Research Article
BibTex RIS Cite

EVALUATION OF GRADUATE DISSERTATION ON SOCIAL WORK IN THE CONTEXT OF MIGRATION IN TURKEY

Year 2018, Volume: 2 Issue: 2, 123 - 135, 10.12.2018

Abstract

References

 • Abadan-Unat, N. (1991). Göç ve Yurtdışındaki Türkler. Keleş R, Nowak J, Tomanbay İ. (eds.) içinde, Türkiye’de ve Almanya’da Sosyal Hizmetler Ansiklopedik Sözlük, ss. 93-100. Ankara: Selvi Yayınları.
 • Abadan-Unat, N. (2015). Türkiye’nin son elli yıllık Emek Göçü: Yorum, Eleştiri, Öngörü. Erdoğan, M. M. ve Kaya, A. (der.) içinde, Türkiye’nin Göç Tarihi 14. Yüzyıldan 21. Yüzyıla Türkiye’ye Göçler, ss. 259-276. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Akan, Y. ve Arslan, İ. (2008). Göç Ekonomisi: Türkiye Üzerine Bir Uygulama. Ankara: Ekin Yayınevi.
 • Akkaş, İ. (2015). Suriyeli’ler: Sınırlar Ötesindeki Yaşam Mücadelesi. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE, 5(1) 92-114.
 • Alptekin, K., Topuz, S. ve Zengin, O. (2017). Türkiye’de Sosyal Hizmet Eğitiminde Neler Oluyor?. Toplum ve Sosyal Hizmet, 28(2), 50-69.
 • Apak, H. (2014). Suriyeli Göçmenlerin Kente Uyumları: Mardin Örneği. Mukaddime, 5(2), 53-70.
 • Balgopal, P. R. (2000). Social Work Practice With Immigrants And Refugees. New York: Columbia University Press.
 • Balkır, C. ve Kaiser, B. (2015). Türkiye’de Avrupa Birliği Vatandaşları. Erdoğan, M. M. ve Kaya, A. (der.) içinde, Türkiye’nin Göç Tarihi 14. Yüzyıldan 21. Yüzyıla Türkiye’ye Göçler, ss. 221-241. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Beter, Ö. (2006). Sınırlar Ötesi Umutlar: Mülteci Çocuklar. Ankara: Sabev.
 • Buz, S. (2008). Türkiye'deki Sığınmacıların Sosyal Profili. Polis Bilimleri Dergisi, 10(4), 1-14.
 • Castles, S. ve Miller, M. J. (2008). Göçler Çağı: Modern Dünyada Uluslararası Göç Hareketleri. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi.
 • Çoban-İçağasıoğlu, A. (2011). Göçmen Ailelerin Uyum Süreci: Kaynaklar ve Engeller. Y. Özkan (eds.) içinde, Sosyal Dışlanma ve Aile: Sosyal Hizmet Müdahalelerinde Güçlendirme Yaklaşımı, 107-122. Ankara: Maya Akademi.
 • Collett, J. (2004). Immigration is a Social Work Issue. Social Work, Immigration and Asylum -Debates, Dilemmas And Ethical İssues For Social Work and Social Care Practice. In D. Hayes & B. Humphries (Eds), pp.77-95.
 • Demiröz, F. (1989). Türkiye'de Dönen Göçmen İşçi Ailelerinin Karşılaştıkları Güçlükler, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Deniz, O., ve Etlan, E. (2009). Kırdan Kente Göç ve Göçmenlerin Uyum Süreci Üzerine Bir Çalışma: Van Örneği. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 6(2), 472-498.
 • Deniz, O. (2009). Uluslararası Göçler ve Türkiye’ye Yansıması. İstanbul: Çantay Yayınları.
 • Deniz, T. (2014). Uluslararası Göç Sorunu Perspektifinde Türkiye. TSA, 18(1), 175-204.
 • Duyan, V., Özgür Sayar, Ö. ve Özbulut, M. (2008). Sosyal Hizmeti Tanımak ve Anlamak. Ankara: Öncü Basımevi.
 • Duyan, V. (2012). Sosyal Hizmet Temelleri, Yaklaşımları, Müdahale Yöntemleri. Ankara: Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Genel Merkezi.
