Year 2019, Volume , Issue 7, Pages 1 - 39 2019-08-31

Comparison of Turkish and Korean Animal Tales
Türk ve Kore Hayvan Masallarının Karşılaştırılması

Mehmet ÖLÇER [1]


12 Turkish and Korean animal tales analyzing and comparison is placed in this study which is called “Comparasion of Turkish and Korean Animal Tales”. Some information has been obtained from various books and thesis about analyzed method. These works have been used as a source of analyzing the tales.

This study, consisting mainly three part, the study that will be mentioned in the introduction part. Description of tales, kinds of tales and description of animal tales have been dealt in the first part. In the second part, the summary of the tales are given by indicating type of category which we found the numbers Aarne-Thompson and Eberhard Boratav catalogues. By setting the tales' themes, characters and environment we have tried to compare in the third part.

This study aims to identify common and different factors by comparing 24 animal tales from Turkish and Korean Literature.

“Türk ve Kore Hayvan Masallarının Karşılaştırılması” adlı bu çalışmada, 12 Türk, 12 Kore hayvan masalının incelemesine ve karşılaştırılmasına yer verilmiştir. Çeşitli kitap ve tezlerden metoda dair bilgi edinilmiş; bu eserler masalların incelenmesinde kaynak olarak kullanılmıştır.

Ana hatlarıyla üç bölümden oluşan bu çalışmanın Giriş bölümünde yapılacak olan çalışma anlatılmıştır. Birinci bölümde masalın tanımı, masal türleri ve hayvan masalları ele alınmıştır. İkinci bölümde Aarne-Thompson ve Eberhard-Boratav kataloglarındaki yerleri tespit edilen masalların özetleri verilmiştir. Üçüncü bölümde, incelenen masalların temaları, kahramanları ve masalların geçtiği mekânlar tespit edilerek karşılaştırma yoluna gidilmiştir.

Bu çalışma, Türk ve Kore Halk Edebiyatından toplam 24 hayvan masalını karşılaştırarak, ortak ve farklı unsurları tespit etmeyi amaçlamaktadır.

