Research Article
BibTex RIS Cite

Tüketim Toplumu ve Din: Dinin Metalaştırılması

Year 2021, Volume: 8 Issue: 16, 923 - 937, 11.07.2021
https://doi.org/10.17050/kafkasilahiyat.870175

Abstract

ÖZET
Tüketim toplumu inşa ettiği metalar sistemine din ve dini değerleri katarak dinin metalaşmasını, dini değerlerin içeriğinin boşaltılmasını sağlamıştır. Metalaş-tırıl-an din imtiyazsız, etkisiz ve anlamsızdır. Hayatın her yönünü belirleme gücü artık kalmamıştır. Tüketim kodlarıyla kuşatılmış toplum her şeyini tüketim tutkusuna emanet etmiştir.
Bu çalışmada tüketim toplumu ve din arasındaki ilişki dinin metalaşması bağlamında ele alınmıştır. Dinin, tüketim toplumunun kodlarıyla karşılaştığı zaman kendisi için sınırları çizilen alanda gerçekleştirdiği savunma refleksleri ve dindarların dini sembol ve değerlere bakışında yaşadığı dönüşüm incelenmiştir. Tüketim ve tüketim toplumu kavramsallaştırmalarının tanımı ve özellikleri teorik olarak ele alındıktan sonra dinin metalaşma süreci izah edilmeye çalışılmıştır. Dökümantasyon metoduyla literatür, yazılı ve görsel medya taranmış, metinler derin yorumsama yöntemi ile analiz edilmiştir. Çalışmamızın amacı günümüz toplumlarını tüketim ve din optiğinden mercek altına alıp dinin bu toplumlarda görünürlüğünün artmasına karşın mahiyetinde yaşadığı güç kaybını ortaya çıkarmaktır.

ABSTRACT
Consumption society has ensured the commodification of religion and the evacuation of the content of religious values by adding religion and religious values to the system of commodities it has built. Commodified religion is without privileges, ineffective and meaningless. The power to determine every aspect of life no longer exists. Society adorned with consumption codes has entrusted everything to its passion for consumption.
In this study, the relationship between consumption society and religion is discussed in the context of the commodification of religion. The defensive reflexes of religion in the area whose boundaries have been drawn when it confronts the codes of the consumer society and the transformation of the religious people in their view of religious symbols and values are examined. After discussing the definition and features of consumption and consumption society conceptualizations theoretically, the commodification process of religion has been tried to be explained. The literature, written and visual media were scanned with the documentation method, and the texts were analyzed with deep interpretation method. The aim of our study is to examine today's societies from consumption and religion optics and reveal the loss of power that religion has experienced in these societies despite the increase in its visibility.

