Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

CDS Primleri ile Yabancı Pay Senetleri Yatırımları Arasındaki İlişki: Türkiye Örneği

Year 2023, Volume: 22 Issue: 1, 258 - 270, 27.01.2023
https://doi.org/10.21547/jss.1193743

Abstract

Finansal varlıklar içinde pay senetleri riskli varlıklardır ve yabancı pay senedi yatırımcıları yatırımla ilgili risk değerlemesi yaparak yatırım kararı vermektedirler. Kredi risk primleri finansal araç, firma ve ülke risklerinin göstergesi olarak finansal piyasalarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada, kredi risk prim göstergesi olan kredi temerrüt takasları (CDS) ile yabancı pay senetleri yatırımları arasındaki ilişki araştırılmıştır. Çalışmada, 11 Eylül 2020 – 24 Haziran 2022 döneminde, Türkiye’ye ait 5 yıllık CDS primleriyle yabancı pay senetleri yatırımları verileri kullanılarak Fourier Granger nedensellik analizi gerçekleştirilmiştir. Çalışmada CDS’ler ile yabancı pay senetleri yatırımları arasında tek yönlü yani CDS primlerinden yabancı pay senetleri yatırımlarına doğru bir nedensellik tespit edilmiştir. Elde edilen sonuçlar, yatırımcılar, işletmeler, ekonomik ve finansal karar alıcıları açısından kullanılabilirlik taşımaktadır.

References

 • Akın, T. (2020). Yurt dışı portföy yatırımlarını belirleyen çekici faktörler üzerine bir nedensellik analizi: Türkiye örneği. Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, 57(651), 81-97.
 • Avsarligil, N., & Turğut, E. (2021). A Study on the relationship between CDS premiums and stock market indices: A case of the Fragile Five Countries. Istanbul Business Research, 50(2), 275-301.
 • Baykut, E. (2020). Kredi temerrüt swapları ve gelişen piyasalar. Bursa: Ekin Yayınevi.
 • Becker, R., Enders, W., & Lee, J. (2006). A stationarity test in the presence of an unknown number of smooth breaks, Journal of Time Series Analysis, 3(5), 381-409.
 • De Vita, G., & Kyaw, K. S. (2008). Determinants of capital flows to developing countries: a structural VAR analysis. Journal of Economic Studies.
 • Enders, W. & Jones, P. (2016). Grain prices, oil prices, and multiplesmooth breaks in a VAR. Studies in Nonlinear Dynamics & Econometrics, 20(4), 399-419. Fei, F., Fuertes, A. M., & Kalotychou, E. (2017). Dependence in credit default swap and equity markets: Dynamic copula with Markov-switching. International Journal of Forecasting, 33(3), 662-678.
 • Fung, H. G., Sierra, G. E., Yau, J., & Zhang, G. (2008). Are the US stock market and credit default swap market related?: evidence from the CDX indices. The Journal of Alternative Investments, 11(1), 43-61.
 • Garg, R., & Dua, P. (2014). Foreign portfolio investment flows to India: determinants and analysis. World development, 59, 16-28.
 • Granger, C.W. (1969). Investigating causal relations by econometric models and cross-spectral methods. Econometrica, 37(3), 424-438.
 • Hamurcu, (2021). Tüketici güven endeksi yabancı yatırımcıların portföy ve hisse senedi yatırımlarını nasıl etkiler: Türkiye üzerine bir araştırma. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19(2), 191-204.
 • Ibhagui, O. (2021). How do sovereign risk, equity and foreign exchange derivatives markets interact?. Economic Modelling, 97, 58-78.
 • İlter, Ş., & Gök, R, (2021). Kredi temerrüt swaplarının (CDS) doğrudan yabancı ve portföy yatırımları üzerindeki etkisi: Türkiye örneği. Maliye ve Finans Yazıları, (Özel Sayı 2), 233-252.
 • Kahıloğulları, A. (2018). Relationship between credit default swaps, direct foreign investments and Portfolio investments: Time series analysis for Turkey. Prizren Social Science Journal, 2(3), 50-62.
 • Keskin, N. (2021). Ülke kredi notlarının portföy yatırımları ve doğrudan yabancı yatırımlar üzerindeki etkisi: Türkiye örneği. Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 28(2), 333-353.
 • Koy, A., & Karaca, S. S. (2018). Daralma ve genişleme dönemlerinde uluslararası portföy yatırımları nasıl etkileniyor? Türkiye örneği. Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi, 13(50), 90-105.
 • Küçükkocaoğlu, G., & Çakır, N. (2021). Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde yabancı portföy akımlarını etkileyen makroekonomik faktörler. İşletme Araştırmaları Dergisi, 13(3), 2320-2339.
 • Mateev, M. (2019). Volatility relation between credit default swap and stock market: new empirical tests. Journal of Economics and Finance, 43(4), 681-712.
 • Norden, L., & Weber, M. (2009). The co‐movement of credit default swap, bond and stock markets: An empirical analysis. European Financial Management, 15(3), 529-562.
 • Sarıgül, H. (2020). Gelişmekte olan finansal piyasalarda ülke kredi temerrüt takası primleri ile hisse senedi endeksleri arasındaki ilişki üzerine bir araştırma. Maliye ve Finans Yazıları, (114), 103-128.
 • Şenol, Z. (2021). Borsa endeksi, döviz kuru, faiz oranları ve CDS primleri arasındaki oynaklık yayılımları: Türkiye örneği. Business and Economics Research Journal, 12(1), 111-126.
 • Şenol, Z., & Koç, S. (2018). Yabancı portföy yatırımları, borsa ve makroekonomik değişkenler arası ilişkilerin var yöntemiyle analizi: Türkiye örneği. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, (21), 1-20.
 • Sevil, G., & Ünkaracalar, T. (2020). CDS primleri ile portföy yatırımları arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi: Türkiye Örneği. Maliye ve Finans Yazıları, (113), 285-300.
 • Tamakoshi, G.& Hamori, S.(2018). Credit default swap markets in the global economy: An empirical analysis. Publishing House: Routledge.
 • Ustaoğlu, E. (2021). Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde yabancı portföy yatırımlarının belirleyicileri. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10(3), 1715-1724.
 • Yılancı, V. (2017). Petrol fiyatları ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin incelenmesi: Fourier yaklaşımı. Ekonometri ve İstatistik, 27, 51-67.
 • Yıldırım, H. H., & Sakızcı, M. (2019). Portföy yatırımları ile CDS arasındaki ilişki: Türkiye örneği. Turkish Studies-Social Sciences, 14(5), 2777-2792.
 • Zhang, W., Zhang, G., & Helwege, J. (2020). Cross country linkages and transmission of sovereign risk: Evidence from China’s credit default swaps. Journal of Financial Stability, 100838.
 • https://databank.worldbank.org/ Erişim tarihi: 8.7.2022
 • https://evds2.tcmb.gov.tr/ Erişim tarihi: 28.6.2022
 • https://www.bis.org/ Erişim tarihi: 4.7.2022
 • https://www.borsaistanbul.com/ Erişim tarihi: 4.7.2022
 • https://www.mkk.com.tr/ Erişim tarihi: 4.7.2022

