Year 2019, Volume 14 , Issue 55, Pages 251 - 265 2019-07-31

KOBİ’lerin Finansal Performansının MACBETH-COPRAS Bütünleşik Yaklaşımıyla Değerlendirilmesi
Evaluation of Financial Performance of SMEs with MACBETH-COPRAS Integrated Approach

Ejder AYÇİN [1] , Enver Çakın [2]


Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizinde ekonomik ve sosyal kalkınmasının temelini küçük ve orta büyüklükteki işletmeler (KOBİ) oluşturmaktadır. KOBİ’lerin rekabet ortamında sürdürülebilir bir büyüme gerçekleştirebilmesi ve varlıklarını devam ettirebilmesi için düzenli olarak performanslarını ölçmeleri gerekmektedir. Bu çalışmada BIST KOBİ Endeksinde yer alan işletmelerin finansal performansları MACBETH-COPRAS yöntemlerinin birlikte kullanılması ile analiz edilmiştir. MACBETH yöntemi ile kriterler ağırlıklandırılmış ve COPRAS yöntemi ile de finansal performans değerleri ve sıralamaları elde edilmiştir. MACBETH yöntemi sonuçlarına göre, en fazla öneme sahip kriterler aktif karlılık oranı, satışların karlılık oranı ve cari oran iken; en az öneme sahip kriterler ise kaldıraç oranı, duran varlık devir hızı oranı ve dönen varlık devir hızı oranıdır. COPRAS yöntemine göre, finansal performansı en iyi olan işletmelerin RTA, Politeknik ve Vanet olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Small and medium-sized enterprises (SMEs) form the basis of economic and social development in our country as in all over the world. SMEs need to measure their performance regularly in order to achieve sustainable growth and to sustain their existence in the competitive environment. In this study, the financial performances of the enterprises included in the BIST SME Index are analyzed by using the MACBETH-COPRAS methods. The criteria are weighted by the MACBETH method and financial performance values and rankings are obtained by COPRAS method. According to the results of the MACBETH, it is concluded that the most important criteria are return on assets, return on sales, and current ratio;the least important criteria are leverage ratio, current asset turnover ratio and fixed asset turnover ratio. According to the results of the COPRAS, the best performing enterprices are RTA, Politeknik and Vanet.

 • Akçakanat, Ö., Eren, H., Aksoy, E., Ömürbek, V. (2017), “Bankacılık Sektöründe Entropi ve WASPAS Yöntemleri İle Performans Değerlendirmesi”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 22(2), 285-300.
 • Akyüz, Y., Bozdoğan, T., Hantekin, E. (2011), “TOPSIS Yöntemiyle Finansal Performansın Değerlendirilmesi ve Bir Uygulama”, Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi, 13(1), 73-92.
 • Apan, M., Oztel, A., Islamoglu, M. (2017), “An Assessment of the Paper Industry Firms Listed in Borsa Istanbul Using Entropy-Based MAUT Method”. Financial Environment and Business Development (pp. 15-28). Springer.
 • Aras, G., Tezcan, N., Furtuna, O. K. (2018), “Multidimensional comprehensive corporate sustainability performance evaluation model: Evidence from an emerging market banking sector”, Journal of Cleaner Production, 185, 600-609.
 • Aytekin, A., Karamaşa, Ç. (2017), “Analyzing Financial Performance Of Insurance Companies Traded In BIST via Fuzzy Shannon's Entropy Based Fuzzy TOPSIS Methodology”, Alphanumeric Journal, 5(1), 51-84.
 • Aytekin, S., Sakarya, Ş. (2013), "BİST'de İşlem Gören Gıda İşletmelerinin TOPSIS Yöntemi ile Finansal Performanslarının Değerlendirilmesi", Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 21, 30-47.
 • Bakırcı, F., Shiraz, S. E., Sattary, A. (2014), "BIST Demir, Çelik Metal Ana Sanayii Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerin Finansal Performans Analizi: VZA Süper Etkinlik ve TOPSIS Uygulaması”, Ege Akademik Bakış, 14(1), 9-19.
