Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

THE RELATIONSHIP OF TOURISM AND INNOVATION: A LITERATURE REVIEW

Year 2018, Volume: 1 Issue: 2, 34 - 74, 27.12.2018

Abstract

In this review of literature which deals
with tourism-innovation relationship, it was aimed to determine the
main characteristics of the national studies on the issue. 143 papers were
published between 2006 and 2018 and related to this issue were reached. The
articles from the national journals and the theses on tourism and innovation
which are allowed to full-text access at the Databases of National Thesis
Center of the Council of Higher Education were included in the study. The
studies under investigation were grouped under the categories of individual,
business, country, and innovation types. The results of the study reveal that
the tourism-innovation relationship studies generally focus on the effects of
studies on the performances of  businesses, business managers' perceptions
of novelty innovation in SMEs, the role of innovation in businesses,
innovation-sustainability relationship, individual innovativeness,
business managers' understanding and perception of innovation, technological
innovation in tourism, innovation in cities, the relationship between
innovation costs and tourism incomes, service innovation, and innovation
and entrepreneurship in tourism. 

References

 • Abernathy, W. J., ve Clark, K. B. (1985). Innovation: Mapping The Winds of Creative Destruction. Research Policy, C:14, s.3-22
 • Acar, E. (2017). Turizmde Yeni Trendler-Dijital Turizm ve İnovasyon. 3. Turizm Şurası Tebliğler Kitabı, s. 117-126.
 • Akgöz, E., Göral, R., ve Gürsoy, Y. (2014). Yenilik Kapsamında Turistik Ürün Çeşitlendirmesi ve Kurban Bayramı. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (31), s. 1-12.
 • Albayrak, A. (2017). Restoran İşletmelerinin Yenilik Uygulama Durumları: İstanbul’daki Birinci Sınıf Restoranlar Üzerine Bir Çalışma. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 5(3), s. 53-73.
 • Alegre, I. Ve Mirabent, J. B.(2014). Social İnnovation Success Factors: Hospitality And Tourism Social Enterprises, International Journal Of Contemporary Hospitality Management, C: 28(6), S.1155-1176.
 • Ali, A. and Frew, A. J. (2014). Technology Innovation and Applications In Sustainable Destination Development. Information Technology and Tourism, 14(4), p. 265-290.
 • Almeida, M.., Rocafort, A. ve Borrajo, F. (2016). Shedding Light on Eco-Innovation in Tourism: A Critical Analysis, Sustainability, C: 8(12), s.1262
 • Alkier, R., Milojica, V. Ve Roblek, V. (2017). Challenges Of The Socıal Innovatıon In Tourısm, Tourism İn Southern And Eastern Europe, C: 4, S. 1-13.
 • Alsos, G. A.,Eide, D., ve Madsen, E. L. (2014). Introduction: Innovation in Tourism Industries. Chapters, 1-24.(In Handbook of Research on Innovation in Tourism Industries. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing. Retrieved Jan 11, 2016, from http://www.elgaronline.com/view/9781782548409.00024.xml.
 • Arsezen. O. P. ve Yüzbaşıoğlu, N. (2015). Medikal Turizm Sektöründe Küresel İşbirliği, Yenilikçilik ve Büyüme: Antalya Örneği. İşletme Araştırmaları Dergisi, 7(3), s.173-192.
 • Arslan, S., Gözübüyük, K., Akbaş, T., ve Ergin, A. E. (2017). Yozgat Restoranlarının Sürdürülebilirlik Kapsamında Değerlendirilmesi. Yozgat, Uluslararası Bozok Sempozyumu Yozgat’In Turizm Potansiyelleri ve Sorunları Bildiri Kitabı, s.90-102.
 • Aslan, E. (2017). Kırsal Turizmde Yenilik Ve Kırsal Turizm İşletmecilerinin Bireysel Yenilikçilik Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler (Katılımcılara Ve İşletmelere İlişkin) Açısından İncelenmesi: Kocaeli/Kartepe Örneği. Kırklareli, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Aslan, E., ve Eröz, S. (2018). Kırsal Turizmde Yenilik ve Kırsal Turizm İşletmecilerinin Bireysel Yenilikçilik Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler (Katılımcılara ve İşletmelere İlişkin) Açısından İncelenmesi: Kocaeli/Kartepe Örneği. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, C: 7(2).
 • Atar, A. (2015). Stratejik İnsan Kaynakları Yönetiminin Örgüt İnovasyonu Ve İç Girişimcilik Üzerindeki Etkisi: Otel İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Atar, A., ve Konaklıoğlu, E. (2016). Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamalarının Örgüt İnovasyonu ve İç Girişimcilik Üzerindeki Etkisinin Belirlenmesi: Oteller Üzerinde Bir Araştırma. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi,14(2), s. 104-123.
 • Atsız, O ve Kızılırmak, İ. (2016). ). Seyahat Acentelerinde Yenilik Yönetimi: Kültürel Deneyim Üzerine Bir Uygulama. Balıkesir 15. Geleneksel Turizm Sempozyumu.
 • Avcı, N., ve Ulu, G. G. (2014). İstanbul'da Faaliyet Gösteren Seyahat Acentelerinde Personel Güçlendirme Ve İnovasyon İlişkisi. Balikesir University Journal of Social Sciences Institute,, C: (17) 31.
 • Ayazlar, G. (2012). Otel İşletmelerinde Örgütsel Öğrenme Ve Bilgi Paylaşımının Hizmet İnovasyon Performansına Etkisi: Kuşadası 5 Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma, Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi.
 • Aydın, E. (2018). Takım Kültürü, Yenilikçi İş Davranışı ve Örtük Bilgi Paylaşımı İlişkisi: Türkiye'de Otel İşletmeleri Üzerine Bir Uygulama. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi.
 • Aygen, S. (2006). İşletmelerde Yenilik Yönetimi Sürecinde Örgüt Yapılarında Ve Hizmet Tasarımlarında Yaşanan Dönüşümler: Antalya İli Beş Yıldızlı Konaklama İşletmelerinde Ampirik Bir Araştırma Ve Hizmet Tasarımı Önerisi. Konya, Selçuk Üniversitesi Sosyal Blimler Enstitüsü,Yayınlanmamış Doktora Tezi,
 • Babür, S. (2011). Antalya İli Merkezindeki Beş Yıldızlı Temalı Ve Tasarım Otel İşletmelerinde Yenilik Uygulamaları Üzerine Bir Araştırma. Antalya, Akdeniz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Bağıran, D. (2015). Destinasyon Yenilik Sürecinin Oluşturulmasında Ağ Yapısı Ve Bilgi Yönetiminin Rolü. İzmir, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bİlimler Ensititüsü.Yayınlamamış Doktora Tezi.
 • Bayındır, M. S. (2018). Konaklama İşletmelerinde Mutfak Şeflerinin Mutfak Şeflerinin Yenilikçi Davranışlarını Etkileyen Faktörlerin Analizi. Isparta, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Blimler Enstitüsü, Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi.
 • Bilim, Y., ve Adabalı, M. M. (2016). Otel İşletmelerinde Yenilikçi (İnovativ) Oda Ürünlerine İlişkin Tüketici Algıları: Yenilik İhtiyacı ve Yenilik Algısı Değerlendirmesi, s.719-736.
 • Bozkurt, O., ve Göral, M. (2013). Modern Liderlik Tarzlarının Yenilik Stratejilerı̇Ne Etkisini̇ Belirlemeye Yönelik Bir Çalışma. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,C: 13(4), s. 1-14.
 • Cankül, D., Doğan, A., ve Sönmez, B. (2018). Yiyecek-İçecek İşletmelerinde İnovasyon Ve Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları. İşletme Araştırmaları Dergisi, C:10(3), s. 576-591.
 • Carson, D. ve Carson D. (2018). International Lifestyle İmmegrants and Their Contributions to Rural Tourism Innovation: Experiences From Sweden’s Far North, Journal of Rural Studies, C:64, s. 230-240.
 • Carlsen, J. and Edwards, D. (2008). BEST EN Case Studies: Innovation For Sustainable Tourism. Tourism and Hospitality Research, 8(1), p. 44-55.
 • Cengiz, M. (2012). Alanya Bölgesindeki Dört Ve Beş Yıldızlı Otellerde Çalışan Yöneticilerin Yenilikçilik Anlayışı. Antalya, Akdeniz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Ceylan, U., ve Karaman, S. (2017). Kurumsal İtibar Oluşturma Sürecine Müşteri Şikâyet Yönetimi, İnovasyon Ve Öğrenmenin Etkisi: Seyahat Acentaları Üzerine Bir Araştırma. Uluslararası Global Turizm Araştırmaları Dergisi, C: 1(2), s. 85-106.
 • Ceylanlar, A. N., Seçilmiş, C., ve Arslan, O. (2017). Turizmde Pazarlama ve Hizmet İnovasyonu Açısından Sanal Gerçeklik Uygulamaları . Mersin I. Internatıonal Congress On Future Of Tourısm: Innovation, Entrepreneurship and Sustainability , s. 1131-1138.
 • Chen, W. J. (2011). Innovation İn Hotel Services: Culture And Personality, International Journal of Hospitality Management, C: 30(1), s.64-72.
 • Chen, C.J. ve Huang, J.W. (2009). Strategic Human Resource Practices and Innovation Performance — The Mediating Role Of Knowledge Management Capacity, Journal of Business Research C:62, s.104–114.
 • Chen, J., Cheng, J. ve Dai, S. (2017). Regional Eco-innovation in China: An Analysis Of Eco-Innovation Levels and Influencing Factors, Journal of Cleaner Production C:153(1), s.1-14.
 • Chen, J.S., Kerr, D., Chou, C.D., ve Ang, C. (2016). Business Co-Creation For Service İnnovation İn The Hospitality And Tourism İndustry, International Journal of Contemporary Hospitality Management, C: 29 (6), s. 1522-1540.
 • Chen, Y.K. Chiu, F.R., Lina, W. H. ve Huang, Y. C. (2018). An Integrated Model for Online Product Placement and Inventory Control Problem in A Drop-Shipping Optional Environment, Computers and Industrial Engineering C:117, s.71-80.
 • Coşkun, E. (2018). Yavaş Şehir Algısı ve Yavaş Şehirlerde İnovatif Yatırımlara İlişkin Bir Araştırma. Aydın, Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi,
 • Coşkun, E., Algür, S., ve Sebetçi, Ö. (2015). İnovasyon ve Performans İlişkisi: Antalya Lara-Kundu Turizm Bölgesi’ndeki Temalı Ve Temasız Oteller Üzerine Bir Araştırma. I. Eurasia International Tourism Congress: Current Issues, Trends, and Indicators (EITOC-2015), s. 392-403.
 • Coşkun, S., Mesci, M., ve Kılınç, İ. (2013). Stratejik Rekabet Üstünlüğü Sağlama Aracı Olarak İnovasyon Stratejileri: Kocaeli Otel İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C: 28(28), s. 101-132.
 • Çakıcı, A., Çalhan, H., ve Karamustafa, K. (2016). Yiyecek ve İçecek İşletmelerinde İnovasyon ve Sürdürülebilir Rekabet Üstünlüğü İlişkisi. Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi.
 • Çakmak, T. F.ve Demirkol, Ş. (2017). Teknolojik Gelişmelerin Turist Rehberliği Mesleğine Etkileri Üzerine Bir Swot Analizi. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C: 7, s. 221-235.
 • Çalhan, H. (2015). Sürdürülebilir Rekabet Üstünlüğü Ve İşletme Performansı İlişkisi: İstanbul'da Faaliyet Gösteren Yiyecek Ve İçecek İşletmelerinde Bir Araştırma . Mersin, Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmış Doktora Tezi,
 • Çalpınar, H., ve Bac, U. (2007). KOBİ'lerde İnovasyon Yapmayı Etkileyen Faktörler ve Bir Alan Araştırması. Ege Akademik Bakış,,C: 7(2), s. 445-458.
