Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

The effect of working life quality of hotel employees on individual creativity performance

Year 2022, Volume 8, Issue 2, 53 - 61, 31.07.2022
https://doi.org/10.24288/jttr.1101324

Abstract

This study determined how the working life quality of hotel employees affects their individual creativity performance. Survey data were collected in June-July 2018 from 310 hotel employees working in five-star hotels in Bodrum district, Muğla province, Turkey. Correlation analysis indicated positive, moderate and weak relationships between working life quality and individual creativity. A regression analysis was then performed to test the research hypotheses. This showed that career opportunities and work safety significantly affected individual creativity. However, working conditions and wages and earnings had no significant effect on individual creativity. The results of this research have great importance because it is the first research that investigates the effect of the quality of working life on individual creativity performance of employees working in hospitality businesses in Turkey.

References

 • Akat, İ., Budak, G., & Budak, G. (2002). İşletme yönetimi. (4. baskı), İzmir: Barış Yayınları Fakülteler Kitapevi, Şafak Matbaacılık.
 • Akdeğirmen, E. (2015). Sosyal medya kullanımının inovasyon, bireysel yaratıcılık ve çalışan performansına etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Arel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Aslım, G. (2013). Gıda tarım ve hayvancılık bakanlığında görev yapan veteriner hekimlerin çalışma yaşamı kalitesinin değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Konya: Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
 • Aydemir, Y. (2008). Ohsas/Ts 18001 iş sağlığı ve iş güvenliği uygulamalarının çalışma yaşamı kalitesine etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Balay, R. (2010). Öğretim elemanlarının örgütsel yaratıcılık algıları. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 43(1), 41-78.
 • Barker, A. (2002). Yenilikçiliğin simyası (Çev.Ahmet Kardam), İstanbul: Mess Yayıncılık.
 • Bektaş, H. (2015). İkili değişkenler için faktör analizi: Çalışma yaşamı kalitesi üzerine bir uygulama. Yayımlanmamış Doktora Tezi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Bentley, T. (2004). Yaratıcılık (Creativity), (Çev. Onur Yıldırım), İstanbul: Hayat Yayıncılık.
 • Bilge H. (2010). Küçük ve orta boy işletmelerde insan kaynakları yönetimi fonksiyonları açısından kurumsallaşma: Manisa organize sanayi bölgesinde ampirik bir çalışma. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Manisa: Celal Bayar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Borghini, S. (2005). Organizational creativity: Breaking equilibrium and order to innovate. Journal of Knowledge Management, 9(4), 19-33.
 • Canal, B. (2017). Örgütsel özdeşleşmenin bireysel yaratıcılık üzerindeki etkisi: Bankacılık sektöründe bir araştırma. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Nevşehir: Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Considine, G. & Callus, R. (2002). The quality of work life of australian employees. The Development Of An İndex, 1-19.
 • Cooper, C. L. (1979). Improving the quality of working life: a new industrial revolution. Employee Relations. 1(4), 17-18.
 • Davis, L. E. & Trist, E. L. (1974). Improving the quality of working life: Sociotechnical case studies. Work And The Quality Of Life Resource Papers For Work In America 246- 279.
 • Demir, M. (2009). Konaklama işletmelerinde duygusal zeka, örgütsel sapma, çalışma yaşamı kalitesi ve işten ayrılma eğilimi arasındaki ilişkinin analizi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Demir, M. (2011). İşgörenlerin çalışma yaşamı kalitesi algılamalarının işte kalma niyeti ve işe devamsızlık ile ilişkisi. Ege Akademik Bakış Dergisi, 11(3), 453-464.
 • Demirbilek, S., & Türkan, U. Ö. (2008). Çalışma yaşamı kalitesinin artırılmasında personel güçlendirmenin rolü. ISGUC The Journal of Industrial Relations and Human Resources, 10(1), 47-67.
 • Efraty, D. & Sirgy, M. J. (1990). The effects of quality of working life (qwl) on employee behavioral responses. Social Indicators Research, 22(1), 31-47.
 • Erdem, M. (2008). Öğretmenlere göre kamu ve özel liselerde iş yasamı kalitesi ve örgütsel bağlılıkla ilişkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Ankara: Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Esen, Ş. (1996). Yönetimde yaratıcılık ve kendini geliştirme. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Bursa: Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Garg, P., & Rastogi, R. (2006). New model of job design: Motivating employees' performance. Journal of management Development., 25(6), 572-587.
 • Göyşen, H. (2015). İçsel pazarlama çerçevesinde öğretim üyelerinin mobbinge maruz kalma algısı ve bunun çalışma yaşamı kalitesi üzerine etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Gu, Q., Tang, T. L. P. & Jiang, W. (2015). Does moral leadership enhance employee creativity? Employee identification with leader and leader–member exchange (lmx) in the Chinese context. Journal of Business Ethics, 126(3), 513-529.
 • Gurteen, D. (1998). Knowledge, creativity and innovation. Journal of Knowledge Management, 2(1), 5-13.
 • Güvenli, F. G. (2006). Yeni teknolojilerin çalışma yaşamı üzerindeki etkileri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Hammer, E.F. (1984). Creativity, talent and personality. Florida: Robert E. Krieger Publishing Company.