 • Baležentis, A., Baležentis, T., Misiūnas, A. (2012), “An Integrated Assessment of Lithuanian Economic Sectors Based on Financial Ratios and Fuzzy MCDM Methods”, Technological and Economic Development of Economy, 18(1), 34-53.
 • Bana E. Costa, C.A. ve Chagas, M.P. (2004), “A Career Choice Problem: An Example of How to Use MACBETH to Build a Quantitative Value Model Based on Qualitative Value Judgments”, European Journal of Operational Research, 153, 323-331.
 • Bayrakdaroğlu, A., Yalçın, N. (2012), Strategic Financial Performance Evaluation of the Turkish Companies Traded on ISE, Ege Akademik Bakış, 12(4), 529-539.
 • Bülbül, S., Köse, A. (2011), “Türk Gıda Şirketlerinin Finansal Performansının Çok Amaçlı Karar Verme Yöntemleriyle Değerlendirilmesi”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 10. Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu Özel Sayısı, 71-97.
 • Carnero, M.C. ve Gómez, A. (2016), “A Multicriteria Decision Making Approach Applied to Improving Maintenance Policies in Healthcare Organizations”, BMC Medical Informatics and Decision Making, 16 (47), 1-22.
 • Cuadrado, M.R. ve Fernández, M.G. (2013), “Methodology to Select the Best Business Game in Higher Education”, American Journal of Industrial and Business Management, 3, 589-594
 • Çelen, A. (2014), "Comparative Analysis of Normalization Procedures in TOPSIS Method: With an Application to Turkish Deposit Banking Market" Informatica, 25(2), 185-208.
 • Chang, S. C., Tsai, P. H. (2016), “A Hybrid Financial Performance Evaluation Model for Wealth Management Banks Following the Global Financial Crisis”, Technological and Economic Development of Economy, 22(1), 21-46.
 • Chatterjee, P. Athawale, V. M. Chakraborty, S. (2011), “Materials selection using complex proportional assessment and evaluation of mixed data methods”, Materials and Design, 32, 851-860
 • Çonkar, K., Elitaş, C., Atar, G. (2011), "İMKB Kurumsal Yönetim Endeksi'ndeki (XKURY) Firmaların Finansal Performanslarının TOPSIS Yöntemi İle Ölçümü ve Kurumsal Yönetim Notu İle Analizi", İktisat Fakültesi Mecmuası, 61(1), 81-115.
 • Das, M. C., Sarkar, B., & Ray, S. (2012). A framework to measure relative performance of Indian technical institutions using integrated fuzzy AHP and COPRAS methodology. Socio-Economic Planning Sciences, 46(3), 230-241.
 • Demireli, E. (2010), "TOPSIS Çok Kriterli Karar Verme Sistemi: Türkiye'deki Kamu Bankaları Üzerine Bir Uygulama", Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 5(1), 101-112.Doğan, M. (2013), “Measuring Bank Performance with Gray Relational Analysis: The Case of Turkey”, Ege Akademik Bakış, 13(2), 215-225.
 • Dumanoğlu, S. (2010), "İMKB'DE İşlem Gören Çimento Şirketlerinin Mali Performansının TOPSIS Yöntemi ile Değerlendirilmesi", Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi, 29(2), 323-339.
 • Ecer, F., Günay, F. (2014), “Borsa İstanbul’da İşlem Gören Turizm Şirketlerinin Finansal Performanslarının Gri İlişkisel Analiz Yöntemiyle Ölçülmesi”. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 25(1), 35-48.
 • Ege, İ., Yaman, S. (2018), TOPSIS ve MOORA Yöntemleri İle Ölçülen Finansal Performansın Pay Getirilerine Etkisi: BIST Çimento-Beton İşletmeleri Üzerine Bir Panel Veri Uygulaması, Al-Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 2(1), 75-96.