 • Türkçe Kitaplar
 • Alptekin, Ali Berat, Taşeli Masalları, Akçağ Yayınları, Ankara 2002.
 • Alptekin, Ali Berat, Hayvan Masalları, Akçağ Yayınları, Ankara 2005.
 • Artun, Erman, Anonim Türk Halk Edebiyatı Nesri, Kitapevi, İstanbul 2004.
 • Batur, Suat, Açıklamalı-Örnekli Türk Halk Edebiyatı, Altın Kitaplar Yayınevi, İstanbul 1998.
 • Bilkan, Ali Fuat, Masal Estetiği, Timaş Yayınları, İstanbul 2001.
 • Boratav, Pertev Naili,100 Soruda Türk Halk Edebiyatı, Gerçek Yayınevi, İstanbul 2000.
 • Boratav, Pertev Naili, Az Gittik Uz Gittik, İmge Kitapevi, Ankara1969.
 • Çobanoğlu, Özkul, Halk Bilimi Kuramları Ve Araştırma Yöntemleri Tarihine Giriş, Akçağ Yayınları, Ankara 1999.
 • Demircioğlu, Yusuf Ziya, Yörükler Ve Köylerinde Hikâyeler-Masallar, İstanbul 1934.
 • Durmuş, Fatih M.,Türk Masalları Ve Hikâyeleri, Pan Yayıncılık, İstanbul 2013.
 • Eberhard, Wolfram - Boratav, Pertev Naili, Typen Turkischervolkmärchen, Franz Steiner Verlag Gmbh, Wiesbaden 1953.
 • Elçin, Şükrü, Halk Edebiyatına Giriş, Akçağ Yayınları, Ankara 2001.
 • Göde, Halil Altay, Yalvaç Masalları, Fakülte Kitabevi, Isparta 2010.
 • Günay, Umay, Elâzığ Masalları (İnceleme), Atatürk Üniversitesi Edebiyatfakültesi Araştırma Yayınları No:55, Atatürk Üniversitesi Basımevi, Erzurum 1975.
 • Kaya, Ayşe Benek, Has Bahçenin Gülleri Sivas Masalları, Kitapevi, İstanbul 2004.
 • Kalender, Hüdayi, Hayvan Öyküleri, Uğur Böceği Yayınları, İstanbul 2002.
 • Kutsi, Tahir, Halkbilim ve Edebiyat, Toker Yayınları, İstanbul 1990.
 • Özçelik, Mehmet, Afyonkarahisar Masalları (Araştırma-İnceleme-Metin),Fakülte Kitabevi, Isparta 2004.
 • Sakaoğlu, Saim, Gümüşhane Ve Bayburt Masalları, Akçağ Yayınları, Ankara 2002.
 • Sakaoğlu, Saim, Masal Araştırmaları, Akçağ Yayınları, Ankara 2003.
 • Seyidoğlu, Bilge, Erzurum Halk Masalları Üzerine Araştırmalar(Metinler Ve Açılamalar), Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Araştırmayayınları No: 64, Baylan Matbaası, Ankara 1975.
 • Seyidov, Nurettin, Azerbaycan Edebiyyatı İncileri (Nağıllar), Bakü 1985.
 • Şimşek, Esma, Yukarıçukurova Masallarında Motif Ve Tip Araştırmaları, Cilt I-Iı, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 2001.
 • Tokmakçıoğlu, Erdoğan, Ülkemden Hayvan Masalları, Can Yayınları, İstanbul 2000.
 • Tuğrul, Mehmet, Mahmutgazi Köyünde Halk Edebiyatı, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul 1969.
 • Türk Dil Kurumu, Türkçe Sözlük, Ankara 2005.
 • Yavuz, Muhsine Helimoğlu, Masallar-Cigaramın Üstünde Bir Topal Karınca, Doruk Yayınları, Ankara 1994.
 • Yavuz, Muhsine Helimoğlu, Masallar Ve Eğitimsel İşlevleri, Eğiten Kitap, Ankara 2013.
 • Türkçe Tezler
 • Bakırcı, Nedim, Niğde Masalları, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Niğde 2000.
 • Bakırcı, Nedim, Türk Dünyası Coğrafyasında Tespit Edilmiş Hayvan Masalları Üzerine Bir İnceleme, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya 2004.
 • Korece Kitaplar
 • İ Hyo Sıonğ, Kore Masalları 1, Yearimdang, Seul 2.b. 1995.(이효성,한국전래동화 1, 예림당, 서울 1995.)
 • Şin Hyıon Dık, Kore Masalları 2, Yearimdang, Seul 1992.(신현득,한국전래동화 2, 예림당, 서울 1992.)
 • Kim Von Sıok, Kore Masalları 3, Yearimdang, Seul 1995.(김원석,한국전래동화 3, 예림당, 서울 1995.)
 • İ Von Su v.d., Kore Masalları 3, Changbi, Seul 2000.(이원수외, 한국전래동화 3, 창작과비평사, 서울 2000.)
 • Şin Dong Hın, Dünya Masalları Külliyatı-Kore Nüshası-, Golden Bough, Seul 2009.(신동흔,세계 민담 전집-한국 편, 황금가지, 서울 2009.)
 • Kim Iy Suk v.d., Halkbilimi Nedir, Books-hill, Seul 2004.(김의숙 외,민속학이란 무엇인가, 북스힐, 서울 2004.)
 • Çö Un Şik v.d., Masal Eğitimi Teorileri ve Uygulaması, Jimoondang Publishing, Seul 2003.(최운식 외,전래동화 교육의 이론과 실제, 집문당, 서울 2003.)
 • İm Sıok Ce, Masallar Antolojisi 1, Gyohaksa, 1975.(임석재,옛날이야기선집 1, 교학사, 1975.)
 • Sıo Jıongo, Bilinmesi Gereken 100 Masal C.1, Hyeonamsa, Seul 2006.(서정오,우리가 정말 알아야 할 옛이야기 백가지 1, 현암사,서울 2006.)
 • Sıo Jıongo, Bilinmesi Gereken 100 Masal C.2, Hyeonamsa, Seul 2006.(서정오,우리가 정말 알아야 할 옛이야기 백가지 2, 현암사,서울 2006.)
 • Son Dong-in, Kore Masalları Araştırmaları, Ilcogak, Seul 1983.(손동인,한국전래동화 연구,일조각, 서울 1983.)
 • Ci Sıonok, Kore Masalları (Üst), Barınsa, Seul 1999.(지선옥,한국 전래 동화 (상), 바른사, 서울 1999.)
 • Co Hi Ung, Kore Hayvan Masalları, Şingumunhoasa, Seul 1983.(조희웅,한국의 동물담,신구문화사, 서울 1983.)
 • İ Sang Gyo, Ders Kitabı-Masallar, Izzlebooks, Seul 2014.(이상교,교과서 전래 동화,아이즐, 서울 2014.)
 • Kore Kültür Araştırmaları Merkezi, Kore Ulusal Kültür Ansiklopedisi, 1991.(한국정신문화연구원,한국민족문화대백과사전, 1991.)
 • Song Kyung-von, Aesop’s Fables, Hanılyonmot, Seul 2011.(송경원,이솝우화전집: 고전을 읽는 즐거움, 하늘연못, 서울 2011.)
 • Kim Yo-sıob, İyilik Bilmez KaplanMasalı, Degyo Publishing, Seul 2001.(김요섭, 은혜를 모르는 호랑이, 대교출판, 서울 2001)
 • Cho Hee-woong, Korean Folktales, (Çev. Yoo Hye-kyung), Jimoondang Publishing Company, Seoul 2001.
 • Korece Tezler
 • İ Oki, Kore Hayvan Masallarının Alegorik Araştırması, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 2003.(이옥이, 한국 동물담의 우화성 연구, 석사학위논문, 2003)
 • Filippova Anna, Kore ve Rus Masallarının Karşılaştırmalı Analizi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Pai Chai Üniversitesi 2002.(Filippova Anna, 한-러 동물담 비교연구, 석사학위논문, 배재대학교2003.)
Primary Language tr
Subjects Literature
Journal Section Research Article
Authors

