Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

EUROPEAN CAPITAL OF SMART TOURISM WITHIN THE CONTEXT OF TOURISM POLICY OF THE EUROPEAN UNION

Year 2021, Volume 4, Issue 1, 1 - 18, 06.05.2021

Abstract

The European Union carries out supporting, coordinating and complementing activities in order to provide a favourable environment for the development of tourism enterprises and compete with the emerging destinations. The European Union defined the priorities of its New Tourism Policy by the policy document entitled Europe, the World’s No 1 Tourist Destination – A New Political Framework for Tourism in Europe. Within this context, 4 strategical priorities and a several number of tools were introduced in order to achieve the aim of developing a competitive, sustainable, modern and socially responsible tourism sector. Most recently, a new tool has been added onto the existing ones and a contest on the European Capital of Smart Tourism was organized by the European Commission. It is a must to provide accessible, sustainable, digital goods and services, and a must to intermingle cultural heritage and innovation so as to enrich the goods and services provided to the visitors for any tourism destination to become a European Capital of Smart Tourism. Despite the fact that the contest is open only for the member states, it is inpiring for the cities that aspire to become smart tourism destination. Therefore, it seems to be the right choice to scrutinize the winning cities of the contest and to learn from their experiences. In this respect, the aim of this paper is to explain the European Capital of Smart Tourism initiative within the context of tourism policy of the Europan Union and to raise awareness on the issue. In this paper, qualitative analysis based on case study is realized. In line with the defined aim and method, after explaining the content of tourism policy realized at the European Union level, the European Capital of Smart Tourism initiative, develepod as an instrument for applying the above stated policy, is thoroughly dealt with. Foregrounding the case of Helsinki as a European Capital of Smart Tourism, the paper is concluded by a set of recommendations for those cities striving for becoming a smart tourism destination.

References

 • 03.07.2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanunu. Resmi Gazete (Tarih: 13 Temmuz 2005, Sayı: 25784). https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2005/07/20050713-6.htm. Erişim: 16.01.2020.
 • An EU Initiative to Reward Innovative and Smart Tourism in European Cities. http://smarttourismcapital.eu. Erişim: 15.12.2019.
 • Bleijenbergh, I. (2010). Case Selection. Mills, A.J., Durepos, G., and Wiebe, E. (Yay. haz.). Encyclopedia of Case Study Research, Volumes I and II içinde. (Volume I, s. 61-63). Thousand Oaks, CA: Sage
 • Chmiliar, L. (2010). Case Selection. Mills, A.J., Durepos, G., and Wiebe, E. (Yay. haz.). Encyclopedia of Case Study Research, Volumes I and II içinde. (Volume I, s. 582-583). Thousand Oaks, CA: Sage
 • Consolidated Texts of the EU Treaties as Amended by the Treaty of Lisbon, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:C:2007:306:TOC. Erişim: 25.11.2019.
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı. (tarih yok). Ulusal Akıllı Şehir Stratejisi ve Eylem Planı (2020-2023). Ankara.
 • European Commission. (2010). Europe, the World’s No 1 Tourist Destination – A New Political Framework for Tourism in Europe. COM(2010)352 final of 30.06.2010, Brussels.
 • European Commission. (2019). Compendium of Best Practices: 2019 European Capital of Smart Tourism Concept Brussels.
 • European Union. (tarih yok-a). Competition for the European Capital of Smart Tourism (2019). Brussels.
 • European Union. (tarih yok-b). Competition for the European Capital of Smart Tourism (2020). Brussels.
 • European Union. (tarih yok-c). Will Your City Be The Next European Capital of Smart Tourism?. https://smarttourismcapital.eu/wp-content/uploads/2019/02/2020_ Factsheet_EN.pdf. Erişim: 20.01.2020.
 • Gerring, J. (2007). Case Study Research: Principles and Practices. USA: Cambridge University Press.
 • Helsinki Taking Smart to New Hights. https://smarttourismcapital.eu/wp-content/uploads/2018/11/Helsinkis-Preliminary-Programme-of-Activities-as-2019-European-Capital-of-Smart-Tourism.pdf. Erişim: 05.01.2020.
 • Helsinki: 2019 European Capital of Smart Tourism. https://smarttourismcapital.eu/city/helsinki/. Erişim: 15.01.2020.
 • Mehter Aykın, S. (2016). Avrupa Birliği’nin Yeni Politika Alanı: Turizm. R. İzol, S. Atvur & T. Öztürk (Yay. haz.). 21. Yüzyılda Avrupa içinde (s. 281-307). Ankara: Seçkin Yayınevi.
 • Mehter Aykın, S. (2018). Avrupa Birliği’nde Sürdürülebilir ve Sorumlu Turizm Uygulamaları ve Türkiye. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi, Aralık-2018, 3(2), 153-170.
 • World Bank. (23 December 2019). Gross Domestic Product 2018. World Development Indicators Database. http://databank.worldbank.org/data/download/GDP.pdf. Erişim: 28.12.2019.
 • World Tourism Organisation (UNWTO). (2019). International Tourism Highlights (2019 Edition). Madrid. DOI: https://doi.org/10.18111/9789284421152, file:///Users/sibelmehteraykin/Desktop/International%20Tourism%20Highlights,%202019%20Edition.webarchive. Erişim: 28.12.2019.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (1999). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, 10. Baskı, Ankara: Şeçkin Yayınevi.