 • Çeliker, D., ve Dulupçu, M. A. (2017). Sürdürülebilirlik ve Yenileşim Açısından Turistik Hediyelik Eşyalar Konusunda Yenileştirilmiş Tasarımlar,Atatürk İletişim Dergisi, 12, s. 187-204
 • Çetin, A. (2017). Konaklama İşletmelerinde Örgüt Kültürü ve Yenilikçilik İlişkisi: Muğla Örneği. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Çetin, A., ve Topaoğlu, C. (2018). Otel İşletmelerinde Cameron-Quinn Örgüt Kültürü Tiplerinin Yenilikçiliğe Etkisi. The Journal of Tourism and Gastronomy Studies, s. 476-492.
 • Çetin, K., ve Gedik, H. (2017). İşletmelerde İnovasyona Etki Eden Faktörler: Karaman İli Örneği. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, ICMEB17 Özel Sayısı, s. 160-172.
 • Çetin, Ö. (2012). Turizm İşletmelerinde Yenilik Stratejilerinin Nitel Ve Nicel Performansa Etkileri: Safranbolu Örneği, Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi,
 • Çetinkaya, N., Şimşek, A., ve Aydın, S. (2018). Duygu İşçilerinin Perspektifinden Hizmet İnovasyon Davranışı: Yiyecek-İçecek İşletmelerine İlişkin Bir Araştırma, VII Ulusal III. Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu s.410-421.
 • Çetintürk, İ. (2014). Turizmde Sürdürülebilir Rekabetçi Üstünlük Kaynağı Olarak Yenilik Yeteneği: Beş Yıldızlı Konaklama İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma, Isparta, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi.
 • Çetintürk, İ., Adıgüzel, O. ve Demir, C. (2016). Sürdürülebilir Rekabetçi Üstünlük Kaynağı Olarak Yenilik Yeteneği: Beş Yıldızlı Konaklama İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, C:27(1).
 • Çetintürk, İ., Adıgüzel, O., ve Demir, C. (2015). Yenilik Yeteneğinin İşletme Performansı Üzerindeki Etkisinde Müşteri Değerinin Aracılık Rolü: Beş Yıldızlı Konaklama İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, C: 8(36), s.819-833.
 • Çevik, S., ve Saçılık, M. Y. (2016). Somut Olmayan Kültürel Miras Unsurlarının Yenilikçi Turizm Ürünlerine Dönüştürülmesi: Bir Örnek Olay İncelemesi. International Journal of Social Science, s. 331-341.
 • Çınar, K. (2017). Otel İşletmelerinde Yenilik Algısı ve Uygulamaları. Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C:9(2), s.37-50.
 • De Jong, J.P. (2013), The Decision to Exploit Opportunities for Innovation: A Study of High-Tech Small-Business Owners, Entrepreneurshıp Theory And Practıce, s.281-301.
 • Doğru, T. ve Bulut, Ü. (2018). Is Tourism An Engine For Economic Recovery? Theory and empirical evidence, Tourism Management 67, s. 425-434.
 • Doğruyol, S. (2014). İstanbul Bölgesindeki Restoran İşletmelerinde Yöneticilerin İnovasyon Anlayışı Ve Uygulama Stratejileri. Aydın, Adnan Menders Üniversitesi Sosyal Bİlimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Dinçer, F., Akova, O., Ertuğrul, S. M., ve Çiftçi, M. A. (2017). Green Innovatıon Practıces In Hotel Enterprıses, In Conference Proceedıngs Icgcım. Istanbul University.
 • Dosi, G. (1988). Sources, Procedures, and Microeconomic Effects of Innovation, Journal of Economic Literature C: 26 (3), s.1120-1171.
 • Dönmez, D., ve Çevik, I. (2010). İşletmelerde Yeniliklerin Kaynağı Olarak Paydaş Diyalogları: Seyahat Acentaları Üzerine Nitel Bir Araştırma. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, , s. 189-202.
 • Eraslan, H., Bulu, M., ve Bakan, İ. (2008). Kümelenmeler ve İnovasyon Etkisi: Türk Turizm Sektöründe Uygulamalar. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, C: 5(3).
 • Erdem, B., ve Gökdeniz, A. (2012). Örgüt Çalışanlarının Yenilik Geliştirme Sürecindeki Rolü: Otel İşletmelerinde Bir Araştırma. 13. Ulusal Turizm Kongresi, 07 – 09 Aralık 2012, Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi,, s.603-620.
 • Erdem, B., Gökdeniz, A., ve Mert, Ö. (2011). Yenilikçilik Ve İşletme Performansı İlişkisi: Antalya'da Etkinlik Gösteren 5 Yıldızlı Otel İşletmeleri Örneği, Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C: 26(2).
 • Erdem, B., Gül, K., ve Gül, M. (2013). Pazar Yönlülük, İnovasyon Yönlülük ve Firma Performansı İlişkisi: Ankara’da Faaliyet Gösteren Dört ve Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, C: 5(2), s. 74-104.
 • Erdoğan, C. (2011). İşgören Motivasyonunun İnovasyon Performansına Etkileri, İstanbul Üniversitesi Sosyal Blimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Eren, Ş., Yücel, R., ve Eren, S. (2010). Firma Performansına Etkileri Kapsamında Çevresel Olumsuzluk Pazar Dinamizmi Müşteri Odaklılık Ve Yenilikçilik Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi. Journal of Yaşar University,, C:18(5), s. 3102-3116.
 • Ekici, R., Güven, A. ve Büyükdağ, N. (2017). Turizmde Yenilikçi Girişim: Tema Park Otel Örneği.The First International Congress on Future of Tourism: Innovation. Entrepreneurship and Sustainability, s.485-497.
 • Eskiyörük, D. (2018). İnovasyon ve Yenilikçi Örgüt Kültürü. VII. Ulusal III. Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu Bildiri Kitabı, s.1470-1481.
 • Eşitti, B., ve Erdem, S. H. (2017). Birey-Örgüt Uyumunun Örgütsel İnovasyon Üzerindeki Etkileri: Yiyecek-İçecek İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, C:6(4), s.475-479.
 • Fundeanu, D. D. (2015). Innovative Regional Cluster, Model Of Tourism Development. Procedia Economics And Finance, 23, p.744-749.
 • Girgin, H. B. (2018). İskenderun’da Turizmde Teknoloji ve İnovasyon Konusunda Yenilikçi Talepler. VII. Ulusal III. Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu Bildiri Kitabı, s. 958-969.
 • Giritoğlu, İ., İpar, M. S., ve Yıldırım, E. (2017). Türkiye’de Helâl Konsept Uygulayan Otel İşletmelerinin Yenilikçilik Kapasitelerinin Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma. 1. International Halal Tourism Congress, Proceedıngs Books.
 • Giritoğlu, İ., Türkmen, S., ve Avcıkurt, C. (2013). Öğrencilerin Turizm Ders Kitaplarından Beklentileri Ve Ders Kitaplarının Hazırlanmasında Kullanılabilecek İnovasyonel Uygulamalar. 14. Ulusal Turizm Kongresi Bildiriler Kitabı.
 • González, M. ve León, C.J. (2001). The Adoption Of Environmental İnnovations İn The Hotel İndustry Of Gran Canaria, Tourism Economics, C:7(2), s.177–190
 • Goldhar, J. L. (1980). Some Modest Conclusions, Management of Research and Innovation, New York.
 • Gök, C. (2010). Turizm İşletmelerinde İnovasyon: Türk Turizminde İnovatif Yaklaşımlar Ve Model Önerisi. Kütahya, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi.
 • Gökçe, F., ve Sunar, H. (2017). Gastronomi Ve Tanıtım Faaliyetlerinde İnovasyon: Yöresel Gastro Mobil Örneği. 3. Turizm Şurası Tebliğler Kitabı.
 • Göral, M. (2012). Liderlik Tarzlarının Yenilik Stratejilerine Etkisinin Otel İşletmeleri Açısından Değerlendirilmesi, Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Göral, R., Akgöz, E., ve Toğuz, Ç. (2013). Turizm İşletmelerinde Yeşil İş Modeli İnovasyonu Yönetim Aracı Olarak Yeşil İnovasyon Radarı. 14. Ulusal Turizm Kongresi Bildiriler Kitabı, Sakarya: Sakarya Üniversitesi,, s. 39-54.
 • Gül, M., ve Gül, K. (2018). Turizmde İnovasyon Konulu Lisansüstü Tezlerin ve Makalelerin Bibliyometrik Analizi. III. Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu bildiri kitabı, s.258-273.
 • Günlü, E. (2015). Sosyal Girişimcilik Olgusunun Kavramsal Analizi Ve Turizmde Sosyal Girişimcilik, Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi, C:1(35), s. 23-42.
 • Gürkan, N., ve Gürkan, S. (2017). Yenilikçilik Kavramının İşletmelerin Finansal Performansı Üzerindeki Etkisi. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi.
 • Gürsel, Ü. (2017). Örgütsel Bağlılık Ve Yenilik Yönetimi İlişkisi: Mutfak Personeli Üzerine Bir Araştırma, Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Gürsel, Ü., ve Eröz, S. (2017). Örgütsel Bağlılık Ve Yenilik Yönetimi İlişkisi: Mutfak Personeli Üzerine Bir Araştırma. International Journal of Academic Value Studies, C: 3(13), s.109-132.
 • Grissemann, U., Plank, A., Sperdin, A.B. (2013). Enhancing Business Performance of Hotels: The Role of İnnovation And Customer Orientation, International Journal of Hospitality Management, C: 33, s. 347–356.
 • Henderson, D. (2017). Buıldıng Brıdges For Innovatıon In Ageıng: Synergıes Between Actıon Groups Of The Eıp On Aha, The Journal of Nutrition, Health, Aging C. 21 (1).
 • Hjalager, A.N. (1997). Innovation Patterns in Sustainable Tourism An Analytical Typology, Tourism Management, C 18(1), s. 35-41
 • Hjalager, A.N. (2002). Repairing Innovation Defectiveness in Tourism, Tourism Management C:23, s. 465–474.
 • Hjalager, A.N. ve Liburd, J. (2010). Changing Approaches Towards Open Education, Innovation and Research in Tourism, Journal of Hospitality and Tourism Management C:17, s. 12-20.
 • Hjalager, A.N. ve Liburd, J. (2010). Changing Approaches Towards Open Education, Innovation and Research in Tourism, Journal of Hospitality and Tourism Management C:17, s. 12-20.
 • Jacob, M., Tintore, J., Aguılo, E., Bravo, A. ve Mulet, J. (2003). Innovation in The Tourism Sector: Results From A Pilot Study İn The Balearic Islands, Tourism Economics C:9(3), s.279-295.
 • Işık, C. (2018).Bilgi Ekonomilerinde Ar-Ge, İnovasyon ve Patent. Nobel Yayınevi, II. Baskı. Ankara.
 • Işık, C., ve Barlak, S. (2018). Otel Yöneticilerinin Yeşil İnovasyon Algıları: İstanbul İli Örneği. Journal of Tourism Intelligence and Smartness, C:1(1), s.14-26.
 • Işık, C., Doğru, T. ve Türk, E. S. (2018). A Nexus Of Linear And NonLinear Relationships Between Tourism Demand, Renewable Energy Consumption, And Economic Growth: Theory and evidence, International Journal of Tourism Research C:20 (1), s.38-49.
 • Işık, C. ve Aydın, E. (2017). Kişisel Değerlerin Sosyal Girişimcilik Eğilimine Etkisi: Turizm Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma, Girişimcilik ve İnovasyon Yönetimi Dergisi, C:6(2).
 • Işık, C. ve Hajiyeva, T. (2017). Konaklama İşletmelerinde Bireysel Yenilikçilik ve Algılanan Örgütsel Destek Düzeyi İlişkisi: İstanbul İli Örneği. Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, C:2(2).
 • Işık, C., Kasımatı, E. ve Ongan, S. (2017). Analyzing the causalities between economic growth, financial development, international trade, tourism expenditure and/on the CO2 emissions in Greece. Energy Sources, Part B: Economics, Planning, and Policy, 12(7), 665-673.
 • Işik, C. ve Radulescu, M. (2017). Investigation of the relationship between renewable energy, tourism receipts and economic growth in Europe. Statistika: Statistics and Economy Journal, 97(2), 85-94.