Orcid: 0000-0002-5309-6945
Author: Mehmet ÖLÇER (Primary Author)
Institution: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : August 31, 2019

Bibtex @research article { kare587246, journal = {KARE}, issn = {2536-4596}, eissn = {2536-4596}, address = {Erciyes Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü, 128 Nolu Ofis, 38039, Melikgazi, Kayseri}, publisher = {Hasan BAKTIR}, year = {2019}, volume = {}, pages = {1 - 39}, doi = {}, title = {Türk ve Kore Hayvan Masallarının Karşılaştırılması}, key = {cite}, author = {Ölçer, Mehmet} }
APA Ölçer, M . (2019). Türk ve Kore Hayvan Masallarının Karşılaştırılması . KARE , (7) , 1-39 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/kare/issue/48514/587246
MLA Ölçer, M . "Türk ve Kore Hayvan Masallarının Karşılaştırılması" . KARE (2019 ): 1-39 <https://dergipark.org.tr/en/pub/kare/issue/48514/587246>
Chicago Ölçer, M . "Türk ve Kore Hayvan Masallarının Karşılaştırılması". KARE (2019 ): 1-39
RIS TY - JOUR T1 - Türk ve Kore Hayvan Masallarının Karşılaştırılması AU - Mehmet Ölçer Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - KARE JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 39 VL - IS - 7 SN - 2536-4596-2536-4596 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 KARE Türk ve Kore Hayvan Masallarının Karşılaştırılması %A Mehmet Ölçer %T Türk ve Kore Hayvan Masallarının Karşılaştırılması %D 2019 %J KARE %P 2536-4596-2536-4596 %V %N 7 %R %U
ISNAD Ölçer, Mehmet . "Türk ve Kore Hayvan Masallarının Karşılaştırılması". KARE / 7 (August 2019): 1-39 .
AMA Ölçer M . Türk ve Kore Hayvan Masallarının Karşılaştırılması. Kare Dergi (Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat, Tarih ve Düşünce Dergisi). 2019; (7): 1-39.
Vancouver Ölçer M . Türk ve Kore Hayvan Masallarının Karşılaştırılması. KARE. 2019; (7): 1-39.
IEEE M. Ölçer , "Türk ve Kore Hayvan Masallarının Karşılaştırılması", KARE, no. 7, pp. 1-39, Aug. 2019