Kader
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
e-ISSN 2602-2710 | Period Biannually | Founded: 2003 | Publisher Mehmet BULĞEN |Kader (e-ISSN 2602-2710) 


Kader started publishing in 2003 in the name of KADER Kelam Araştırmaları Dergisi (e-ISSN: 1309-2030). The name of our journal has been changed to Kader (e-ISSN 2602-2710) on 24/10/2017.

KADER is an international academic journal published two times (June and December) a year. The papers due to be published are carried out on the principle of double blind review. The papers are verified by plagiarism detection program that they do not contain any plagiarism and that they are not previously published.  

The journal provides to publish high quality research papers, and besides them, translated papers, research notes, book and dissertation reviews, evaluations of academic activities such as symposiums, congresses and workshops and works such as edition critiques and text simplifications in Kalâm (Islamic Theology) and interdisciplinary fields related to Kalâm. Each paper to be submitted must contain an abstract in both Turkish and English between 150 and 250 words and at least 750 words extended English summary.

KADER is indexed in ATLA RDB, DOAJ, EBSCO, SOBİAD and TDV İSAM paper databases.


Previous Name:  KADER Kelam Araştırmaları Dergisi ISSN: 1309-2030 (01.01.2003-24.10.2017)

Kader

e-ISSN 2602-2710 | Period Biannually | Founded: 2003 | Publisher Mehmet BULĞEN |
Cover ImageKader (e-ISSN 2602-2710) 


Kader started publishing in 2003 in the name of KADER Kelam Araştırmaları Dergisi (e-ISSN: 1309-2030). The name of our journal has been changed to Kader (e-ISSN 2602-2710) on 24/10/2017.

KADER is an international academic journal published two times (June and December) a year. The papers due to be published are carried out on the principle of double blind review. The papers are verified by plagiarism detection program that they do not contain any plagiarism and that they are not previously published.  

The journal provides to publish high quality research papers, and besides them, translated papers, research notes, book and dissertation reviews, evaluations of academic activities such as symposiums, congresses and workshops and works such as edition critiques and text simplifications in Kalâm (Islamic Theology) and interdisciplinary fields related to Kalâm. Each paper to be submitted must contain an abstract in both Turkish and English between 150 and 250 words and at least 750 words extended English summary.

KADER is indexed in ATLA RDB, DOAJ, EBSCO, SOBİAD and TDV İSAM paper databases.


Previous Name:  KADER Kelam Araştırmaları Dergisi ISSN: 1309-2030 (01.01.2003-24.10.2017)

Volume 18 - Issue 1 - Jun 30, 2020
 1. Osmanlı Kelâmında Mâtürîdîlik Vurgusu: Şerḥu’l-‘Aḳâid Haşiyelerindeki Tekvin Tartışmaları Bağlamında Bir İnceleme
  Pages 1 - 30
  Mustafa AYKAÇ
 2. Muʽtezile’de Zorunlu Nedensellik ve Mucize: Tabiat (Tabʽ) Teorileri Çerçevesinde Bir İnceleme
  Pages 31 - 60
  Ahmet Mekin KANDEMİR
 3. Va‘d-Vaîd Konusunda Mâtürîdî’nin Mu‘tezile’ye Yönelttiği Eleştiriler
  Pages 61 - 86
  Mücteba ALTINDAS
 4. Mu’tezile’de Yaratılışın Gayesi ve İlahî Fiillerin Değer Analizi
  Pages 87 - 114
  Hüseyin MARAZ
 5. Hüsün ve Kubuh Niçin Hakikî Değil de İtibârîdir?: Seyfeddîn el-Âmidî Örneğinde Bir İnceleme
  Pages 115 - 151
  Tuğba DUMANGÖZ
 6. Sadruşşeria ve İbnü’l-Hümâm’a göre Cüz’î İrâdenin Yaratmanın Konusu Olup-Olmadığı Meselesi
  Pages 152 - 176
  Abdullah NAMLI
 7. Kelâm ve Tasavvuf Açısından Kadere İman-Tevekkül İlişkisi
  Pages 177 - 209
  Mustafa ÜNVERDİ
 8. Ehl-i Sünnet Kelâmcılarının Eleştirileri Bağlamında İsmâilî-Bâtınî Düşüncede Melek İnancı
  Pages 210 - 236
  Yunus ERASLAN
 9. Molla Halil’in (1754-1843) Rü’yetullah Anlayışı
  Pages 237 - 251
  Serkan TEKİN
 10. Kur’an’dan Özgürlüğe, Hiçlikten Medeniyete
  Pages 252 - 283
  Mustafa BARIŞ
 11. Mâtürîdiyye Geleneğinde Seneviyye/Düalizm Eleştirisi ve İslâm Kaynaklarında Düalizm İnancı
  Pages 284 - 317
  Ali SATILMIŞ
 12. Richard Swinburne'ün Düalizm Savunusu
  Pages 318 - 343
  Aykut Alper YILMAZ
 13. Kur’ân’ın Konuşmacı Boyutlarının Analizi - Tekfir Sorunu: Kim, Kimi, Hangi Yetkiyle Tekfir edebilir?
  Pages 344 - 361
  Ahmet INAM
 14. Muhammed b. Yûsûf es-Senûsî ve Akaidine Dair Bir İnceleme
  Pages 362 - 366
  Harun ASLAN
 15. Ahlak Tanrı ve Yasa: Din-Ahlak İlişkisi Bağlamında İlahî Emir ve Doğal Yasa Teorileri
  Pages 367 - 372
  Mustafa Bilal ÖZTÜRK
 16. Mehdîlik ve Nüzûl-i Îsâ Tartışmaları -İslam’ın Klasik Çağında Eskatolojik Kurtarıcı İnancı-
  Pages 373 - 377
  Sümeyra ŞERMET
Journal History
Journal Previous Name ISSN eISSN Year
Kelam Araştırmaları Dergisi 1309-2030 2003-2018
Indexes and Platforms
Makale Çağrısı

31 Aralık 2020 tarihinde yayınlanacak 18. cilt 2. sayımız için 15 Ekim 2020'ye kadar makale kabul edilecektir.

Bilgilerinize arz olunur.


Doktora Tez Özetlerine İlişkin Çağrı

Dergimiz 17/1 (2019) sayısından itibaren Kelam alanında yapılmış doktora tez özetlerini yayınlama kararı almıştır. Tezlerin son beş yıl içinde bitirilmiş olması gerekmektedir. 

Tez özeti yazım şablonu dergimiz "Yazım Kuralları" bölümüne yüklenmiştir. Şablonun indirilmesinde problem yaşanması durumunda dergimiz teknik ekibi ile iletişim kurulabilir.

İlgili araştırmacılara  duyurulur.