 • Işık, C., ve Aydın, E. (2016a). Bilgi Paylaşımının Yenilikçi İş Davranışına Etkisi: Ayder Yaylası Konaklama İşletmeleri Üzerine Bir Uygulama. Girişimcilik ve İnovasyon Yönetimi Dergisi, C: 5(2), s. 75-103.
 • Işık, C., ve Aydın, E. (2016b). Konaklama İşletmeleri Çalışanlarının Yenilikçi İş Davranışı Düzeylerinin İncelenmesi: Ayder Yaylası Örneği. Ekonomi, Yönetim ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, C:1(1), s.17-30.
 • Işık, C., Işık, M. F. ve Işık, Z. (2016). Yiyecek–İçecek İşletmeleri Müşterilerinin E-Tablet Menü Kullanımına Bakışı: Erzurum İli Örneği. Atatürk İletişim Dergisi, Sayı: 11, s.111-124.
 • Işık, C., Işık, Z. ve Tırak, L. (2016). Turizm Amaçlı Konaklama İşletmelerinde Duygusal Emek İle Bireysel Yenilikçilik İlişkisi: Palandöken Örneği. Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi, 2 (2), s.117-133.
 • Işık, C., Tırak, L. ve Işık, Z. (2016b). Potansiyel Kadın Turizmcilerin Girişimcilik ve İnovasyon Eğilimlerinin Belirlenmesi. Ekonomi, Yönetim ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt:1, Sayı:1, Nisan 2016, s. 31-44.
 • Işık, C. ve Türkmendağ, T. (2016). Atatürk Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğrencilerinin Bireysel Yenilikçilik Algılarının Belirlenmesi. Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi, s.70-99.
 • Işik, C. (2015). Foreign direct investment in tourism: panel data analysis of D7 countries. Athens Journal of Tourism, 2(2), 93-103.
 • Işık, C. ve Serçeoğlu, N. (2015). İnovasyonel Turizm: Çin Örneği. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 5, Sayı:9, 89-102.
 • Işık, C., Keskin, G. ve Serçeoğlu, N. (2015). Turizm Sektöründe Nitelikli İşgücü Açığına Yenilikçi Yaklaşım: Kapadokya Örneği. Girişimcilik ve İnovasyon Yönetimi Dergisi, Cilt: 4, Sayı: 4, s. 1-21.
 • Işık, C. ve Meriç, S. (2015). Otel Yöneticilerinin Bireysel Yenilikçi Kapsamında Değerlendirilmesi: Van İli Örneği. Girişimcilik ve İnovasyon Yönetimi Dergisi, Cilt: 4, Sayı: 1,s. 1-16.
 • Işık, M. (2018). İnovasyon Kültürünün Hizmet İnovasyonu Performansına Etkisi: Bitlis İli Hizmet Sektöründe Bir Araştırma. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 32, Sayı: 2, s. 351-366.
 • Işık, N. ve Uzun, C. (2018). Alanya Otel İşletmelerinde İç Girişimcilik Algısı. VII. Ulusal III. Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu Bildiri Kitabı, 20-21 Nisan 2018, İskenderun, s. 14-26.
 • Işık, N., Yıldırım, E., Oskan, M. ve Kasap, M. (2017). Turizm İşletmelerinin Yaptıkları Yenilikçilik Çalışmalarının Sürdürebilir Rekabete Etkisi: Antalya Örneği . I. International Congress On Future Of Tourism: Innovation, Entrepreneurship And Sustainability Bildiriler Kitabı, Mersin / Türkiye, s. 466-476.
 • Karacaoğlu, K. ve Sözbilen, G. (2013). Kurumsallaşmanın Konaklama İşletmelerinin Kurumsal Girişimcilik Düzeyleri Üzerine Etkisi: Nevşehir İlinde Bir Uygulama. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt: 24, Sayı: 1, s. 41 - 56.
 • Karahan, F., Orhan, T. ve Çakır, E. (2012). Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi İnovasyona Dayalı Turizm Stratejisi Bağlamında Uzundere Vadisine Bakış. Uluslararası Katılımlı Bölgesel İşbirliği ve Kalkınma Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 17-20 Ekim 2012, Erzurum. s. 183-192.
 • Karakaş, E. Y. (2018). Kriz Dönemlerinde Turizm İşletmelerinde İnovasyonun Önemi: 5 Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma. Yayınlanmamış Doktora Tezi, İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya.
 • Kasalak, M. A. (2014). Ekoturizm Girişimcilerinin İnovasyona Yatkınlığının Ölçülmesi: Muğla Yöresinde Yer Alan Ekolojik Oteller Kapsamında Bir Alan Araştırması. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Kasap, M., ve Yıldırım, E. (2017). Turizm İşletmelerinin Sürdürülebilir Turizme Yönelik Yaptıkları İnovasyon Çalışmaları Üzerine Araştırma. DOKAP Bölgesi Uluslararası Turizm Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 23-24 Ekim 2017, Trabzon-Türkiye, s. 280-289.
 • Kayran, M. F. (2013). Otel İşletmelerinde İnovasyon Odaklı İnsan Kaynakları Uygulamaları. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir.
 • Kılıç, G. (2016). Otel İşletmelerinde Yenilikçiliğin Önündeki Engeller ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi: Bodrum Örneği. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.
 • Kızılırmak, İ. ve Albayrak, A., (2013). İnovasyon Örneği Olarak Moleküler Mutfağın İstanbul'daki Restoran İşletmelerinde Uygulanmasına Yönelik Bir Araştırma. 14. Ulusal Turizm Kongresi Bildiriler Kitabı.
 • Kıngır, S., Koç, D. E. ve Derindağ, Ö. F. (2018). Otel Çalışanlarının Yenilik Yönetimi Algıları Üzerine Bir Araştırma. 1.Uluslararası Turizmde Yeni Jenerasyonlar ve Yeni Trendler Konferansı Bildiriler Kitabı (01-03 Kasım 2018) Sapanca, Türkiye, s. 171-181.
 • Kuşat, N. (2012). Bölgesel Kalkınmada Geleneksel Gıda Ürünlerinin Rolü ve Geleneksel Gıdalarda İnovasyon Belirleyicileri Üzerine Bir Çalışma: Afyon Örneği. Yönetim ve Ekonomi, Cilt:19 Sayı:2, s.261-275.
 • Küçük, O. ve Kocaman, G. (2014). Müşteri Yönlülük, İnovasyon Yönlülük ve İşletme Performans İlişkisi: Bir Uygulama. The Journal of Academic Social Science Studies, Autumn III, Sayı: 29, s. 37-52.
 • Mattsson, J., ve Sintes, F.O. (2014). Hotel Innovation and Its Effect on Business Performance, International Journal of Tourism Research, C: 61(4), s.388-398.
 • Moscardo, G. (2008). Sustainable Tourism Innovation: Challenging Basic Assumptions. Tourism and Hospitality Research, 8(1), p. 4-13.
 • Meriç, S. (2017). Turizm İşletmelerinde Yenilikçiliğin Görünmeyen Yüzü, Değişime Direnç Ve Örgütsel Sessizlik: Tra1 Ve Trb2 Bölgesi Analizi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.
 • Mesci, M. (2011). Bilgi Yönetimi, Yenilik ve İşletme Performansı Arasındaki İlişkide Ara Değişkenlerin Etkisi: Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.
 • Nordin, S. (2003). Tourism Clustering & Innovation: Paths To Economic Growth and Development, European Tourism Research Institute, MiD Sweden University C:14, s. 1-81.
 • Novelli, M., Schmitz, B. ve Spencer, T. (2006). Networks, Clusters and Innovation In Tourism: A UK Experience, Tourism Management C:27, s.1141–1152.
 • Oltulular, F. İ. (2018). Medikal Turizm Girişimciliğinde Mevcut Durum ve Sorunların Tespitine Yönelik Bir Araştırma: İzmir Örneği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitei Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir.
 • Ödemiş, M., Düzgün, E. ve Düzgün, A. (2017). Turizm Destinasyonlarının Rekabet Gücünü Artırmasında İnovasyonun Yeri. The Journal of International Scientific Researches, 2(4), s. 21-29.
 • Öğüt, A., Aygen, S. ve Demirsel, M. T. (2007). Personel Güçlendirme İnovasyonu Hızlandırır Mı? Antalya İli Beş Yıldızlı Konaklama İşletmelerine Yönelik Görgül Bir Araştırma. Selçuk Üniversitesi İ.İ.BF Dergisi. Yerel Ekonomiler Özel Sayısı, Mayıs 2007, s.163-172.
 • Öncü, M. A., Mesci, M. ve Şahin, Ö. (2012). Finansal Yeniliklerin İşletme Performansına Etkisi: İstanbul’daki Turizm İşletmelerine Yönelik Bir Araştırma. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 26, Sayı: 3-4, s. 125-141.
 • Özen, K utanis, R. ve Mesci, M. (2013). Bilgi Yönetimi ile Yenilik Arasındaki İlişkide Örgüt İçi Dinamiklerin Ara Değişkenlik Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma. Ege Akademik Bakış, Cilt: 13, Sayı: 3, s. 367-381.
 • Özdemir, L. ve Sönmez, R. V. (2018). Örgütsel Kültürün Ürün İnovasyonu Üzerinde Etkisine Yönelik Bir Araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, Cilt: 9, Sayı: 21, ss.14-26.
 • Özkoç, A. G. ve Kemer, E. (2017). Konaklama İşletmelerinde Kurumsallaşmanın Örgütsel Yenilik Açısından Stratejik Rolü. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 16 (2), s. 568-578.
 • Özkul, G., Sungur, O., ve Dulupçu, M. A. (2013). Hizmet Sektöründe İnovasyon ve Bilgi Dinamikleri Yaklaşımı: Antalya Bölgesinde Futbol Turizmi Bilgisinin Gelişimi. Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi, (27), s. 38-62.
 • Özşeker, D.B., Kurgun, H., ve Kurgun, O.A. (2018). Otel İşletmelerinde İş Modeli İnovasyonunda Stratejik Bir Yaklaşım Olarak İnovasyon Radarı: Swissotel Büyük Efes İzmir Örnek Olay Çalışması, Journal of Tourism and Gastronomy Studies, C: 6(3), s. 133-170.
 • Öztürk, E. (2012). Yat Limanlarında İnovasyon Ve Performans İlişkisi: Türkiye Üzerine Bir Araştırma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Düzce.
 • Öztürk, Y. ve Uşaklı, A. (2013). Global İnovasyon Endeksi: Akdeniz Çanağındaki Destinasyonlara Yönelik Karşılaştırmalı Bir Analiz. 14. Ulusal Turizm Kongresi Bildiriler Kitabı, 05-08 Aralık 2013, Kayseri, s. 1-19.
 • Paksoy, H. M. ve Ersoy, N. (2016). Antalya’da Faaliyet Gösteren Dört ve Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde İnovasyon ve İşletme Performansı Arasındaki İlişkinin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma. Gaziantep University Journal of Social Sciences, Cilt: 15, Sayı: 2, s. 413-433.
 • Pérez, A.M., Villaverde, P.M. ve Elche, D.(2015) The Mediating Effect Of Ambidextrous Knowledge Strategy Between Social Capital And İnnovation Of Cultural Tourism Clusters Firms, International Journal of Contemporary Hospitality Management C: 28(7), s.1484-1507.
 • Polat, D. (2011). Girişimcilik Motivasyonu ve İşletme Yenilikçiliği Arasındaki İlişkinin Araştırılmasına Yönelik Turizm İşletmelerinde Bir Araştırma. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, Cilt: 6, Sayı:2, s.227-254.
 • Razumova, M., Ibáñez, J.L., ve Palmer, J.R. (2015). Drivers Of Environmental İnnovation İn Majorcan Hotels, Journal of Sustainable Tourism, C: 23 (10), s. 1529-1549.
 • Reddy, K.N. (2002). A Generic Southern Perspective On Renewable Energy, Energy For Sustainable Development C:6 (3), s.74-83.
 • Rihan, Y. (2006). Finansal Yeniliklerin İşletme Performansına Etkisi: Yozgat’takı Turizm İşletmelerine Yönelik Bir Araştırma. II. Uluslararası Bozok Sempozyumu (Yozgat’ın Turizm Potansiyelleri ve Sorunları ) Bildiriler Kitabı, 04 - 06 Mayıs 2017, s.18-31.
 • Rodríguez, I, Williams, A.M. Ve Hall, C.M. (2014). Tourism İnnovation Policy: Implementation and Outcomes, Annals Of Tourism Research, C:49, s. 76-93.
 • Rogers, E.M. (1983). Diffusion of Innovations, The Free Press. New York.
 • Rosario, M., Patricia S.M. ve Rene, D.P. (2017). Eco-innovation and Organizational Culture in The Hotel Industry, International Journal of Hospitality Management C:65, s.71-80