 • Günaşık, C. (2015). Sosyoloji Anabilim Dalında Lisansüstü Görünümler: 1980 Sonrası Dönemden Günümüze Sosyoloji Alanında Yapılmış Doktora Tezlerinin Sistematik Analizi. IV. Türkiye Lisansüstü Çalışmaları Kongresi - Bildiriler Kitabı I, ss.191-214.
 • IOM. (2009). Göç Terimleri Sözlüğü. Çiçekli, B. (ed.). Cenevre: IOM.
 • Kane, H. (1995). Leaving Home. Society, 12(4). http://search.global.epnet.com1. Erişim Tarihi: 24.12.2014.
 • Kara, P. ve Korkut, R. (2010). Türkiye’de Göç, İltica ve Mülteciler. Türk İdare Dergisi, 467, 153-162.
 • Kirişçi, K. ve Karaca, S. (2015). Hoşgörü ve Çelişkiler: 1989, 1991 ve 2011’de Türkiye’ye Yönelen Kitlesel Mülteci Akımları. Erdoğan, M. M. ve Kaya, A. (der.) içinde, Türkiye’nin Göç Tarihi 14. Yüzyıldan 21. Yüzyıla Türkiye’ye Göçler, ss. 295-314. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Kongar, E. (2007). Sosyal Çalışmaya Giriş. Ankara: SABEV Yayınları.
 • Krysik, J. L. ve Finn, J. (2015). Etkili Uygulama için Sosyal Hizmet Araştırması. Ankara: Nika yayınları. Küçükkaraca, N. (2001). Göç ve Çalışan Çocuklar: Diyarbakır’da Çalışan Çocuklar. Sosyal Hizmet Sempozyumu. 20-22 Ekim Diyarbakır.
 • Özgür, Ö. (2014). Çokkültürcü Sosyal Çalışma. Ankara: SABEV Yayınları.
 • Neuman, W. L. (2013). Toplumsal Araştırma Yöntemleri. İstanbul: Yayınodası Yayınları.
 • Özyakışır, D. (2013). Göç, Kuram ve Bölgesel Bir Uygulama. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Sağlam, S. (2006). Türkiye’de İç Göç Olgusu ve Kentleşme. Türkiyat Araştırmaları, 5, 33-44.
 • Sheafor, B. W. ve Horejsi, C. J. (2014). Sosyal Hizmet Uygulaması Temel Teknikler ve İlkeler (Çev. Ed. B. Çiftçi). Ankara: Nika Yayınevi.
 • Sirkeci, İ. ve Yüceşahin, M. M. (2014). Türkiye’de Göç Çalışmaları. Göç Dergisi, 1(1), 1-10.
 • Şahin-Taşğın, N. ve Tekin, U. (2013). Türkiye’de Sosyal Hizmetin Temel Karakteristikleri ve Güncel Görünümü. Acar, H., Negiz, N. ve Akman E. (Eds.) içinde, Sosyal Politika ve Kamu Bileşenleriyle Sosyal Hizmet Temelleri ve Uygulama Alanları. Ankara: Akademi Yayınları.
 • Tomanbay, İ. (1999). Sosyal Çalışma Sözlüğü. Ankara: Selvi Yayınevi.
 • Tomanbay, İ. (2007). Sosyal Olmak. Ankara: SABEV Yayınları.
 • Tomanbay, İ. (2013). Uluslararası Göç, Sığınma ve İnsan Kaçakçılığı Ticareti Sorunları ve Sosyal Çalışma. Acar, H., Negiz, N. ve Akman E. (Eds.) içinde, Sosyal Politika ve Kamu Bileşenleriyle Sosyal Hizmet Temelleri ve Uygulama Alanları. Ankara: Akademi Yayınları.
 • Tuna, M. ve Özbek, Ç. (2012). Yerlileşen Yabancılar. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Tuncay, T. (2016). Sosyal Hizmet Müdahalesini Araştırmak: Uygulama Kanıtlarla Nasıl Güçlendirilebilir? Toplum ve Sosyal Hizmet, 27(2), 115-130.
 • Ulukan- Ciğerci, N., ve Ulukan, U. (2012). Kriz ve Göç: Türkiye Gürcistan Nüfus Hareketleri Üzerine Bir Tartışma. Discussion Paper, Turkish Economic Association.
 • Zengin, O. ve Çalış, N. (2017). Türkiye’de Sosyal Hizmet Araştırması: Son 10 Yılda Sosyal Hizmet Anabilim Dallarında Yazılan Tezler Üzerine Bir İnceleme. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 6(2), 1260-1273.