 • Elitaş, C., Eleren, A., Yıldız, F., Doğan, M. (2012), “Gri İlişkisel Analiz İle Sigorta Şirketlerinin Performanslarının Belirlenmesi, 16. Finans Sempozyumu, 521-530.
 • Erdoğan, M., Yamaltdinova, A. (2018), “Borsa İstanbul’a Kayıtlı Turizm Şirketlerinin 2011-2015 Dönemi Finansal Performanslarının TOPSİS ile Analizi”, Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 5(1), 19-36.
 • Erdoğan, N. K., Altınirmak, S., Karamaşa, Ç. (2016). “Comparison of Multi Criteria Decision Making (MCDM) Methods with Respect to Performance of Food Firms Listed in BIST”, Copernican Journal of Finance & Accounting, 5(1), 67-90.
 • Ergül, N. (2014), "BİST- Turizm Sektöründeki Şirketlerin Finansal Performans Analizi", Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 4(1), 325-340.
 • Ertuğrul, İ., Karakaşoğlu, N. (2009), “Performance Evaluation of Turkish Cement Firms with Fuzzy Analytic Hierarchy Process and TOPSIS Methods”, Expert Systems with Applications, 36(1), 702-715.
 • Esbouei, S. K., Ghadikolaei, A. S., Antucheviciene, J. (2014), "Using FANP and Fuzzy VIKOR for Ranking Manufacturing Companies Based On Their Financial Performance", Economic Computation & Economic Cybernetics Studies & Research, 48(3), 141-162.
 • Eyüboğlu, K. (2016), “Comparison the Financial Performances of Developing Countries ‘banking Sectors with TOPSIS Method”, Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 14, 220-236.
 • Ghadikolaei, A. S., Esbouei, S. K., Antucheviciene, J. (2014), "Applying Fuzzy MCDM for Financial Performance Evaluation of Iranian Companies", Technological and Economic Development of Economy, 20(2), 274-291.
 • Gök-Kisa, A. C., Perçin, S. (2018), “Bütünleşik Entropi Ağırlık-VIKOR Yöntemi İle Bilişim Teknolojisi Sektöründe Performans Ölçümü”. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 14(1), 1-13.
 • Günay, F., Karadeniz, E., Dalak, S. (2018), “Türkiye’de En Yüksek Net Satış Gelirine Sahip 20 Şirketin Finansal Performanslarının Gri İlişkisel Analiz Yöntemiyle İncelenmesi”, Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 11(2), 51-73.
 • Ho, C. T., Wu, Y. S. (2006), “Benchmarking Performance Indicators for Banks”, Benchmarking: An International Journal, 13(1/2), 147-159.
 • Hsu, L. C., Ou, S. L., Ou, Y. C. (2015), “A Comprehensive Performance Evaluation and Ranking Methodology under a Sustainable Development Perspective, Journal of Business Economics and Management, 16(1), 74-92.
 • İç, Y. T., Tekin, M., Pamukoğlu, F. Z., Yildirim, S. E. (2015), “Kurumsal Firmalar İçin Bir Finansal Performans Karşılaştırma Modelinin Geliştirilmesi”, Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 30(1), 71-85.
 • Ignatius, J., Behzadian, M., Malekan, H. S., Lalitha, D. (2012), Financial Performance of Iran’s Automotive Sector based on PROMETHEE II, Proceedings of the 2012 IEEE ICMIT, 11–13 June, 35–38.
 • Inani, S. K., Gupta, R. (2017), “Evaluating financial performance of Indian IT firms: an application of a multi-criteria decision-making technique”, International Journal of Behavioural Accounting and Finance, 6(2), 126-139.
 • İslamoğlu, M., Apan, M., Öztel, A. (2015), “An Evaluation of the Financial Performance of REITS in Borsa Istanbul: A Case Study Using the Entropy-Based TOPSIS Method”, International Journal of Financial Research, 6(2), 124-138.
 • Kaklauskas, A. Zavadskas, E.K. Trinkunas, V. (2007), “A Multiple Criteria Decision Support On-Line System For Construction”, Engineering Applications of Artificial Intelligence, 20, 163-175.