 • Sandvik, İ.L., Arnett, D.B., ve Sandvik, K. (2011). The Effects of New Product Development Proficiency on Product Advantage and Tourism Business Performance: Evidence from the Norwegian Hotel Industry, Journal of Travel Research, C: 50(6), s. 641–653.
 • Saatçi, G., Demirbulat, Ö. G. ve Avcıkurt, C. (2013). Konaklama İşletmelerinde Yeşil İnovasyon Uygulamaları: Bursa Örneği. 14. Ulusal Turizm Kongresi Bildiriler Kitabı, 05-08 Aralık 2013, Kayseri, s. 20-38.
 • Saçlı, Ç., Ersöz, B. ve Kahraman, C. Ö. (2018). Turizm İşletmelerinin İnovatif Uygulamalarının Turizmde Sürdürülebilirlik Çerçevesinde İncelenmesi. II. Internatıonal Congress On Future Of Tourısm: Innovation, Entrepreneurship and Sustainability Bildiriler Kitabı, Mersin / Türkiye, s. 757-760.
 • Sahilli, Birdir, S., ve Kale, Yıldız, E. (2014). Restoran İşletmelerinde Yenilik Uygulamaları: Mersin ve Adana Örneği. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, C:11(3).
 • Sezgin, M., Zerenler, M. ve Karaman, A. (2008). Otel İşletmelerinin Menü Planlamasında Yaratıcılık, Yenilikçilik, Girişimcilik Faaliyetleri Üzerine Bir Araştırma. Sosyoekonomi. Temmuz-Aralık 2008-2, s.128-142.
 • Sofracı, İ. E. ve Sarıkaya, B. (2017). Turizmde İnovasyon ve Girişimcilik Farklı Bir Turizm Anlayışı: TaTuTa Örneği. I. Internatıonal Congress On Future Of Tourısm: Innovation, Entrepreneurship and Sustainability Bildiriler Kitabı, Mersin / Türkiye, s. 452-456.
 • Sørensen, F. (2007). The Geographies Of Social Networks And İnnovation in Tourism. Tourism Geographies (An International Journal of Tourism Space, Place and Environment), 9(1), p. 22-48.
 • Schumpeter J.A. (1932). Development. (Akt. Becker MC and Knudsen T, 2005), Journal of Economic Literature, C:43 (1), s.108–120
 • Schumpeter, J.A. (1934). The Theory of Economic Development: An Inquiry into Profits, Capital, Credit, Interest and the Business Cycle. Harvard University Press, Cambridge, MA.
 • Schumpeter, J. A. (1939). Business Cycles A Theoretical, Historical, and Statistical Analysis Of The Capitalist Process. New York, London.
 • Sünnetçioğlu, S. (2018). Restoran İşletmelerinde Örgütsel Öğrenme, İnovasyon Ve Kurumsal Çevrecilik Arasındaki İlişkilerin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt: 7 Sayı: 3, s.801-821.
 • Şahin, Ö. (2015). Yetenek Yönetimi ve Yenilik Performansı İlişkisi: Konaklama İşletmelerinde Bir Araştırma, Aydın, Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi.
 • Şen, L. M. ve Çetinkaya, Ç. (2017). İnovasyonun Küçük Ölçekli Otel İşletmelerinin Performansına Etkisi: İstanbul Örneği. International Journal of Academic Value Studies, Cilt: 3,Sayı: 11, s. 235-243.
 • Şimşek, A., ve Işık, C. (2016). Geleneksel Ürünlerde İnovasyon Belirleyicileri: Erzurum Cağ Kebabı Örneği. I. Ulusal Alternatif Turizm Kongresi, 07-09 Nisan 2016, Erzincan, s.315-322.
 • Tekin, Y. (2012). Otel İşletmelerinde Yenilik Yönetimi İle Yenilikçi Örgüt Kültürü İlişkisi: Alanya' da Bir Araştırma. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Akdeniz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya.
 • Tekin, Y. ve Durna, U. (2012). Otel İşletmelerinde Yenilik Yönetimi Uygulamaları Alanya’da Beş ve Dört Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma. Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, Cilt:4, Sayı:3, s. 93-110.
 • Timuroğlu, M. K. (2015). Örgütsel ve Çevresel Faktörlerin Örgütsel Yenilik Üzerine Etkisi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 19, Sayı: 1, s. 41-68.
 • Tugores, M., ve Garcia, D. (2015). The İmpact Of İnnovation On Firms’ Performance: An Analysis of The Hotel Sector in Majorca, Tourism Economics, C: 21 (1), s. 121–140.
 • Topsakal, Y. ve Yüzbaşıoğlu, N. (2018). Turizm İşletmelerinin Özelliklerine Göre Sosyal İnovasyon Algı Farkları. Journal of Tourism Intelligence and Smartness, Cilt: 1, Sayı: 1, s. 27-46.
 • Topsakal, Y., Çelik, P., ve Yüzbaşıoğlu, N. (2018). Küçük ve Orta Boy Turizm İşletmelerinde (Kobti) İnovasyon: Kaleiçi, Antalya Örneği. Turkish Studies, Cilt: 13, Sayı: 3, s.737-752.
 • Topsakal, Y., Yüzbaşıoğlu, N. ve Kocabıyık, M. S. (2018). Turizm Endüstrisi ve İnovasyon: Bir Meta-Sentez Çalışması, Innovation and Global Issues In Social Sciences III. Congress Book, April 26-29, 2018, Antalya, s.189-201.
 • Toy, S. ve Çalışkan, U. (2016). Türkiye’de Bölgesel Kalkınmanın Yeni Aktörleri Olarak Kalkınma Ajansları ve Örnek Bir Uygulama “İnovasyona Dayalı Bölgesel Turizm Stratejisi ve Eylem Planı”. Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, Cilt:5, Sayı:2, s.106-120.
 • Toylan, V. N. (2014). Konaklama Sektöründe Faaliyet Gösteren Stratejik İttifaklarda Örgütler Arası İlişki Unsurlarının Bilgi Paylaşımı Aracılığıyla Örgütsel Yenilikçilik Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması. Yayımlanmamış Doktora Tezi. İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Türk, M., ve Kara, E. (2018). Genç Lider Yöneticilerin İnovasyon Anlayışı: Turizm Sektörü Üzerine Bir Alan Araştırması. Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, Cilt: 8, Sayı:8, s. 110-124.
 • Türkmendağ, Z. ve Işık, C. (2016). İnovasyon Harcamaları İle Turizm Gelirleri İlişkisi: 2012 Yılı AB Ülkeleri Üzerine Bir Araştırma. , I. Ulusal Alternatif Turizm Kongresi, 07-09 Nisan 2016, Erzincan, s.284-292.
 • Unur , K., Atçı, D., Şanlı, C., ve Albayrak, Z. (2017). Turizm Yazınında İnovasyon Ve Sürdürülebilirlik Araştırmalarının İncelenmesi. I.Uluslararası Turizmin Geleceği Kongresi: İnovasyon, Girişimcilik ve Sürdürebilirlik Kongresi (Futourism 2017) Bildiriler Kitabı, Mersin / Türkiye, s. 477-484.
 • Uzan, H. A., Işık, C., ve Ada, A. (2016). Turizm İşletmelerinin Etik Anlayışına Yenilikçi Bir Bakış Açısı: Uzundere Örneği. I. Ulusal Alternatif Turizm Kongresi Bildiri Kitabı, 07-09 Nisan 2016, Erzincan, s. 493-502
 • Vardar, S. (2018). İşletme Yenilikçiliği ve Yöneticilerin Bireysel Yenilikçi Davranış Eğilimlerinin Finansal Olmayan Performans Üzerine Etkisi: Ankara Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Uygulama. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Batman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Batman.
 • Vatan, A. (2010). Turizm İşletmelerinde İnovasyon: İstanbul'daki 5 Yıldızlı Konaklama İşletmelerinde Bir Araştırma. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir.
 • Vatan, A. ve Poyraz, M. (2016). Nasıl Sürdürülebilir Otel Olunur ?. Çatalhöyük Uluslararası Turizm ve Sosyal Araştırmalar Dergisi. Sayı:1, s.15‐30.
 • Vatan, A. ve Zengin, B. (2014). Çevresel İnovasyon ve Konaklama İşletmelerindeki Uygulamalar Üzerine Bir Araştırma: İstanbul Örneği. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 2, Sayı:8, s. 511-530.
 • Viladimirov, Z. ve Williams, A. (2018). Hotel İnnovations And Performance – The Mediating Role Of Staff Related İnnovations, Tourism Management Perspectives.
 • Yatkın, Ö. ve Akbaba, A. (2018). Türkiye’deki Gastronomi ve Mutfak Sanatları ile Aşçılık Bölümlerinde Verilen İnovasyon İçerikli Derslerin Önemi. VII. Ulusal III. Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu Bildiri Kitabı, 20-21 Nisan 2018, İskenderun, s. 429-437.
 • Yavuz, M. C. (2018). Akıllı Destinasyon:Turizm, İnovasyon, Girişimcilik ve Çözüm Bekleyen Konular. 2. Uluslararası Turizmin Geleceği Kongresi: İnovasyon, Girişimcilik ve Sürdürebilirlik Kongresi (Futourism 2018) Bildiriler Kitabı, Mersin / Türkiye, s.733-737.
 • Yiğit, S. (2014). Kültür, Örgüt Kültürü ve İnovasyon İlişkisi Bağlamında “İnovasyon Kültürü. KMÜ Sosyal ve Ekonomı̇k Araştırmalar Dergı̇si, Cilt: 16, Sayı:27,s. 1-7.
 • Yıldız, A. (2015). Termal Turizm İşletmelerinde İnovasyon: Pamukkale-Karahayıt Örneği . Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Pamukale Ünivesitesi Sosyal Blimler Enstitüsü, Denizli.
 • Yıldız Kale, E. ve Sahilli Birdir, S. (2010). Otel İşletmelerinde Yenilikçi Hizmetler. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, Yıl:7, Sayı:2, s. 30-40.
 • Yıldız, M. R. (2017). Turizm İşletme Yöneticilerinin Yenilikçilik Algısının Yenilikçilik Faaliyetlerine ve Yenilik Stratejilerine Etkisi: Bartın, Zonguldak ve Karabük İllerinde Bir Araştırma. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Bartın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bartın.
 • Yıldız, R. Ö., Bal, E. T., Akın, M. ve Ateş, A. (2018). Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Bireysel Yenilikçilik Eğilimlerinin Ölçülmesi. III Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu Bildiri Kitabı, 1605-1612.
 • Yıldız, T. (2010). Konaklama İşletmelerinde Yenileşim Yönetimi, İzmir, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Yılmaz, G. (2018). İstanbul’daki Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Müşteri Beklentilerine Yönelik Sunulan Makro Trendler. Social Sciences Research Journal, Cilt: 7, Sayı:4, s. 122-133.s
 • Yüzbaşıoğlu, N. ve Doğan, O. (2018). Sağlık Turizmi İşletmelerinde İnovasyon Sürecine İlişkin Bir Literatür Taraması, VII. Ulusal III. Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu Bildiri Kitabı, 20-21 Nisan 2018, İskenderun, s.213-222.
 • Zach,F.J.ve Hill, T.L. (2017). Network, Knowledge and Relationship Impacts on Innovation in Tourism Destinations, Tourism Management C:62, s. 196 -207.
 • Zach, F. (2016). Collaboration For İnnovation İn Tourism Organizations: Leadership Support, İnnovation Formality, And Communication, Journal of Hospitality & Tourism Research, C: 40 (3), s. 271–290.
 • Zengin, B. ve Dursun, C. (2017). Otel İşletmelerinde Uygulanan İnovatif Faaliyetlerin Rekabet Avantajı Üzerine Etkileri: Doğu Marmara Örneği. Turizm ve Araştırma Dergisi, Cilt:6, Sayı: 2, s. 38-58.
 • Zerenler, M. ve Karakuş, G. (2017). Ürün ve Süreç Yeniliğinin İşletme Performansına Etkisi: Bir Vaka Çalışması. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 19, Sayı: 2, s. 305-331.
 • Warren, C., Becken S. ve Coghlan, A. (2018). Sustainability-Oriented Service Innovation: Fourteen-Year Longitudinal Case Study of A Tourist Accommodation Provider, Journal of Sustainable Tourism, s.1-20.
 • Weidenfeld, A., ve Hall, M.C. (2014). Tourism İn The Development Of Regional And Sectoral İnnovation Systems, The Wiley Blackwell Companion to Tourism, s. 578-588.
 • Weiermair, K. (2004) Product İmprovement Or İnnovation: What İs The Key To Success İn Tourism?, OECD, s.1-11.
 • Williams, A.M. ve Shaw, G. (2011). Internatıonalızatıon and Innovatıon in Tourısm 2011, Annals of Tourism Research, 38(1): 27–51.

