hatay’da bir uygulama. Strategic Public Management Journal. Sayı: 3.1-24.
 • Çöpoğlu, M. (2015). Belediyelerde insan kaynakları yönetimi ve endüstri ilişkileri, Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, Cilt:X, Sayı: I. 164-182.
 • Eroğlu, O. (2016). 1923’ten Günümüze Türkiye’de insan kaynakları yönetiminin gelişimi, Uluslararası Yönetim ve İktisat ve İşletme Dergisi, Cilt:12. Sayı: 29. 181-193.
 • Fernandez, S. , T. Moldogaziev. (2011). Empowering public sector employees to ımprove performance: does it work ? The American Review of Public Administration, 41 (I). İLBANK. Erişim Tarihi: 11.05.2021. https://www.ilbank.gov.tr/.
 • 12. Korkmaz, Ö. (2015). Belediyelerde insan kaynakları yönetiminde hizmet içi eğitimin önemi: İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi örnekleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Aydın.
 • Köseoğlu, D., A. Uğur. (2018). Belediyelerde insan kaynakları yönetimine geçiş ve karşılaşılan sorunlar üzerine bir değerlendirme. Bilgi Sosyal Bilimler Dergisi. Cilt:1. Sayı: 1. 147-178.
 • Negiz, N. (2007). Belediye personelinin hizmet içi eğitim sorunu: bir araştırma ve model önerisi, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi. Cilt.12.S. 3.193-214.
 • Negiz, N. (2007). Türkiye’de büyükşehir belediyelerinde hizmet etkinliği ve eğitim ilişkisi: alan araştırması ve bir model önerisi, Yayımlanmamış Doktora Tezi. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı.
 • Nobarie Idishe, S., A. Nikpoor, C. fard, Rahele. (2013). Human resources empowerment factors analysis for municipality of Tehran, Erişim Tarihi: 11.05.2022. http://www.lifesciencesite.com.
 • Pekküçükşen, Ş. (2018). Yerel yönetimlerde insan kaynakları stratejilerinin geliştirilmesi. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi. Cilt:7. Sayı 1. 497-513.
 • Söylemez, A. (2013). Yerel yönetimler ve insan kaynaklarının geliştirilmesi, Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, ISSN: 1303-8370, Sayı:26. 393-423.
 • TDK. Erişim Tarihi: 04.10.2022. https://sozluk.gov.tr
 • Uğur, A. D. Köseoğlu (2017). Belediyelerde insan kaynakları yönetimine geçiş: insan kaynakları birimleri ve yöneticilerinin değişen rolü üzerine bir araştırma, Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 36, Sayı: 1.1-36
 • Yang. S-B., Choi. S. O. Employee empowerment and team performance. Team Performance Management. Vol: 15. No:5/6.
 • Yeni Kamu Yönetimi Yaklaşımı. Erişim Tarihi: 11.05.2021. https://cdn-acikogretim.istanbul.edu.tr/.
 • Yüce, F.Z. (2016). Belediyelerde hizmet içi eğitim uygulamaları: Konya Büyükşehir Belediyesi uygulaması, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Konya.
 • Zengin, G. (2013). Türkiye’de belediye personel ve yöneticilerinin hizmet içi eğitim sorunu ve çözümleri üzerine bir değerlendirme, Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, Erişim Tarihi: 11.05.2022. https://www.researchgate.net/publication/236671235_ .

Belediyelerde Güçlü Bir İnsan Kaynağı Yaratmak Bağlamında Hizmet İçi Eğitim

Year 2023, Volume: 22 Issue: 1, 271 - 282, 27.01.2023
https://doi.org/10.21547/jss.1140515

Abstract

1980’lerden sonra yaygınlaşan yeni kamu yönetimi yaklaşımı yönetişim, katılım, esnek kurumsal yapı, toplam kalite, stratejik yönetim ve insan kaynaklarında yeni yönetim teknikleri gibi uygulamaların kamu sektöründe yer almasını sağlamıştır. Yerel yönetimlerde etkinlik, verimlilik, katılımcılık, esneklik, hesap verebilirlik gibi ilkelerin yer aldığı yeni yaklaşım personel yerine insan kaynakları kavramını önemsemiştir. Son dönemlerde bilim ve teknoloji alanında yaşanan gelişmeler doğrultusunda da hem vatandaşların beklentilerinde değişim gözlenmekte hem de vatandaşa en yakın hizmet birimleri olan belediyeler değişime zorlanmaktadır. Bu noktada belediyeler insan kaynağını bir değer olarak görmekte, eğitmekte, kararlara katılımlarını sağlamakta ve insan kaynağını güçlendirmek için stratejiler uygulamaktadır.
Bu makalede belediyelerde insan kaynağını güçlendirmenin önemine vurgu yapılmış, bu amaç doğrultusunda stratejik insan kaynakları yönetimi, personel güçlendirme ve hizmet içi eğitim konularına değinilmiş bugüne kadar ne tür faaliyetler yapıldığı, hizmet içi eğitimin faydaları, karşılaşılan sorunlar, bu alanda nasıl bir yöntem izlenmesi gerektiği ortaya konulmuştur. Çalışmada öncelikli olarak literatür taraması yapılmış, yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılarak Türkiye’deki tüm belediyelerde ilgili birimlere yöneltilen araştırma sorusuna cevap aranmıştır. Bu doğrultuda insan kaynaklarını güçlendirmek, hizmet içi eğitimin sürdürülebilir olmasını sağlamak için farklı ölçeklerde 80 belediyenin (10 büyükşehir belediyesi, 61 büyükşehir ilçe belediyesi ve 9 il belediyesi) verileri toplanarak analiz edilmiş, hizmet içi eğitim sürecinin yetersiz olduğu, planlama yapılırken personel katılımın dikkate alınması gerektiği ve hizmet içi eğitimlerin sürekli olması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

