Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

The Effect of Winter Tourism Activities in the Ordu Çambaşı Ski Center on Local Development

Year 2021, Volume 16, Issue 63, 1318 - 1337, 31.07.2021
https://doi.org/10.19168/jyasar.876088

Abstract

Winter tourism is a type of tourism that has an important place in national and regional tourism policies due to its characteristics such as higher income compared to other tourism types and contributing to the spread of the tourism season throughout the year. Turkey has the important winter tourism centers such as Uludag, Palandöken, Kartalkaya, Erciyes and Ilgaz. In addition, the number of winter tourism centers operating locally is substantial. One of these local winter tourism centers is located in Ordu province. One of these local winter tourism centers is located in Ordu province. Çambaşı Ski Center, which was opened in 2017, started to host its visitors in the best way. Although Ordu province has an important potential in terms of winter tourism, it does not have enough national and international recognition yet. The aim of this study is to examine how the contributions of winter tourism to Ordu region effect local development. In order to reveal the importance of winter tourism in the Ordu region in terms of local development, data were collected from local authority representatives, university academic staff in the field of tourism, tradesmen and craftsmen, tourism enterprises and winter tourism center employees with the help of an interview form. When the findings obtained in the study are evaluated in general, it is seen that Ordu province has important attractions in terms of winter tourism, but it is not yet well known as a winter tourism destination, especially internationally. The real contribution of winter tourism activities to the development in the region will be possible if more visitors prefer the region. Increasing the demand for winter tourism in the region will only be possible with effective and efficient marketing efforts. In this context, various suggestions have been developed in the study in order for Ordu to get a higher share from winter tourism and create an attraction.

References

 • Ağger, V. (2011). Üniversite 2011 Kış Oyunlarının Erzurum Kış Turizmi Potansiyeline Etkileri. Atatürk Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Coğrafya Ana Bilim Dalı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Erzurum.
 • Akkuş, G. (2019). Ilgaz Dağında Kış Turizm Talebi ve Gelişimi. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9 (1), 1-27.
 • Atasoy, B. ve Kuter, F. Ö. (2005). Küreselleşme ve Spor. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(1), 11-22. Berberoğlu, T. (2012). Etkinliklerin Destinasyona Etkileri: 2011 Erzurum Universiade Kış Oyunları, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir.
 • Cernaianu, S. ve Sobry, C. (2017). Romanya’da Kış Sporları Turizminin Gelişimi- Tarihsel Bir Yaklaşım. Avrupa Turizm Araştırmaları Dergisi, 16, 8-18.
 • Çakmak, F. ve Yılmaz, Ö. (2018). Turizmin İktisadi Sürdürülebilirliği Açısından Kış Turizmi, Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11 (1), 267-286.
 • Çelik, K. (2018). Kış Turizminde Destinasyon Markalaşması: Sarıkamış Kayak Merkezi Örneği. Kafkas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Kars.
 • Demirhan, G. (1992). Dağcılıkta Spor-Turizm-Çevre İlişkisi. Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(5), 25-29. Doğaner, S. (2001). Türkiye Turizm Coğrafyası. İstanbul: Çantay Kitabevi.
 • Evren, S. (2016). Türkiye’de Kış Turizmi Destinasyonlarının Rekabetçi Konumlandırması. Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı, Doktora Tezi, Eskişehir.
 • Gonseth, C. ve Vielle, M. (2018). İklim Değişikliğinin İsviçre Kış Turizmi Üzerine Uyumla Etkilerinin Genel Denge Değerlendirmesi, Environ Model Değerlendirmesi, 24, 265-277.
 • İncekara, A. (1998). Doğu Anadolu’da Kış Turizmi ve Gelişme Olanakları. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası Yayını.
 • Kämpf, R., Kaspar, W. (2005). Erfolgsfaktoren im alpinen Tourismus, BAK Basel Economics, seco Publikation Direktion für Standortförderung, IBC Report 2005, Basel.
 • Kılıçarslan, N. (2008). Spor Turizmi ve Uluslararası Spor Organizasyonlarının Turizme Etkisi: 2011 Erzurum Üniversite Kış Oyunları. Yayınlanmamış Uzmanlık Tezi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü, Ankara.
 • Koşan, A. (1996). “Kış Turizmi” Tourism and Hotel Trends. Bahar 1996. Bilkent University. Ankara.
 • Lim, C. (1997). Review of international tourism demand models, Annals of Tourism Research, 24(4), 835-849.
 • Merrriam, S. B. (2013). Nitel araştırma: Desen ve uygulama için bir rehber. (Çev: S. Turan). Ankara: Nobel.
 • Şebin, K. (2009). Erzurum Kış Sporları Turizmi İle İlgili Yöre Halkının Tutum ve Beklentileri. Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul.
 • Türkeri, İ. (2014). Destinasyon Aidiyeti Oluşturulmasında Destinasyon İmajının ve Kişiliğinin Rolü: Kış Turizmi Örneği (Palandöken Kayak Merkezi). Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Erzurum.
 • Ülker, İ. (1992). Dağ Turizmi: Planlama Yöntemleri, Yüksek Dağlarımız, Kayak Merkezleri Ankara: T. C. Turizm Bakanlığı.
 • Yıldırım, A., ve Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (5. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yılmaz, M. K., Başar, E. E. ve Pabuççu, H. (2015). Pazarlama Kaynaklarına En Uygun Rekabetçi Pazarlama Stratejisinin Belirlenmesi: Kış Turizmi Otellerine Yönelik Bir Uygulama, Ege Akademik Bakış, 15 (3), 409-419.