TURİZM VE İNOVASYON İLİŞKİSİ: LİTERATÜR TARAMASI

Year 2018, Volume: 1 Issue: 2, 34 - 74, 27.12.2018

Abstract

Turizm-inovasyon ilişkisini
irdeleyen bu literatür araştırmasında ulusal düzeydeki yayınların özelliklerini
belirlemek amaçlanmıştır. Konu ile ilgili 2006-2018 yılları arasında yayınlanmış
toplam 143 çalışmaya ulaşılmıştır. Araştırmaya ulusal düzeydeki dergilerde
yayınlanan makaleler ve Yüksek Öğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezinin veri
tabanında yer alan turizm ve inovasyon ile ilgili erişime açık tezler dâhil
edilmiştir. İncelenen çalışmalar bireysel düzeyde, işletme düzeyinde, ülke
düzeyinde ve inovasyon türleri düzeyinde sınıflandırılmıştır. Genel olarak elde
edilen sonuçlar turizm-inovasyon çalışmalarının işletme performansına olan
etkisi, işletme yöneticilerinin yenilik algısı, KOBİ’lerde inovasyon,
işletmelerde inovasyonun önemi, inovasyon sürdürülebilirlik ilişkisi, bireysel
yenilikçilik, işletme yöneticilerinin inovasyon anlayışı/algısı, turizmde
teknoloji inovasyonu, kentlerde inovasyon, inovasyon harcamaları ile turizm
geliri ilişkisi, hizmet inovasyonu ile turizmde inovasyon ve girişimcilik
üzerine yoğunlaştığını göstermektedir.