.TÜRKİYE’DE SOSYAL HİZMET LİSANSÜSTÜ TEZLERİNİN GÖÇ BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

Year 2018, Volume: 2 Issue: 2, 123 - 135, 10.12.2018

Abstract

    Göç denildiğinde ilk akla gelen bir yerden başka bir yere gitmek veya
gelmektedir. Göç olgusunun beraberinde getirdiği sorunlar tüm dünya gündeminde
yer almaktadır. Günümüzde, stratejik bir konuma sahip olan Türkiye’nin göçten
en çok etkilenen dünya ülkelerinden biri olduğu söylenebilir. Bu bağlamda
Türkiye’de göç ve sosyal hizmet alanında yapılan çalışmaların niteliği ve
niceliği hakkında bir değerlendirmenin yapılması gerektiği düşünülmektedir.

    
    Bu
çalışmanın amacı, sosyal hizmet disiplininde 
“göç” ile ilgili mevcut Türkçe literatüre ilişkin lisansüstü tezler
üzerinden bir değerlendirme yapmaktır. Bu bağlamda göç ve sosyal hizmet
alanında yazılan ve Yüksek Öğretim Kurulu’nun(YÖK) tez arşivinden elde edilen
lisansüstü tezler doküman incelemesi tekniğiyle incelenmiştir. İnceleme
sonucunda elde edilen bulgular, yüzde ve frekans tablolarıyla gösterilerek
yorumlanmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre yapılan çalışmaların çoğunluğunun
yüksek lisans düzeyinde kaldığı tespit edilmiştir. Ayrıca belli dönemlerde yaşanan
lisansüstü tezlerin sayısal artışına rağmen göç konusu sosyal hizmet
disiplininde hak ettiği yeri bulamamıştır. 