AVRUPA BİRLİĞİ’NİN TURİZM POLİTİKASI ÇERÇEVESİNDE AVRUPA AKILLI TURİZM BAŞKENTLERİ

Year 2021, Volume 4, Issue 1, 1 - 18, 06.05.2021

Abstract

Avrupa Birliği, yükselen destinasyonlarla rekabet edebilmek ve turizm girişimlerinin gelişimi için uygun bir atmosfer sağlamak üzere destekleyici, eşgüdüm sağlayıcı, tamamlayıcı eylemlerde bulunmaktadır. Dünyanın Bir Numaralı Turist Destinasyonu Avrupa için Yeni Bir Turizm Politikası Çerçevesi isimli politika belgesi ile Avrupa Birliği Yeni Turizm Politikasının önceliklerini belirlemiştir. Bu bağlamda rekabetçi, sürdürülebilir, modern ve sosyal açıdan sorumlu bir turizm sektörü yaratılması amacına yönelik olarak 4 stratejik öncelik tanımlamış ve çok sayıda araç geliştirmiştir. Yakın bir tarihte sözü edilen araçlara yenisi eklenmiş ve Avrupa Komisyonu tarafından Avrupa Akıllı Turizm Başkenti yarışması düzenlenmeye başlamıştır. Herhangi bir turizm destinasyonunun Avrupa Akıllı Turizm Başkenti olarak kabul görmesi için erişilebilirliğin, sürdürülebilirliğin, dijitalleşmenin sağlanması ve ayrıca kültürel miras ile yaratıcılığın ziyaretçilere sunulan ürün ve hizmetleri zenginleştirmek üzere kullanılması gerekmektedir. Her ne kadar sadece üye ülkelere açık olsa da söz konusu yarışma kriterleri akıllı turizm destinasyonu olma çabasındaki şehirlere de ilham kaynağı oluşturmaktadır. Dolayısıyla, yarışmayı kazanan şehirlerin iyi etüd edilmesi ve onların tecrübelerinden çıkarımlarda bulunulması doğru bir yaklaşım gibi görünmektedir. Bu bağlamda, çalışmanın amacı Avrupa Akıllı Turizm Başkentleri girişimini Avrupa Birliği’nin turizm politikası ile ilişkilendirilerek açıklamak ve konuya ilişkin bir farkındalık yaratmaktır. Çalışmada vaka incelemesine dayalı nitel araştırma yöntemi kullanılmaktadır. Tanımlanan amaç ve başvurulan yöntem çerçevesinde, Avrupa Birliği düzeyinde uygulanan turizm politikasının kapsamı açıklandıktan sonra, söz konusu politikanın uygulamaya aktarılma aracı olarak geliştirilen Avrupa Akıllı Turizm Başkentleri girişimi etraflıca ele alınmaktadır. Vaka olarak 2019 yılında Avrupa Akıllı Turizm Başkenti ilan edilen Helsinki şehrinin incelendiği çalışma, akıllı turizm destinasyonu olma çabasındaki yöreler için sunulan bir dizi öneri ile son bulmaktadır.