References

 • Abernathy, W. J., ve Clark, K. B. (1985). Innovation: Mapping The Winds of Creative Destruction. Research Policy, C:14, s.3-22
 • Acar, E. (2017). Turizmde Yeni Trendler-Dijital Turizm ve İnovasyon. 3. Turizm Şurası Tebliğler Kitabı, s. 117-126.
 • Akgöz, E., Göral, R., ve Gürsoy, Y. (2014). Yenilik Kapsamında Turistik Ürün Çeşitlendirmesi ve Kurban Bayramı. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (31), s. 1-12.
 • Albayrak, A. (2017). Restoran İşletmelerinin Yenilik Uygulama Durumları: İstanbul’daki Birinci Sınıf Restoranlar Üzerine Bir Çalışma. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 5(3), s. 53-73.
 • Alegre, I. Ve Mirabent, J. B.(2014). Social İnnovation Success Factors: Hospitality And Tourism Social Enterprises, International Journal Of Contemporary Hospitality Management, C: 28(6), S.1155-1176.
 • Ali, A. and Frew, A. J. (2014). Technology Innovation and Applications In Sustainable Destination Development. Information Technology and Tourism, 14(4), p. 265-290.
 • Almeida, M.., Rocafort, A. ve Borrajo, F. (2016). Shedding Light on Eco-Innovation in Tourism: A Critical Analysis, Sustainability, C: 8(12), s.1262
 • Alkier, R., Milojica, V. Ve Roblek, V. (2017). Challenges Of The Socıal Innovatıon In Tourısm, Tourism İn Southern And Eastern Europe, C: 4, S. 1-13.
 • Alsos, G. A.,Eide, D., ve Madsen, E. L. (2014). Introduction: Innovation in Tourism Industries. Chapters, 1-24.(In Handbook of Research on Innovation in Tourism Industries. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing. Retrieved Jan 11, 2016, from http://www.elgaronline.com/view/9781782548409.00024.xml.
 • Arsezen. O. P. ve Yüzbaşıoğlu, N. (2015). Medikal Turizm Sektöründe Küresel İşbirliği, Yenilikçilik ve Büyüme: Antalya Örneği. İşletme Araştırmaları Dergisi, 7(3), s.173-192.
 • Arslan, S., Gözübüyük, K., Akbaş, T., ve Ergin, A. E. (2017). Yozgat Restoranlarının Sürdürülebilirlik Kapsamında Değerlendirilmesi. Yozgat, Uluslararası Bozok Sempozyumu Yozgat’In Turizm Potansiyelleri ve Sorunları Bildiri Kitabı, s.90-102.
 • Aslan, E. (2017). Kırsal Turizmde Yenilik Ve Kırsal Turizm İşletmecilerinin Bireysel Yenilikçilik Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler (Katılımcılara Ve İşletmelere İlişkin) Açısından İncelenmesi: Kocaeli/Kartepe Örneği. Kırklareli, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Aslan, E., ve Eröz, S. (2018). Kırsal Turizmde Yenilik ve Kırsal Turizm İşletmecilerinin Bireysel Yenilikçilik Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler (Katılımcılara ve İşletmelere İlişkin) Açısından İncelenmesi: Kocaeli/Kartepe Örneği. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, C: 7(2).
 • Atar, A. (2015). Stratejik İnsan Kaynakları Yönetiminin Örgüt İnovasyonu Ve İç Girişimcilik Üzerindeki Etkisi: Otel İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Atar, A., ve Konaklıoğlu, E. (2016). Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamalarının Örgüt İnovasyonu ve İç Girişimcilik Üzerindeki Etkisinin Belirlenmesi: Oteller Üzerinde Bir Araştırma. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi,14(2), s. 104-123.
 • Atsız, O ve Kızılırmak, İ. (2016). ). Seyahat Acentelerinde Yenilik Yönetimi: Kültürel Deneyim Üzerine Bir Uygulama. Balıkesir 15. Geleneksel Turizm Sempozyumu.
 • Avcı, N., ve Ulu, G. G. (2014). İstanbul'da Faaliyet Gösteren Seyahat Acentelerinde Personel Güçlendirme Ve İnovasyon İlişkisi. Balikesir University Journal of Social Sciences Institute,, C: (17) 31.
 • Ayazlar, G. (2012). Otel İşletmelerinde Örgütsel Öğrenme Ve Bilgi Paylaşımının Hizmet İnovasyon Performansına Etkisi: Kuşadası 5 Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma, Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi.
 • Aydın, E. (2018). Takım Kültürü, Yenilikçi İş Davranışı ve Örtük Bilgi Paylaşımı İlişkisi: Türkiye'de Otel İşletmeleri Üzerine Bir Uygulama. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi.
 • Aygen, S. (2006). İşletmelerde Yenilik Yönetimi Sürecinde Örgüt Yapılarında Ve Hizmet Tasarımlarında Yaşanan Dönüşümler: Antalya İli Beş Yıldızlı Konaklama İşletmelerinde Ampirik Bir Araştırma Ve Hizmet Tasarımı Önerisi. Konya, Selçuk Üniversitesi Sosyal Blimler Enstitüsü,Yayınlanmamış Doktora Tezi,
 • Babür, S. (2011). Antalya İli Merkezindeki Beş Yıldızlı Temalı Ve Tasarım Otel İşletmelerinde Yenilik Uygulamaları Üzerine Bir Araştırma. Antalya, Akdeniz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Bağıran, D. (2015). Destinasyon Yenilik Sürecinin Oluşturulmasında Ağ Yapısı Ve Bilgi Yönetiminin Rolü. İzmir, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bİlimler Ensititüsü.Yayınlamamış Doktora Tezi.
 • Bayındır, M. S. (2018). Konaklama İşletmelerinde Mutfak Şeflerinin Mutfak Şeflerinin Yenilikçi Davranışlarını Etkileyen Faktörlerin Analizi. Isparta, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Blimler Enstitüsü, Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi.
 • Bilim, Y., ve Adabalı, M. M. (2016). Otel İşletmelerinde Yenilikçi (İnovativ) Oda Ürünlerine İlişkin Tüketici Algıları: Yenilik İhtiyacı ve Yenilik Algısı Değerlendirmesi, s.719-736.
 • Bozkurt, O., ve Göral, M. (2013). Modern Liderlik Tarzlarının Yenilik Stratejilerı̇Ne Etkisini̇ Belirlemeye Yönelik Bir Çalışma. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,C: 13(4), s. 1-14.
 • Cankül, D., Doğan, A., ve Sönmez, B. (2018). Yiyecek-İçecek İşletmelerinde İnovasyon Ve Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları. İşletme Araştırmaları Dergisi, C:10(3), s. 576-591.
 • Carson, D. ve Carson D. (2018). International Lifestyle İmmegrants and Their Contributions to Rural Tourism Innovation: Experiences From Sweden’s Far North, Journal of Rural Studies, C:64, s. 230-240.
 • Carlsen, J. and Edwards, D. (2008). BEST EN Case Studies: Innovation For Sustainable Tourism. Tourism and Hospitality Research, 8(1), p. 44-55.
 • Cengiz, M. (2012). Alanya Bölgesindeki Dört Ve Beş Yıldızlı Otellerde Çalışan Yöneticilerin Yenilikçilik Anlayışı. Antalya, Akdeniz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Ceylan, U., ve Karaman, S. (2017). Kurumsal İtibar Oluşturma Sürecine Müşteri Şikâyet Yönetimi, İnovasyon Ve Öğrenmenin Etkisi: Seyahat Acentaları Üzerine Bir Araştırma. Uluslararası Global Turizm Araştırmaları Dergisi, C: 1(2), s. 85-106.
 • Ceylanlar, A. N., Seçilmiş, C., ve Arslan, O. (2017). Turizmde Pazarlama ve Hizmet İnovasyonu Açısından Sanal Gerçeklik Uygulamaları . Mersin I. Internatıonal Congress On Future Of Tourısm: Innovation, Entrepreneurship and Sustainability , s. 1131-1138.
 • Chen, W. J. (2011). Innovation İn Hotel Services: Culture And Personality, International Journal of Hospitality Management, C: 30(1), s.64-72.
 • Chen, C.J. ve Huang, J.W. (2009). Strategic Human Resource Practices and Innovation Performance — The Mediating Role Of Knowledge Management Capacity, Journal of Business Research C:62, s.104–114.
 • Chen, J., Cheng, J. ve Dai, S. (2017). Regional Eco-innovation in China: An Analysis Of Eco-Innovation Levels and Influencing Factors, Journal of Cleaner Production C:153(1), s.1-14.
 • Chen, J.S., Kerr, D., Chou, C.D., ve Ang, C. (2016). Business Co-Creation For Service İnnovation İn The Hospitality And Tourism İndustry, International Journal of Contemporary Hospitality Management, C: 29 (6), s. 1522-1540.
 • Chen, Y.K. Chiu, F.R., Lina, W. H. ve Huang, Y. C. (2018). An Integrated Model for Online Product Placement and Inventory Control Problem in A Drop-Shipping Optional Environment, Computers and Industrial Engineering C:117, s.71-80.
 • Coşkun, E. (2018). Yavaş Şehir Algısı ve Yavaş Şehirlerde İnovatif Yatırımlara İlişkin Bir Araştırma. Aydın, Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi,
 • Coşkun, E., Algür, S., ve Sebetçi, Ö. (2015). İnovasyon ve Performans İlişkisi: Antalya Lara-Kundu Turizm Bölgesi’ndeki Temalı Ve Temasız Oteller Üzerine Bir Araştırma. I. Eurasia International Tourism Congress: Current Issues, Trends, and Indicators (EITOC-2015), s. 392-403.
 • Coşkun, S., Mesci, M., ve Kılınç, İ. (2013). Stratejik Rekabet Üstünlüğü Sağlama Aracı Olarak İnovasyon Stratejileri: Kocaeli Otel İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C: 28(28), s. 101-132.
 • Çakıcı, A., Çalhan, H., ve Karamustafa, K. (2016). Yiyecek ve İçecek İşletmelerinde İnovasyon ve Sürdürülebilir Rekabet Üstünlüğü İlişkisi. Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi.
 • Çakmak, T. F.ve Demirkol, Ş. (2017). Teknolojik Gelişmelerin Turist Rehberliği Mesleğine Etkileri Üzerine Bir Swot Analizi. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C: 7, s. 221-235.
 • Çalhan, H. (2015). Sürdürülebilir Rekabet Üstünlüğü Ve İşletme Performansı İlişkisi: İstanbul'da Faaliyet Gösteren Yiyecek Ve İçecek İşletmelerinde Bir Araştırma . Mersin, Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmış Doktora Tezi,
 • Çalpınar, H., ve Bac, U. (2007). KOBİ'lerde İnovasyon Yapmayı Etkileyen Faktörler ve Bir Alan Araştırması. Ege Akademik Bakış,,C: 7(2), s. 445-458.
 • Çeliker, D., ve Dulupçu, M. A. (2017). Sürdürülebilirlik ve Yenileşim Açısından Turistik Hediyelik Eşyalar Konusunda Yenileştirilmiş Tasarımlar,Atatürk İletişim Dergisi, 12, s. 187-204
 • Çetin, A. (2017). Konaklama İşletmelerinde Örgüt Kültürü ve Yenilikçilik İlişkisi: Muğla Örneği. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Çetin, A., ve Topaoğlu, C. (2018). Otel İşletmelerinde Cameron-Quinn Örgüt Kültürü Tiplerinin Yenilikçiliğe Etkisi. The Journal of Tourism and Gastronomy Studies, s. 476-492.
 • Çetin, K., ve Gedik, H. (2017). İşletmelerde İnovasyona Etki Eden Faktörler: Karaman İli Örneği. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, ICMEB17 Özel Sayısı, s. 160-172.
 • Çetin, Ö. (2012). Turizm İşletmelerinde Yenilik Stratejilerinin Nitel Ve Nicel Performansa Etkileri: Safranbolu Örneği, Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi,
 • Çetinkaya, N., Şimşek, A., ve Aydın, S. (2018). Duygu İşçilerinin Perspektifinden Hizmet İnovasyon Davranışı: Yiyecek-İçecek İşletmelerine İlişkin Bir Araştırma, VII Ulusal III. Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu s.410-421.
 • Çetintürk, İ. (2014). Turizmde Sürdürülebilir Rekabetçi Üstünlük Kaynağı Olarak Yenilik Yeteneği: Beş Yıldızlı Konaklama İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma, Isparta, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi.
 • Çetintürk, İ., Adıgüzel, O. ve Demir, C. (2016). Sürdürülebilir Rekabetçi Üstünlük Kaynağı Olarak Yenilik Yeteneği: Beş Yıldızlı Konaklama İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, C:27(1).
 • Çetintürk, İ., Adıgüzel, O., ve Demir, C. (2015). Yenilik Yeteneğinin İşletme Performansı Üzerindeki Etkisinde Müşteri Değerinin Aracılık Rolü: Beş Yıldızlı Konaklama İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, C: 8(36), s.819-833.
 • Çevik, S., ve Saçılık, M. Y. (2016). Somut Olmayan Kültürel Miras Unsurlarının Yenilikçi Turizm Ürünlerine Dönüştürülmesi: Bir Örnek Olay İncelemesi. International Journal of Social Science, s. 331-341.
 • Çınar, K. (2017). Otel İşletmelerinde Yenilik Algısı ve Uygulamaları. Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C:9(2), s.37-50.
 • De Jong, J.P. (2013), The Decision to Exploit Opportunities for Innovation: A Study of High-Tech Small-Business Owners, Entrepreneurshıp Theory And Practıce, s.281-301.
 • Doğru, T. ve Bulut, Ü. (2018). Is Tourism An Engine For Economic Recovery? Theory and empirical evidence, Tourism Management 67, s. 425-434.
 • Doğruyol, S. (2014). İstanbul Bölgesindeki Restoran İşletmelerinde Yöneticilerin İnovasyon Anlayışı Ve Uygulama Stratejileri. Aydın, Adnan Menders Üniversitesi Sosyal Bİlimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Dinçer, F., Akova, O., Ertuğrul, S. M., ve Çiftçi, M. A. (2017). Green Innovatıon Practıces In Hotel Enterprıses, In Conference Proceedıngs Icgcım. Istanbul University.
 • Dosi, G. (1988). Sources, Procedures, and Microeconomic Effects of Innovation, Journal of Economic Literature C: 26 (3), s.1120-1171.
 • Dönmez, D., ve Çevik, I. (2010). İşletmelerde Yeniliklerin Kaynağı Olarak Paydaş Diyalogları: Seyahat Acentaları Üzerine Nitel Bir Araştırma. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, , s. 189-202.
 • Eraslan, H., Bulu, M., ve Bakan, İ. (2008). Kümelenmeler ve İnovasyon Etkisi: Türk Turizm Sektöründe Uygulamalar. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, C: 5(3).
 • Erdem, B., ve Gökdeniz, A. (2012). Örgüt Çalışanlarının Yenilik Geliştirme Sürecindeki Rolü: Otel İşletmelerinde Bir Araştırma. 13. Ulusal Turizm Kongresi, 07 – 09 Aralık 2012, Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi,, s.603-620.
 • Erdem, B., Gökdeniz, A., ve Mert, Ö. (2011). Yenilikçilik Ve İşletme Performansı İlişkisi: Antalya'da Etkinlik Gösteren 5 Yıldızlı Otel İşletmeleri Örneği, Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C: 26(2).
 • Erdem, B., Gül, K., ve Gül, M. (2013). Pazar Yönlülük, İnovasyon Yönlülük ve Firma Performansı İlişkisi: Ankara’da Faaliyet Gösteren Dört ve Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, C: 5(2), s. 74-104.
 • Erdoğan, C. (2011). İşgören Motivasyonunun İnovasyon Performansına Etkileri, İstanbul Üniversitesi Sosyal Blimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Eren, Ş., Yücel, R., ve Eren, S. (2010). Firma Performansına Etkileri Kapsamında Çevresel Olumsuzluk Pazar Dinamizmi Müşteri Odaklılık Ve Yenilikçilik Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi. Journal of Yaşar University,, C:18(5), s. 3102-3116.