The Relationship Between CDS Premiums and Foreign Equity Investments: The Case of Turkey

Year 2023, Volume: 22 Issue: 1, 258 - 270, 27.01.2023
https://doi.org/10.21547/jss.1193743

Abstract

Stocks are risky assets among financial assets, and foreign stock investors make investment decisions by evaluating the risk related to the investment. Credit risk premiums are widely used in financial markets as an indicator of financial instrument, firm and country risks. In this study, it was investigated that the relationship between credit default swaps (CDS), which is a credit risk premium indicator, and foreign stock investments. In the study, Fourier Granger causality analysis was carried out using the data of 5-year CDS premiums and foreign stock investments in Turkey for the period of 11 September 2020 – 24 June 2022. In the study, unidirectional causality was determined between CDSs and foreign stock investments, that is, from CDS premiums to foreign stock investments. The results obtained are usable for investors, businesses, economic and financial decision makers.

References

 • Akın, T. (2020). Yurt dışı portföy yatırımlarını belirleyen çekici faktörler üzerine bir nedensellik analizi: Türkiye örneği. Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, 57(651), 81-97.
 • Avsarligil, N., & Turğut, E. (2021). A Study on the relationship between CDS premiums and stock market indices: A case of the Fragile Five Countries. Istanbul Business Research, 50(2), 275-301.
 • Baykut, E. (2020). Kredi temerrüt swapları ve gelişen piyasalar. Bursa: Ekin Yayınevi.
 • Becker, R., Enders, W., & Lee, J. (2006). A stationarity test in the presence of an unknown number of smooth breaks, Journal of Time Series Analysis, 3(5), 381-409.
 • De Vita, G., & Kyaw, K. S. (2008). Determinants of capital flows to developing countries: a structural VAR analysis. Journal of Economic Studies.
 • Enders, W. & Jones, P. (2016). Grain prices, oil prices, and multiplesmooth breaks in a VAR. Studies in Nonlinear Dynamics & Econometrics, 20(4), 399-419. Fei, F., Fuertes, A. M., & Kalotychou, E. (2017). Dependence in credit default swap and equity markets: Dynamic copula with Markov-switching. International Journal of Forecasting, 33(3), 662-678.
 • Fung, H. G., Sierra, G. E., Yau, J., & Zhang, G. (2008). Are the US stock market and credit default swap market related?: evidence from the CDX indices. The Journal of Alternative Investments, 11(1), 43-61.
 • Garg, R., & Dua, P. (2014). Foreign portfolio investment flows to India: determinants and analysis. World development, 59, 16-28.
 • Granger, C.W. (1969). Investigating causal relations by econometric models and cross-spectral methods. Econometrica, 37(3), 424-438.
 • Hamurcu, (2021). Tüketici güven endeksi yabancı yatırımcıların portföy ve hisse senedi yatırımlarını nasıl etkiler: Türkiye üzerine bir araştırma. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19(2), 191-204.
 • Ibhagui, O. (2021). How do sovereign risk, equity and foreign exchange derivatives markets interact?. Economic Modelling, 97, 58-78.
 • İlter, Ş., & Gök, R, (2021). Kredi temerrüt swaplarının (CDS) doğrudan yabancı ve portföy yatırımları üzerindeki etkisi: Türkiye örneği. Maliye ve Finans Yazıları, (Özel Sayı 2), 233-252.
 • Kahıloğulları, A. (2018). Relationship between credit default swaps, direct foreign investments and Portfolio investments: Time series analysis for Turkey. Prizren Social Science Journal, 2(3), 50-62.