 • Kaklauskas, A., Zavadskas, E. K., Raslanas, S., Ginevicius, R., Komka, A., Malinauskas, P. (2006). Selection of Low-e Windows in Retrofit of Public Buildings by Applying Multiple Criteria Method COPRAS: A Lithuanian Case. Energy and Buildings, 38(5), 454-462.
 • Karande, P. ve Chakraborty, S. (2014), “Using MACBETH Method for Supplier Selection in Manufacturing Environment”, International Journal of Industrial Engineering Computations, 4, 259-272
 • Karaoğlan, S., Şahin, S. (2018). BİST XKMYA İşletmelerinin Finansal Performanslarının Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri İle Ölçümü ve Yöntemlerin Karşılaştırılması, Ege Akademik Bakış, 18(1), 63-80.
 • Kazan, H., Ertok, M., Ciftçi, C. (2015), “Application of a Hybrid Method in the Financial Analysis of Firm Performance”, Procedia-Social and Behavioral Sciences, 195, 403-412.
 • Konak, T., Elbir, G., Yilmaz, S., Karataş, B. M., Durman, Y., Düzakin, H. (2018), “Borsa İstanbul’da İşlem Gören Tekstil Firmalarının TOPSIS ve MOORA Yöntemi ile Analizi”, Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi, 22(1), 11-44.
 • Kumar, R. R., Kumar, C. (2017), “Designing an efficient methodology based on Entropy-TOPSIS for evaluating efficiency of cloud services”, In Proceedings of the 7th International Conference on Computer and Communication Technology (pp. 117-122). ACM.
 • Kundakçı, N. (2016), “Combined Multi-Criteria Decision Making Approach Based On MACBETH And Multi-MOORA Methods”, Alphanumeric Journal, 4(1), 17-26
 • Kung, C. Y., Yan, T. M., Chuang, S. C. (2006), “GRA to Assess the Operating Performance of Non-Life Insurance Companies in Taiwan”, The Journal of Grey System, 18(2), 155- 160.
 • Kung, J. Y., Chuang, T. N., Ky, C. M. (2011), “A Fuzzy MCDM Method to Select the Best Company Based on Financial Report Analysis”, IEEE International Conference on Fuzzy Systems, 27–30 June, 2011, Taipei, Taiwan, 2013–2017.
 • Lee, P. T. W., Lin, C. W., Shin, S. H., (2012), “A Comparative Study on Financial Positions of Shipping Companies in Taiwan and Korea using Entropy and Grey Relation Analysis”, Expert Systems with Applications 39(5), 5649–5657.
 • Mandic, K., Delibasic, B., Knezevic, S., Benkovic, S. (2014), “Analysis of the Financial Parameters of Serbian Banks through the Application of the Fuzzy AHP and TOPSIS Methods”, Economic Modelling, 43, 30-37.
 • Masca, M. (2017), “Economic Performance Evaluation of European Union Countries by Topsis Method”, North Economic Review, 1(1), 83-94.
 • Mulliner, E., Smallbone K. & Maliene V. (2013). An Assessment of Sustainable Housing Affordability using a Multiple Criteria Decision Making Method. Omega, 41(2), 270-279.
 • Ömürbek, N., Eren, H. (2016), “PROMETHEE, MOORA ve COPRAS Yöntemleri İle Oran Analizi Sonuçlarının Değerlendirilmesi: Bir Uygulama”, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(16), 174-187.
 • Ömürbek, N., Karaatli, M., Balci, H. F. (2016), “Entropi Temelli MAUT ve SAW Yöntemleri ile Otomotiv Firmalarının Performans Değerlemesi”, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 31(1), 227-255.
 • Ömürbek, N., Mercan, Y. (2014), “İmalat Alt Sektörlerinin Finansal Performanslarının TOPSIS ve ELECTRE Yöntemleri İle Değerlendirilmesi”, Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi, 4(1), 237-266.