 • Ekici, R., Güven, A. ve Büyükdağ, N. (2017). Turizmde Yenilikçi Girişim: Tema Park Otel Örneği.The First International Congress on Future of Tourism: Innovation. Entrepreneurship and Sustainability, s.485-497.
 • Eskiyörük, D. (2018). İnovasyon ve Yenilikçi Örgüt Kültürü. VII. Ulusal III. Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu Bildiri Kitabı, s.1470-1481.
 • Eşitti, B., ve Erdem, S. H. (2017). Birey-Örgüt Uyumunun Örgütsel İnovasyon Üzerindeki Etkileri: Yiyecek-İçecek İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, C:6(4), s.475-479.
 • Fundeanu, D. D. (2015). Innovative Regional Cluster, Model Of Tourism Development. Procedia Economics And Finance, 23, p.744-749.
 • Girgin, H. B. (2018). İskenderun’da Turizmde Teknoloji ve İnovasyon Konusunda Yenilikçi Talepler. VII. Ulusal III. Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu Bildiri Kitabı, s. 958-969.
 • Giritoğlu, İ., İpar, M. S., ve Yıldırım, E. (2017). Türkiye’de Helâl Konsept Uygulayan Otel İşletmelerinin Yenilikçilik Kapasitelerinin Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma. 1. International Halal Tourism Congress, Proceedıngs Books.
 • Giritoğlu, İ., Türkmen, S., ve Avcıkurt, C. (2013). Öğrencilerin Turizm Ders Kitaplarından Beklentileri Ve Ders Kitaplarının Hazırlanmasında Kullanılabilecek İnovasyonel Uygulamalar. 14. Ulusal Turizm Kongresi Bildiriler Kitabı.
 • González, M. ve León, C.J. (2001). The Adoption Of Environmental İnnovations İn The Hotel İndustry Of Gran Canaria, Tourism Economics, C:7(2), s.177–190
 • Goldhar, J. L. (1980). Some Modest Conclusions, Management of Research and Innovation, New York.
 • Gök, C. (2010). Turizm İşletmelerinde İnovasyon: Türk Turizminde İnovatif Yaklaşımlar Ve Model Önerisi. Kütahya, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi.
 • Gökçe, F., ve Sunar, H. (2017). Gastronomi Ve Tanıtım Faaliyetlerinde İnovasyon: Yöresel Gastro Mobil Örneği. 3. Turizm Şurası Tebliğler Kitabı.
 • Göral, M. (2012). Liderlik Tarzlarının Yenilik Stratejilerine Etkisinin Otel İşletmeleri Açısından Değerlendirilmesi, Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Göral, R., Akgöz, E., ve Toğuz, Ç. (2013). Turizm İşletmelerinde Yeşil İş Modeli İnovasyonu Yönetim Aracı Olarak Yeşil İnovasyon Radarı. 14. Ulusal Turizm Kongresi Bildiriler Kitabı, Sakarya: Sakarya Üniversitesi,, s. 39-54.
 • Gül, M., ve Gül, K. (2018). Turizmde İnovasyon Konulu Lisansüstü Tezlerin ve Makalelerin Bibliyometrik Analizi. III. Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu bildiri kitabı, s.258-273.
 • Günlü, E. (2015). Sosyal Girişimcilik Olgusunun Kavramsal Analizi Ve Turizmde Sosyal Girişimcilik, Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi, C:1(35), s. 23-42.
 • Gürkan, N., ve Gürkan, S. (2017). Yenilikçilik Kavramının İşletmelerin Finansal Performansı Üzerindeki Etkisi. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi.
 • Gürsel, Ü. (2017). Örgütsel Bağlılık Ve Yenilik Yönetimi İlişkisi: Mutfak Personeli Üzerine Bir Araştırma, Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Gürsel, Ü., ve Eröz, S. (2017). Örgütsel Bağlılık Ve Yenilik Yönetimi İlişkisi: Mutfak Personeli Üzerine Bir Araştırma. International Journal of Academic Value Studies, C: 3(13), s.109-132.
 • Grissemann, U., Plank, A., Sperdin, A.B. (2013). Enhancing Business Performance of Hotels: The Role of İnnovation And Customer Orientation, International Journal of Hospitality Management, C: 33, s. 347–356.
 • Henderson, D. (2017). Buıldıng Brıdges For Innovatıon In Ageıng: Synergıes Between Actıon Groups Of The Eıp On Aha, The Journal of Nutrition, Health, Aging C. 21 (1).
 • Hjalager, A.N. (1997). Innovation Patterns in Sustainable Tourism An Analytical Typology, Tourism Management, C 18(1), s. 35-41
 • Hjalager, A.N. (2002). Repairing Innovation Defectiveness in Tourism, Tourism Management C:23, s. 465–474.
 • Hjalager, A.N. ve Liburd, J. (2010). Changing Approaches Towards Open Education, Innovation and Research in Tourism, Journal of Hospitality and Tourism Management C:17, s. 12-20.
 • Hjalager, A.N. ve Liburd, J. (2010). Changing Approaches Towards Open Education, Innovation and Research in Tourism, Journal of Hospitality and Tourism Management C:17, s. 12-20.
 • Jacob, M., Tintore, J., Aguılo, E., Bravo, A. ve Mulet, J. (2003). Innovation in The Tourism Sector: Results From A Pilot Study İn The Balearic Islands, Tourism Economics C:9(3), s.279-295.
 • Işık, C. (2018).Bilgi Ekonomilerinde Ar-Ge, İnovasyon ve Patent. Nobel Yayınevi, II. Baskı. Ankara.
 • Işık, C., ve Barlak, S. (2018). Otel Yöneticilerinin Yeşil İnovasyon Algıları: İstanbul İli Örneği. Journal of Tourism Intelligence and Smartness, C:1(1), s.14-26.
 • Işık, C., Doğru, T. ve Türk, E. S. (2018). A Nexus Of Linear And NonLinear Relationships Between Tourism Demand, Renewable Energy Consumption, And Economic Growth: Theory and evidence, International Journal of Tourism Research C:20 (1), s.38-49.
 • Işık, C. ve Aydın, E. (2017). Kişisel Değerlerin Sosyal Girişimcilik Eğilimine Etkisi: Turizm Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma, Girişimcilik ve İnovasyon Yönetimi Dergisi, C:6(2).
 • Işık, C. ve Hajiyeva, T. (2017). Konaklama İşletmelerinde Bireysel Yenilikçilik ve Algılanan Örgütsel Destek Düzeyi İlişkisi: İstanbul İli Örneği. Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, C:2(2).
 • Işık, C., Kasımatı, E. ve Ongan, S. (2017). Analyzing the causalities between economic growth, financial development, international trade, tourism expenditure and/on the CO2 emissions in Greece. Energy Sources, Part B: Economics, Planning, and Policy, 12(7), 665-673.
 • Işik, C. ve Radulescu, M. (2017). Investigation of the relationship between renewable energy, tourism receipts and economic growth in Europe. Statistika: Statistics and Economy Journal, 97(2), 85-94.
 • Işık, C., ve Aydın, E. (2016a). Bilgi Paylaşımının Yenilikçi İş Davranışına Etkisi: Ayder Yaylası Konaklama İşletmeleri Üzerine Bir Uygulama. Girişimcilik ve İnovasyon Yönetimi Dergisi, C: 5(2), s. 75-103.
 • Işık, C., ve Aydın, E. (2016b). Konaklama İşletmeleri Çalışanlarının Yenilikçi İş Davranışı Düzeylerinin İncelenmesi: Ayder Yaylası Örneği. Ekonomi, Yönetim ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, C:1(1), s.17-30.
 • Işık, C., Işık, M. F. ve Işık, Z. (2016). Yiyecek–İçecek İşletmeleri Müşterilerinin E-Tablet Menü Kullanımına Bakışı: Erzurum İli Örneği. Atatürk İletişim Dergisi, Sayı: 11, s.111-124.
 • Işık, C., Işık, Z. ve Tırak, L. (2016). Turizm Amaçlı Konaklama İşletmelerinde Duygusal Emek İle Bireysel Yenilikçilik İlişkisi: Palandöken Örneği. Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi, 2 (2), s.117-133.
 • Işık, C., Tırak, L. ve Işık, Z. (2016b). Potansiyel Kadın Turizmcilerin Girişimcilik ve İnovasyon Eğilimlerinin Belirlenmesi. Ekonomi, Yönetim ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt:1, Sayı:1, Nisan 2016, s. 31-44.
 • Işık, C. ve Türkmendağ, T. (2016). Atatürk Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğrencilerinin Bireysel Yenilikçilik Algılarının Belirlenmesi. Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi, s.70-99.
 • Işik, C. (2015). Foreign direct investment in tourism: panel data analysis of D7 countries. Athens Journal of Tourism, 2(2), 93-103.
 • Işık, C. ve Serçeoğlu, N. (2015). İnovasyonel Turizm: Çin Örneği. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 5, Sayı:9, 89-102.
 • Işık, C., Keskin, G. ve Serçeoğlu, N. (2015). Turizm Sektöründe Nitelikli İşgücü Açığına Yenilikçi Yaklaşım: Kapadokya Örneği. Girişimcilik ve İnovasyon Yönetimi Dergisi, Cilt: 4, Sayı: 4, s. 1-21.
 • Işık, C. ve Meriç, S. (2015). Otel Yöneticilerinin Bireysel Yenilikçi Kapsamında Değerlendirilmesi: Van İli Örneği. Girişimcilik ve İnovasyon Yönetimi Dergisi, Cilt: 4, Sayı: 1,s. 1-16.
 • Işık, M. (2018). İnovasyon Kültürünün Hizmet İnovasyonu Performansına Etkisi: Bitlis İli Hizmet Sektöründe Bir Araştırma. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 32, Sayı: 2, s. 351-366.
 • Işık, N. ve Uzun, C. (2018). Alanya Otel İşletmelerinde İç Girişimcilik Algısı. VII. Ulusal III. Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu Bildiri Kitabı, 20-21 Nisan 2018, İskenderun, s. 14-26.
 • Işık, N., Yıldırım, E., Oskan, M. ve Kasap, M. (2017). Turizm İşletmelerinin Yaptıkları Yenilikçilik Çalışmalarının Sürdürebilir Rekabete Etkisi: Antalya Örneği . I. International Congress On Future Of Tourism: Innovation, Entrepreneurship And Sustainability Bildiriler Kitabı, Mersin / Türkiye, s. 466-476.
 • Karacaoğlu, K. ve Sözbilen, G. (2013). Kurumsallaşmanın Konaklama İşletmelerinin Kurumsal Girişimcilik Düzeyleri Üzerine Etkisi: Nevşehir İlinde Bir Uygulama. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt: 24, Sayı: 1, s. 41 - 56.
 • Karahan, F., Orhan, T. ve Çakır, E. (2012). Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi İnovasyona Dayalı Turizm Stratejisi Bağlamında Uzundere Vadisine Bakış. Uluslararası Katılımlı Bölgesel İşbirliği ve Kalkınma Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 17-20 Ekim 2012, Erzurum. s. 183-192.
 • Karakaş, E. Y. (2018). Kriz Dönemlerinde Turizm İşletmelerinde İnovasyonun Önemi: 5 Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma. Yayınlanmamış Doktora Tezi, İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya.
 • Kasalak, M. A. (2014). Ekoturizm Girişimcilerinin İnovasyona Yatkınlığının Ölçülmesi: Muğla Yöresinde Yer Alan Ekolojik Oteller Kapsamında Bir Alan Araştırması. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Kasap, M., ve Yıldırım, E. (2017). Turizm İşletmelerinin Sürdürülebilir Turizme Yönelik Yaptıkları İnovasyon Çalışmaları Üzerine Araştırma. DOKAP Bölgesi Uluslararası Turizm Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 23-24 Ekim 2017, Trabzon-Türkiye, s. 280-289.
 • Kayran, M. F. (2013). Otel İşletmelerinde İnovasyon Odaklı İnsan Kaynakları Uygulamaları. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir.
 • Kılıç, G. (2016). Otel İşletmelerinde Yenilikçiliğin Önündeki Engeller ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi: Bodrum Örneği. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.
 • Kızılırmak, İ. ve Albayrak, A., (2013). İnovasyon Örneği Olarak Moleküler Mutfağın İstanbul'daki Restoran İşletmelerinde Uygulanmasına Yönelik Bir Araştırma. 14. Ulusal Turizm Kongresi Bildiriler Kitabı.
 • Kıngır, S., Koç, D. E. ve Derindağ, Ö. F. (2018). Otel Çalışanlarının Yenilik Yönetimi Algıları Üzerine Bir Araştırma. 1.Uluslararası Turizmde Yeni Jenerasyonlar ve Yeni Trendler Konferansı Bildiriler Kitabı (01-03 Kasım 2018) Sapanca, Türkiye, s. 171-181.
 • Kuşat, N. (2012). Bölgesel Kalkınmada Geleneksel Gıda Ürünlerinin Rolü ve Geleneksel Gıdalarda İnovasyon Belirleyicileri Üzerine Bir Çalışma: Afyon Örneği. Yönetim ve Ekonomi, Cilt:19 Sayı:2, s.261-275.
 • Küçük, O. ve Kocaman, G. (2014). Müşteri Yönlülük, İnovasyon Yönlülük ve İşletme Performans İlişkisi: Bir Uygulama. The Journal of Academic Social Science Studies, Autumn III, Sayı: 29, s. 37-52.
 • Mattsson, J., ve Sintes, F.O. (2014). Hotel Innovation and Its Effect on Business Performance, International Journal of Tourism Research, C: 61(4), s.388-398.
 • Moscardo, G. (2008). Sustainable Tourism Innovation: Challenging Basic Assumptions. Tourism and Hospitality Research, 8(1), p. 4-13.
 • Meriç, S. (2017). Turizm İşletmelerinde Yenilikçiliğin Görünmeyen Yüzü, Değişime Direnç Ve Örgütsel Sessizlik: Tra1 Ve Trb2 Bölgesi Analizi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.
 • Mesci, M. (2011). Bilgi Yönetimi, Yenilik ve İşletme Performansı Arasındaki İlişkide Ara Değişkenlerin Etkisi: Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.
 • Nordin, S. (2003). Tourism Clustering & Innovation: Paths To Economic Growth and Development, European Tourism Research Institute, MiD Sweden University C:14, s. 1-81.
 • Novelli, M., Schmitz, B. ve Spencer, T. (2006). Networks, Clusters and Innovation In Tourism: A UK Experience, Tourism Management C:27, s.1141–1152.
 • Oltulular, F. İ. (2018). Medikal Turizm Girişimciliğinde Mevcut Durum ve Sorunların Tespitine Yönelik Bir Araştırma: İzmir Örneği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitei Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir.
 • Ödemiş, M., Düzgün, E. ve Düzgün, A. (2017). Turizm Destinasyonlarının Rekabet Gücünü Artırmasında İnovasyonun Yeri. The Journal of International Scientific Researches, 2(4), s. 21-29.
 • Öğüt, A., Aygen, S. ve Demirsel, M. T. (2007). Personel Güçlendirme İnovasyonu Hızlandırır Mı? Antalya İli Beş Yıldızlı Konaklama İşletmelerine Yönelik Görgül Bir Araştırma. Selçuk Üniversitesi İ.İ.BF Dergisi. Yerel Ekonomiler Özel Sayısı, Mayıs 2007, s.163-172.
 • Öncü, M. A., Mesci, M. ve Şahin, Ö. (2012). Finansal Yeniliklerin İşletme Performansına Etkisi: İstanbul’daki Turizm İşletmelerine Yönelik Bir Araştırma. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 26, Sayı: 3-4, s. 125-141.
 • Özen, K utanis, R. ve Mesci, M. (2013). Bilgi Yönetimi ile Yenilik Arasındaki İlişkide Örgüt İçi Dinamiklerin Ara Değişkenlik Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma. Ege Akademik Bakış, Cilt: 13, Sayı: 3, s. 367-381.
 • Özdemir, L. ve Sönmez, R. V. (2018). Örgütsel Kültürün Ürün İnovasyonu Üzerinde Etkisine Yönelik Bir Araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, Cilt: 9, Sayı: 21, ss.14-26.
 • Özkoç, A. G. ve Kemer, E. (2017). Konaklama İşletmelerinde Kurumsallaşmanın Örgütsel Yenilik Açısından Stratejik Rolü. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 16 (2), s. 568-578.