References

 • Arıkboğa, Ü. (2020). Belediyelerde hizmet içi eğitim ve belediye birliklerinin rolü, Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt:12, Sayı:1.55-68.
 • Baltacı, A. (2019). Nitel araştırma süreci: Nitel bir araştırma nasıl yapılır? Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(2), 368-388.
 • Barutçugil, İ. (2016). Stratejik insan kaynakları yönetimi, Kariyer Yayıncılık.
 • Bilgin, K. U., A. Akay, E. Koyuncu, E.Ç. Yaşar (2007). Yerel yönetimlerde hizmet içi eğitim. Erişim tarihi: 11.05.2022). https://www.tepav.org.tr/upload/files/1269873089r7193.Yerel_Yonetimlerde_Hizmet_Ici_Egitim.pdf.
 • Bulut, Y. M. Duruel, M. Kara, Ö. F. Bilbay.(2016). Yerel yönetimlerde insan kaynaklarının etkin yönetimi: Hatay’da bir uygulama. Strategic Public Management Journal. Sayı: 3.1-24.
 • Çöpoğlu, M. (2015). Belediyelerde insan kaynakları yönetimi ve endüstri ilişkileri, Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, Cilt:X, Sayı: I. 164-182.
 • Eroğlu, O. (2016). 1923’ten Günümüze Türkiye’de insan kaynakları yönetiminin gelişimi, Uluslararası Yönetim ve İktisat ve İşletme Dergisi, Cilt:12. Sayı: 29. 181-193.
 • Fernandez, S. , T. Moldogaziev. (2011). Empowering public sector employees to ımprove performance: does it work ? The American Review of Public Administration, 41 (I). İLBANK. Erişim Tarihi: 11.05.2021. https://www.ilbank.gov.tr/.
 • 12. Korkmaz, Ö. (2015). Belediyelerde insan kaynakları yönetiminde hizmet içi eğitimin önemi: İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi örnekleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Aydın.
 • Köseoğlu, D., A. Uğur. (2018). Belediyelerde insan kaynakları yönetimine geçiş ve karşılaşılan sorunlar üzerine bir değerlendirme. Bilgi Sosyal Bilimler Dergisi. Cilt:1. Sayı: 1. 147-178.
 • Negiz, N. (2007). Belediye personelinin hizmet içi eğitim sorunu: bir araştırma ve model önerisi, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi. Cilt.12.S. 3.193-214.
 • Negiz, N. (2007). Türkiye’de büyükşehir belediyelerinde hizmet etkinliği ve eğitim ilişkisi: alan araştırması ve bir model önerisi, Yayımlanmamış Doktora Tezi. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı.
 • Nobarie Idishe, S., A. Nikpoor, C. fard, Rahele. (2013). Human resources empowerment factors analysis for municipality of Tehran, Erişim Tarihi: 11.05.2022. http://www.lifesciencesite.com.
 • Pekküçükşen, Ş. (2018). Yerel yönetimlerde insan kaynakları stratejilerinin geliştirilmesi. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi. Cilt:7. Sayı 1. 497-513.
 • Söylemez, A. (2013). Yerel yönetimler ve insan kaynaklarının geliştirilmesi, Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, ISSN: 1303-8370, Sayı:26. 393-423.
 • TDK. Erişim Tarihi: 04.10.2022. https://sozluk.gov.tr
 • Uğur, A. D. Köseoğlu (2017). Belediyelerde insan kaynakları yönetimine geçiş: insan kaynakları birimleri ve yöneticilerinin değişen rolü üzerine bir araştırma, Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 36, Sayı: 1.1-36
 • Yang. S-B., Choi. S. O. Employee empowerment and team performance. Team Performance Management. Vol: 15. No:5/6.
 • Yeni Kamu Yönetimi Yaklaşımı. Erişim Tarihi: 11.05.2021. https://cdn-acikogretim.istanbul.edu.tr/.
 • Yüce, F.Z. (2016). Belediyelerde hizmet içi eğitim uygulamaları: Konya Büyükşehir Belediyesi uygulaması, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Konya.
 • Zengin, G. (2013). Türkiye’de belediye personel ve yöneticilerinin hizmet içi eğitim sorunu ve çözümleri üzerine bir değerlendirme, Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, Erişim Tarihi: 11.05.2022. https://www.researchgate.net/publication/236671235_ .
There are 21 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Political Science
Journal Section Political Science and International Relations
Authors

Meryem Arslan 0000-0002-2877-0256

Publication Date January 27, 2023
Submission Date July 4, 2022
Acceptance Date November 16, 2022
Published in Issue Year 2023 Volume: 22 Issue: 1

Cite

APA Arslan, M. (2023). Belediyelerde Güçlü Bir İnsan Kaynağı Yaratmak Bağlamında Hizmet İçi Eğitim. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 22(1), 271-282. https://doi.org/10.21547/jss.1140515