 • Önder, E., Altintaş, A. T. (2017), “Financial Performance Evaluation of Turkish Construction Companies in Istanbul Stock Exchange (BIST)”, International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences, 7(3), 108-113.
 • Oral, C. (2016), “Evaluating the Financial Performances of Privately Owned Deposit Banks in Turkey by TOPSIS Method”, İşletme Araştırmaları Dergisi, 8(1), 448-455.
 • Orçun, Ç., Eren, B. S. (2017), “TOPSIS Yöntemi ile Finansal Performans Değerlendirmesi: XUTEK Üzerinde Bir Uygulama”, Journal of Accounting & Finance, (75), 139-154.
 • Özdağoğlu, A. (2013). Çok Ölçütlü Karar Verme Modellerinde Normalizasyon Tekniklerinin Sonuçlara Etkisi: COPRAS Örneği. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 8(2), 229-252.
 • Özden, U. H., Başar, O. D., Kalkan, S. B. (2012), “IMKB’de İşlem Gören Çimento Sektöründeki Şirketlerin Finansal Performanslarının VIKOR Yöntemi İle Sıralanması”, Istanbul University Econometrics and Statistics e-Journal, 17(1), 23-44.
 • Peker, İ., Baki, B. (2011), "Gri İlişkisel Analiz Yöntemiyle Türk Sigortacılık Sektöründe Performans Ölçümü", Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 7: 1-18.
 • Perçin, S., Karakaya, A. (2012), "Bulanık Karar Verme Yöntemleriyle Türkiye'de Bilişim Teknolojisi Firmalarının Finansal Performanslarının Değerlendirilmesi", Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 33(2), 241-266.
 • Roszkowska, E. (2014), “The MACBETH Approach for Evaluatıon Offers in Ill–Structure Negotiations Problems”, Optimum Studia Ekonomıczne, 5 (71), 69-88.
 • Roy, S., Das, A. (2018), “Application of TOPSIS Method for Financial Performance Evaluation: A Study of Selected Scheduled Banks in Bangladesh”, Journal of Commerce & Accounting Research, 7(1).
 • Safaei Ghadikolaei, A., Khalili Esbouei, S., & Antucheviciene, J. (2014), “Applying Fuzzy MCDM for Financial Performance Evaluation of Iranian Companies”, Technological and Economic Development of Economy, 20(2), 274-291.
 • Saldanli, A., Sirma, İ. (2014), “TOPSIS Yönteminin Finansal Performans Göstergesi Olarak Kullanılabilirliği”, Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi, 41, 185-202.
 • Seçme, N. Y., Bayrakdaroğlu, A., Kahraman, C. (2009), “Fuzzy Performance Evaluation in Turkish Banking Sector Using Analytic Hierarchy Process and TOPSIS”, Expert Systems with Applications, 36(9), 11699-11709.
 • Sermaye Piyasasi Kurulu (SPK), (2016), “Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları”, www.spk.gov.tr ; Erişim Tarihi: 30/08/2018.
 • Shaverdi, M., Heshmati, M. R., Ramezani, I. (2014), "Application of Fuzzy AHP Approach for Financial Performance Evaluation of Iranian Petrochemical Sector", Procedia Computer Science, 31, 995-1004.
 • Shen, K. Y., Tzeng, G. H (2015), “A Decision Rule-Based Soft Computing Model for Supporting Financial Performance Improvement of the Banking Industry”, Soft Computing, 19(4), 859-874.
 • Soba, M., Akcanli, F., Erem, I. (2012), "İMKB'ye Kayıtlı Seçilmiş İşletmelere Yönelik Etkinlik Ölçümü ve Performans Değerlendirmesi: Veri Zarflama Analizi ve TOPSIS Uygulaması'; Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 27, 229-243.
 • Tayyar, N., Akcanli, F., Genç, E., Erem, I. (2014). “BIST’e Kayıtlı Bilişim ve Teknoloji Alanında Faaliyet Gösteren İşletmelerin Finansal Performanslarının Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) ve Gri İlişkisel Analiz (GİA) Yöntemiyle Değerlendirilmesi”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, (61), 19-40.
