Year 2018, Volume 16 , Issue 1, Pages 38 - 65 2018-06-30

Kelâmın Epistemolojik Eksen Olma İmkânı
The Possibility of Kalām as an Epistemological Axis

Cafer GENÇ [1]


Kelâm âlimleri ilmi, kadîm ve hâdis olmak üzere ikiye ayırmışlar ve insana ait olanı “hâdis ilim” olarak adlandırmışlardır. Kadîm ilimle hâdis ilmi bağımsız iki ilim olarak görmemişler; içlem kaplam ilişkisiyle kadîm ilmin hâdis ilmi de kapsadığını belirtmişlerdir. Kelâmcıların bu tanımlamasıyla, hangi çerçevede ele alınırsa alınsın, insandan iradî olarak sâdır olan bütün ilimler “hâdis ilim” kapsamına girmektedir. Temel ilimler, aynı varlık alanlarını/konularını farklı açılardan ve farklı metotlarla ele alarak ortaya çıkmışlardır. Ancak bu ilimlere ait müktesebat çoğalınca, ait oldukları epistemolojik ekseni unutarak otonom olma sürecine girince, disiplinler arasında paradigmaya dayalı farklılaşmalar derinleşmeye başlamış; bunun bir sonucu olarak da epistemolojik parçalanma ortaya çıkmıştır. Her disiplin kendi “realitesini” ihdas etme sürecine girince, bilgi disiplinleri arasındaki farklılaşma derinleşerek “ayrımlaşma” sürecine geçmiştir. Disiplinler arasındaki bu olumsuz ilişkiler ağı, insan hayatını da etkileyerek bu minvalde kurumsallaşmayı ortaya çıkarmıştır. Kelâm ilmi, tarih boyunca hep ilkeli bütünleşmeyi sağlama peşinde olduğundan dolayı epistemolojik parçalanmanın ortaya çıkardığı/çıkaracağı olumsuzlukları normatif bir dille ortaya koymakla yükümlüdür. Epistemoloji alanında birlik/uyum sağlanamadığı sürece, küresel düzeyde barış ve uyumun sağlanması düşünülemez. Bu açıdan, konu oldukça geniş kapsamlı olup çok yönlü ve bir arada çalışmayı gerekli kılmaktadır. Burada sadece, teorik düzeyde kelâmın epistemolojik eksen olma imkânı ele alınmaktadır.

Scholars of kalām have divided the knowledge into two as qadīm (eternal) and hādith (temporal) and correlated "al-‘ilm al-hādith" with humanbeings. They never regarded eternal and temporal knowledge as two distinct types of knowledge, rather they established the framework that eternal knowledge encompasses temporal knowledge. According to this definition, all the knowledge voluntarily emanate from humans are parts of "al-‘ilm al-hādith". Fundamental disciplines have emerged by addressing the same subject-matter from different perspectives and by using different methods. However, as the knowledge these disciplines has accumulated, they became autonomous forgetting the epistemological axis to which they belonged and their interdisciplinary paradigm-based divergence has deepened gradually, resulting an epistemological disruption. Every discipline by starting a process of forming their own "reality", this divergence between the disciplines have deepened paving the way for the stage of "differentiation". This negative network of interrrelational structure between the disciplines has also affected the human interactions causing an institutionalisation in that regard. Throughout history, kalām has always sought to ensure an integration between different disciplines; therefore, it is obliged to put forth the disadvantages that were formed or will be formed by epistemological disruptions using its normative language. Thus, this work deals theoretically with the possibility of kalām being an epistemological axis for this regard.

  • el-Eş’ârî, Ebu’l Hasan. Makalatul islamiyyin ve ihtilâfu’l musallîn, mhk. Nuaym Zerzûr. el-Mektebetü’l Asriyye, 2. Cilt. 1426-2005.
  • el-Gazzâlî, Ebû Hamid. el-İktisad fi’l i’tikad. nşr. Abdullah Muhammed el-Huleyli. Lübnan: Daru’l Kutubi’l İlmiyye, 1424/2004.
  • Gazzâlî. Filozofların Tutarsızlığı. trc. Mahmut Kaya, Hüseyin Sarıoğlu. 6. Basım, İstanbul: Klasik Yayınları, 2014.
Primary Language tr
Subjects Religion
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-5188-4892
Author: Cafer GENÇ (Primary Author)
Institution: ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : June 30, 2018

Bibtex @research article { kaderdergi413376, journal = {Kader}, issn = {}, eissn = {2602-2710}, address = {Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Mahir İz Cad. No. 2 Altunizade Üsküdar İSTANBUL}, publisher = {Mehmet BULĞEN}, year = {2018}, volume = {16}, pages = {38 - 65}, doi = {10.18317/kaderdergi.413376}, title = {Kelâmın Epistemolojik Eksen Olma İmkânı}, key = {cite}, author = {Genç, Cafer} }
APA Genç, C . (2018). Kelâmın Epistemolojik Eksen Olma İmkânı . Kader , 16 (1) , 38-65 . DOI: 10.18317/kaderdergi.413376
MLA Genç, C . "Kelâmın Epistemolojik Eksen Olma İmkânı" . Kader 16 (2018 ): 38-65 <https://dergipark.org.tr/en/pub/kaderdergi/issue/38062/413376>
Chicago Genç, C . "Kelâmın Epistemolojik Eksen Olma İmkânı". Kader 16 (2018 ): 38-65
RIS TY - JOUR T1 - Kelâmın Epistemolojik Eksen Olma İmkânı AU - Cafer Genç Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.18317/kaderdergi.413376 DO - 10.18317/kaderdergi.413376 T2 - Kader JF - Journal JO - JOR SP - 38 EP - 65 VL - 16 IS - 1 SN - -2602-2710 M3 - doi: 10.18317/kaderdergi.413376 UR - https://doi.org/10.18317/kaderdergi.413376 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Kader Kelâmın Epistemolojik Eksen Olma İmkânı %A Cafer Genç %T Kelâmın Epistemolojik Eksen Olma İmkânı %D 2018 %J Kader %P -2602-2710 %V 16 %N 1 %R doi: 10.18317/kaderdergi.413376 %U 10.18317/kaderdergi.413376
ISNAD Genç, Cafer . "Kelâmın Epistemolojik Eksen Olma İmkânı". Kader 16 / 1 (June 2018): 38-65 . https://doi.org/10.18317/kaderdergi.413376
AMA Genç C . Kelâmın Epistemolojik Eksen Olma İmkânı. Kader. 2018; 16(1): 38-65.
Vancouver Genç C . Kelâmın Epistemolojik Eksen Olma İmkânı. Kader. 2018; 16(1): 38-65.