Ordu Çambaşı Kayak Merkezindeki Kış Turizmi Faaliyetlerinin Yerel Kalkınmaya Etkisi

Year 2021, Volume 16, Issue 63, 1318 - 1337, 31.07.2021
https://doi.org/10.19168/jyasar.876088

Abstract

Kış turizmi, diğer turizm türlerine kıyasla elde edilen gelirin daha fazla olması, turizm sezonunun bütün yıla yayılmasına katkı sağlaması gibi özelliklerinden dolayı ulusal ve bölgesel turizm politikaları içerisinde önemli yer tutan bir turizm türüdür. Türkiye, Uludağ, Palandöken, Kartalkaya, Erciyes ve Ilgaz gibi önemli kış turizmi merkezlerine sahiptir. Ayrıca, yerel olarak faaliyet gösteren kış turizmi merkezlerinin sayısı da azımsanmayacak derecededir. Bu yerel kış turizmi merkezlerinden bir tanesi de Ordu ilinde bulunmaktadır. 2017 yılında faaliyete giren Çambaşı Kayak Merkezi ziyaretçilerini en iyi şekilde ağırlamaya başlamıştır. Ordu ili kış turizmi açısından önemli bir potansiyel taşımakla birlikte, ulusal ve uluslararası anlamda henüz yeterince bilinirliğe sahip değildir. Bu çalışmanın amacı, kış turizminin Ordu yöresine yapmış olduğu katkıların yerel kalkınmayı nasıl etkilediğini incelemektir. Ordu yöresindeki kış turizminin yerel kalkınma açısından önemini ortaya koymak amacıyla, yerel otorite temsilcileri, turizm alanındaki üniversite akademik personeli, esnaf ve zanaatkâr, turizm işletmeleri ve kış turizmi merkezi çalışanlarından mülakat formu yardımıyla veri toplanmıştır. Araştırmada elde edilen bulgular genel olarak değerlendirildiğinde, Ordu ilinin kış turizmi açısından önemli çekiciliklere sahip olmakla birlikte, henüz bir kış turizmi destinayonu olarak özellikle uluslararası anlamda yeterince bilinirliğe sahip olmadığı görülmektedir. Bölgede kış turizmi aktivitelerinin gerçek anlamda kalkınmaya katkı sağlaması, bölgeyi daha çok ziyaretçinin tercih etmesiyle mümkün olacaktır. Kış turizmine yönelik bölgeye olan talebin artması ise ancak etkili ve verimli pazarlama çalışmalarıyla mümkün olacaktır. Bu bağlamda Ordu ilinin kış turizminden daha fazla pay alabilmesi ve çekicilik yaratması için araştırmada çeşitli öneriler geliştirilmiştir.

