Research Article
BibTex RIS Cite
Year 2018, Volume: 2 Issue: 1, 1 - 11, 08.06.2018

Abstract

References

 • Ebu Yusuf, Yakup b. İbrahim, Kitabu’l-Haraç, Selefiyye Matbaası, III. Baskı, Kahire 1382.
 • Fikret Karaman ve diğerleri, Dini Kavramlar Sözlüğü, DİB Yayınları, Ankara 2006.
 • Hacer Şahinalp, “Din Hürriyeti Bağlamında Din Değiştirme Hürriyeti: İrtidat,” İnönü Üniversitesi İFD, 2013, cilt: IV, sayı: 2, s. 101-125. Hamid İnayet, Çağdaş İslami Siyasi Düşünce, Yöneliş Yayınları, Çev. Yusuf Ziya, İstanbul 1998.
 • Hayreddin Karaman, İslam’da İnsan Hakları, Ensar Neşriyat, İstanbul 1996.
 • Kaşif Hamdi Okur, İslam Hukukunda İrtidat Fiili İçin Öngörülen Asli Yaptırım Üzerine Bazı Düşünceler, Gazi Üniversitesi Çorum İFD, 2002/1, cilt: I, sayı: 1, s. 344-364.
 • Mevdudi Ebu’l-Ala, Modern Çağda İslami Meseleler, Terceme: Yusuf Işıcık, Tekin Kitabevi, Konya 1993.
 • Muhammed Hamidullah, İslam Anayasa Hukuku, Editör: Vecdi Akyüz, Beyan Yayınları, İstanbul 1998.
 • Muhammed İzzet Derveze, Ed-Düsturu’l-Kur’ani ve’s-Sünnetu’n-Nebeviyye Fi Şuuni’l-Hayat, İsa Babi Halebi Matbaası, 1966, I-II C.
 • Nihat Dalgın, “Temel Kaynaklar Çerçevesinde Dinden Dönme (İrtidat),” Din ve Hayat, 2014, sayı: 21, s. 102-106
 • Recep Erdoğan, “İslam Açısından Dindarlığın Değeri ve İrtidatın Cezalandırılması,” Eski Yeni, 2007, sayı: 4, s. 98-104. Said Nursi, Mektubat, Zehra Yayıncılık, İstanbul 1998.
 • Sami Selçuk, Adli Yıl Açış Konuşması (1999-2000), Ankara Barosu Dergisi, http://www.ankarabarosu.org.tr/siteler/ankarabarosu/tekmakale/1999-2/2.pdf.
 • Servet Armağan, İslam Hukukunda Temel Hak ve Hürriyetler, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara 1996.
 • Şafii, Muhammed b. İdris (150-204 H.), Er-Risale, Tahkik ve Şerh: Ahmed Muhammed Şakir, El-Mektebetu’l-İlmiyye, Beyrut tsz..
 • Vehbe Zuhayli, İslam Fıkhı Ansiklopedisi, Risale Basın-Yayın Ltd., Saraç Mehmet Ali Yekta (Genel Yayın Yönetmeni), İstanbul 1991-1992, I-X C.
 • Yusuf Karadavi, İrtidat Sorunu: Yaşanan Sosyal Değişimler ve Tehdit Boyutu, Çev. Osman Güner, Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, 2005, cilt: V, sayı: 2, s. 259-273.
 • Zemahşeri, Carullah Ebul Kasım Mahmud b. Ömer, Tefsiru’l-Keşşaf, Daru’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut-Lübnan 1995 (1415), I-IV C.

İSLAM’DA İRTİDAT SORUNU VE YOL AÇABİLECEĞİ PSİKO-SOSYAL PROBLEMLER (TAKİYYE-NİFAK ÖRNEĞİ)

Year 2018, Volume: 2 Issue: 1, 1 - 11, 08.06.2018

Abstract

  Öz

          Her toplumda olduğu gibi İslam
toplumunda da, bireysel özgürlüklerle beraber toplumun manevî değerleri ve dinî
inançları önemsenmiş, buna karşı meydana gelebilecek açıktan saygısızlık ve
saldırganlık, önleme yoluna gidilmiştir. Bu bağlamda, nesilleri inkârcılığın
olumsuz etkilerinden koruma amacıyla, dinden dönüp irtidat eden yani İslam’ı
bırakıp dinini değiştiren veya İslam’dan sonra dinsizliği tercih eden
kimselerin cezasız bırakılmaması gerektiği belirtilmiş, ceza olarak da ölüm
cezası gündeme getirilmiştir. Durum böyle olunca, irtidat olayının çok yönlü
bir tarzda ele alınması, meselenin günümüz şartları bağlamında güncellenmesi
bir ihtiyaç halini almıştır.