References

 • Abadan-Unat, N. (1991). Göç ve Yurtdışındaki Türkler. Keleş R, Nowak J, Tomanbay İ. (eds.) içinde, Türkiye’de ve Almanya’da Sosyal Hizmetler Ansiklopedik Sözlük, ss. 93-100. Ankara: Selvi Yayınları.
 • Abadan-Unat, N. (2015). Türkiye’nin son elli yıllık Emek Göçü: Yorum, Eleştiri, Öngörü. Erdoğan, M. M. ve Kaya, A. (der.) içinde, Türkiye’nin Göç Tarihi 14. Yüzyıldan 21. Yüzyıla Türkiye’ye Göçler, ss. 259-276. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Akan, Y. ve Arslan, İ. (2008). Göç Ekonomisi: Türkiye Üzerine Bir Uygulama. Ankara: Ekin Yayınevi.
 • Akkaş, İ. (2015). Suriyeli’ler: Sınırlar Ötesindeki Yaşam Mücadelesi. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE, 5(1) 92-114.
 • Alptekin, K., Topuz, S. ve Zengin, O. (2017). Türkiye’de Sosyal Hizmet Eğitiminde Neler Oluyor?. Toplum ve Sosyal Hizmet, 28(2), 50-69.
 • Apak, H. (2014). Suriyeli Göçmenlerin Kente Uyumları: Mardin Örneği. Mukaddime, 5(2), 53-70.
 • Balgopal, P. R. (2000). Social Work Practice With Immigrants And Refugees. New York: Columbia University Press.
 • Balkır, C. ve Kaiser, B. (2015). Türkiye’de Avrupa Birliği Vatandaşları. Erdoğan, M. M. ve Kaya, A. (der.) içinde, Türkiye’nin Göç Tarihi 14. Yüzyıldan 21. Yüzyıla Türkiye’ye Göçler, ss. 221-241. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Beter, Ö. (2006). Sınırlar Ötesi Umutlar: Mülteci Çocuklar. Ankara: Sabev.
 • Buz, S. (2008). Türkiye'deki Sığınmacıların Sosyal Profili. Polis Bilimleri Dergisi, 10(4), 1-14.
 • Castles, S. ve Miller, M. J. (2008). Göçler Çağı: Modern Dünyada Uluslararası Göç Hareketleri. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi.
 • Çoban-İçağasıoğlu, A. (2011). Göçmen Ailelerin Uyum Süreci: Kaynaklar ve Engeller. Y. Özkan (eds.) içinde, Sosyal Dışlanma ve Aile: Sosyal Hizmet Müdahalelerinde Güçlendirme Yaklaşımı, 107-122. Ankara: Maya Akademi.
 • Collett, J. (2004). Immigration is a Social Work Issue. Social Work, Immigration and Asylum -Debates, Dilemmas And Ethical İssues For Social Work and Social Care Practice. In D. Hayes & B. Humphries (Eds), pp.77-95.
 • Demiröz, F. (1989). Türkiye'de Dönen Göçmen İşçi Ailelerinin Karşılaştıkları Güçlükler, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Deniz, O., ve Etlan, E. (2009). Kırdan Kente Göç ve Göçmenlerin Uyum Süreci Üzerine Bir Çalışma: Van Örneği. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 6(2), 472-498.
 • Deniz, O. (2009). Uluslararası Göçler ve Türkiye’ye Yansıması. İstanbul: Çantay Yayınları.
 • Deniz, T. (2014). Uluslararası Göç Sorunu Perspektifinde Türkiye. TSA, 18(1), 175-204.
 • Duyan, V., Özgür Sayar, Ö. ve Özbulut, M. (2008). Sosyal Hizmeti Tanımak ve Anlamak. Ankara: Öncü Basımevi.
 • Duyan, V. (2012). Sosyal Hizmet Temelleri, Yaklaşımları, Müdahale Yöntemleri. Ankara: Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Genel Merkezi.
 • Günaşık, C. (2015). Sosyoloji Anabilim Dalında Lisansüstü Görünümler: 1980 Sonrası Dönemden Günümüze Sosyoloji Alanında Yapılmış Doktora Tezlerinin Sistematik Analizi. IV. Türkiye Lisansüstü Çalışmaları Kongresi - Bildiriler Kitabı I, ss.191-214.
 • IOM. (2009). Göç Terimleri Sözlüğü. Çiçekli, B. (ed.). Cenevre: IOM.