 • Harvey D. F. & Brown D. R. (1988). An experienced approach to organizational development. USA: Prentice Hall.
 • Herzberg, F., Mausner, B., & Snyderman, B. B. (1959). Motivation to work. New York: John Willey and Sons.
 • Horng, J. S. & Hu, M. L. (2008). The mystery in the kitchen: Culinary creativity. Creativity Research Journal, 20(2), 221-230.
 • Huzzard, T. (2003). The convergence of the quality of working life and competitiveness: a current Swedish literature review. Arbetsliv i omvandling, (9), 1-119.
 • Igbaria, M., Parasuraman, S., & Badawy, M. K. (1994). Work experiences, job involvement, and quality of work life among information systems personnel. MIS quarterly, 175-201.
 • Işık, R. (1991). Çalışma yaşamının kalitesinin geliştirilmesi: Hükümet, işçi, işveren ve özellikle ILO'nun yaklaşımları. Verimlilik ve Çalışma Hayatının Kalitesinin Geliştirilmesi Sempozyumu (23-24 Ekim 1990, İstanbul), 45-65.
 • Jiang, J., Wang, S. & Zhao, S. (2012). Does hrm facilitate employee creativity and organizational innovation? A study of Chinese firms. The International Journal of Human Resource Management, 23(19), 4025-4047.
 • Kalaycı, Ş. (2018). SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri. 9. Baskı, Ankara: Dinamik Akademi Yayın Dağıtım.
 • Kale, E. (2010). Konaklama işletmelerinde örgüt içi faktörlerin yenilik ve yaratıcılık performansına etkileri. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Kayseri: Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Kanbur E. (2015). Çalışanların bireysel yaratıcılık düzeylerinin iç girişimcilik performansları üzerindeki etkisinde algılanan örgütsel desteğin aracılık rolü. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Tokat: Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Kaya, N. (2011). Bir üniversite hastanesinde çalışan hemşirelerde çalışma yaşamı kalitesi ve etkileyen etmenlerin değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Zonguldak: Karaelmas Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
 • Kristensen, T. (2004). The physical context of creativity. Creativity And Innovation Management, 13(2), 89-96.
 • Küçükusta, D. (2007). Konaklama işletmelerinde iş-yaşam dengesinin çalışma yaşamı kalitesine etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Lokanadha, R. M. & Mohan, R. P. (2011). Quality of work life of employees: Emerging dimensions. Asian Journal of Management Research, 1 (2), 827-839.
 • Mauzy, J., Harriman, R. A., Arthur, K. A. & Harriman, R. (2003). Creativity, Inc: Building An Inventive Organization. Boston: Harvard Business Press.
 • Nadler, D. A. & Lawler, E. E. (1983).Quality of work life: Perspectives and directions. Organizational Dynamics, 11 (3), 20-30.
 • Nazari, M. Z. & Shahdadnejad, N. (2011). Barriers to creativity and innovation in the organization’s management (Örgütlerin yönetiminde yaratıcılık ve yenilik engelleri). Management and Economics, 25, 256-260.
 • Oldham, G. R. & Cummings, A. (1996). Employee creativity: Personal and contextual factors at work. Academy of Management Journal, 39(3), 607-634.
 • Özen, Y. (2012). Yaratıcı öğrenme. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi, 6, 231-256.
 • Özmete, E. (2002). Özel sektörde kadın iş gücünün çalışma yasamı kalitesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Ankara: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Pıçakçı, K., (2013). Örgüt ikliminin bireylerin yaratıcılık performansı üzerindeki etkileri: Moda sektöründe bir uygulama. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Kocaeli: Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Rose, R. C., Beh, L., Uli, J., & Idris, K. (2006). Quality of work life: Implications of career dimensions. Journal of Social Sciences, 2(2), 61-67.
 • Scbuster, M. (1987). Gain sharing: Do it right the first time. Sloan Management Review (1986-1998), 28(2), 17.
 • Sirgy, M. J., Reilly, N. P., Wu, J., & Efraty, D. (2012). Review of research related to quality of work life (QWL) programs. In Handbook of social indicators and quality of life research (pp. 297-311). Springer, Dordrecht.
 • Tuncer, M., & Yeşiltaş, M. (2013). Çalışma yaşam kalitesinin otel işletmesi çalışanları üzerindeki etkileri. İşletme Araştırmaları Dergisi, 5(1), 57-78.
 • Turunç, Ö., Tabak, A., Şeşen, H., & Türkyılmaz, A. (2010). Çalışma yaşamı kalitesinin prosedür adaleti, iş tatmini, iş stresi ve işten ayrılma niyetine etkisi. ISGUC The Journal of Industrial Relations and Human Resources, 12(2), 115-134.
 • Ussahawanitchakit, P. (2011). Building corporate ınnovation of ınformation technology businesses in Thailand: Roles of employee creativity, organizational change and globalization force. J. Acad. Bus. Econ, 11(1), 1-10.
 • Ünlü, M. (2011). Örgüt sağlığı algısının çalışma yaşamı kalitesi üzerine etkisi: İzmir ili Gaziemir ilçesindeki ortaöğretim kurumları uygulaması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Walton, R. E. (1973). Quality of working life: What is it. Sloan management review, 15(1), 11-21.
 • Yılmaz, E. (2009). İlköğretimde çalışan öğretmenlerin örgütsel bağlılıklarının iş doyumları ve okullardaki örgütsel yaratıcılık açısından incelenmesi. İlköğretim Online, 8(2), 476-484.
 • Zhou, Q., Hirst, G. & Shipton, H. (2012). Context matters: Combined influence of participation and ıntellectual stimulation on the promotion focus–employee creativity relationship. Journal of Organizational Behavior, 33(7), 894-909.