 • Keskin, N. (2021). Ülke kredi notlarının portföy yatırımları ve doğrudan yabancı yatırımlar üzerindeki etkisi: Türkiye örneği. Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 28(2), 333-353.
 • Koy, A., & Karaca, S. S. (2018). Daralma ve genişleme dönemlerinde uluslararası portföy yatırımları nasıl etkileniyor? Türkiye örneği. Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi, 13(50), 90-105.
 • Küçükkocaoğlu, G., & Çakır, N. (2021). Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde yabancı portföy akımlarını etkileyen makroekonomik faktörler. İşletme Araştırmaları Dergisi, 13(3), 2320-2339.
 • Mateev, M. (2019). Volatility relation between credit default swap and stock market: new empirical tests. Journal of Economics and Finance, 43(4), 681-712.
 • Norden, L., & Weber, M. (2009). The co‐movement of credit default swap, bond and stock markets: An empirical analysis. European Financial Management, 15(3), 529-562.
 • Sarıgül, H. (2020). Gelişmekte olan finansal piyasalarda ülke kredi temerrüt takası primleri ile hisse senedi endeksleri arasındaki ilişki üzerine bir araştırma. Maliye ve Finans Yazıları, (114), 103-128.
 • Şenol, Z. (2021). Borsa endeksi, döviz kuru, faiz oranları ve CDS primleri arasındaki oynaklık yayılımları: Türkiye örneği. Business and Economics Research Journal, 12(1), 111-126.
 • Şenol, Z., & Koç, S. (2018). Yabancı portföy yatırımları, borsa ve makroekonomik değişkenler arası ilişkilerin var yöntemiyle analizi: Türkiye örneği. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, (21), 1-20.
 • Sevil, G., & Ünkaracalar, T. (2020). CDS primleri ile portföy yatırımları arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi: Türkiye Örneği. Maliye ve Finans Yazıları, (113), 285-300.
 • Tamakoshi, G.& Hamori, S.(2018). Credit default swap markets in the global economy: An empirical analysis. Publishing House: Routledge.
 • Ustaoğlu, E. (2021). Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde yabancı portföy yatırımlarının belirleyicileri. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10(3), 1715-1724.
 • Yılancı, V. (2017). Petrol fiyatları ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin incelenmesi: Fourier yaklaşımı. Ekonometri ve İstatistik, 27, 51-67.
 • Yıldırım, H. H., & Sakızcı, M. (2019). Portföy yatırımları ile CDS arasındaki ilişki: Türkiye örneği. Turkish Studies-Social Sciences, 14(5), 2777-2792.
 • Zhang, W., Zhang, G., & Helwege, J. (2020). Cross country linkages and transmission of sovereign risk: Evidence from China’s credit default swaps. Journal of Financial Stability, 100838.
 • https://databank.worldbank.org/ Erişim tarihi: 8.7.2022
 • https://evds2.tcmb.gov.tr/ Erişim tarihi: 28.6.2022
 • https://www.bis.org/ Erişim tarihi: 4.7.2022
 • https://www.borsaistanbul.com/ Erişim tarihi: 4.7.2022
 • https://www.mkk.com.tr/ Erişim tarihi: 4.7.2022

Details

Primary Language Turkish
Subjects Finance
Journal Section Business
Authors

Zekai ŞENOL
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-8818-0752
Türkiye


Tuba GÜLCEMAL
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, FİNANS VE BANKACILIK BÖLÜMÜ
0000-0003-4806-8568
Türkiye


Selahattin KOÇ
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İŞLETME BÖLÜMÜ
0000-0003-4285-5632
Türkiye

Publication Date January 27, 2023
Submission Date October 24, 2022
Acceptance Date January 17, 2023
Published in Issue Year 2023 Volume: 22 Issue: 1

Cite

APA Şenol, Z. , Gülcemal, T. & Koç, S. (2023). CDS Primleri ile Yabancı Pay Senetleri Yatırımları Arasındaki İlişki: Türkiye Örneği . Gaziantep University Journal of Social Sciences , 22 (1) , 258-270 . DOI: 10.21547/jss.1193743