 • Özkul, G., Sungur, O., ve Dulupçu, M. A. (2013). Hizmet Sektöründe İnovasyon ve Bilgi Dinamikleri Yaklaşımı: Antalya Bölgesinde Futbol Turizmi Bilgisinin Gelişimi. Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi, (27), s. 38-62.
 • Özşeker, D.B., Kurgun, H., ve Kurgun, O.A. (2018). Otel İşletmelerinde İş Modeli İnovasyonunda Stratejik Bir Yaklaşım Olarak İnovasyon Radarı: Swissotel Büyük Efes İzmir Örnek Olay Çalışması, Journal of Tourism and Gastronomy Studies, C: 6(3), s. 133-170.
 • Öztürk, E. (2012). Yat Limanlarında İnovasyon Ve Performans İlişkisi: Türkiye Üzerine Bir Araştırma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Düzce.
 • Öztürk, Y. ve Uşaklı, A. (2013). Global İnovasyon Endeksi: Akdeniz Çanağındaki Destinasyonlara Yönelik Karşılaştırmalı Bir Analiz. 14. Ulusal Turizm Kongresi Bildiriler Kitabı, 05-08 Aralık 2013, Kayseri, s. 1-19.
 • Paksoy, H. M. ve Ersoy, N. (2016). Antalya’da Faaliyet Gösteren Dört ve Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde İnovasyon ve İşletme Performansı Arasındaki İlişkinin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma. Gaziantep University Journal of Social Sciences, Cilt: 15, Sayı: 2, s. 413-433.
 • Pérez, A.M., Villaverde, P.M. ve Elche, D.(2015) The Mediating Effect Of Ambidextrous Knowledge Strategy Between Social Capital And İnnovation Of Cultural Tourism Clusters Firms, International Journal of Contemporary Hospitality Management C: 28(7), s.1484-1507.
 • Polat, D. (2011). Girişimcilik Motivasyonu ve İşletme Yenilikçiliği Arasındaki İlişkinin Araştırılmasına Yönelik Turizm İşletmelerinde Bir Araştırma. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, Cilt: 6, Sayı:2, s.227-254.
 • Razumova, M., Ibáñez, J.L., ve Palmer, J.R. (2015). Drivers Of Environmental İnnovation İn Majorcan Hotels, Journal of Sustainable Tourism, C: 23 (10), s. 1529-1549.
 • Reddy, K.N. (2002). A Generic Southern Perspective On Renewable Energy, Energy For Sustainable Development C:6 (3), s.74-83.
 • Rihan, Y. (2006). Finansal Yeniliklerin İşletme Performansına Etkisi: Yozgat’takı Turizm İşletmelerine Yönelik Bir Araştırma. II. Uluslararası Bozok Sempozyumu (Yozgat’ın Turizm Potansiyelleri ve Sorunları ) Bildiriler Kitabı, 04 - 06 Mayıs 2017, s.18-31.
 • Rodríguez, I, Williams, A.M. Ve Hall, C.M. (2014). Tourism İnnovation Policy: Implementation and Outcomes, Annals Of Tourism Research, C:49, s. 76-93.
 • Rogers, E.M. (1983). Diffusion of Innovations, The Free Press. New York.
 • Rosario, M., Patricia S.M. ve Rene, D.P. (2017). Eco-innovation and Organizational Culture in The Hotel Industry, International Journal of Hospitality Management C:65, s.71-80
 • Sandvik, İ.L., Arnett, D.B., ve Sandvik, K. (2011). The Effects of New Product Development Proficiency on Product Advantage and Tourism Business Performance: Evidence from the Norwegian Hotel Industry, Journal of Travel Research, C: 50(6), s. 641–653.
 • Saatçi, G., Demirbulat, Ö. G. ve Avcıkurt, C. (2013). Konaklama İşletmelerinde Yeşil İnovasyon Uygulamaları: Bursa Örneği. 14. Ulusal Turizm Kongresi Bildiriler Kitabı, 05-08 Aralık 2013, Kayseri, s. 20-38.
 • Saçlı, Ç., Ersöz, B. ve Kahraman, C. Ö. (2018). Turizm İşletmelerinin İnovatif Uygulamalarının Turizmde Sürdürülebilirlik Çerçevesinde İncelenmesi. II. Internatıonal Congress On Future Of Tourısm: Innovation, Entrepreneurship and Sustainability Bildiriler Kitabı, Mersin / Türkiye, s. 757-760.
 • Sahilli, Birdir, S., ve Kale, Yıldız, E. (2014). Restoran İşletmelerinde Yenilik Uygulamaları: Mersin ve Adana Örneği. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, C:11(3).
 • Sezgin, M., Zerenler, M. ve Karaman, A. (2008). Otel İşletmelerinin Menü Planlamasında Yaratıcılık, Yenilikçilik, Girişimcilik Faaliyetleri Üzerine Bir Araştırma. Sosyoekonomi. Temmuz-Aralık 2008-2, s.128-142.
 • Sofracı, İ. E. ve Sarıkaya, B. (2017). Turizmde İnovasyon ve Girişimcilik Farklı Bir Turizm Anlayışı: TaTuTa Örneği. I. Internatıonal Congress On Future Of Tourısm: Innovation, Entrepreneurship and Sustainability Bildiriler Kitabı, Mersin / Türkiye, s. 452-456.
 • Sørensen, F. (2007). The Geographies Of Social Networks And İnnovation in Tourism. Tourism Geographies (An International Journal of Tourism Space, Place and Environment), 9(1), p. 22-48.
 • Schumpeter J.A. (1932). Development. (Akt. Becker MC and Knudsen T, 2005), Journal of Economic Literature, C:43 (1), s.108–120
 • Schumpeter, J.A. (1934). The Theory of Economic Development: An Inquiry into Profits, Capital, Credit, Interest and the Business Cycle. Harvard University Press, Cambridge, MA.
 • Schumpeter, J. A. (1939). Business Cycles A Theoretical, Historical, and Statistical Analysis Of The Capitalist Process. New York, London.
 • Sünnetçioğlu, S. (2018). Restoran İşletmelerinde Örgütsel Öğrenme, İnovasyon Ve Kurumsal Çevrecilik Arasındaki İlişkilerin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt: 7 Sayı: 3, s.801-821.
 • Şahin, Ö. (2015). Yetenek Yönetimi ve Yenilik Performansı İlişkisi: Konaklama İşletmelerinde Bir Araştırma, Aydın, Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi.
 • Şen, L. M. ve Çetinkaya, Ç. (2017). İnovasyonun Küçük Ölçekli Otel İşletmelerinin Performansına Etkisi: İstanbul Örneği. International Journal of Academic Value Studies, Cilt: 3,Sayı: 11, s. 235-243.
 • Şimşek, A., ve Işık, C. (2016). Geleneksel Ürünlerde İnovasyon Belirleyicileri: Erzurum Cağ Kebabı Örneği. I. Ulusal Alternatif Turizm Kongresi, 07-09 Nisan 2016, Erzincan, s.315-322.
 • Tekin, Y. (2012). Otel İşletmelerinde Yenilik Yönetimi İle Yenilikçi Örgüt Kültürü İlişkisi: Alanya' da Bir Araştırma. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Akdeniz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya.
 • Tekin, Y. ve Durna, U. (2012). Otel İşletmelerinde Yenilik Yönetimi Uygulamaları Alanya’da Beş ve Dört Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma. Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, Cilt:4, Sayı:3, s. 93-110.
 • Timuroğlu, M. K. (2015). Örgütsel ve Çevresel Faktörlerin Örgütsel Yenilik Üzerine Etkisi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 19, Sayı: 1, s. 41-68.
 • Tugores, M., ve Garcia, D. (2015). The İmpact Of İnnovation On Firms’ Performance: An Analysis of The Hotel Sector in Majorca, Tourism Economics, C: 21 (1), s. 121–140.
 • Topsakal, Y. ve Yüzbaşıoğlu, N. (2018). Turizm İşletmelerinin Özelliklerine Göre Sosyal İnovasyon Algı Farkları. Journal of Tourism Intelligence and Smartness, Cilt: 1, Sayı: 1, s. 27-46.
 • Topsakal, Y., Çelik, P., ve Yüzbaşıoğlu, N. (2018). Küçük ve Orta Boy Turizm İşletmelerinde (Kobti) İnovasyon: Kaleiçi, Antalya Örneği. Turkish Studies, Cilt: 13, Sayı: 3, s.737-752.
 • Topsakal, Y., Yüzbaşıoğlu, N. ve Kocabıyık, M. S. (2018). Turizm Endüstrisi ve İnovasyon: Bir Meta-Sentez Çalışması, Innovation and Global Issues In Social Sciences III. Congress Book, April 26-29, 2018, Antalya, s.189-201.
 • Toy, S. ve Çalışkan, U. (2016). Türkiye’de Bölgesel Kalkınmanın Yeni Aktörleri Olarak Kalkınma Ajansları ve Örnek Bir Uygulama “İnovasyona Dayalı Bölgesel Turizm Stratejisi ve Eylem Planı”. Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, Cilt:5, Sayı:2, s.106-120.
 • Toylan, V. N. (2014). Konaklama Sektöründe Faaliyet Gösteren Stratejik İttifaklarda Örgütler Arası İlişki Unsurlarının Bilgi Paylaşımı Aracılığıyla Örgütsel Yenilikçilik Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması. Yayımlanmamış Doktora Tezi. İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Türk, M., ve Kara, E. (2018). Genç Lider Yöneticilerin İnovasyon Anlayışı: Turizm Sektörü Üzerine Bir Alan Araştırması. Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, Cilt: 8, Sayı:8, s. 110-124.
 • Türkmendağ, Z. ve Işık, C. (2016). İnovasyon Harcamaları İle Turizm Gelirleri İlişkisi: 2012 Yılı AB Ülkeleri Üzerine Bir Araştırma. , I. Ulusal Alternatif Turizm Kongresi, 07-09 Nisan 2016, Erzincan, s.284-292.
 • Unur , K., Atçı, D., Şanlı, C., ve Albayrak, Z. (2017). Turizm Yazınında İnovasyon Ve Sürdürülebilirlik Araştırmalarının İncelenmesi. I.Uluslararası Turizmin Geleceği Kongresi: İnovasyon, Girişimcilik ve Sürdürebilirlik Kongresi (Futourism 2017) Bildiriler Kitabı, Mersin / Türkiye, s. 477-484.
 • Uzan, H. A., Işık, C., ve Ada, A. (2016). Turizm İşletmelerinin Etik Anlayışına Yenilikçi Bir Bakış Açısı: Uzundere Örneği. I. Ulusal Alternatif Turizm Kongresi Bildiri Kitabı, 07-09 Nisan 2016, Erzincan, s. 493-502
 • Vardar, S. (2018). İşletme Yenilikçiliği ve Yöneticilerin Bireysel Yenilikçi Davranış Eğilimlerinin Finansal Olmayan Performans Üzerine Etkisi: Ankara Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Uygulama. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Batman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Batman.
 • Vatan, A. (2010). Turizm İşletmelerinde İnovasyon: İstanbul'daki 5 Yıldızlı Konaklama İşletmelerinde Bir Araştırma. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir.
 • Vatan, A. ve Poyraz, M. (2016). Nasıl Sürdürülebilir Otel Olunur ?. Çatalhöyük Uluslararası Turizm ve Sosyal Araştırmalar Dergisi. Sayı:1, s.15‐30.
 • Vatan, A. ve Zengin, B. (2014). Çevresel İnovasyon ve Konaklama İşletmelerindeki Uygulamalar Üzerine Bir Araştırma: İstanbul Örneği. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 2, Sayı:8, s. 511-530.
 • Viladimirov, Z. ve Williams, A. (2018). Hotel İnnovations And Performance – The Mediating Role Of Staff Related İnnovations, Tourism Management Perspectives.
 • Yatkın, Ö. ve Akbaba, A. (2018). Türkiye’deki Gastronomi ve Mutfak Sanatları ile Aşçılık Bölümlerinde Verilen İnovasyon İçerikli Derslerin Önemi. VII. Ulusal III. Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu Bildiri Kitabı, 20-21 Nisan 2018, İskenderun, s. 429-437.
 • Yavuz, M. C. (2018). Akıllı Destinasyon:Turizm, İnovasyon, Girişimcilik ve Çözüm Bekleyen Konular. 2. Uluslararası Turizmin Geleceği Kongresi: İnovasyon, Girişimcilik ve Sürdürebilirlik Kongresi (Futourism 2018) Bildiriler Kitabı, Mersin / Türkiye, s.733-737.
 • Yiğit, S. (2014). Kültür, Örgüt Kültürü ve İnovasyon İlişkisi Bağlamında “İnovasyon Kültürü. KMÜ Sosyal ve Ekonomı̇k Araştırmalar Dergı̇si, Cilt: 16, Sayı:27,s. 1-7.
 • Yıldız, A. (2015). Termal Turizm İşletmelerinde İnovasyon: Pamukkale-Karahayıt Örneği . Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Pamukale Ünivesitesi Sosyal Blimler Enstitüsü, Denizli.
 • Yıldız Kale, E. ve Sahilli Birdir, S. (2010). Otel İşletmelerinde Yenilikçi Hizmetler. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, Yıl:7, Sayı:2, s. 30-40.
 • Yıldız, M. R. (2017). Turizm İşletme Yöneticilerinin Yenilikçilik Algısının Yenilikçilik Faaliyetlerine ve Yenilik Stratejilerine Etkisi: Bartın, Zonguldak ve Karabük İllerinde Bir Araştırma. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Bartın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bartın.
 • Yıldız, R. Ö., Bal, E. T., Akın, M. ve Ateş, A. (2018). Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Bireysel Yenilikçilik Eğilimlerinin Ölçülmesi. III Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu Bildiri Kitabı, 1605-1612.
 • Yıldız, T. (2010). Konaklama İşletmelerinde Yenileşim Yönetimi, İzmir, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Yılmaz, G. (2018). İstanbul’daki Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Müşteri Beklentilerine Yönelik Sunulan Makro Trendler. Social Sciences Research Journal, Cilt: 7, Sayı:4, s. 122-133.s
 • Yüzbaşıoğlu, N. ve Doğan, O. (2018). Sağlık Turizmi İşletmelerinde İnovasyon Sürecine İlişkin Bir Literatür Taraması, VII. Ulusal III. Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu Bildiri Kitabı, 20-21 Nisan 2018, İskenderun, s.213-222.
 • Zach,F.J.ve Hill, T.L. (2017). Network, Knowledge and Relationship Impacts on Innovation in Tourism Destinations, Tourism Management C:62, s. 196 -207.
 • Zach, F. (2016). Collaboration For İnnovation İn Tourism Organizations: Leadership Support, İnnovation Formality, And Communication, Journal of Hospitality & Tourism Research, C: 40 (3), s. 271–290.
 • Zengin, B. ve Dursun, C. (2017). Otel İşletmelerinde Uygulanan İnovatif Faaliyetlerin Rekabet Avantajı Üzerine Etkileri: Doğu Marmara Örneği. Turizm ve Araştırma Dergisi, Cilt:6, Sayı: 2, s. 38-58.
 • Zerenler, M. ve Karakuş, G. (2017). Ürün ve Süreç Yeniliğinin İşletme Performansına Etkisi: Bir Vaka Çalışması. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 19, Sayı: 2, s. 305-331.
 • Warren, C., Becken S. ve Coghlan, A. (2018). Sustainability-Oriented Service Innovation: Fourteen-Year Longitudinal Case Study of A Tourist Accommodation Provider, Journal of Sustainable Tourism, s.1-20.
 • Weidenfeld, A., ve Hall, M.C. (2014). Tourism İn The Development Of Regional And Sectoral İnnovation Systems, The Wiley Blackwell Companion to Tourism, s. 578-588.
 • Weiermair, K. (2004) Product İmprovement Or İnnovation: What İs The Key To Success İn Tourism?, OECD, s.1-11.
 • Williams, A.M. ve Shaw, G. (2011). Internatıonalızatıon and Innovatıon in Tourısm 2011, Annals of Tourism Research, 38(1): 27–51.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Cem IŞIK


Emre AKOĞUL


Sedat TAŞ


Abdulkadir UYRUN


Tahmina HAJİYEVA


Barış TURAN This is me


Ahmet Halil DIRBO This is me

Publication Date December 27, 2018
Submission Date December 27, 2018
Acceptance Date
Published in Issue Year 2018 Volume: 1 Issue: 2

Cite

APA Işık, C. , Akoğul, E. , Taş, S. , Uyrun, A. , Hajiyeva, T. , Turan, B. & Dırbo, A. H. (2018). TURİZM VE İNOVASYON İLİŞKİSİ: LİTERATÜR TARAMASI . Journal of Tourism Intelligence and Smartness , 1 (2) , 34-74 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/jtis/issue/41750/504590