References

 • 03.07.2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanunu. Resmi Gazete (Tarih: 13 Temmuz 2005, Sayı: 25784). https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2005/07/20050713-6.htm. Erişim: 16.01.2020.
 • An EU Initiative to Reward Innovative and Smart Tourism in European Cities. http://smarttourismcapital.eu. Erişim: 15.12.2019.
 • Bleijenbergh, I. (2010). Case Selection. Mills, A.J., Durepos, G., and Wiebe, E. (Yay. haz.). Encyclopedia of Case Study Research, Volumes I and II içinde. (Volume I, s. 61-63). Thousand Oaks, CA: Sage
 • Chmiliar, L. (2010). Case Selection. Mills, A.J., Durepos, G., and Wiebe, E. (Yay. haz.). Encyclopedia of Case Study Research, Volumes I and II içinde. (Volume I, s. 582-583). Thousand Oaks, CA: Sage
 • Consolidated Texts of the EU Treaties as Amended by the Treaty of Lisbon, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:C:2007:306:TOC. Erişim: 25.11.2019.
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı. (tarih yok). Ulusal Akıllı Şehir Stratejisi ve Eylem Planı (2020-2023). Ankara.
 • European Commission. (2010). Europe, the World’s No 1 Tourist Destination – A New Political Framework for Tourism in Europe. COM(2010)352 final of 30.06.2010, Brussels.
 • European Commission. (2019). Compendium of Best Practices: 2019 European Capital of Smart Tourism Concept Brussels.
 • European Union. (tarih yok-a). Competition for the European Capital of Smart Tourism (2019). Brussels.
 • European Union. (tarih yok-b). Competition for the European Capital of Smart Tourism (2020). Brussels.
 • European Union. (tarih yok-c). Will Your City Be The Next European Capital of Smart Tourism?. https://smarttourismcapital.eu/wp-content/uploads/2019/02/2020_ Factsheet_EN.pdf. Erişim: 20.01.2020.
 • Gerring, J. (2007). Case Study Research: Principles and Practices. USA: Cambridge University Press.
 • Helsinki Taking Smart to New Hights. https://smarttourismcapital.eu/wp-content/uploads/2018/11/Helsinkis-Preliminary-Programme-of-Activities-as-2019-European-Capital-of-Smart-Tourism.pdf. Erişim: 05.01.2020.
 • Helsinki: 2019 European Capital of Smart Tourism. https://smarttourismcapital.eu/city/helsinki/. Erişim: 15.01.2020.
 • Mehter Aykın, S. (2016). Avrupa Birliği’nin Yeni Politika Alanı: Turizm. R. İzol, S. Atvur & T. Öztürk (Yay. haz.). 21. Yüzyılda Avrupa içinde (s. 281-307). Ankara: Seçkin Yayınevi.
 • Mehter Aykın, S. (2018). Avrupa Birliği’nde Sürdürülebilir ve Sorumlu Turizm Uygulamaları ve Türkiye. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi, Aralık-2018, 3(2), 153-170.
 • World Bank. (23 December 2019). Gross Domestic Product 2018. World Development Indicators Database. http://databank.worldbank.org/data/download/GDP.pdf. Erişim: 28.12.2019.
 • World Tourism Organisation (UNWTO). (2019). International Tourism Highlights (2019 Edition). Madrid. DOI: https://doi.org/10.18111/9789284421152, file:///Users/sibelmehteraykin/Desktop/International%20Tourism%20Highlights,%202019%20Edition.webarchive. Erişim: 28.12.2019.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (1999). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, 10. Baskı, Ankara: Şeçkin Yayınevi.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Hospitality Leisure Sport and Tourism
Journal Section Articles
Authors