Year 2022, Volume 8, Issue 2, 53 - 61, 31.07.2022
https://doi.org/10.24288/jttr.1101324

Abstract

References

 • Akat, İ., Budak, G., & Budak, G. (2002). İşletme yönetimi. (4. baskı), İzmir: Barış Yayınları Fakülteler Kitapevi, Şafak Matbaacılık.
 • Akdeğirmen, E. (2015). Sosyal medya kullanımının inovasyon, bireysel yaratıcılık ve çalışan performansına etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Arel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Aslım, G. (2013). Gıda tarım ve hayvancılık bakanlığında görev yapan veteriner hekimlerin çalışma yaşamı kalitesinin değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Konya: Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
 • Aydemir, Y. (2008). Ohsas/Ts 18001 iş sağlığı ve iş güvenliği uygulamalarının çalışma yaşamı kalitesine etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Balay, R. (2010). Öğretim elemanlarının örgütsel yaratıcılık algıları. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 43(1), 41-78.
 • Barker, A. (2002). Yenilikçiliğin simyası (Çev.Ahmet Kardam), İstanbul: Mess Yayıncılık.
 • Bektaş, H. (2015). İkili değişkenler için faktör analizi: Çalışma yaşamı kalitesi üzerine bir uygulama. Yayımlanmamış Doktora Tezi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Bentley, T. (2004). Yaratıcılık (Creativity), (Çev. Onur Yıldırım), İstanbul: Hayat Yayıncılık.
 • Bilge H. (2010). Küçük ve orta boy işletmelerde insan kaynakları yönetimi fonksiyonları açısından kurumsallaşma: Manisa organize sanayi bölgesinde ampirik bir çalışma. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Manisa: Celal Bayar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Borghini, S. (2005). Organizational creativity: Breaking equilibrium and order to innovate. Journal of Knowledge Management, 9(4), 19-33.
 • Canal, B. (2017). Örgütsel özdeşleşmenin bireysel yaratıcılık üzerindeki etkisi: Bankacılık sektöründe bir araştırma. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Nevşehir: Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Considine, G. & Callus, R. (2002). The quality of work life of australian employees. The Development Of An İndex, 1-19.
 • Cooper, C. L. (1979). Improving the quality of working life: a new industrial revolution. Employee Relations. 1(4), 17-18.
 • Davis, L. E. & Trist, E. L. (1974). Improving the quality of working life: Sociotechnical case studies. Work And The Quality Of Life Resource Papers For Work In America 246- 279.
 • Demir, M. (2009). Konaklama işletmelerinde duygusal zeka, örgütsel sapma, çalışma yaşamı kalitesi ve işten ayrılma eğilimi arasındaki ilişkinin analizi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Demir, M. (2011). İşgörenlerin çalışma yaşamı kalitesi algılamalarının işte kalma niyeti ve işe devamsızlık ile ilişkisi. Ege Akademik Bakış Dergisi, 11(3), 453-464.
 • Demirbilek, S., & Türkan, U. Ö. (2008). Çalışma yaşamı kalitesinin artırılmasında personel güçlendirmenin rolü. ISGUC The Journal of Industrial Relations and Human Resources, 10(1), 47-67.
 • Efraty, D. & Sirgy, M. J. (1990). The effects of quality of working life (qwl) on employee behavioral responses. Social Indicators Research, 22(1), 31-47.
 • Erdem, M. (2008). Öğretmenlere göre kamu ve özel liselerde iş yasamı kalitesi ve örgütsel bağlılıkla ilişkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Ankara: Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Esen, Ş. (1996). Yönetimde yaratıcılık ve kendini geliştirme. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Bursa: Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Garg, P., & Rastogi, R. (2006). New model of job design: Motivating employees' performance. Journal of management Development., 25(6), 572-587.