References

 • Ebu Yusuf, Yakup b. İbrahim, Kitabu’l-Haraç, Selefiyye Matbaası, III. Baskı, Kahire 1382.
 • Fikret Karaman ve diğerleri, Dini Kavramlar Sözlüğü, DİB Yayınları, Ankara 2006.
 • Hacer Şahinalp, “Din Hürriyeti Bağlamında Din Değiştirme Hürriyeti: İrtidat,” İnönü Üniversitesi İFD, 2013, cilt: IV, sayı: 2, s. 101-125. Hamid İnayet, Çağdaş İslami Siyasi Düşünce, Yöneliş Yayınları, Çev. Yusuf Ziya, İstanbul 1998.
 • Hayreddin Karaman, İslam’da İnsan Hakları, Ensar Neşriyat, İstanbul 1996.
 • Kaşif Hamdi Okur, İslam Hukukunda İrtidat Fiili İçin Öngörülen Asli Yaptırım Üzerine Bazı Düşünceler, Gazi Üniversitesi Çorum İFD, 2002/1, cilt: I, sayı: 1, s. 344-364.
 • Mevdudi Ebu’l-Ala, Modern Çağda İslami Meseleler, Terceme: Yusuf Işıcık, Tekin Kitabevi, Konya 1993.
 • Muhammed Hamidullah, İslam Anayasa Hukuku, Editör: Vecdi Akyüz, Beyan Yayınları, İstanbul 1998.
 • Muhammed İzzet Derveze, Ed-Düsturu’l-Kur’ani ve’s-Sünnetu’n-Nebeviyye Fi Şuuni’l-Hayat, İsa Babi Halebi Matbaası, 1966, I-II C.
 • Nihat Dalgın, “Temel Kaynaklar Çerçevesinde Dinden Dönme (İrtidat),” Din ve Hayat, 2014, sayı: 21, s. 102-106
 • Recep Erdoğan, “İslam Açısından Dindarlığın Değeri ve İrtidatın Cezalandırılması,” Eski Yeni, 2007, sayı: 4, s. 98-104. Said Nursi, Mektubat, Zehra Yayıncılık, İstanbul 1998.
 • Sami Selçuk, Adli Yıl Açış Konuşması (1999-2000), Ankara Barosu Dergisi, http://www.ankarabarosu.org.tr/siteler/ankarabarosu/tekmakale/1999-2/2.pdf.
 • Servet Armağan, İslam Hukukunda Temel Hak ve Hürriyetler, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara 1996.
 • Şafii, Muhammed b. İdris (150-204 H.), Er-Risale, Tahkik ve Şerh: Ahmed Muhammed Şakir, El-Mektebetu’l-İlmiyye, Beyrut tsz..
 • Vehbe Zuhayli, İslam Fıkhı Ansiklopedisi, Risale Basın-Yayın Ltd., Saraç Mehmet Ali Yekta (Genel Yayın Yönetmeni), İstanbul 1991-1992, I-X C.
 • Yusuf Karadavi, İrtidat Sorunu: Yaşanan Sosyal Değişimler ve Tehdit Boyutu, Çev. Osman Güner, Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, 2005, cilt: V, sayı: 2, s. 259-273.
 • Zemahşeri, Carullah Ebul Kasım Mahmud b. Ömer, Tefsiru’l-Keşşaf, Daru’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut-Lübnan 1995 (1415), I-IV C.
There are 16 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section 2018 / 2-1
Authors

Maşallah Turan

Publication Date June 8, 2018
Submission Date June 8, 2018
Published in Issue Year 2018 Volume: 2 Issue: 1

Cite

ISNAD Turan, Maşallah. “İSLAM’DA İRTİDAT SORUNU VE YOL AÇABİLECEĞİ PSİKO-SOSYAL PROBLEMLER (TAKİYYE-NİFAK ÖRNEĞİ)”. Kadim Akademi SBD 2/1 (June 2018), 1-11.

Kadim Akademi SBD is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0).

29762