Sibel MEHTER AYKIN (Primary Author)
AKDENIZ UNIVERSITY
0000-0002-8646-0416
Türkiye

Publication Date May 6, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 4, Issue 1

Cite

Bibtex @research article { jtis884117, journal = {Journal of Tourism Intelligence and Smartness}, issn = {}, eissn = {2651-3420}, address = {topsakal.yunus@gmai.com}, publisher = {Yunus TOPSAKAL}, year = {2021}, volume = {4}, pages = {1 - 18}, doi = {}, title = {AVRUPA BİRLİĞİ’NİN TURİZM POLİTİKASI ÇERÇEVESİNDE AVRUPA AKILLI TURİZM BAŞKENTLERİ}, key = {cite}, author = {Mehter Aykın, Sibel} }
APA Mehter Aykın, S. (2021). AVRUPA BİRLİĞİ’NİN TURİZM POLİTİKASI ÇERÇEVESİNDE AVRUPA AKILLI TURİZM BAŞKENTLERİ . Journal of Tourism Intelligence and Smartness , 4 (1) , 1-18 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/jtis/issue/60656/884117
MLA Mehter Aykın, S. "AVRUPA BİRLİĞİ’NİN TURİZM POLİTİKASI ÇERÇEVESİNDE AVRUPA AKILLI TURİZM BAŞKENTLERİ" . Journal of Tourism Intelligence and Smartness 4 (2021 ): 1-18 <https://dergipark.org.tr/en/pub/jtis/issue/60656/884117>
Chicago Mehter Aykın, S. "AVRUPA BİRLİĞİ’NİN TURİZM POLİTİKASI ÇERÇEVESİNDE AVRUPA AKILLI TURİZM BAŞKENTLERİ". Journal of Tourism Intelligence and Smartness 4 (2021 ): 1-18
RIS TY - JOUR T1 - AVRUPA BİRLİĞİ’NİN TURİZM POLİTİKASI ÇERÇEVESİNDE AVRUPA AKILLI TURİZM BAŞKENTLERİ AU - Sibel Mehter Aykın Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - DO - T2 - Journal of Tourism Intelligence and Smartness JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 18 VL - 4 IS - 1 SN - -2651-3420 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Journal of Tourism Intelligence and Smartness AVRUPA BİRLİĞİ’NİN TURİZM POLİTİKASI ÇERÇEVESİNDE AVRUPA AKILLI TURİZM BAŞKENTLERİ %A Sibel Mehter Aykın %T AVRUPA BİRLİĞİ’NİN TURİZM POLİTİKASI ÇERÇEVESİNDE AVRUPA AKILLI TURİZM BAŞKENTLERİ %D 2021 %J Journal of Tourism Intelligence and Smartness %P -2651-3420 %V 4 %N 1 %R %U
ISNAD Mehter Aykın, Sibel . "AVRUPA BİRLİĞİ’NİN TURİZM POLİTİKASI ÇERÇEVESİNDE AVRUPA AKILLI TURİZM BAŞKENTLERİ". Journal of Tourism Intelligence and Smartness 4 / 1 (May 2021): 1-18 .
AMA Mehter Aykın S. AVRUPA BİRLİĞİ’NİN TURİZM POLİTİKASI ÇERÇEVESİNDE AVRUPA AKILLI TURİZM BAŞKENTLERİ. JTIS. 2021; 4(1): 1-18.
Vancouver Mehter Aykın S. AVRUPA BİRLİĞİ’NİN TURİZM POLİTİKASI ÇERÇEVESİNDE AVRUPA AKILLI TURİZM BAŞKENTLERİ. Journal of Tourism Intelligence and Smartness. 2021; 4(1): 1-18.
IEEE S. Mehter Aykın , "AVRUPA BİRLİĞİ’NİN TURİZM POLİTİKASI ÇERÇEVESİNDE AVRUPA AKILLI TURİZM BAŞKENTLERİ", Journal of Tourism Intelligence and Smartness, vol. 4, no. 1, pp. 1-18, May. 2021