 • Göyşen, H. (2015). İçsel pazarlama çerçevesinde öğretim üyelerinin mobbinge maruz kalma algısı ve bunun çalışma yaşamı kalitesi üzerine etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Gu, Q., Tang, T. L. P. & Jiang, W. (2015). Does moral leadership enhance employee creativity? Employee identification with leader and leader–member exchange (lmx) in the Chinese context. Journal of Business Ethics, 126(3), 513-529.
 • Gurteen, D. (1998). Knowledge, creativity and innovation. Journal of Knowledge Management, 2(1), 5-13.
 • Güvenli, F. G. (2006). Yeni teknolojilerin çalışma yaşamı üzerindeki etkileri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Hammer, E.F. (1984). Creativity, talent and personality. Florida: Robert E. Krieger Publishing Company.
 • Harvey D. F. & Brown D. R. (1988). An experienced approach to organizational development. USA: Prentice Hall.
 • Herzberg, F., Mausner, B., & Snyderman, B. B. (1959). Motivation to work. New York: John Willey and Sons.
 • Horng, J. S. & Hu, M. L. (2008). The mystery in the kitchen: Culinary creativity. Creativity Research Journal, 20(2), 221-230.
 • Huzzard, T. (2003). The convergence of the quality of working life and competitiveness: a current Swedish literature review. Arbetsliv i omvandling, (9), 1-119.
 • Igbaria, M., Parasuraman, S., & Badawy, M. K. (1994). Work experiences, job involvement, and quality of work life among information systems personnel. MIS quarterly, 175-201.
 • Işık, R. (1991). Çalışma yaşamının kalitesinin geliştirilmesi: Hükümet, işçi, işveren ve özellikle ILO'nun yaklaşımları. Verimlilik ve Çalışma Hayatının Kalitesinin Geliştirilmesi Sempozyumu (23-24 Ekim 1990, İstanbul), 45-65.
 • Jiang, J., Wang, S. & Zhao, S. (2012). Does hrm facilitate employee creativity and organizational innovation? A study of Chinese firms. The International Journal of Human Resource Management, 23(19), 4025-4047.
 • Kalaycı, Ş. (2018). SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri. 9. Baskı, Ankara: Dinamik Akademi Yayın Dağıtım.
 • Kale, E. (2010). Konaklama işletmelerinde örgüt içi faktörlerin yenilik ve yaratıcılık performansına etkileri. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Kayseri: Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Kanbur E. (2015). Çalışanların bireysel yaratıcılık düzeylerinin iç girişimcilik performansları üzerindeki etkisinde algılanan örgütsel desteğin aracılık rolü. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Tokat: Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Kaya, N. (2011). Bir üniversite hastanesinde çalışan hemşirelerde çalışma yaşamı kalitesi ve etkileyen etmenlerin değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Zonguldak: Karaelmas Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
 • Kristensen, T. (2004). The physical context of creativity. Creativity And Innovation Management, 13(2), 89-96.
 • Küçükusta, D. (2007). Konaklama işletmelerinde iş-yaşam dengesinin çalışma yaşamı kalitesine etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Lokanadha, R. M. & Mohan, R. P. (2011). Quality of work life of employees: Emerging dimensions. Asian Journal of Management Research, 1 (2), 827-839.
 • Mauzy, J., Harriman, R. A., Arthur, K. A. & Harriman, R. (2003). Creativity, Inc: Building An Inventive Organization. Boston: Harvard Business Press.