 • Türkmen, S. Y., Çağil, G. (2012), "İMKB'ye Kote Bilişim Sektörü Şirketlerinin Finansal Performanslarının TOPSIS Yöntemi ile Değerlendirilmesi", Maliye Finans Yazıları, 95, 59-78.
 • Tütüncü, L., Uysal, Z. (2018), “Testing a Simple Financial Alternative to TOPSIS for Financial Performance Measurement”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, (78), 249-264.
 • Uludağ, A. S., Ece, O. (2018). “Türkiye'de Faaliyet Gösteren Mevduat Bankalarının Finansal Performanslarının TOPSIS Yöntemi Kullanılarak Değerlendirilmesi”, Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, 55(637), 49-80.
 • Uygurtürk, H., & Korkmaz, T. (2012). Finansal performansın TOPSIS çok kriterli karar verme yöntemi ile belirlenmesi: Ana metal sanayi işletmeleri üzerine bir uygulama. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 7(2).
 • Wang, Y. J. (2008), “Applying FMCDM to Evaluate Financial Performance of Domestic Airlines in Taiwan”, Expert Systems with Applications, 34(3), 1837-1845.
 • Wang, Y. J. (2009), “Combining Grey Relation Analysis with FMCGDM to Evaluate Financial Performance of Taiwan Container Lines”, Expert Systems with Applications, 36(2), 2424-2432.
 • Wang, Y. J. (2014), “The Evaluation of Financial Performance for Taiwan Container Shipping Companies by Fuzzy TOPSIS”, Applied Soft Computing, 22, 28-35.
 • Wang, Y. J., Lee, H. S. (2010), “Evaluating Financial Performance of Taiwan Container Shipping Companies by Strength and Weakness Indices”, International Journal of Computer Mathematics, 87(1), 38-52.
 • Wang, Y. J., Lee, H. S. (2010), “Evaluating Financial Performance of Taiwan Container Shipping Companies by Strength and Weakness Indices”, International Journal of Computer Mathematics, 87(1), 38-52.
 • Wang, Y-J. (2008), "Applying FMCDM to Evaluate Financial Performance of Domestic Airlines in Taiwan", Expert Systems with Applications, 34, 1837-1845.
 • Wang, Y-J. (2009), "Combining Grey Relation Analysis with FMCGDM to Evaluate Financial Performance of Taiwan Container Lines", Expert Systems with Applications, 36: 2424-2432.
 • Wang, Y-J., Lee, H-S. (2010), "Evaluating Financial Performance of Taiwan Container Shipping Companies by Strength and Weakness Indices", International Journal of Computer Mathematics, 87(1), 38-52.
 • Wanke, P., Kalam Azad, M. A., Barros, C. P., Hadi‐Vencheh, A. (2016), “Predicting Performance in ASEAN Banks: An Integrated Fuzzy MCDM–Neural Network Approach. Expert Systems, 33(3), 213-229.
 • Yalçın, N., Bayrakdaroğlu, A., Kahraman, C. (2012), "Application of Fuzzy Multi-Criteria Decision Making Methods for Financial Performance Evaluation of Turkish Manufacturing Industries", Expert Systems with Applications, 39, 350-364.
 • Yayar, R., Baykara, H. V. (2012), "TOPSIS Yöntemi ile Katılım Bankalarının Etkinliği ve Verimliliği Üzerine Bir Uygulama", Business and Economics Research Journal, 3(4), 21-42.
 • Yıldırım, M., Altan, İ. M., & Gemici, R. (2018), “Evaluation of the Relationship between Corporate Governance and Financial Performance by Entropy Based TOPSIS Method: A Study on Food and Beverage Companies Traded on the Istanbul Stock Exchange (BIST)”, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, 11(2), 130-152.
 • Yükçü, S., Kaplanoğlu, E. (2015), “Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleriyle Gözaltı Pazarı Şirketlerinin Finansal Performanslarının Belirlenmesi”, World of Accounting Science, 17(3), 687-616.