References

 • Ağger, V. (2011). Üniversite 2011 Kış Oyunlarının Erzurum Kış Turizmi Potansiyeline Etkileri. Atatürk Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Coğrafya Ana Bilim Dalı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Erzurum.
 • Akkuş, G. (2019). Ilgaz Dağında Kış Turizm Talebi ve Gelişimi. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9 (1), 1-27.
 • Atasoy, B. ve Kuter, F. Ö. (2005). Küreselleşme ve Spor. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(1), 11-22. Berberoğlu, T. (2012). Etkinliklerin Destinasyona Etkileri: 2011 Erzurum Universiade Kış Oyunları, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir.
 • Cernaianu, S. ve Sobry, C. (2017). Romanya’da Kış Sporları Turizminin Gelişimi- Tarihsel Bir Yaklaşım. Avrupa Turizm Araştırmaları Dergisi, 16, 8-18.
 • Çakmak, F. ve Yılmaz, Ö. (2018). Turizmin İktisadi Sürdürülebilirliği Açısından Kış Turizmi, Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11 (1), 267-286.
 • Çelik, K. (2018). Kış Turizminde Destinasyon Markalaşması: Sarıkamış Kayak Merkezi Örneği. Kafkas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Kars.
 • Demirhan, G. (1992). Dağcılıkta Spor-Turizm-Çevre İlişkisi. Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(5), 25-29. Doğaner, S. (2001). Türkiye Turizm Coğrafyası. İstanbul: Çantay Kitabevi.
 • Evren, S. (2016). Türkiye’de Kış Turizmi Destinasyonlarının Rekabetçi Konumlandırması. Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı, Doktora Tezi, Eskişehir.
 • Gonseth, C. ve Vielle, M. (2018). İklim Değişikliğinin İsviçre Kış Turizmi Üzerine Uyumla Etkilerinin Genel Denge Değerlendirmesi, Environ Model Değerlendirmesi, 24, 265-277.
 • İncekara, A. (1998). Doğu Anadolu’da Kış Turizmi ve Gelişme Olanakları. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası Yayını.
 • Kämpf, R., Kaspar, W. (2005). Erfolgsfaktoren im alpinen Tourismus, BAK Basel Economics, seco Publikation Direktion für Standortförderung, IBC Report 2005, Basel.
 • Kılıçarslan, N. (2008). Spor Turizmi ve Uluslararası Spor Organizasyonlarının Turizme Etkisi: 2011 Erzurum Üniversite Kış Oyunları. Yayınlanmamış Uzmanlık Tezi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü, Ankara.
 • Koşan, A. (1996). “Kış Turizmi” Tourism and Hotel Trends. Bahar 1996. Bilkent University. Ankara.
 • Lim, C. (1997). Review of international tourism demand models, Annals of Tourism Research, 24(4), 835-849.
 • Merrriam, S. B. (2013). Nitel araştırma: Desen ve uygulama için bir rehber. (Çev: S. Turan). Ankara: Nobel.
 • Şebin, K. (2009). Erzurum Kış Sporları Turizmi İle İlgili Yöre Halkının Tutum ve Beklentileri. Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul.
 • Türkeri, İ. (2014). Destinasyon Aidiyeti Oluşturulmasında Destinasyon İmajının ve Kişiliğinin Rolü: Kış Turizmi Örneği (Palandöken Kayak Merkezi). Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Erzurum.
 • Ülker, İ. (1992). Dağ Turizmi: Planlama Yöntemleri, Yüksek Dağlarımız, Kayak Merkezleri Ankara: T. C. Turizm Bakanlığı.
 • Yıldırım, A., ve Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (5. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yılmaz, M. K., Başar, E. E. ve Pabuççu, H. (2015). Pazarlama Kaynaklarına En Uygun Rekabetçi Pazarlama Stratejisinin Belirlenmesi: Kış Turizmi Otellerine Yönelik Bir Uygulama, Ege Akademik Bakış, 15 (3), 409-419.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Emrah KARA
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
0000-0002-3363-8399
Türkiye


Taner DALGIN (Primary Author)
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ, MUĞLA MESLEK YÜKSEKOKULU
0000-0002-7645-1989
Türkiye


Hüseyin ÇEKEN
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ, TURİZM FAKÜLTESİ
0000-0002-6614-3018
Türkiye