References

 • ADORNO, Thedor W. & HORKHEİMER, Max. (2010): Aydınlanmanın Dialektiği. Kabalcı, İstanbul.
 • AKTAY, Yasin, (1998). Postmodern Dünyada Din (Din Sosyolojisi içinde), Vadi, Ankara.
 • BAUDRİLLARD, Jean, (1998). Selected Writings. Ed. N. Poster, Polity Press, Cambridge.
 • (2008). Tüketim Toplumu, Çev. H. Deliçaylı; F. Keskin Ayrıntı, İstanbul. (2011). Simularklar ve Simülasyon, çev. Oğuz Adanır, Doğu Batı, Ankara, 2011.
 • BAUMAN, Zygmunt, (2001)Parçalanmış Hayat. , Çev. İ.Türmen, Ayrıntı, İstanbul, 2001.
 • (2007). Consuming LifePolity Press, Cambridge,.
 • BAYHAN, Vehbi, (2011)., “Tüketim Toplumunda Bireyin Ontolojik Mottosu, Tüketiyorum Öyleyse Varım” İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Konferansları Dergisi, (43).
 • BELL, Daniel,(1976)., The Cultural Contradictions of Capitalism, Basic Bod, New York. BOCOCK, Robert, (1993). Tüketim, Çev. İ. Kutluk, Dost Kitabevi, Ankara,
 • ÇAKMAK, Seda, “Müslüman Kadın Şık ve Zarif Olmalı”, 2013, http:haber,stargazete.com/magazine/haber-795955.
 • ÇINAR Recai (2000); Çubukçu, İhsan, (2009). “Tüketim Toplumunun Şekillenmesi ve Tüketici Davranışları Karşılaştırmalı Bir Uygulama”, A.Ü.S.B. Dergisi, C.12.
 • DEBORD, Guy, (1995). The Society of The Spectacle, Zone Book, New York.
 • DEMİREZEN, İsmail, (2010). “Tüketim Toplumunun Oluşumu ve Din ile Etkileşimi” Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, (97-109),(3) 10.
 • (2011). Tüketim ve Din. Fotografika Yayıncılık, İstanbul.
 • (2012). “Tüketim Toplumunda Dini Metinlerin Yeniden Anlaşılması” R.A. Çetinkaya (Ed.), C.1, (493-503), İstanbul.
 • EWEN, Stuart, (1988). All Consuning İmages. Basic Books, New York,
 • FROMM, Eric, (1996). Çağdaş Toplumların Geleceği, Çev. Gülnur Kaya; Kaan H. ÖKTEN. Arıtan, İstanbul.
 • GİDDENS, Antony, Modernity and Self Identy, Polity Press, Cambridge, 1996.
 • HADDORF, D.W, Religion and the Market: Opposition, Apsorption, Ambiguiti?, Review of Social Economi 58 (4). HAENNİ, Patric,( 2011). Piyasa İslamı, Çev. L. Ünsaldı, Özgün Üniv. Kitap, Ankara.
 • ILLİCH, Ivan, (1990), Tüketim Köleliği, Çev. M. Karaşahan, Pınar Yayıncılık, İstanbul,
 • İNCE, Şaban, (2014). “İbn Haldun’un Toplum ve İnsan Yaklaşımının Günümüz Düşüncesine İzdüşümleri: Tüketim Toplumu ve Narşist İnsan”, Toplum Bilimleri Dergisi C. 8.
 • KADIOĞLU, Zeynep Kaban,(2014). Tüketim İletişimi: Süreçler. Algılar ve Tüketici, Pales Yayınları 1.Baskı İstanbul.
 • MİLLER, Vincent. J. (2005)., Consuming Religion: Chiristion Faith and Proctia in Consumer Culture. Continum, New York.
 • OSKAY, Ünsal, (1981). “Benjamin’in Modern Olanı İletimleme Sorunsalı”, Oluşum.
 • ÖZBOLAT, Abdullah, (2015), ‘Dindar Orta Sınıfta Tüketim Kültürü: Bir Dönüşümün Hikayesi’ (Toplumsal Değişim Sempozyumu içerisinde), ss. 17-31, İstanbul. (2016). Kapitalizme Eklemlenme: Dindar Orta Sınıfta Tüketim Kültürü, Karahan Kitapevi, Adana. ÖZTÜRK, Musa, (2013). “Kapitalizmin Arzı Üzerinden Üretimi ya da Arzunun Nesnelleştirilmesi”, 2013, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi C.12 Sayı:44.
 • PİŞKİN, Mücahid, (2016). “Tüketim Toplumu’nda Din ve Dini Değerler”, İnsan ve Toplum 6, (2).
 • POLOMA, Margaret, M. (1993). Çağdaş Sosyolojisi Kuramları, Çev. H. Erbaş, Gündoğan Yayınları, Ankara.
 • RİTZER, George, (2000). Büyüsü Bozulmuş Dünyayı Büyülemek, Çev. Can Süer Kaya, Ayrıntı, İstanbul.
 • TOMLİNSON, John, (1999). Kültürel Emperyalizm, Çev. Emrehan Zeybekoğlu, Ayrıntı, İstanbul.
 • YAVUZ, Şahinde, (2013). “Türk Toplumunun Tüketim Toplumuna Dönüşümünde Reklamcılığın Rolü”, , İletişim, Kuram ve Araştırma Dergisi. S:36, Bahar.
 • WİLLİS, Susan, (1993). Gündelik Hayat Kılavuzu, Çev. Aksu Bora; Asuman Emre, Ayrıntı Yay., İstanbul.
Year 2021, Volume: 8 Issue: 16, 923 - 937, 11.07.2021
https://doi.org/10.17050/kafkasilahiyat.870175