 • Yurdakul, M., & İç, Y. T. (2003). Türk Otomotiv Firmalarının Performans Ölçümü ve Analizine Yönelik TOPSIS Yöntemini Kullanan Bir Örnek Çalışma. Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 18(1), 1-18.
 • Zavadskas, E. K., Kaklauskas, A., Sarka, V. (1994). The new method of multicriteria complex proportional assessment of projects, Technological and Economic Development of Economy, 1(3): 131–139.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-0153-8430
Author: Ejder AYÇİN (Primary Author)
Institution: MUNZUR ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-7523-8193
Author: Enver Çakın

Dates

Publication Date : July 31, 2019

Bibtex @research article { jyasar483594, journal = {Journal of Yaşar University}, issn = {1305-970X}, address = {}, publisher = {Yasar University}, year = {2019}, volume = {14}, pages = {251 - 265}, doi = {10.19168/jyasar.483594}, title = {KOBİ’lerin Finansal Performansının MACBETH-COPRAS Bütünleşik Yaklaşımıyla Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {AYÇİN, Ejder and Çakın, Enver} }
APA AYÇİN, E , Çakın, E . (2019). KOBİ’lerin Finansal Performansının MACBETH-COPRAS Bütünleşik Yaklaşımıyla Değerlendirilmesi. Journal of Yaşar University , 14 (55) , 251-265 . DOI: 10.19168/jyasar.483594
MLA AYÇİN, E , Çakın, E . "KOBİ’lerin Finansal Performansının MACBETH-COPRAS Bütünleşik Yaklaşımıyla Değerlendirilmesi". Journal of Yaşar University 14 (2019 ): 251-265 <https://dergipark.org.tr/en/pub/jyasar/issue/48492/483594>
Chicago AYÇİN, E , Çakın, E . "KOBİ’lerin Finansal Performansının MACBETH-COPRAS Bütünleşik Yaklaşımıyla Değerlendirilmesi". Journal of Yaşar University 14 (2019 ): 251-265
RIS TY - JOUR T1 - KOBİ’lerin Finansal Performansının MACBETH-COPRAS Bütünleşik Yaklaşımıyla Değerlendirilmesi AU - Ejder AYÇİN , Enver Çakın Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.19168/jyasar.483594 DO - 10.19168/jyasar.483594 T2 - Journal of Yaşar University JF - Journal JO - JOR SP - 251 EP - 265 VL - 14 IS - 55 SN - 1305-970X- M3 - doi: 10.19168/jyasar.483594 UR - https://doi.org/10.19168/jyasar.483594 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Yaşar University KOBİ’lerin Finansal Performansının MACBETH-COPRAS Bütünleşik Yaklaşımıyla Değerlendirilmesi %A Ejder AYÇİN , Enver Çakın %T KOBİ’lerin Finansal Performansının MACBETH-COPRAS Bütünleşik Yaklaşımıyla Değerlendirilmesi %D 2019 %J Journal of Yaşar University %P 1305-970X- %V 14 %N 55 %R doi: 10.19168/jyasar.483594 %U 10.19168/jyasar.483594
ISNAD AYÇİN, Ejder , Çakın, Enver . "KOBİ’lerin Finansal Performansının MACBETH-COPRAS Bütünleşik Yaklaşımıyla Değerlendirilmesi". Journal of Yaşar University 14 / 55 (July 2019): 251-265 . https://doi.org/10.19168/jyasar.483594
AMA AYÇİN E , Çakın E . KOBİ’lerin Finansal Performansının MACBETH-COPRAS Bütünleşik Yaklaşımıyla Değerlendirilmesi. Journal of Yaşar University. 2019; 14(55): 251-265.
Vancouver AYÇİN E , Çakın E . KOBİ’lerin Finansal Performansının MACBETH-COPRAS Bütünleşik Yaklaşımıyla Değerlendirilmesi. Journal of Yaşar University. 2019; 14(55): 265-251.