Publication Date July 31, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 16, Issue 63

Cite

Bibtex @research article { jyasar876088, journal = {Yaşar Üniversitesi E-Dergisi}, issn = {1305-970X}, address = {}, publisher = {Yasar University}, year = {2021}, volume = {16}, pages = {1318 - 1337}, doi = {10.19168/jyasar.876088}, title = {Ordu Çambaşı Kayak Merkezindeki Kış Turizmi Faaliyetlerinin Yerel Kalkınmaya Etkisi}, key = {cite}, author = {Kara, Emrah and Dalgın, Taner and Çeken, Hüseyin} }
APA Kara, E. , Dalgın, T. & Çeken, H. (2021). Ordu Çambaşı Kayak Merkezindeki Kış Turizmi Faaliyetlerinin Yerel Kalkınmaya Etkisi . Yaşar Üniversitesi E-Dergisi , 16 (63) , 1318-1337 . DOI: 10.19168/jyasar.876088
MLA Kara, E. , Dalgın, T. , Çeken, H. "Ordu Çambaşı Kayak Merkezindeki Kış Turizmi Faaliyetlerinin Yerel Kalkınmaya Etkisi" . Yaşar Üniversitesi E-Dergisi 16 (2021 ): 1318-1337 <https://dergipark.org.tr/en/pub/jyasar/issue/64642/876088>
Chicago Kara, E. , Dalgın, T. , Çeken, H. "Ordu Çambaşı Kayak Merkezindeki Kış Turizmi Faaliyetlerinin Yerel Kalkınmaya Etkisi". Yaşar Üniversitesi E-Dergisi 16 (2021 ): 1318-1337
RIS TY - JOUR T1 - Ordu Çambaşı Kayak Merkezindeki Kış Turizmi Faaliyetlerinin Yerel Kalkınmaya Etkisi AU - Emrah Kara , Taner Dalgın , Hüseyin Çeken Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.19168/jyasar.876088 DO - 10.19168/jyasar.876088 T2 - Yaşar Üniversitesi E-Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1318 EP - 1337 VL - 16 IS - 63 SN - 1305-970X- M3 - doi: 10.19168/jyasar.876088 UR - https://doi.org/10.19168/jyasar.876088 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Journal of Yaşar University Ordu Çambaşı Kayak Merkezindeki Kış Turizmi Faaliyetlerinin Yerel Kalkınmaya Etkisi %A Emrah Kara , Taner Dalgın , Hüseyin Çeken %T Ordu Çambaşı Kayak Merkezindeki Kış Turizmi Faaliyetlerinin Yerel Kalkınmaya Etkisi %D 2021 %J Yaşar Üniversitesi E-Dergisi %P 1305-970X- %V 16 %N 63 %R doi: 10.19168/jyasar.876088 %U 10.19168/jyasar.876088
ISNAD Kara, Emrah , Dalgın, Taner , Çeken, Hüseyin . "Ordu Çambaşı Kayak Merkezindeki Kış Turizmi Faaliyetlerinin Yerel Kalkınmaya Etkisi". Yaşar Üniversitesi E-Dergisi 16 / 63 (July 2021): 1318-1337 . https://doi.org/10.19168/jyasar.876088
AMA Kara E. , Dalgın T. , Çeken H. Ordu Çambaşı Kayak Merkezindeki Kış Turizmi Faaliyetlerinin Yerel Kalkınmaya Etkisi. Yaşar Üniversitesi E-Dergisi. 2021; 16(63): 1318-1337.
Vancouver Kara E. , Dalgın T. , Çeken H. Ordu Çambaşı Kayak Merkezindeki Kış Turizmi Faaliyetlerinin Yerel Kalkınmaya Etkisi. Yaşar Üniversitesi E-Dergisi. 2021; 16(63): 1318-1337.
IEEE E. Kara , T. Dalgın and H. Çeken , "Ordu Çambaşı Kayak Merkezindeki Kış Turizmi Faaliyetlerinin Yerel Kalkınmaya Etkisi", Yaşar Üniversitesi E-Dergisi, vol. 16, no. 63, pp. 1318-1337, Jul. 2021, doi:10.19168/jyasar.876088