 • Nadler, D. A. & Lawler, E. E. (1983).Quality of work life: Perspectives and directions. Organizational Dynamics, 11 (3), 20-30.
 • Nazari, M. Z. & Shahdadnejad, N. (2011). Barriers to creativity and innovation in the organization’s management (Örgütlerin yönetiminde yaratıcılık ve yenilik engelleri). Management and Economics, 25, 256-260.
 • Oldham, G. R. & Cummings, A. (1996). Employee creativity: Personal and contextual factors at work. Academy of Management Journal, 39(3), 607-634.
 • Özen, Y. (2012). Yaratıcı öğrenme. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi, 6, 231-256.
 • Özmete, E. (2002). Özel sektörde kadın iş gücünün çalışma yasamı kalitesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Ankara: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Pıçakçı, K., (2013). Örgüt ikliminin bireylerin yaratıcılık performansı üzerindeki etkileri: Moda sektöründe bir uygulama. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Kocaeli: Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Rose, R. C., Beh, L., Uli, J., & Idris, K. (2006). Quality of work life: Implications of career dimensions. Journal of Social Sciences, 2(2), 61-67.
 • Scbuster, M. (1987). Gain sharing: Do it right the first time. Sloan Management Review (1986-1998), 28(2), 17.
 • Sirgy, M. J., Reilly, N. P., Wu, J., & Efraty, D. (2012). Review of research related to quality of work life (QWL) programs. In Handbook of social indicators and quality of life research (pp. 297-311). Springer, Dordrecht.
 • Tuncer, M., & Yeşiltaş, M. (2013). Çalışma yaşam kalitesinin otel işletmesi çalışanları üzerindeki etkileri. İşletme Araştırmaları Dergisi, 5(1), 57-78.
 • Turunç, Ö., Tabak, A., Şeşen, H., & Türkyılmaz, A. (2010). Çalışma yaşamı kalitesinin prosedür adaleti, iş tatmini, iş stresi ve işten ayrılma niyetine etkisi. ISGUC The Journal of Industrial Relations and Human Resources, 12(2), 115-134.
 • Ussahawanitchakit, P. (2011). Building corporate ınnovation of ınformation technology businesses in Thailand: Roles of employee creativity, organizational change and globalization force. J. Acad. Bus. Econ, 11(1), 1-10.
 • Ünlü, M. (2011). Örgüt sağlığı algısının çalışma yaşamı kalitesi üzerine etkisi: İzmir ili Gaziemir ilçesindeki ortaöğretim kurumları uygulaması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Walton, R. E. (1973). Quality of working life: What is it. Sloan management review, 15(1), 11-21.
 • Yılmaz, E. (2009). İlköğretimde çalışan öğretmenlerin örgütsel bağlılıklarının iş doyumları ve okullardaki örgütsel yaratıcılık açısından incelenmesi. İlköğretim Online, 8(2), 476-484.
 • Zhou, Q., Hirst, G. & Shipton, H. (2012). Context matters: Combined influence of participation and ıntellectual stimulation on the promotion focus–employee creativity relationship. Journal of Organizational Behavior, 33(7), 894-909.

Details

Primary Language English
Subjects Hospitality Leisure Sport and Tourism
Journal Section Research Articles
Authors

Erge TÜR> (Primary Author)
It is not affiliated with an institution
0000-0002-2733-5199
Türkiye


Şirvan Şen DEMİR>
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-3253-1001
Türkiye

Early Pub Date April 10, 2022
Publication Date July 31, 2022
Published in Issue Year 2022, Volume 8, Issue 2

Cite

APA Tür, E. & Demir, Ş. Ş. (2022). The effect of working life quality of hotel employees on individual creativity performance . Journal of Tourism Theory and Research , 8 (2) , 53-61 . DOI: 10.24288/jttr.1101324