Abstract

References

 • ADORNO, Thedor W. & HORKHEİMER, Max. (2010): Aydınlanmanın Dialektiği. Kabalcı, İstanbul.
 • AKTAY, Yasin, (1998). Postmodern Dünyada Din (Din Sosyolojisi içinde), Vadi, Ankara.
 • BAUDRİLLARD, Jean, (1998). Selected Writings. Ed. N. Poster, Polity Press, Cambridge.
 • (2008). Tüketim Toplumu, Çev. H. Deliçaylı; F. Keskin Ayrıntı, İstanbul. (2011). Simularklar ve Simülasyon, çev. Oğuz Adanır, Doğu Batı, Ankara, 2011.
 • BAUMAN, Zygmunt, (2001)Parçalanmış Hayat. , Çev. İ.Türmen, Ayrıntı, İstanbul, 2001.
 • (2007). Consuming LifePolity Press, Cambridge,.
 • BAYHAN, Vehbi, (2011)., “Tüketim Toplumunda Bireyin Ontolojik Mottosu, Tüketiyorum Öyleyse Varım” İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Konferansları Dergisi, (43).
 • BELL, Daniel,(1976)., The Cultural Contradictions of Capitalism, Basic Bod, New York. BOCOCK, Robert, (1993). Tüketim, Çev. İ. Kutluk, Dost Kitabevi, Ankara,
 • ÇAKMAK, Seda, “Müslüman Kadın Şık ve Zarif Olmalı”, 2013, http:haber,stargazete.com/magazine/haber-795955.
 • ÇINAR Recai (2000); Çubukçu, İhsan, (2009). “Tüketim Toplumunun Şekillenmesi ve Tüketici Davranışları Karşılaştırmalı Bir Uygulama”, A.Ü.S.B. Dergisi, C.12.
 • DEBORD, Guy, (1995). The Society of The Spectacle, Zone Book, New York.
 • DEMİREZEN, İsmail, (2010). “Tüketim Toplumunun Oluşumu ve Din ile Etkileşimi” Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, (97-109),(3) 10.
 • (2011). Tüketim ve Din. Fotografika Yayıncılık, İstanbul.
 • (2012). “Tüketim Toplumunda Dini Metinlerin Yeniden Anlaşılması” R.A. Çetinkaya (Ed.), C.1, (493-503), İstanbul.
 • EWEN, Stuart, (1988). All Consuning İmages. Basic Books, New York,
 • FROMM, Eric, (1996). Çağdaş Toplumların Geleceği, Çev. Gülnur Kaya; Kaan H. ÖKTEN. Arıtan, İstanbul.
 • GİDDENS, Antony, Modernity and Self Identy, Polity Press, Cambridge, 1996.
 • HADDORF, D.W, Religion and the Market: Opposition, Apsorption, Ambiguiti?, Review of Social Economi 58 (4). HAENNİ, Patric,( 2011). Piyasa İslamı, Çev. L. Ünsaldı, Özgün Üniv. Kitap, Ankara.
 • ILLİCH, Ivan, (1990), Tüketim Köleliği, Çev. M. Karaşahan, Pınar Yayıncılık, İstanbul,
 • İNCE, Şaban, (2014). “İbn Haldun’un Toplum ve İnsan Yaklaşımının Günümüz Düşüncesine İzdüşümleri: Tüketim Toplumu ve Narşist İnsan”, Toplum Bilimleri Dergisi C. 8.
 • KADIOĞLU, Zeynep Kaban,(2014). Tüketim İletişimi: Süreçler. Algılar ve Tüketici, Pales Yayınları 1.Baskı İstanbul.
 • MİLLER, Vincent. J. (2005)., Consuming Religion: Chiristion Faith and Proctia in Consumer Culture. Continum, New York.
 • OSKAY, Ünsal, (1981). “Benjamin’in Modern Olanı İletimleme Sorunsalı”, Oluşum.
 • ÖZBOLAT, Abdullah, (2015), ‘Dindar Orta Sınıfta Tüketim Kültürü: Bir Dönüşümün Hikayesi’ (Toplumsal Değişim Sempozyumu içerisinde), ss. 17-31, İstanbul. (2016). Kapitalizme Eklemlenme: Dindar Orta Sınıfta Tüketim Kültürü, Karahan Kitapevi, Adana. ÖZTÜRK, Musa, (2013). “Kapitalizmin Arzı Üzerinden Üretimi ya da Arzunun Nesnelleştirilmesi”, 2013, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi C.12 Sayı:44.
 • PİŞKİN, Mücahid, (2016). “Tüketim Toplumu’nda Din ve Dini Değerler”, İnsan ve Toplum 6, (2).
 • POLOMA, Margaret, M. (1993). Çağdaş Sosyolojisi Kuramları, Çev. H. Erbaş, Gündoğan Yayınları, Ankara.
 • RİTZER, George, (2000). Büyüsü Bozulmuş Dünyayı Büyülemek, Çev. Can Süer Kaya, Ayrıntı, İstanbul.
 • TOMLİNSON, John, (1999). Kültürel Emperyalizm, Çev. Emrehan Zeybekoğlu, Ayrıntı, İstanbul.
 • YAVUZ, Şahinde, (2013). “Türk Toplumunun Tüketim Toplumuna Dönüşümünde Reklamcılığın Rolü”, , İletişim, Kuram ve Araştırma Dergisi. S:36, Bahar.
 • WİLLİS, Susan, (1993). Gündelik Hayat Kılavuzu, Çev. Aksu Bora; Asuman Emre, Ayrıntı Yay., İstanbul.
There are 30 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section ARTICLES
Authors

Asım Kasapoğlu

Publication Date July 11, 2021
Submission Date January 28, 2021
Published in Issue Year 2021 Volume: 8 Issue: 16

Cite

ISNAD Kasapoğlu, Asım. “Tüketim Toplumu Ve Din: Dinin Metalaştırılması”. Kafkas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 8/16 (July 2021), 923-937. https://doi.org/10.17050/kafkasilahiyat.870175.