 • Kane, H. (1995). Leaving Home. Society, 12(4). http://search.global.epnet.com1. Erişim Tarihi: 24.12.2014.
 • Kara, P. ve Korkut, R. (2010). Türkiye’de Göç, İltica ve Mülteciler. Türk İdare Dergisi, 467, 153-162.
 • Kirişçi, K. ve Karaca, S. (2015). Hoşgörü ve Çelişkiler: 1989, 1991 ve 2011’de Türkiye’ye Yönelen Kitlesel Mülteci Akımları. Erdoğan, M. M. ve Kaya, A. (der.) içinde, Türkiye’nin Göç Tarihi 14. Yüzyıldan 21. Yüzyıla Türkiye’ye Göçler, ss. 295-314. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Kongar, E. (2007). Sosyal Çalışmaya Giriş. Ankara: SABEV Yayınları.
 • Krysik, J. L. ve Finn, J. (2015). Etkili Uygulama için Sosyal Hizmet Araştırması. Ankara: Nika yayınları. Küçükkaraca, N. (2001). Göç ve Çalışan Çocuklar: Diyarbakır’da Çalışan Çocuklar. Sosyal Hizmet Sempozyumu. 20-22 Ekim Diyarbakır.
 • Özgür, Ö. (2014). Çokkültürcü Sosyal Çalışma. Ankara: SABEV Yayınları.
 • Neuman, W. L. (2013). Toplumsal Araştırma Yöntemleri. İstanbul: Yayınodası Yayınları.
 • Özyakışır, D. (2013). Göç, Kuram ve Bölgesel Bir Uygulama. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Sağlam, S. (2006). Türkiye’de İç Göç Olgusu ve Kentleşme. Türkiyat Araştırmaları, 5, 33-44.
 • Sheafor, B. W. ve Horejsi, C. J. (2014). Sosyal Hizmet Uygulaması Temel Teknikler ve İlkeler (Çev. Ed. B. Çiftçi). Ankara: Nika Yayınevi.
 • Sirkeci, İ. ve Yüceşahin, M. M. (2014). Türkiye’de Göç Çalışmaları. Göç Dergisi, 1(1), 1-10.
 • Şahin-Taşğın, N. ve Tekin, U. (2013). Türkiye’de Sosyal Hizmetin Temel Karakteristikleri ve Güncel Görünümü. Acar, H., Negiz, N. ve Akman E. (Eds.) içinde, Sosyal Politika ve Kamu Bileşenleriyle Sosyal Hizmet Temelleri ve Uygulama Alanları. Ankara: Akademi Yayınları.
 • Tomanbay, İ. (1999). Sosyal Çalışma Sözlüğü. Ankara: Selvi Yayınevi.
 • Tomanbay, İ. (2007). Sosyal Olmak. Ankara: SABEV Yayınları.
 • Tomanbay, İ. (2013). Uluslararası Göç, Sığınma ve İnsan Kaçakçılığı Ticareti Sorunları ve Sosyal Çalışma. Acar, H., Negiz, N. ve Akman E. (Eds.) içinde, Sosyal Politika ve Kamu Bileşenleriyle Sosyal Hizmet Temelleri ve Uygulama Alanları. Ankara: Akademi Yayınları.
 • Tuna, M. ve Özbek, Ç. (2012). Yerlileşen Yabancılar. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Tuncay, T. (2016). Sosyal Hizmet Müdahalesini Araştırmak: Uygulama Kanıtlarla Nasıl Güçlendirilebilir? Toplum ve Sosyal Hizmet, 27(2), 115-130.
 • Ulukan- Ciğerci, N., ve Ulukan, U. (2012). Kriz ve Göç: Türkiye Gürcistan Nüfus Hareketleri Üzerine Bir Tartışma. Discussion Paper, Turkish Economic Association.
 • Zengin, O. ve Çalış, N. (2017). Türkiye’de Sosyal Hizmet Araştırması: Son 10 Yılda Sosyal Hizmet Anabilim Dallarında Yazılan Tezler Üzerine Bir İnceleme. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 6(2), 1260-1273.
There are 40 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section 2/2
Authors

Hıdır Apak 0000-0002-2330-3093

Publication Date December 10, 2018
Submission Date October 6, 2018
Acceptance Date November 12, 2018
Published in Issue Year 2018 Volume: 2 Issue: 2

Cite

ISNAD Apak, Hıdır. “.TÜRKİYE’DE SOSYAL HİZMET LİSANSÜSTÜ TEZLERİNİN GÖÇ BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ”. Kadim Akademi SBD 2/2 (December 2018), 123-135.

Kadim Akademi SBD is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0).

29762